Можливість використання технології 100VG-anyLAN в інформаційних системах залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Представлений один із можливих варіантів об’єднання мереж різних технологій з використанням концентраторів та комутаторів 100VG-аnyLAN на рівні лінійних підприємств залізничного транспорту України. Розроблена відповідна імітаційна модель мережі з комутатором, в основу якої покладені діаграма станів порту комутатора за алгоритмом прозорого моста та діаграми станів концентратора та станції 100VG-аnyLAN для визначення характеристик мереж в пріоритетному та безпріоритетному режимах обробки даних. Встановлено, що на час реакції мережі 100VG-nyLAN найбільший вплив виявляє поріг очікування запитів в черзі.
RU: Представлен один из возможных вариантов объединения сетей разных технологий с использованием концентраторов и коммутаторов 100VG-аnyLAN на уровне линейных предприятий железнодорожного транспорта Украины. Разработана соответствующая имитационная модель сети с коммутатором, в основу которой положены диаграмма состояний порта коммутатора по алгоритму прозрачного моста и диаграммы состояний концентратора и станции 100VG-nyLAN для определения характеристик сети в приоритетном и безприоритетном режимах обработки данных. Установлено, что на время реакции сети 100VG-anyLAN наибольшее влияние оказывает порог ожидания запросов в очереди.
EN: One of possible variants of association of networks of different technologies is presented with the use of concentrators and switchboards 100VG-аnyLAN at the level of linear enterprises of railway transport of Ukraine. The corresponding simulation model of network is worked out with a switchboard, in basis of which fixed bubble of port of switchboard diagram on the algorithm of transparent bridge and bubble of concentrator and station diagram 100VG-аnyLAN for determination of descriptions of network in priority and non-priority modes of processing of data. It is set that in a time of reaction of network 100VG-anyLAN most influence renders the threshold of expectation of queries in a turn.
Description
В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
Keywords
висхідний та спадні порти, високий та низький пріоритет, алгоритм прозорого моста, фільтрація та просування кадру, восходящий и нисходящий порты, высокий и низкий приоритеты, алгоритм прозрачного моста, фильтрация и продвижение кадра, ascending and descending ports, high and subzero priorities, algorithm of transparent bridge, filtration and advancement of shot, КЕОМ
Citation
Пахомова, В. М. Можливість використання технології 100VG-anyLAN в інформаційних системах залізничного транспорту / В. М. Пахомова, Т. І. Скабалланович, Д. А. Ляхов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 41. – С. 197–202. – DOI: 10.15802/stp2012/8986.