Статті КУФОАМБ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Convergence of Dominant Forms of Investment Capital in the Development of Socio-Economic Systems
  (РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, Kharkiv, 2024) Prokhorova, Viktoriia V.; Mushnykova, Svitlana A.; Zaitseva, Anna; Gavrysh, Olga
  ENG: The object of this study is the dominant forms of investment capital and their convergence according to the stages of development of socio-economic systems. Any evolution has certain stages. The development of socio-economic systems is no exception. All processes and phenomena in the world, including development, occur cyclically and are interconnected with the stages of natural, social, and economic processes. According to the theory of economic cycles, such phenomena as the development of the socio-economic system, its crisis and innovations have a close relationship. Industrial revolutions became a vivid example of changes in the socio-economic development of complex systems. One of the main sources of financing for each stage of the industrial revolution is investment capital, which can be part of industrial, private, financial, banking, or intellectual capital. Depending on the signs of social relations, social system, etc. can take their forms. Each of the stages of the industrial revolution is preceded by appropriate conditions that are associated with certain historical conditions at a specific moment in time. Considering the dominant forms of investment capital according to the stages of the industrial revolution, the reasons for their change should be noted. The process of convergence of investment capital is considered here. One of the indicators that characterizes the efficiency of investment capital is its mobility or immobility. A number of macroeconomic factors affect the mobility of investment capital. Considering the world structure of direct foreign investments, the main directions of their utilization have been indicated. The model of the convergence of the dominant forms of investment capital in the logistics system is presented in accordance with the stage of the industrial revolution and the features that accompany it.
 • Item
  Strategic Management of the Investment Support of the Activity of Enterprises in the Conditions of the Global Challenges
  (Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Kaunas, Lithuania, 2023) Pohrebniak, Anna; Chobitok, Viktoriia; Mushnykova, Svitlana A.; Semenchuk, Tetiana; Porsiurova, Iryna
  ENG: Globalization challenges to the development of economic systems increasingly actualize the issue of strategic management of attracting investment resources to enterprises, including the energy sector, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to improve and adopt the economic value added (EVA) approach as a direction of strategic management of investment support for the enterprise's activities, based on the creation of the enterprise's added value. It is proposed to calculate the EVA as the difference between the net operating profit after taxation and the alternative cost of investment capital, and to calculate operating taxes in the calculations using the cash method. It is substantiated that in order to activate the attraction of investment resources, it is necessary to simultaneously carry out measures to increase the value of the EVA indicator in accordance with the concept of economic added value and to provide stimulation of the introduction of innovations at electric power enterprises.
 • Item
  Страхування життя як додаткове соціальне забезпечення
  (ДННУ “Академія фінансового управління”, Київ, 2023) Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: Вступ. Страхування життя виникає через потребу індивідів забезпечити фінансовий захист та безпеку для себе та своєї родини, може бути використане як інструмент для накопичення фінансових ресурсів і засіб планування пенсії. В Україні страхування життя залишається менш розвинутим порівняно з іншими країнами Європи через низьку довіру до страхових компаній, складну економічну ситуацію та неналежне законодавче регулювання в цій галузі страхування. Проблематика. Збільшення, за демографічними прогнозами, частки осіб похилого віку зумовлює відповідні вимоги до реформування насамперед сфери соціального забезпечення, а страхування життя може стати одним з ефективних способів додаткового соціального забезпечення. Мета – визначення потенційних можливостей застосування страхування життя як додаткового соціального забезпечення. Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу, синтезу, групування, опису, порівняння, теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний. Результати. Акцентовано увагу, що страхування життя за своєю сутністю має на меті додатковий захист і підтримку фінансового та соціального благополуччя населення. Зазначено, що у більшості розвинутих країн його інтегровано в систему соціального захисту. Обґрунтовано, що страхування життя в Україні не є обов’язковою частиною системи соціального захисту, але доступне на добровільних засадах через страхові компанії. Проаналізовано кількість застрахованих громадян та укладених договорів страхування життя life-страховиками в Україні протягом останніх п’яти років. Проведено дослідження вітчизняного ринку добровільного страхування життя та здійснено огляд програм, що пропонуються страховими компаніями відповідно до класів страхування. Висновки. Страхування життя як можливість додаткового соціального забезпечення має значний потенціал в нашій країні. Але вплив низки негативних факторів, зокрема повномасштабної російської агресії, нерозвинутий фондовий ринок, гальмують розвиток ринку добровільного страхування життя і можливість розширення частки застрахованого населення. З огляду на статистику, котра додатково погіршується наразі воєнним станом у країні, існує потреба в чітко визначених законодавчих умовах застосування страхування життя як додаткового способу соціального забезпечення.
 • Item
  Корпоративна культура як домінантна складова інноваційного розвитку підприємств в умовах макроекономічної нестабільності
  (Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 2023) Прохорова, Вікторія; Мушникова, Світлана Анатоліївна
  UKR: У дослідженні зазначено, що спрямування економіки країни на відновлення та розвиток в такий складний час повинен орієнтуватися в тому числі й на його інноваційну складову. Узагальнено поняття «корпоративна культура» підприємства, як система загальноприйнятих формальних та неформальних правил, норм, традицій діяльності, підходів до організації роботи, уявлень про комунікаційні форми взаємин, про ставлення до змін навколишнього середовища підприємства. Розглянуто доцільність формування корпоративної культури підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. Зазначили, що основним джерелом походження будь-якої культури, в тому числі й корпоративної культури підприємства, є людська діяльність, сенс якої набуває в тісному зв’язку з суспільством, його звичками, устоями, традиціями. Надана характеристика корпоративній культурі як складовій інноваційного розвитку підприємств, проведена аналогія між стадією життєвого циклу підприємства та типом корпоративної культури. Представлена коротка характеристика найбільш розповсюджених у світовій практиці типів корпоративної культури підприємств. Зазначено, що центральною складовою корпоративної культури підприємства, що поєднує виробничу та соціальну складові, є комунікаційна. Через властивості процесу комунікації всіх суб’єктів підприємницької діяльності (працівників, контрагентів, споживачів, конкурентів і т. д.) складається певна лінія поведінки, яка відповідає даній корпоративній культурній традиції; Було визначено основні переваги, а саме: чіткі орієнтири при прийнятті рішень; сприяє ефективним комунікаціям; сприяє чіткості передачі інформації; знижує витрати на контроль; викликає високу ступінь мотивації та лояльності працівників; сприяє стабільності на підприємстві, та недоліки корпоративної культури підприємств в сучасних економічних умовах.
 • Item
  Теоретичні засади організації обліку витрат виробничого підприємства
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Акімова, Тетяна Валеріївна; Распопова, Юлія Олександрівна; Волященко, Ірина Олександрівна
  UKR: Стаття присвячена уточненню теоретичних засад організації обліку витрат виробничого підприємства. Узагальнені підходи до визначення сутності поняття «витрати». З метою забезпечення комплексного підходу до організації обліку витрат на основі дослідження існуючих наукових положень проаналізовані й узагальнені види витрат, які доцільно класифікувати за ознаками: за способом перенесення вартості на продукцію; за видами продукції; за місцем виникнення витрат; за статтями калькуляції; за економічним змістом; за видами діяльності; за принципом визнання; за призначенням; за календарними періодами; за функціями управління; в залежності від доцільності їх здійснення; за характером участі у виробничому процесі. В дослідженні сформульована система принципів, на яких повинен базуватися процес організації обліку витрат на виробництво продукції. Отримані результати дослідження забезпечать науковий підхід до формування методичного підходу до організації обліку витрат виробничого підприємства.
 • Item
  Convergence of Educational Technologies as an Imperative for the Development of Innovation Cooperation in the Context of Circular Transformation
  (PC TECHNOLOGY CENTER, Ukraine, 2023) Prokhorova, Viktoriia V.; Mushnykova, Svitlana A.; Kovalenko, Denys; Koleshchuk, Orest; Babichev, Anatoliy
  ENG: The object of the study is the process of convergence of educational technologies as an imperative for the development of innovative cooperation under the conditions of circular transformation. The central element of circular transformations is a person who must quickly react and adapt to changes in the external environment and solve management problems through systematic professional growth. This can be achieved thanks to the introduction of high-quality modern educational technologies, which require both special knowledge of the theory and practice of management, as well as personal development qualities. To achieve a state of sustainable development, managers making management decisions must quickly respond and adapt to changes in the external environment to solve various management problems. This requires systematic professional growth through the transition to high-quality new educational technologies. Combining the principles of global cooperation, defining the key imperatives of sustainable development and finding innovative measures of cooperation under the renewed conditions of the circular economy must be based on education. The main generally accepted indicator of the level of development of any country in the world is GDP. But under conditions of uncertainty and change, the real state of development and progress can be determined using the Genuine Progress Indicator (GPI), which is an integral indicator. One of the main issues is the determination of the level of sustainable development in the context of circular transformations, taking into account the influence of the level of education and existing approaches to its assessment. If we take into account that the conditions for cyclical transformations must occur, including through raising the level of education and the constant transfer of education into practice, then the inclusion of the Index of the level of education is necessary to calculate the real state of development of any country.
 • Item
  The Influence of Intellectual and Innovative Determinants on the Development of Regions in the Conditions of COVID-19 and Global Digitalization
  (Maracaibo: Universidad del Zulia, Venezuela, 2023) Melnychuk, Dmytro; Voinalovych, Iryna; Shkurenko, Olga; Mushnykova, Svitlana A.; Chorna, Tetiana
  ENG: The social challenges of modern globalization caused by the COVID-19 pandemic have led to significant changes in the development of economic systems at various levels. Social development in the direction of a post-industrial society activates the introduction of digital technologies in all areas of life, which requires paying attention not only to the innovative component of its development, but also to the intellectual one, since the digital transformation requires a constant updating of knowledge; this determines the purpose of this scientific study. The article aims to highlight the influence of intellectual and innovative determinants in the development of regions under current conditions, which are outlined by the manifestations of the COVID-19 pandemic and global digitalization in the development of economic systems. The foundation of the system approach methodology made it possible to distinguish the development trends of the regions in the conditions of the COVID-19 pandemic and global digitalization. It is proposed to create guidelines for the intellectual and innovative promotion, determinants of the development of the regions in the conditions of the COVID-19 pandemic and global digitalization, according to the socioeconomic, scientific-technological, organizational and legal components. The main guidelines of efforts to increase the role of intellectual and innovative determinants in the development of regional systems in the conditions of the COVID-19 pandemic and global digitalization have been tested, taking into account the principles of complexity, integrity, flexibility, efficiency and long term.
 • Item
  The Paradigm of Emergent Qualities of Education Management as a Scientific and Technological Platform for Sustainable Development
  (IOP Publishing Ltd, 2023) Prokhorova, Victoria Vl.; Kovalenko, O.; Bozhanova, Olena V.; Zakharchyn, H.
  ENG: In this paper the factors influencing sustainable development were identified. The influence of emergent qualities of education management on stable development is highlighted. The analysis of the rating of countries by the level of education, the human development index was carried out. A cognitive map-review of systematized factors of influence on the development of education in the modern socio-economic environment has been constructed. Economic-mathematical models that describe trends in indicators of the impact of emergent qualities of education management on sustainable development and testify to a fairly stable relationship between the factors influencing the stable development of education management have been constructed. It is proved that the emergent qualities of education management have a direct impact on the creation of a scientific and technological platform in Ukraine as an effective mechanism for partnership and interaction between education, science and business.
 • Item
  Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління виплатами за короткостроковими депозитами комерційного банку
  (Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2023) Зелікман, Владислав Давидович; Акімова, Тетяна Валеріївна; Загній, К. В.
  UKR: В статті висвітленні питання удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління депозитами комерційного банку. З’ясовано основні проблеми, які впливають на обсяги депозитних операцій банків. До таких можна віднести недовіру до стабільності та надійності роботи банків з боку клієнтів. Обґрунтовано необхідність удосконалення обліку депозитних операцій, зокрема, обумовленої регулярними змінами у нормативній базі, яка регламентує бухгалтерський облік та фінансову звітність банків України. Доказано необхідність розробки та запровадження банками методичних, організаційних і технічних рішень, що не знайшли відображення в нормативних документах, методичній літературі і наукових дослідженнях, і повинні втілитись в індивідуальній обліковій політиці певного комерційного банку. Наведені рекомендації щодо положень облікової політики банку в частині депозитних операцій, що частково дозволить усунути внутрішні проблеми обліку депозитних операцій банків, які спостерігаються на практиці. Ефективна організація процесів управління депозитами банку має бути заснована на надійній інформаційно-аналітичній системі, яка забезпечуватиме актуальними та достовірними даними усіх працівників банку, задіяних у здійсненні депозитних операцій. Побудова такої системи повинна надавати можливість залучення відповідних співробітників банку до управління депозитними операціями в режимі реального часу. Розроблені та наведені у статті аналітичні форми стану виплат за короткостроковими депозитами в національній та іноземній валютах мають бути розташовані в інформаційно-аналітичній системі банку. В статі детально пророблено порядок повного та часткового доступу до таких аналітичних форм з метою можливості внесення необхідних змін, отримання інформації для прийняття управлінських рішень на різних рівнях менеджменту. Розроблені аналітичні документи мають допомогти більш ретельно контролювати облік депозитних операцій та сприятимуть підвищенню оперативності, ефективності і точності обліку депозитних операцій в умовах комерційного банку.
 • Item
  Підприємницький ризик: сутність та класифікація в залежності від втрат, які несе підприємець
  (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», Київ, 2023) Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: В умовах високої конкуренції та мінливості умов економічного середовищах своєчасне страхування підприємницьких ризиків може допомогти підприємству зберегти свої фінансові ресурси та забезпечити стійкість та безпеку на ринку. Метою статті є систематизація підприємницьких ризиків за групами втрат та узагальнення і характеристика типів страхових полісів, що можуть бути корисними підприємству в результаті їх проявів. Виявлено, що підприємницький ризик в господарській діяльності – це узагальнюючий термін для групи ризиків, що виникають на різних етапах кругообігу капіталу в результаті дій власне самого підприємства, конкурентів, контрагентів, зміни ринкової кон'юнктури, технологічних збоїв та інших внутрішніх і зовнішніх чинників. Систематизовано види підприємницьких ризиків. Визначено чотири основні групи втрат підприємства внаслідок підприємницьких ризиків з виділенням типів страхових полісів, які можуть бути корисними для підприємств у випадку понесення відповідних втрат. Розкрито окремі умови страхування від кіберзагроз і відповідальності за екологічні збитки в Україні відповідно до чотирьох основних груп витрат в залежності від типу збитку, що підлягає відшкодуванню. Результати дослідження свідчать, що підприємницький ризик представляє собою комплексну категорію, яка охоплює різні аспекти підприємницької діяльності, захист від якого відбувається здебільшого в межах майнового страхування і страхування відповідальності, але в той же час може виходити за рамки цих галузей страхування, якщо це обумовлене потребами підприємницької діяльності. Підприємницький ризик включає фінансові ризики, такі як нестабільність ринку, зміни в економічному середовищі, коливання валютних курсів, зростання витрат, недостатність фінансових ресурсів. Він також охоплює оперативні ризики, пов'язані з управлінням бізнесом, які можуть включати проблеми з ланцюгом постачання, проблеми з персоналом, технологічні збої, правові колізії тощо.
 • Item
  Ризики та джерела загроз зовнішньоекономічної безпеки України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Лоскутова, Ганна Анатоліївна; Дронь, Марина Анатоліїівна
  UKR: Мета. Метою статті є дослідження сучасних ризиків та джерел загроз у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України. Методика. Для вирішення наукової проблематики у досліджені застосовано: порівняльний аналіз емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення, методи групування, статистичні методи. Результати. У роботі визначено наявні та потенційні ризики зовнішньоекономічної діяльності України. На основі проведеного порівняльного аналізу доведено, що сучасний низький стан зовнішньоекономічної безпеки є результатом воєнної агресії росії; високого рівня доларизації економіки; вразливої товарної структури експорту; низької конкурентоспроможності вітчизняних виробників; залежності від імпорту енергоносіїв та окремих видів продукції; певної дискримінації українських підприємств в торгових відносинах. Основним шляхом покращення зовнішньоекономічної діяльності має стати одночасне проведення структурних реформ у всіх економічних сферах країни. Наукова новизна полягає у всебічному дослідженні сучасного рівня зовнішньоекономічної безпеки та виокремленні потенційних ризиків та загроз, реалізація яких може значно погіршити стан зовнішньоекономічної діяльності України. Практична значимість. Окремі результати та висновки можуть бути використані національними регуляторами в процесі визначення шляхів покращення стану зовнішньоекономічної безпеки.
 • Item
  Business Ideology as a Reflection Reaction to Socioeconomic Realities in Conditions of Constructive Destabilization
  (INZHEK Publishing House, Kharkiv, 2022) Prokhorova, Viktoriia V.; Protsenko, Valentyna M.; Bozhanova, Olena V.; Protsenko, Anastasiia V.
  ENG: The aim of the study is to generalize the theoretical and applied aspects of the formation of an ideological space of a unified nature as a reflexive reaction of business to socioeconomic realities in conditions of constructive destabilization. Based on the carried out analysis of statistical data, it is proved that a fundamentally new direction comes into being for domestic economic science, i. e., studies of business behavior for the faster recovery of the country’s economy, which requires the formalization of adequate instruments of a modern manager. Analyzing, systematizing and generalizing the scientific works of many scholars, the views of researchers on the definition of the concept of «ideology» were systematized, the principles of business ideology were allocated, the goal, types, signs, functions, principles, methods of ideological influence within the framework of building the ideology of management were defined. The presented publication forms theoretical and applied aspects of the ideological space of a unified nature as a reflexive reaction of business to socioeconomic realities. The issue of reflection as a system of reactions to socioeconomic realities is examined. The article considers the forms of reflection, the objective etiology of the formation of spheres of reflection through the prism of multidisciplinary connections. It is proved that the forms of reflection as a system of business reaction to socioeconomic realities in conditions of constructive destabilization have a tactical and strategic result. For a clear understanding and detailed analysis of the behavior of the problem under study, a block diagram of causal relationships is built. It is proved that reflection is an instrument for influencing the development of emotional intelligence, which explains the nature of the analytical choice of an alternative solution to the subject of economic relations and determines the possibilities of consolidated external information influence on this choice. Of practical importance is the universal model of the cognitive map of the behavioral model of business structures, which allows to explain the multi-vector format of development in rational, limited rational and irrational dimensions, combining the features of the model of constructive development of the destabilizing format and crisis phenomena.
 • Item
  Науково-практична основа реалізації державно-приватного партнерства в Україні
  (ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Харків, 2022) Мушникова, Світлана Анатоліївна; Кузнецова, Ганна; Бабічев, Анатолій
  UKR: В роботі зауважено, що у вітчизняних реаліях співпраця держави та підприємництва повинна відбуватися як із центральними органами влади, так й органами місцевого самоврядування, визначаючи основні соціально-економічні потреби та напрямки їх вирішення. Тому, останні десять років державно приватному партнерству, нормативно-правовій базі, механізму реалізації партнерства з економічної точки зору приділялася значна увага як вітчизняних так й закордонних авторів. Але, незважаючи на значні дослідження в області державно приватного партнерства, недостатньо уваги присвячено врахуванню наукового підґрунтя до практичної реалізації конкретних проєктів на підставі зазначеного партнерства. В дослідженнях не знайшло конкретного відображення визначення та прогнозування можливих рівнів ризиків впливу на результати взаємовідносин та їх перерозподілу між суб’єктами-партнерами, взаємовигідність структури фінансового забезпечення окремих проєктів та ін. В дослідженні наведено закордонний досвід державно приватного партнерства країн, в яких зазначено, що взаємовідносини між державою та приватним сектором економіки почалися ще у середині VIII ст. Вітчизняний досвід ДПП представлено рядом проєктів, які є маловідомими, але вартими уваги. Зазначено, що на практиці державно приватне партнерство має ряд істотних відмінностей від інших договірних форм взаємодії суб’єктів підприємництва та держави. На наш погляд, досягнення позитивних результатів у державно приватному партнерстві можливо завдяки науковому підходу до вирішення проблем. Послідовне виконання завдань для виявлення потенційних загроз та ризиків для суб’єктів-партнерів державно приватного партнерства, а саме: обґрунтування доцільності впровадження проєкту; визначення форми ДПП; формування структури фінансування проєкту в рамках ДПП; визначення рівня ризиків та їх розподіл між суб'єктами ДПП та сценарне моделювання впливу факторів на результат ДПП, – надасть можливості досягти поставленої цілі державно приватного партнерства – досягнення ефективного результату від впровадження спільних проєктів держави та підприємницьких структур щодо соціально-економічного розвитку окремої території та країни в цілому в стратегічному та тактичному аспектах.
 • Item
  Визначення індивідуального кредитного ризику за P2P кредитами в умовах фінансової кризи
  (Наукове видавництво ТОВ "ДКС Центр", 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Аберніхіна, Ірина Георгіївна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: В сучасних економічних умовах відбувається поява та розвиток нових способів організації банкінгу і відповідних фінансових продуктів. Одним із головних фінансових продуктів, який дає змогу отримувати кредити в обхід традиційних банків, є Р2Р кредитування. Найбільшу популярність цей продукт має на ринку споживчих кредитів (кредити, що надаються фізичним особам). Основною проблемою Р2Р кредитування є ефективне визначення індивідуального кредитного ризику позичальника-фізичної особи у процесі надання Р2Р кредиту. Особливо складно оцінювати індивідуальний кредитний ризик в умовах фінансової кризи, коли ризики зовнішнього середовища змінюються швидко та непрогнозовано. Викладений у роботі підхід спрямований на зменшенні ризику інвестора та стабільний розвиток Р2Р кредитування у період економічної нестабільності (кризи).
 • Item
  Сучасна політика управління фінансовими ризиками банку
  (Наукове видавництво ТОВ "ДКС Центр", 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Аберніхіна, Ірина Георгіївна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: Фінансові ризики банку – це загроза невиконання стратегічних планів щодо ресурсної та дохідної частин операцій, яка негативно відобразиться на прибутку чи капіталі банку. Фінансові ризики притаманні активно-пасивним операціям банку, тому при їх проведенні дуже важливо визначити величину ризику, який бере на себе банк, і розробити та впровадити інструменти зменшення ризику. Політика управління фінансовими ризиками дає змогу ризик-менеджерам банку ідентифікувати, локалізувати, виміряти та моніторити кредитний ризик, ліквідності, процентний та ринковий ризик і тим самим мінімізувати їх негативний вплив на фінансовий стан кредитної установи. До основних складових політики управління ризиками відноситься мета, завдання та принципи адміністрування ризиків, ліміти, організаційна структура процесу управління та форми управлінської звітності щодо системи ризик-менеджменту.
 • Item
  Пенсійна реформа в Україні та її перспективи
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2021) Грицина, О. В.; Божанова, Олена Василівна; Шолудько, О. В.; Тофан, І. М.; Колодій, А. В.
  UKR: Методологія дослідження. При написанні статті використано наступні методи: абстрагування – при визначені суті пенсійної реформи, розкритті змісту її основних етапів, аналізу й синтезу – для поглибленого вивчення механізму проведення пенсійної реформи, аналізу сучасного стану пенсійної системи, розробки заходів щодо вдосконалення пенсійного забезпечення та пенсійного страхування, аналогії – при співставленні та порівнянні пенсійних реформ, які проводились в Україні та інших країнах , узагальнення – для пошуку оптимальних механізмів впровадження окремих елементів закордонних пенсійних реформ в Україні з метою підвищення добробуту соціально незахищених верств населення і, в першу чергу, пенсіонерів. Результати. У статті подано загальну характеристику сучасного стану пенсійної системи України та висвітлено основні напрями її реформування. Особлива увага приділяється аналізу функціонуючої солідарної пенсійної системи, аналізуються розміри пенсійних виплат за видами пенсій, висвітлюються недоліки солідарної пенсійної системи. Розкрито суть накопичувального пенсійного забезпечення як другого етапу пенсійної реформи, охарактеризовано механізм накопичення та показано його ефективність. Значна увага приділяється необхідності запровадження недержавного пенсійного страхування та його позитивним сторонам. На прикладі зарубіжних країн показано його доцільність та ефективність. Проведено порівняльний аналіз пенсійної системи України та зарубіжних країн і на цій основі розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності пенсійної реформи в Україні. Новизна. Пропозиції щодо впровадження накопичувального пенсійного забезпечення та недержавного пенсійного страхування сприятимуть покращенню добробуту населення та стану економіки країни в цілому. Практична значущість. Проведений аналіз стану пенсійного забезпечення надає можливість пришвидшити проведення пенсійної реформи в напрямку впровадження недержавного пенсійного страхування. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення фінансової грамотності громадян України.
 • Item
  Diversification of Sources of Financing Higher Education: the Experience of Reform in European Countries
  (Akademické sdružení MAGNANIMITAS, The Czech Republic, 2022) Lysiak, Liubov; Kachula, Svitlana; Zarutska, Оlena; Hrabchuk, Oksana; Petrova, Yana
  ENG: The exacerbation of the shortage of financial resources in the current global challenges has necessitated increased efficiency in the financing of higher education institutions. Along with the increase in funding, diversification of sources and transformation of funding mechanisms for higher education systems have become topical issues. The study attempted to identify the internal structure of public funding for higher education in Europe concerning funding mechanisms. According to the results of clustering of European countries based on coverage of the population with higher education and public spending on higher education by one undergraduate, eight clusters were identified, four of which are unique and contain one country (Greece, Cyprus, Turkey, Luxembourg). Four other clusters cover countries with: incomplete public funding for higher education; state protectionism in the financing of higher education; specific forms of state funding for higher education; strategic state priority in financing higher education. The general patterns of financing higher education in European countries, the experience of expanding funding sources, efficient use of financial resources and granting autonomy to universities, which can be taken into account in the process of higher education reforms in countries with transformational economies.
 • Item
  Monetary Processes Peculiarities During the Crisis in Ukraine and Adjustment of Monetary Policy
  (ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС», Київ, 2021) Hrabchuk, Oksana; Kachula, S.; Lysiak, L.; Zarutska, О.
  ENG: The purpose of the article is to determine the monetary processes peculiarities during the crisis period of economic development and areas of monetary policy adjustment. The article presents the results of the main monetary indicators of Ukraine for 2005—2020 dynamics regularities assessment. The cyclic nature of their dynamics with a cycle length of 12 months, an increase cyclical swing range and the level of «white noise» of random deviations from the cyclic dynamics line are confirmed. Entropy and entropy production are calculated for the main monetary indicators. The hypothesis that the monetary indicators dynamics uncertainty is determined by the uncertainty of the «white noise» of their random deviations from the lines of cyclic dynamics based on the calculation of the entropies of the dynamics and the dynamics of entropies is put forward and confirmed. Three groups of monetary indicators are formed according to the level of uncertainty in them. According to the research results, the monetary sphere of Ukraine dissipation was stated during the whole period of 2005—2020 with increase of its rates in time intervals, which preceded the crisis phenomena aggravation (07.2007—07.2008, 03.2013—01.2014, 01.2020—06.2020). The sources of uncertainty in the monetary sphere are identified: the amount of cash due to «cash — M0» with 5.4 months lag and the amount of cash due to «cash — M3» with 7.8 months lag. Based on the results of relations between monetary indicators analysis, the directions of monetary policy for overcoming the crisis phenomena in the monetary sphere of Ukraine are proposed. In particular, it is appropriate to change the restrictive monetary policy to an expansionary one, taking into account the lag of action in the relations between entropies / entropies production of the main monetary indicators.The obtained results can be of practical importance in the system of state regulation to stimulate monetary circulation not only in crisis but also in post-crisis periods, ensuring key monetary indicators long-term stability and monetary policy effectiveness improving.
 • Item
  Сутність, особливості та сучасний стан авіаційного страхування в Україні
  (ВД "Гельветика", Одеса, 2022) Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності категорії «авіаційне страхування». Обґрунтовано, що особливості даного виду страхування пов’язані зі специфічними ризиками, які можуть спричинити катастрофічні для компанії наслідки зі значними збитками внаслідок їх кумулятивного характеру. Проаналізовано та узагальнено сутність поняття «авіаційне страхування» у наукових публікаціях. Доведено, що авіаційне страхування включає комплекс ризиків, що відносяться до кількох галузей страхування. Проаналізовано та зроблено висновок, що страхування авіаційних ризиків в Україні характеризується значною кількістю ліцензованих страховиків, яка є завеликою на нинішньому етапі розвитку авіаційного страхування в нашій країні. Запропоновано, з метою захисту інтересів і страхувальників, і страховиків обмежити їх кількість на державному рівні з урахуванням економічної доцільності та рівня розвитку авіаційного страхування.
 • Item
  Методи та засоби відновлення фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах господарювання
  (ГО Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами, Харків, 2022) Прохорова, Вікторія; Мушникова, Світлана Анатоліївна; Крутова, Анжеліка
  UKR: В дослідженні зазначено, що фінансові ресурси промислових підприємств є найбільш обмеженими й дефіцитними ресурсами. В сучасних умовах функціонування промислових підприємств виникає необхідність їх відновлення внаслідок ряду причин, а саме: втрати значної частки внутрішнього та зовнішнього ринків збуту промислової продукції внаслідок обмежень, спричинених короновірусною кризою; втрати значних обсягів фінансових ресурсів внутрішнього та зовнішнього походження через скорочення та/або повного припинення діяльності; погіршення стану основних фондів через фізичний та моральний їх знос; погіршення інвестиційного клімату в державі також внаслідок форс мажорних обставин з однієї сторони, та через високі ризики інвесторів неповернення інвестиційних коштів. Досліджено роботи вітчизняних та закордонних науковців та практиків, зазначено підходи до розуміння сутності «фінансові ресурси» підприємства, які умовно можна згрупувати наступним чином: «фінансові ресурси» промислових підприємств можуть виступати «фінансовим забезпеченням», або «джерелом фінансування» їх діяльності; «фінансові ресурси» як результат руху фінансових потоків. Авторами доведено необхідність процесу відновлення фінансових ресурсів промислових підприємств, відправною точкою якого є визначення стратегічних й коригування тактичних цілей діяльності відповідно поточних умов функціонування. В дослідженні доведено застосування комплексного підходу до відновлення фінансових ресурсів промислових підприємств, поєднуючи методи самофінансування, кредитного, інвестиційного та бюджетного фінансування. Авторами надано рекомендації щодо подальших досліджень в рамках отримання синергетичного позитивного ефекту від змішаного методу відновлення фінансових ресурсів промислових підприємств; необхідно на підставі багатофакторного статистичного спостереження та аналізу провести дослідження представницького обсягу промислових підприємств за галузевим спрямуванням й визначити необхідний ваговий внесок та вплив кожного з методів і засобів відновлення фінансових ресурсів.