Статті КІВтаУП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 81
 • Item
  Оцінка використання вебсайту, як комплексного об’єкту права інтелектуальної власності в підвищенні ефективності діяльності вітчизняних підприємств
  (Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України; УКРНОІВІ, Київ, 2023) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Ніколайчук, Тетяна Василівна
  UKR: У статті проаналізований стан інноваційного розвитку України, підкреслений його низький рівень, показані шляхи для його підвищення. Особливо важливу роль в цьому процесі відіграє застосування інтелектуальної власності й оцінки економічної віддачі, ефекту, який прагне отримати підприємство від її використання. Досліджені напрями впливу використання інтелектуальної власності на підвищення ефективності діяльності підприємства на прикладі вебсайту. Розроблена схема етапів оцінки ефективності використання та розвитку вебсайту як комплексного об’єкту права інтелектуальної власності. Показано, що визначення ефективності використання вебсайту відбувається у двох напрямах: аналізується комунікативна ефективність вебсайту та економічна ефективність.
 • Item
  Особливості формування команди освітнього проєкту
  (КУПРІЄНКО СВ, Одеса, 2023) Корхіна, Інна Арнольдівна; Петренко, Віталій Олександрович
  UKR: В статті розглядаються питання IT-освіти в Україні. Зазначені проблеми, які ускладнюють розвиток такої освіти в цілому. Однією з основних проблем є недостатня кількість кваліфікованих викладачів, здатних навчати студентів сучасним технологіям та методикам. У статті представлена модель формування проєктної команди в освітньому проєкті у розрізі стадій управління проєктом за кроками організаційного управління. Запропонований механізм відбору викладачів до ІТ-школи.
 • Item
  Напрями формування та капіталізації інтелектуального капіталу інжинірингових компаній
  (КУПРІЄНКО СВ, Одеса, 2023) Бушуєв, Максим Борисович; Петренко, Віталій Олександрович; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Досліджено особливості та напрями формування та розвитку інтелектуального капіталу інжинірингових компаній, як головних учасників інноваційного розвитку країни. Показані структурні елементи інтелектуального капіталу підприємства. Побудована модель Діяльність підприємства з надання інжинірингових послуг на основі соціально-економічного трактування інтелектуального капіталу.
 • Item
  Сутність і завдання інтеграційних процесів у сучасній логістиці
  (КУПРІЄНКО СВ, Одеса, 2023) Булавін, Дмитро Олександрович; Петренко, Віталій Олександрович
  UKR: У статті сформовано завдання інтеграційних процесів утворити інструменти зменшення невизначеності, і впорядкування розвитку національної економіки у важкий для країни час. У статті досліджено аспекти теоретичної основи створення міжнародних інтегрованих логістичних систем, які базуються на концепції електронного обміну даними. Обґрунтовано, що для деяких бізнесів EDI системи трансформуються в CDP (Customer Data Platform) - платформи даних користувача. CDP дозволяє зібрати по кожному клієнту дані з онлайн-джерел, таким чином можна сформувати профіль клієнта, який потім використовується для аналітики та проведення маркетингових кампаній.
 • Item
  Сучасні інформаційні технології в управлінні проєктами з цифрової трансформації
  (КУПРІЄНКО СВ, Одеса, 2023) Баришевський, Антон Ігорович; Петренко, Віталій Олександрович
  UKR: Метою статті є дослідження впливу сучасних інформаційних технологій на управління проєктами у контексті цифрової трансформації та визначення їхньої ролі в досягненні успіхув проєктному середовищі. Проведене дослідження довело, роль інформаційних технологій у проєктному управлінні, їхній вплив на планування, моніторинг і аналіз проектів, а також на комунікацію та співпрацю в командах проєкту. Висновком дослідження є те, що інформаційні технології є ключовим інструментом для досягненняуспіху в цифровій трансформації. Вони спрощують процеси управління проектами, підвищують продуктивність, поліпшують якість обслуговування клієнтів та допомагають досягати стратегічних цілей. Однак важливо враховувати, що впровадження інформаційних технологій також вносить свої виклики та вимагає управління ризиками. Зазначений висновок дозволяє нам підкреслити важливість інформаційних технологій у сучасному управлінні проєктами і сприяє розвитку стратегій та практик, спрямованих на успішну цифрову трансформацію організацій.
 • Item
  Маркетингові інструменти розвитку проєктів у сфері торговельної нерухомості
  (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2023) Корхіна, Інна Арнольдівна; Петренко, Віталій Олександрович; Саєнко, Марина Володимирівна; Щербина М.
  UKR: Торгово-розважальні центри є одними з найбільш прибуткових напрямів сектора комерційної нерухомості. Нестабільна ситуація в країні, масове переміщення населення всередині країни та від'їзд великої кількості людей за кордон змушує керівництво торгових центрів переглянути свої плани розвитку та маркетингову стратегію. Сучасні маркетингові стратегії просування торгових центрів потребують інноваційних інструментів. У роботі розглядається проблема використання спеціального програмного забезпечення для автоматизації маркетингу.
 • Item
  Використання AGILE-методології в управлінні інноваційною програмою сталого розвитку проєктно-орієнтованого металургійного підприємства
  (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2023) Корогод, Наталія Петрівна; Швець, Євгенія Сергіївна; Лелікова, О.
  UKR: У статті розглядаються особливості управління інноваційною програмою сталого розвитку проектно-орієнтованого металургійного підприємства. Інноваційний розвиток підприємства базується на технологічних інноваціях, які можуть розвивати інші види інновацій, проте головною проблемою інновацій є промислове освоєння високотехнологічних інновацій, їх комерціалізація та просування на ринок. Завдяки складним процесам у програмі (різні інноваційні програми розробляють окремі проекти інноваційних продуктів та технологій та формулюють плани їх реалізації), ми доведемо, що необхідно впроваджувати гнучку методологію, що ґрунтується на знаннях менеджменту, теорії організації – AGILE-методологія, яка заснована на використанні інформаційних та комп'ютерних технологій та практичного та розумного механізму, заснованого на принципах сталого розвитку.
 • Item
  Інтеграційне проєктне управління в харчовій галузі
  (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2023) Булавін, Дмитро Олександрович; Петренко, Віталій Олександрович
  UKR: У роботі розглядаються актуальні питання підвищення інтеграційної компетентності підприємств та менеджерів, які вміють проектувати ефективні шляхи розвитку торгових мереж. Було підкреслено, що стратегія компанії будується на основі розробленої місії, а правильна стратегія забезпечить ефективний розвиток компанії на ринку. Зазначається, що процес стратегічного управління завершується етапом тактичного управління діяльністю підприємства шляхом формування портфеля інноваційних проектів.
 • Item
  Нагляд (контроль) у сфері інтелектуальної власності: досвід окремих зарубіжних країн
  (IISJ, Poland, 2023) Кірін, Роман; Петренко, Віталій Олександрович; Хоменко, Володимир
  UKR: Розглянуто особливості регулювання контрольно-наглядових IP-відносин в таких зарубіжних країнах як США, Сербія, Хорватія, Філіппіни, Чехія, Монголія, Бангладеш. Виокремлено потенційно привабливі для України елементи досвіду, які доцільно врахувати в процесі реформування інституційно-правового забезпечення IP-сфери.
 • Item
  Особливості формування справи про адміністративне правопорушення державними інспекторами з IP-питань
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, 2023) Кірін, Роман; Петренко, Віталій Олександрович; Хоменко, Володимир
  UKR: У статті розглядаються особливості формування справи про адміністративне правопорушення (АП) державними інспекторами з IP-питань. Встановлено, що у чинній формі протоколу про АП неоднозначними, невизначеними та/або дискусійними уявляються розуміння окремих понять, пов’язаних із складом АП та об’єктами IP-права. Запропоновано розглядати протокольну процедуру формування справи про адміністративне IP-правопорушення як сукупність адміністративно-деліктних та контрольно-наглядових IP-механізмів і дій, здійснюваних особами, уповноваженими законом складати протоколи про АП з метою забезпечення процесуальних підстав притягнення особи до адміністративної відповідальності та доказів, що мають значення для правильного вирішення справи. Виявлено, що поняття «матеріали про АП» не у повній мірі розкривається в Інструкції Мінекономіки, запропоновано враховувати зв’язок процедури складання протоколу про АП із процесом державного контролю, що здійснюється державним IP-інспектором. Акцентовано увагу на проблемному питанні припису Положення про IP-інспекторів, яким передбачено право державного IP-інспектора призначати експертизу вилучених продукції, до складу якої входять об’єкти IP-права та відповідних документів. Встановлено неузгодженість приписів IP-законодавства із положеннями процесуального та судово-експертного законодавства у випадку проведення судової IP-експертизи. Встановлено, що кількісний регламент адміністративно-деліктного IP-процесу обумовлений варіативністю співвідношення кількості АП та кількості осіб, відносно яких складено протокол. Систематизовано часовий регламент адміністративно-деліктного IP-процесу, який обумовлений встановленими строками щодо вид дій державного IP-інспектора. Визначено сукупність послідовних обов’язків державного інспектора з IP-питань на стадії після складення протоколу та зібрання додатків до нього. Робиться висновок, що окремі матеріали і документи про АП, які можуть додаватися до протоколу про АП, мають факультативний характер, тобто додаватися за наявності власне матеріалу, проведення відповідних дій, наслідком яких є певний документ, та/або наявності суб’єктів які можуть та бажають надати такі матеріали.
 • Item
  Виведені людиною різновиди рослин як об’єкти права інтелектуальної власності
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Дорошенко, О. Ф.; Петренко, Віталій Олександрович; Пічкур, О. В.; Дорожко, Г. К.
  UKR: У статті проведений ґрунтовний аналіз відповідності норм Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин нормам Міжнародної конвенції з охорони нових різновидів рослин та Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на різновиди рослин Співтовариства. Відзначено, що українське законодавство у сфері охорони прав на сорти рослин є недостатньо гармонізованим з нормами міжнародного, зокрема європейського законодавства. Особливо це стосується питань: визначення таких термінів як автор сорту та селекціонер, особливо в частині виведення або виявлення сорту, права на подання заявки на сорт та права на продаж його матеріалу для розмноження; невідповідність нормам Акту Конвенції 1991 року та Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 термінологічного визначення «майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, оскільки «поширення» не є об’єктом матеріальним, а тлумачні словники української та англійської мови українське слово «поширення» та англійське «propagation» пов’язують з розповсюдженням інформації, в не рослин різновиду; невідповідність положенням Конвенції щодо різновидів усіх родів і видів рослин таких об’єктів правової охорони, як клон, поауляція, гібрид першого покоління (може йтися тільки про насіння першого покоління); встановлення порядку подання заявок на реєстрацію в Україні різновидів рослин, зареєстрованих в США та ЄС, без дотримання конвенційного пріоритету, що є обмеженням прав українських заявників різновидів рослин; проведення додаткової експертизи заявки на сорт рослин з метою визначення його придатності для «поширення» в Україні, що є додатковим обмеженням прав суб’єктів селекції та насінництва; мотивування визнання майнового права власника сорту недійсним та підстави для анулювання прав власника сорту; суттєвого збільшення плати за реєстрацію прав на сорт рослин під час военного стану, повномаштабного вторгнення війск РФ в Україну, знищення генофонду рослин українського генотипу та матеріально-технічної бази селекційних установ на окупованих територіях; норми щодо захисту прав селекціонерів, «привілею фермера» потребують врегулювання у відповідності з основоположними принципами UPOV та Європейського Співтовариства у цій сфері. Зроблено висновок, що чинні редакції Законів України «Про охорону прав на сорти рослин», «Про насіння і садивний матеріал», нормативно-правових актів у цій сфері потребують ретельного опрацювання у відповідності з рекомендаціями та поясненнями Адміністративної Ради UPOV, а норми щодо захисту прав селекціонерів потребують врегулювання у відповідності з основоположними принципами UPOV та Європейського Співтовариства у цій сфері. Враховуючи, що Україні наданий статус кандидата в члени ЄС, зазначені питання є актуальними і мають бути нагально вирішені з метою виконання зобов’язань держави згідно з договором про асоціацію, укладеним ще у 2014 році з Європейським Союзом.
 • Item
  Особливості формування інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємства в умовах комерціалізації
  (ТОВ ВНЗ ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова», м. Черкаси, 2023) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Метою статті є визначення особливостей формування інноваційного та інтелектуального потенціалу промислового підприємства в умовах комерціалізації. Потенціал є складною економічною категорією, яка характеризує здатність до здійснення інноваційної та інтелектуальної діяльності, формування можливостей реалізації інноваційних програм, проєктів, тактик і стратегій з метою їх подальшої комерціалізації. В свою чергу, інноваційний потенціал дозволяє сформувати суб’єктам господарювання конкурентні переваги, шляхом активізації інноваційної та інтелектуальної активності. Дослідження наукової літератури дозволили сформулювати визначення, що інноваційний потенціал підприємства – це органічне поєднання наявних ресурсів, що характеризують його спроможність до інноваційної діяльності та потенційних можливостей їх використання підприємством необхідних для забезпечення його інноваційного розвитку та подальшої комерціалізації. За результатами огляду літератури було з’ясовано, що інноваційний потенціал включає в себе матеріальні, технічні, технологічні, інвестиційно-фінансові, людські (трудові та інтелектуальні), інформаційні, ресурси, а також організаційно-економічний механізм підприємства, промисловості, регіону, спроможний забезпечити ефективне впровадження інновацій у практику господарювання. Автором було систематизовано характеристику суб’єктів, які реалізують різні стадії інноваційного процесу. Теоретичне дослідження показало, що людський інтелектуальний потенціал є основою забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а його поєднання з інноваціями дозволяє досягти значних результатів комерційної діяльності. Було доведено, що формування інноваційного потенціалу підприємств є підґрунтям забезпечення економічної безпеки, оскільки кожен суб’єкт господарської діяльності, здійснюючи організаційно-економічні та технологічні зміни активізує інноваційну активність та удосконалює аспекти управління інноваційною діяльністю. Перспективами подальшого розвитку є дослідження економічної оцінки інтелектуально-інноваційного потенціалу.
 • Item
  Аспекти управління інноваційними проєктами регіонального розвитку
  (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Петренко, Віталій Олександрович; Карасаєв, Кайрат Капсмуратович
  UKR: Основна мета статті – дослідити і обґрунтувати аспекти управління проєктами на рівні регіонів, що дозволить наблизити стратегію регіонального розвитку України до європейських пріоритетів сталого розвитку, інноваційності та посиленню ролі регіонів у реалізації державної політики розвитку. Для досягнення поставленої мети пропонується методика реалізації трансформаційної моделі інноваційного прориву, яка б спиралася здебільшого на власні ресурси. Обмеженість таких ресурсів, а також світовий досвід інтенсифікації розвитку приводять до необхідності концентрації наявних ресурсів і зусиль у регіонах (на регіональному рівні), які можуть стати своєрідним локомотивом соціально-економічного розвитку. Результатом досліджень є запропонована у статті технологія розробки та реалізації системи індикативного управління проєктами на регіональному рівні. Наукова новизна пов'язана з особливою технологією системи індикативного управління, пов'язаною з організацією зворотного зв’язку у системі управління. Для цього передбачено обов’язковий облік виконання рекомендацій регіональної влади з метою уточнення пріоритетів індикативного управління для кожного проєкту. Практична значимість запропонованої технології пов'язана з отриманням можливості формування інформаційної бази регіональних проєктів, здійсненню їх оцінювання і селекції найбільш пріоритетних.
 • Item
  Marketing Activities of Engineering Companies in Increasing the Commercial Potential of Innovative Technologies
  (Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, 2023) Fonarova, Tetiana A.; Bushuiev, M.; Petrenko, Vitalii O.; Bushuiev, K. M.
  ENG: The study highlights the important role of engineering companies in increasing the commercial potential of innovative technologies. It has been proved that the marketing activity of engineering companies makes it possible to inform potential investors and consumers of technologies about its essence, novelty, advantages, etc. investment project for the introduction of such technology. In addition, thanks to effective marketing activities in the market of innovative technologies, engineering companies are able to carry out a full range of marketing - from the formation of a competitive price to advertising and promotion of technology in the market of innovations. All these aspects are considered on a specific example of the promotion of the innovative technology "Simatic System Audit" of Siemens Corporation. The role and importance of engineering companies in promoting this technology to the Ukrainian market of industrial enterprises is emphasized.
 • Item
  Explanatory Model for the Evaluation of Investment Projects
  (Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, 2023) Bushuiev, K. M.; Savchuk, Larysa M.; Fonarova, Tetiana A.
  ENG: Theoretical and practical issues of constructing an explicative model for assessing investment resources in the process of supporting investment decision-making at modern enterprises, which are based on both classical economic and expert assessment methods using a neural network as a modern technology of artificial intelligence, have been studied.
 • Item
  Додаткова охорона прав інтелектуальної власності на лікарські засоби
  (Дніпровський державний медичний університет, 2023) Кодинець, А. О.; Дорошенко, О. Ф.; Волинець, І. П.; Дорожко, Г. К.; Петренко, Віталій Олександрович; Білецький, В. В.
  UKR: У статті розкрито питання продовження правової охорони прав інтелектуальної власності на лікарські засоби (ЛЗ). Мета дослідження – проведення узагальнення проблематики запровадження сертифікату додаткової охорони (СДО) в національному законодавстві та шляхів її вирішення, а також формування висновків та пропозицій щодо покращення нормативного регулювання СДО ЛЗ. У роботі застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: діалектичний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, а також метод моделювання, аналізу та синтезу, які в сукупності сприяли організації, плануванню та проведенню наукового дослідження. В основу праці покладено наукові публікації з баз даних та пошукових систем (PubMed, JAMA, Scopus, Springer, BMC, Oxford Academic), міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, статистичні дослідження міжнародних організацій (Precedence Research), патенти на винаходи, об’єктами яких є ЛЗ, рекомендаційні роз’яснення на рішення національних державних органів, приписи та настанови міжнародних та вітчизняних експертів. Зважаючи на аналіз статистичних даних розробки та впровадження ЛЗ, визначено, що оригінальні біологічні ЛЗ є основним фактором зростання цін на лікування цукрового діабету, онкологічних захворювань тощо. Розглянуто приклади патентів на ЛЗ, власниками яких є світові фармацевтичні компанії (Gilead, Bayer Intellectual Property Gmbh тощо), які забезпечили їм комерційний успіх та конкурентні переваги. Установлено, що патентна охорона надає правовласнику можливість здійснювати монополію на ринку, тим самим, за рахунок отриманого прибутку, компенсувати час, витрачений на розробку та дослідження оригінальних ЛЗ. Визначено законодавчі підходи регулювання відносин щодо додаткової охорони винаходів, об’єктом яких є ЛЗ у формі СДО в Україні та ЄС. Окреслено строки ексклюзивності даних (захист регуляторних даних) для нового ЛЗ в ЄС. На підставі проведеного дослідження резюмується, що застосування механізму СДО є інструментом у досягненні дотримання балансу між захистом прав інтелектуальної власності та доступом до оригінальних ЛЗ, оскільки своєчасне виведення на ринок генериків і біосимілярів впливає на зниження ринкової ціни, але при цьому негативно позначається на прибутковості виробників оригінальних ЛЗ. Звернено увагу на проблемні аспекти законодавчого впровадження механізму СДО в Україні, що спричиняє неправильне тлумачення та реалізацію відповідних положень та потребує оновлення. У зв’язку із наведеним, нагальною потребою сучасності є впровадження в Україні, оновлення та удосконалення законодавчого механізму регулювання СДО.
 • Item
  Еволюція управління підприємством в межах життєвого циклу: кейс "могутніх слонів"
  (Державний торговельно-економічний університет, Київ, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Стаття продовжує цикл емпіричних досліджень, спрямованих на визначення змін в організаціях. Перевірено наявність взаємозвʼязків між стратегіями та фазами організаційного розвитку задля забезпечення гнучкості та своєчасної адаптації до змін у середовищі, швидшого реагування на зміни, збереження стратегічної узгодженості, стійкості, управління організаційними кризами. Розуміння взаємозвʼязку між стратегіями та фазами розвитку організації допомагає керовано адаптувати стратегії до поточного стану організації та покращати ефективність проєктно-орієнтованого управління. Метою статті є встановлення тісноти звʼязків між віолентною конкурентною стратегією "могутніх слонів" та фазами життєвого циклу розвитку організації, перевірка наявності трьох типів звʼязків: спорідненого, протилежного та з безпосередньо незалежним взаємним впливом, визначення впливу отриманих результатів на зміну поведінки організації. Для вирішення поставлених завдань застосовано методи морфологічного аналізу, аналізу та синтезу, систематизації, аналізу наукових джерел, оцінки узгодженості думок експертів, модель конкурентних стратегій Х. Фрізевінкеля, модель життєвого циклу розвитку організації І. Адізеса. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значущості та наявності тісноти різних типів звʼязків. Отримані результати свідчать про найбільшу ефективність та своєчасність реалізації віолентної стратегії "могутні слони" на фазах "Юність", "Розквіт", "Стабільність", але підготовку та нарощування організаційного каркасу до запровадження цієї стратегії необхідно розпочинати вже з попередньої фази "Давай-давай", де опір впровадження цієї стратегії є низьким та вже починають виникати і виявлятися ознаки нової структури. Вироблення стратегії на основі тісноти звʼязків забезпечить адаптацію під час управління організаційними змінами, а проєктні рішення, спрямовані на реалізацію віолентної конкурентної стратегії "могутні слони", будуть ефективними та своєчасними. Знання закономірностей організаційної поведінки на основі тісноти звʼязку між конкурентними стратегіями та фазами розвитку організації може допомогти керівникам вищої ланки зрозуміти взаємозвʼязок між проєктною діяльністю та корпоративною стійкістю.
 • Item
  Strategic Marketing in a Dynamic Market Environment: Adaptive Approaches, Analysis of Trends and Implementation of Innovations
  (RCD: Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, 2023) Klimova, Inna; Hordieieva, Inna; Sereda, Nataliia; Pashchenko, Olha; Petecki, Ignacy
  ENG: The article is devoted to the study of strategic marketing roles within the context of dynamic markets. It examines the methods and approaches that enterprises can use to achieve competitive advantages in these circumstances. The paper highlights the importance of strategic marketing in the context of modern business and explores adaptive approaches to the development of marketing strategies. Furthermore, the authors analyze the results of three key innovation rankings, the Global Innovation Index (GII), the European Innovation Scoreboard (EIS), and The Bloomberg Innovation Index, to identify the shortcomings and prospects of Ukraine's innovative development. The paper presents the dynamics of changes in the share of creative goods, works, and services in the total volume of shipped goods. The authors identify drawbacks and prospects for innovative development based on the current state of Ukraine's economy. In addition, the article analyzes the general trends in market dynamics, the impact of technological innovations on the business environment, the spread of globalization in the modern world, and how these factors affect strategic marketing. Particular attention is paid to trend analysis and forecasting methods, as well as the importance of innovation in strategic marketing. The research provides examples of successful implementation of innovative strategies in various business sectors. The authors present the prospects for innovative development in Ukraine. These prospects offer many opportunities for further growth and competitiveness on a global scale. The statistical evaluation of the research results showed the reproducibility and reliability of the data obtained.
 • Item
  Problems and Way of Improving Project-Oriented Learning in Ukraine
  (Odessa National Polytechnic University, 2023) Molokanova, Valentina M.; Hordieieva, Inna O.
  ENG: Project-based learning is a student-centered learning process that provides opportunities to explore and combine theory and practice. This study aims to examine student responses after their participation in project-based learning and identify the skills that students have improved after completing the project-based learning process, using its 4 stages. An experimental verification of the possibilities of applying project-based learning project-based learning for students to acquire project competencies through the development and implementation of their own projects was conducted. A total of 70 students who studied at the faculties of management under the educational program "Project Management" participated in the study. The results showed a positive reaction of students to their experience of participating in project-based learning, which combines elements of theory and practice. In addition, the results of this study showed that project-oriented learning has a positive impact on the development of behavioral competencies of students and their further professional orientation. Students responded that thanks to project-based learning they have improved their thinking skills, problem-solving skills, gained a sense of self-realization, as well as teamwork skills. The work has further developed the iterative learning method by applying it to assess professional competencies in project management in different ways of learning: on personal experience, the experience of other lecturers and students, or combined learning in the first and second way. The proposed mathematical method for calculating the time for students to acquire project management competencies allows you to calculate whether a graduate, if included in a group, will have time to master the reference set of professional competencies, as those that are laid down in the educational program. The scientific novelty of the study lies in the application of project-based learning for students to acquire project competencies. The results of the study are confirmed during the experimental verification of the impact of project-based learning on students during the development and implementation of their own projects. The practical value of the study lies in helping educators to improve the quality of education. The study showed that project-based learning is an effective method for students to acquire project competencies. The article may be of interest to educational workers, scientists, and practitioners in project management.
 • Item
  Зростання масштабів порушення авторських прав у цифровому середовищі
  (Середняк Т. К., Дніпро, 2023) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Дослідження присвячено проблемі порушення авторських прав у цифровому середовищі. Зростання масштабів порушення авторських прав у цифровому середовищі є глобальною проблемою, яка негативно впливає на креативну економіку, інновації та розвиток суспільства. Визначено основні чинники, які сприяють зростанню масштабів порушення авторських прав у цифровому середовищі, до яких відносяться: легкість поширення контенту в цифровому середовищі, недосконалість законодавства у сфері авторського права, недостатня обізнаність суспільства про важливість захисту авторських прав. Запропоновано рекомендації щодо їх запобігання.