Інші праці КМЕПЕУ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Макроекономіка. Частина 1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородня, Олена Олександрівна; Летуча, Олександра Володимирівна
  UKR: Наведені основні матеріали (тематичний план лекційних та практичних занять, перелік основних і додаткових літературних джерел, рисунки), необхідні для успішного засвоєння знань про методологічні та теоретичні положення макроекономіки, закони функціонування і розвитку національної економіки, основні макроекономічні проблеми та шляхи їх вирішення. Призначений для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка.
 • Item
  Зовнішня торгівля як каталізатор розвитку національної економіки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородній, Костянтин Олександрович
  UKR: Показано значення розвитку зовнішньої торгівлі, збільшення експорту, удосконалення його структури та підвищення технологічного рівня для реалізації Національної економічної стратегії України на період до 2030 року. Розкриті стратегічні цілі напрямку «Міжнародна економічна політика і торгівля». Визначена важливість досягнення цілей забезпечення взаємовигідної торгівлі з країнами світу та досягнення розширеного доступу до зовнішніх ринків; підвищення конкурентоспроможності українських товарів та послуг, створення позитивного іміджу країни; впровадження збалансованої імпортної політики з комплексною оцінкою потенційного впливу.
 • Item
  Підвищення міжнародної конкурентоспроможності виробників автотранспортних послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Безверхий, В’ячеслав Юрійович; Леонідов, Ігор Леонідович
  UKR: Мета. Виявлення напряму підвищити конкурентоспроможності для виробників автотранспортних послуг. Методика. Метод інтегрального (або факторного) аналізу. Результати. Євроінтеграційні процеси у сфері транспортної інфраструктури призводять до появи в національних і міжнародних транспортних коридорах потоків декількох видів транспорту, що конкурують за вантажоперевезення однойменної номенклатури вантажів. У цих умовах актуалізується проблематика конкурентоспроможності для традиційних автотранспортних підприємств з численним парком рухомого складу і ремонтно-експлуатаційними службами. Наукова новизна. Міжнародна конкурентоспроможність для традиційних автотранспортних підприємств може бути підвищена за рахунок підвищення швидкості ремонтних послуг. Проведені дослідження підтвердили, що метод інтегрального (або факторного) аналізу не має явних обмежень для моделей виробничої діяльності виробників автотранспортних послуг. Практична значимість. Для традиційних автотранспортних підприємств з численним парком рухомого складу і ремонтно-експлуатаційними службами.
 • Item
  Еволюція власності та привласнення інтелектуального продукту: міжнародний досвід
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Леонідов, Ігор Леонідович
  UKR: Мета. Виявлення специфіки привласнення інтелектуального продукту в частині якісних ознак акторів належності та набуття інтелектуальних сутнісних сил, у т.ч. з урахуванням міжнародного досвіду. Методика. міждисциплінарний праксеологічно-системний метод. Результати. У якості результату дослідження досвіду стимулювання екстерналізації привласнення інтелектуального продукту в розглянутих країнах виявлено функціонал такого стимулювання, що формалізується в максимізації актуалізації належного інтелектуального продукту та мінімізації латентності належного інтелектуального продукту. Наукова новизна. В міжнародному досвіді екстерналізації привласнення інтелектуального продукту відображений спектр регулюючих заходів держави із стимулювання актуалізації належного інтелектуального продукту. Практична значимість. В частині країн з низьким рівнем економічного розвитку, що є переважно споживачами інтелектуального продукту або імітаторами інновацій.
 • Item
  Фіскальна політика як макроекономічний інструмент управління стратегічним розвитком національної економіки: імперативи ковідного та постковідного світу
  (Інформаційно-аналітичне агентство, Київ, 2022) Білоцерківець, Володимир Вікторович
  UKR: Показано, що за сучасних умов на перший план з умовного хінтерґрунту макроекономічного інструментарію управління стратегічним розвитком національної економіки має вийти фіскальна політика. Доведено, що порівняно обмежене застосування її інструментарію в попередні роки має змінитись на користь активізації усього потенціалу фіскальної політики. Розкрито, що перші роки функціонування глобальної економіки та національних економік провідних країн світу в умовах ковідних викликів продемонстрували широкий спектр можливостей, які пропонує інструментарій фіскальної політики – від підтримки окремих ключових в стані пандемії галузей та виробництв, забезпечення виживання постраждалих секторів та допомоги незабезпеченим верствам населення до створення передумов швидкого виходу з кризи та пожвавлення економічного життя. Визначено, що диспропорції та дисбаланси, що утворились та накопичились за допандемічні роки, залишаються в своїй більшості актуальними й досі та отримають більш явне та рельєфне вираження в умовах поступового згортання традиційних монетарних заходів під час послаблення тиску на соціально-економічне життя COVID-19. ENG: It is shown that under modern conditions, the fiscal policy should come to the fore from the conditional background of macroeconomic tools for managing the strategic development of the national economy. It has been proven that the relatively limited use of its tools in previous years should be changed in favor of activating the full potential of fiscal policy. It was revealed that the first years of the functioning of the global economy and the national economies of the world's leading countries in conditions of common challenges demonstrated a wide range of opportunities offered by the fiscal policy toolkit - from supporting certain key industries and industries in a pandemic state, ensuring the survival of affected sectors and helping disadvantaged sections of the population to creation of prerequisites for a quick exit from the crisis and revitalization of economic life. It was determined that the disproportions and imbalances that were formed and accumulated during the pre-pandemic years remain relevant for the most part to this day and will receive a more clear and relief expression in the conditions of the gradual winding down of traditional monetary measures during the easing of the pressure on the socio-economic life of COVID-19.
 • Item
  Стратегічні оцінки привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в умовах знаннєво-інформаційної революції
  (Інформаційно-аналітичне агентство, Київ, 2022) Леонідов, Ігор Леонідович; Тарасевич, Віктор Миколайович
  UKR: Мета. Охарактеризувати особливості привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в національній економіці України в частині його екстернальних етапів (підготовки, легітимації, регламентації), функціональних ланцюгів відповідних суб’єктів («творець-продуцент», «продуцент-посередник», «посередник-споживач»), перспектив євроінтеграції тощо. Методика. Аналіз можливостей виробництва машин машинами обмежується, переважно, функціональною сукупністю оцінок від практично незалежної від людини машино-розмірної когнітивної системи у якості альтернативи і конкурента людино-розмірної пізнавальної системи до фактів заміщення людського змісту машинним, а вербально-мовних знаків, – цифровими. Каузальність людино-розмірної пізнавальної системи та її машино-розмірної складової в частині предмету, засобу, умови та результату тільки починає розкриватися, наприклад, крізь призму інформаційно-цифрового інтелектуального продукту. Результати. В умовах знаннєво-інформаційної революції, зміни обсягів продажу інформаційно-цифрового інтелектуального продукту сприймаються як характеристики розвитку засобів виробництва та предметів особистого споживання, а систематизоване використання інтелектуального продукту оцінюється як об’єктивна тенденція розвитку суспільного виробництва. На основі компаративності позитивних змін наведеного показника серед країн ЄС-27 та від'ємної його динаміки в Україні підтверджується лише загострення суперечності відтворення кластерів інноваційної діяльності (суб’єктів привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту), однак не зміст такої суперечності. Наукова новизна. Використання статистичних даних про латентність та актуалізацію привласнення інформаційно-цифрового інтелектуального продукту в стратегічній перспективі покликане відображати зміст зазначеної суперечності, а саме: постійне накопичення латентних форм інформаційно-цифрового інтелектуального продукту як перешкоди екстерналізації інноваційної діяльності. Практична значимість. Формалізований функціонал тенденції розвитку суспільного виробництва можє бути основою для прийняття рішень щодо управління сферою інтелектуальної діяльності на суспільному рівні та її кластерів.
 • Item
  Бізнес і власність
  (ТОВ ВТД Університетська книга, Суми, 2021) Тарасевич, Віктор Миколайович; Рябцева, Наталія Василівна
  UKR: Зміст підручника відображає сучасні проблеми та вплив економічних законів на підприємницьку діяльність бізнес-структур. Розглядаються питання функціонування економічних систем на ринку, а також наводяться розділи, що висвітлюють специфіку управління трансформаційними процесами. Зокрема, в них розглядаються питання розвитку підприємництва, впровадження інновацій, ініціювання бізнес-процесів, а також інші актуальні в сьогоднішніх умовах матеріали. Підручник призначений для викладачів і студентів, а також може бути використаний керівниками підприємств, фахівцями та бізнесменам як науково-освітній матеріал.
 • Item
  Теоретическое измерение информационно-цифровых феноменов в экономике
  (ЧМП Экономка, Днепр, 2021) Тарасевич, Виктор Николаевич
  RUS: Данная робота является русскоязычным вариантом раздела II монографии «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки». В работе изложены результаты применения интеграционного (деятельностно-синергетическо-феноменологического) подхода к исследованию информационно-цифровых феноменов в экономике. Информационно- цифровой феномен определяется как цифровой знак информационного знака знаниевого образа реального объекта. На основе анализа видов познавательной и информационной деятельности и их взаимосвязей представлена знаниево-информационная «цепь», отражающая этапы восхождения от знаниевого продукта (ноумена) к информационно- цифровому материализованному продукту (феномену), охарактеризованы его особенности и виды. Обозначены границы и содержание информационно-цифровой экономики I, II, III и IV рода. Современная экономическая кореволюция рассматривается как диалектическое единство знаниево-информационной революции и адекватных ее етапам локальных промышленных революций. Намечены перспективы нейро-информационных и квантово- информационных экономических процессов. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, государственных служащих, предпринимателей, всех интересующихся проблематикой фундаментальной экономической науки.