Стратегічні оцінки привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в умовах знаннєво-інформаційної революції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інформаційно-аналітичне агентство, Київ
Abstract
UKR: Мета. Охарактеризувати особливості привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в національній економіці України в частині його екстернальних етапів (підготовки, легітимації, регламентації), функціональних ланцюгів відповідних суб’єктів («творець-продуцент», «продуцент-посередник», «посередник-споживач»), перспектив євроінтеграції тощо. Методика. Аналіз можливостей виробництва машин машинами обмежується, переважно, функціональною сукупністю оцінок від практично незалежної від людини машино-розмірної когнітивної системи у якості альтернативи і конкурента людино-розмірної пізнавальної системи до фактів заміщення людського змісту машинним, а вербально-мовних знаків, – цифровими. Каузальність людино-розмірної пізнавальної системи та її машино-розмірної складової в частині предмету, засобу, умови та результату тільки починає розкриватися, наприклад, крізь призму інформаційно-цифрового інтелектуального продукту. Результати. В умовах знаннєво-інформаційної революції, зміни обсягів продажу інформаційно-цифрового інтелектуального продукту сприймаються як характеристики розвитку засобів виробництва та предметів особистого споживання, а систематизоване використання інтелектуального продукту оцінюється як об’єктивна тенденція розвитку суспільного виробництва. На основі компаративності позитивних змін наведеного показника серед країн ЄС-27 та від'ємної його динаміки в Україні підтверджується лише загострення суперечності відтворення кластерів інноваційної діяльності (суб’єктів привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту), однак не зміст такої суперечності. Наукова новизна. Використання статистичних даних про латентність та актуалізацію привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в стратегічній перспективі покликане відображати зміст зазначеної суперечності, а саме: постійне накопичення латентних форм інформаційно-цифрового інтелектуального продукту як перешкоди екстерналізації інноваційної діяльності. Практична значимість. Формалізований функціонал тенденції розвитку суспільного виробництва можє бути основою для прийняття рішень щодо управління сферою інтелектуальної діяльності на суспільному рівні та її кластерів.
ENG: Purpose. To describe the specific of appropriation of informatively-digital intellectual product in the national economy of Ukraine in part of him the external stages (preparations, legitimations, regulations), functional chains of corresponding subjects ("creator-producer", " producer -mediator", "mediator-consumer"), prospects of eurointegration and others like that. Methodology. The analysis of possibilities of manufactured of machines the machines is limited to, mainly, by the functional aggregate of estimations from the practically independent of man of machines-level cognitive systems in quality of alternative and competitor of the human-level cognitive system to the facts of substitution human maintenance machine, and verbally-language signs, - digital. Causal of the human-level cognitive system and her machines-level constituent in part of object, means, condition and result only begins to open up, for example, through the prism of informatively-digital intellectual product. Findings. In the conditions of knowledge-informative revolution, the changes of volumes of sale of informatively-digital intellectual product are perceived as characteristics of development of capital and objects of the personal consumption goods, and the systematized use of intellectual product is estimated as an objective of public production trend. On the basis of comparative of positive changes the brought index over among the countries of EU-27 and his negative dynamics in Ukraine, intensifying of contradiction of recreation of clusters of innovative activity is confirmed (subjects of appropriation of informatively-digital intellectual product), but not the contents of such contradiction. Originality. Use of statistical data about latentness and actualization of appropriation of informatively-digital intellectual product in a strategic prospect called to represent contents of the marked contradiction, namely: permanent saving of latent forms of informatively-digital intellectual product as obstacles of external of innovative activity. Practical value. Formalized functional of tendencies of public production of may be the basis for making decision in relation to the governance of intellectual activity on public level and her clusters a sphere.
Description
І. Леонідов: ORCID 0000-0001-7369-2464; В. Тарасевич: ORCID 0000-0002-6997-0166
Keywords
інтелектуальний продукт, власність та привласнення інтелектуального продукту, знаннєво-інформаційної революція, intellectual product, ownership and appropriation of intellectual product, knowledge-informative revolution, КМЕПЕУ
Citation
Леонідов І. Л., Тарасевич В. М. Стратегічні оцінки привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в умовах знаннєво-інформаційної революції. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 жовтня 2022 р. Київ, 2022. С. 407–410.