Дослідження стійкості математичної моделі формування поїздів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 57 сторінках, містить 10 рисунків, 1 таблицю та 20 джерел посилань. В роботі проведено дослідження з оцінки стану системи залізничної автоматики з взаємодією процесу обробки потоку поїздів на сортувальній станції, що дозволяє кваліфікувати тему роботи як актуальну. Розглянуто літературні джерела з моделювання складних систем. Процес потоку обробки поїздів на станції розглядається як найпростіший пуассонівський потік подій. Зроблено припущення, що процес формування поїздів пов’язано з станом системи залізничної автоматики. Розроблено математичну модель каналу формування поїздів як систему масового обслуговування на основі статистичних даних про вантажообіг на станції. Проведено дослідження на стійкість математичної моделі каналу формування поїздів. На основі отриманих результатів дослідження сформульовано висновки про потужності та стан системи залізничної автоматики при виконанні процедур сортувальної роботи. Відповідно до розробленої моделі процес обробки потоку поїздів для обраної станції є стійким процесом. Модернізації система залізничної автоматики не потребує. Результати роботи можуть бути використано для оцінювання стану систем залізничної автоматики при проектуванні та експлуатації сортувальних станцій.
ENG: In the work, a study was carried out on the assessment of the state of the railway automation system with the interaction of the process of processing the flow of trains at the sorting station, which allows to qualify the topic of the work as relevant. Literary sources on the modeling of complex systems are considered. The train processing flow process at a station is considered as the simplest Poisson flow of events. It is assumed that the train formation process is related to the state of the railway automation system. A mathematical model of the train formation channel as a mass service system based on statistical data on freight traffic at the station has been developed. Research was conducted on the stability of the mathematical model of the train formation channel. Based on the obtained results of the research, conclusions were formulated about the capacity and state of the railway automation system during the performance of sorting work procedures. According to the developed model, the train flow processing process for the selected station is a stable process. The railway automation system does not need modernization. The results of the work can be used to assess the state of railway automation systems during the design and operation of sorting stations.
Description
Keywords
математична модель, системи залізничної автоматики, стійкість математичної моделі, надійність систем залізничної автоматики, процес формування поїздів, mathematical model, railway automation systems, stability of the mathematical model, reliability of railway automation systems, train formation process, ВКР, КАТ
Citation
Єрешко Д. С. Дослідження стійкості математичної моделі формування поїздів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Лагута ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 57 с.