Випуск 41

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Вип. 41 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Принципи визначення ефективності курсування приміських пасажирських поїздів на заданному напрямку руху
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бараш, Юрій Савелійович; Чаркіна, Тетяна Юріївна; Мельянцова, Юлія Петрівна; Карась, Олена Олександрівна
  UKR: Робота присвячена розробці принципів визначення ефективності курсування окремої групи приміських пасажирських поїздів на заданому напрямку руху з урахуванням недоврахованого пасажирообороту від неповної сплати витрат на перевезення пільгової категорії громадян місцевими адміністраціями та деякими Міністерствами.
 • Item
  До питання прогнозування динаміки цін у процесі оцінки майна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Гненний, Олег Миколайович
  UK: Розглянуто питання короткострокового, середньострокового та довгострокового прогнозування динаміки цін. Запропоновано удосконалення методів короткострокового прогнозування на основі експоненціального згладжування. Розроблено модифіковану авторегресійну модель різниць першого порядку для середньострокового прогнозування. Запропоновано метод побудови апроксимуючої функції різниць першого порядку як лінійної комбінації тригонометричних функцій, яка може використовуватись для довгострокового прогнозування.
 • Item
  Основні етапи розвитку систем обліку витрат
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сначов, Микола Павлович; Корчаковська, М. В.; Ломтєва, Ірина Миколаївна
  UK: Про важливість витрат свідчать ще історичні пам’ятки публічної звітності та обліку витрат первісного суспільства. Знання про витрати беруть свої витоки з теорії вартості. Основи сучасного бачення витрат були закладені в XIX столітті. Поштовхом до подальшого вивчення витрат були зростаючі потреби виробництва. Витрати є об’єктом управління та показником результативності господарської діяльності підприємства.
 • Item
  Переход на модель высокоэффективной национальной экономики – реальный путь решения экономических проблем в государстве
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Владислав Витальевич; Мямлин, Сергей Витальевич
  RUS: Показаны отдельные положения принципиально новой экономической модели хозяйствования, в основу которой положена «Теория высокоэффективной национальной экономики». Данная модель является безинфляционной и кризисоподавляющей. По своей сути модель имеет чёткую социальную направленность, хотя не исключает рыночные отношения и частную собственность на средства производства. Переход национальной экономики на эту модель хозяйствования позволит уже в первые годы увеличить ВВП в несколько раз.
 • Item
  Конкурентоспроможність залізничного транспорту в умовах нового організаційно-господарського механізму функціонування інфраструктури
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Міщенко, Максим Іванович
  UK: Досліджується транспортна інфраструктура залізниць країн ЄС-27 в умовах нового організаційно-господарського механізму функціонування, а також динаміка рівня конкурентоспроможності залізничного транспорту як результат реформування залізниць країн ЄС-27, за умов реалізації Європейського транспортного законодавства.
 • Item
  Напрями розвитку транспортної інфраструктури України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Копитко, Василь Іванович
  UK: Розглядаються напрями розвитку транспортної інфраструктури як базового фактора національної безпеки, стійкого і динамічного зростання економіки, її інтеграції у європейський та світовий економічний простір. Найважливішим елементом транспортної інфраструктури в сучасній економіці стає мережа логістичних провайдерів, що знижують трансакційні витрати та підвищують якість транспортного обслуговування. А основним напрямом державної політики щодо інфраструктури повинен стати поступовий перехід діяльності зі створення й експлуатації об’єктів інфраструктури з витратної сфери, що є тягарем для держави, в ефективний бізнес на основі державно-приватного партнерства.
 • Item
  Використання технології зварювання тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Вакуленко, Ігор Олексійович; Плітченко, Сергій Олександрович; Надеждін, Юрій Львович
  UK: В роботі наведені експериментальні дані стосовно впливу режиму зварювання тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву на характер розподілу твердості по перетину зварного шву.
 • Item
  Проблеми методики оцінки стану і рівня системи фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Почечун, Олена Ігорівна
  UK: В статті на перший план для підприємств залізничного транспорту виходять питання ефективної методики оцінки стану і рівня системи фінансової безпеки підприємства залізничного транспорту. Таким чином, актуальність статті зумовлена саме цією проблемою. Недостатня увага до проблем розробки методики оцінки системи фінансової безпеки на транспорті може призвести до втрати фінансової стійкості та фінансової незалежності підприємства, що може спричинити банкрутство підприємства. Завданням є забезпечення високого рівня фінансової безпеки на підприємствах залізничного транспорту.
 • Item
  Можливість використання технології 100VG-anyLAN в інформаційних системах залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пахомова, Вікторія Миколаївна; Скабалланович, Тетяна Іванівна; Ляхов, Д. А.
  UK: Представлений один із можливих варіантів об’єднання мереж різних технологій з використанням концентраторів та комутаторів 100VG-аnyLAN на рівні лінійних підприємств залізничного транспорту України. Розроблена відповідна імітаційна модель мережі з комутатором, в основу якої покладені діаграма станів порту комутатора за алгоритмом прозорого моста та діаграми станів концентратора та станції 100VG-аnyLAN для визначення характеристик мереж в пріоритетному та безпріоритетному режимах обробки даних. Встановлено, що на час реакції мережі 100VG-nyLAN найбільший вплив виявляє поріг очікування запитів в черзі.
 • Item
  Методы защиты тональных рельсовых цепей от влияния импульсных помех
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Гончаров, Константин Викторович
  RU: В работе проведен анализ различных методов подавления импульсных помех, исследованы особенности их применения в путевых приемниках тональных рельсовых цепей. Результаты имитационного моделирования показали высокую помехозащищенность системы «широкополосный фильтр – ограничитель – коррелятор».
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності енергетичних підрозділов залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Габрінець, Володимир Олексійович; Христян, Євген Васильович; Титаренко, Ігор Валерійович
  UK: У статті представлено обґрунтування подальшого впровадження теплонасосної та теплоакумулюючої техніки в системах теплопостачання на об’єктах залізничного транспорту. Показано значні переваги такої техніки перед існуючими системами, насамперед за рахунок значного скорочення потреб у дефіцитних видів палива та її екологічності.
 • Item
  Визначення ступеня пошкоджень залізобетонних прогонових будов залізничних мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшінько, Олександр Миколайович; Сальнікова, Ірина Валеріївна
  UK: При поточному утриманні штучних споруд у надійному стані виникає важливе питання: визначення ступеня дефектності та пріоритетності виконання ремонтних робіт на залізобетонних прогонових будовах, що знаходяться в експлуатації. Основною метою роботи є мінімізація впливу людського фактору на визначення пріоритетності проведення ремонтних робіт на дефектних штучних спорудах за допомогою наведеної методики.
 • Item
  Исследование параметров модернизированного земляного полотна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Петренко, Владимир Дмитриевич; Алхдур, Ахмад Муса Махмуд; Тютькин, Алексей Леонидович; Ковалевич, В. В.
  RUS: В статье приведены результаты анализа напряженно-деформированного состояния земляного полотна при модернизации.
 • Item
  Структурообразование в модифицированных бетонах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Коваленко, Валентина Владимировна
  RU: В работе исследованы этапы структурообразования в модифицированных бетонах, влияние технологических особенностей производства на морфологию структурных составляющих цементных кристаллогидратов, показаны пути разработки новых составов бетонов с повышенными физико-механическими характеристиками.
 • Item
  Імовірнісний розрахунок залізничних залізобетонних шпал
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Савицький, Микола Васильович; Пшінько, Павло Олександрович; Зінкевич, Андрій Миколайович
  UK: В статті представлено результати імовірнісного розрахунку залізничних залізобетонних шпал типу СБ3-0 та СБ3-1 та характеристики їх надійності.
 • Item
  Сравнительный анализ вертикальных и горизонтальных статических сил взаимодействия пути и экипажа с магнитным подвешиванием
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Фришман, Е. М.; Уманов, Марк Ионович
  RU: В работе анализируется взаимосвязь вертикальных и боковых сил взаимодействия, действующих в системе магнитной подвески, содержащей постоянные магниты с прямоугольной формой сечения при постоянном значении вектора намагниченности по объёму. Установлено, что увеличение ширины магнитной полосы (пути и экипажа) приводит к снижению подъемной силы и эффективности магнитной подвески и к увеличению показателя боковой устойчивости.
 • Item
  Дослідження поздовжнього профілю жорстких хрестовин на залізобетонних брусах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Орловський, Анатолій Миколайович; Каленик, Костянтин Леонідович; Ковальчук, Віталій Володимирович
  UK: У даній роботі досліджено вплив поздовжнього профілю жорстких хрестовин типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах на взаємодію колії та рухомого складу в зоні нерівностей на поверхні кочення.
 • Item
  Вплив довжини прямої вставки на безпеку руху вагонів суміжними переводами, укладеними за другою схемою
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мойсеєнко, Костянтин Володимирович; Шатунов, Олександр Васильович
  UK: Наведено результати експериментального дослідження впливу довжини прямої вставки між суміжними стрілочними переводами, укладеними за другою схемою, на безпеку руху вагонів (за критерієм стійкості колеса від сходу з рейок).
 • Item
  Визначення об’ємів робіт для зняття обмежень швидкості, пов’язаних з планом лінії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Корженевич, Іван Петрович; Курган, Микола Борисович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UK: Найбільша кількість обмежень пов'язане з параметрами і станом кривих ділянок колії. Для складних ділянок плану лінії розроблена методика визначення вартості перевлаштування кривих при введенні швидкісного руху. Встановлено закон зміни обсягів робіт залежно від методів перебудови кривої: розширення існуючого земляного полотна, присипка нового земляного полотна до існуючого або винесення земляного полотна на нову трасу.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна