Про результати інноваційної діяльності: від закладів вищої освіти до підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Abstract
UKR: Одну з найважливіших ролей у формуванні, розвитку й реалізації результатів творчої, інноваційної, наукової діяльності відіграє вища освіта – заклади вищої освіти (ЗВО). Її головне завдання - підготувати фахівців, здатних створювати й сприймати зміни й нововведення. Сучасні університети перетворилися на складні багаторівневі та багатопрофільні структури, управління якими вимагає все більшого професіоналізму та спеціалізації. Вагоме значення у системі управління університетами має менеджмент наукової роботи, оскільки наукова складова місії університету значною мірою визначає його статус та рейтингову позицію на національному та глобальному ринку освітніх послуг. Результатами наукової діяльності ЗВО можуть бути об'єкти інтелектуальної власності (ІВ) - винаходи, підручники, навчальні посібники, наукові статті, комп’ютерні програми та інші об’єкти ІВ. Тому одним із основних питань, від якого залежить ефективність діяльності ЗВО у ринкових умовах, є підвищення рівня їх конкурентоспроможності за рахунок вдосконалення сфери інтелектуальної власності. Сприятиме ефективному управлінню зазначеними видами діяльності наявність підрозділів з питань ІВ (патентно-ліцензійні відділи, офіси трансферу технологій, тощо), на меті яких – стимулювання й розвиток творчості, інновацій. При цьому стратегія управління інтелектуальною власністю об'єднує зусилля і враховує інтереси різних підрозділів, викладачів, аспірантів та студентів. Водночас, практика показує, що створення підрозділів з управління ІВ необхідне не тільки в ЗВО, але й на підприємствах. Адже саме туди спрямовуються інноваційні розробки від ЗВО. Але досить часто на підприємствах такі підрозділи відсутні, а фахівці з питань ІВ зараховуються до складу підрозділів головного конструктора, головного технолога, підрозділів стандартизації, на які покладено функції управління ІВ. Таке становище становить перепони для ефективної співпраці та взаємодії у сфері інноваційної діяльності ЗВО і підприємств. Водночас, нові форми господарювання в ринковій економіці вимагають інших підходів до цієї сфери діяльності. Можливість комерційного використовування об'єктів інтелектуальної власності як основного продукту інноваційної діяльності стає однією з найважливіших умов підвищення мотивації наукової праці.
ENG: One of the most important roles in the formation, development and implementation of the results of creative, innovative, scientific activity is played by higher education - institutions of higher education (НEI). Its main task is to prepare specialists who are able to create and perceive changes and innovations. Modern universities have become complex multi -level and multidisciplinary structures that require more and more professionalism and specialization. The management of scientific work is of great importance in the management system of universities, since the scientific component of the university mission largely determines its status and rating position in the national and global educational services market. The results of the НEI may be intellectual property(ІР) - inventions, textbooks, manuals, scientific articles, computer programs and other IP. Therefore, one of the main issues on which the efficiency of the НEI in market conditions depends is to increase their competitiveness by improving the sphere of intellectual property. It will facilitate the effective management of these types of activities (patent-licensing departments, technology transfer offices, etc.), which are intended to stimulate and develop creativity, innovation. At the same time, the intellectual property management strategy combines efforts and takes into account the interests of different units, teachers, graduate students and students. At the same time, practice shows that the creation of units for management of IPs is necessary not only in the НEI but also at enterprises. It is where innovative developments from the НEI are directed there. But quite often at enterprises there are no such units, and IP experts are credited to the units of the chief designer, the chief technologist, the standardization units, which are entrusted with the functions of management. This situation is obstacles for effective cooperation and interaction in the field of innovative activity of the Highlanders and enterprises. At the same time, new forms of management in a market economy require other approaches to this area of activity. The possibility of commercial use of intellectual property objects as a major product of innovation is one of the most important conditions for increasing the motivation of scientific work.
Description
Н. Корогод: ORCID 0000-0002-0242-5497; Т. Новородовська: ORCID 0000-0002-4654-843X
Keywords
результати інноваційної діяльності, заклади вищої освіти, підприємства, наукова діяльність, конкурентоспроможність, комерційне використовування об'єктів інтелектуальної власності, results of innovative activity, higher education institutions, enterprises, scientific activity, competitiveness, commercial use of intellectual property objects, КІВтаУП
Citation
Корогод Н. П., Новородовська Т. С. Про результати інноваційної діяльності: від закладів вищої освіти до підприємств. Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. з проблем вищої освіти і науки (м. Харків, 18 лист. 2022 р.). Харків, 2022. С. 64–70. URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/index.php?id=1281&no_cache=1