Управлінський інструментарій економічного розвитку промислових підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ГО Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами, Харків
Abstract
UKR: В статті з’ясовано, що в сучасних економічних умовах, які супроводжуються жорсткою конкурентною боротьбою, для успішного економічного розвитку промислових підприємств є необхідним змінювати механізм управління підприємствами і впроваджувати новітній управлінський інструментарій економічного розвитку промислових підприємств. В роботі охарактеризовано, механізм управління підприємством та виокремлені компоненти які мають бути включені. Також розглянуто систему управління промисловим підприємством та її складові. З’ясовано, що як і будь який інший вид менеджменту, управління економічним розвитком промислового підприємства реалізується за допомогою інструментів, які в сукупності становлять спеціальний економічний інструментарій. До спеціального інструментарію економічного розвитку промислового підприємства віднесено: стратегічне управління, фінансовий менеджмент промислового підприємства; організаційна логістика; організаційний маркетинг; проектний менеджмент; кадровий менеджмент; інформаційні технології; ризик-менеджмент; антикризове управління; ситуаційне управління організацією. В роботі визначено, що для формування інструментарію управління економічним розвитком підприємства необхідно враховувати функції підприємства та теоретичний базис до формування інструментів за функціями. В роботі наведено найпопулярніші і найактуальніші інструменти управління підприємством. Доведено, що сучасні економічні умови функціонування промислових підприємств внесли деякі корективи у вигляді майже зникнення таких інструментів управління як аутсортинг, збалансована система показників. Проте з’явилися нові види інструментів, які не віднесені до десятки кращих інструментів управління, але є актуальними та сучасними. До таких інструментів можна віднести рефреймінг, коучинг, реінжиніринг та краудфандінг. Авторами визначено, що ефективне використання інструментарію управління економічним розвитком промислового підприємства повинно забезпечуватися за допомогою реалізації основних принципів управління, а саме: адаптивність, системність і комплектність, стратегічна значимість, інтегрованість, конгруентність, інноваційність.
ENG: The article clarifies that in the current economic conditions, which are accompanied by fierce competition, for the successful economic development of industrial enterprises it is necessary to change the mechanism of enterprise management and introduce the latest management tools for economic development of industrial enterprises. The paper describes the mechanism of enterprise management and the selected components that should be included. The management system of an industrial enterprise and its components are also considered. It was found that, like any other type of management, the management of economic development of an industrial enterprise is realized with the help of tools, which together constitute special economic tools. The special tools of economic development of an industrial enterprise include: strategic management, financial management of an industrial enterprise; organizational logistics; organizational marketing; project management; personnel management; Information Technology; risk management; crisis management; situational management of the organization. The paper defines that for the formation of tools for managing the economic development of the enterprise it is necessary to take into account the functions of the enterprise and the theoretical basis for the formation of tools by function. The paper presents the most popular and relevant tools for enterprise management. It is proved that the modern economic conditions of industrial enterprises have made some adjustments in the form of almost disappearance of such management tools as outsourcing, a balanced scorecard. However, there are new types of tools that are not among the top ten management tools, but are relevant and modern. Such tools include reframing, coaching, reengineering and crowd funding It is determined that the effective use of tools for managing the economic development of industrial enterprises should be ensured through the implementation of basic management principles, namely: adaptability, system and completeness, strategic importance, integration, congruence, innovation.
Description
О. Bozhanova: ORCID 0000-0003-2927-7356; Ya. Yukhman: ORCID 0000-0003-3535-731X
Keywords
економічний розвиток промислового підприємства, управління економічним розвитком промислового підприємства, інструменти управління, принципи управління, складові управління, рефреймінг, коучинг, реінжиніринг, краудфандінг, economic development of industrial enterprise, management of economic development of industrial enterprise, management tools, management principles, management components, reframing, coaching, reengineering, crowd funding, КУФОАМБ (ІПБТ)
Citation
Божанова О., Юхман Я. Управлінський інструментарій економічного розвитку промислових підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія : Економіка. 2022. Т. 13, № 26. DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-13(26)-05.