Корпоративна культура як домінантна складова інноваційного розвитку підприємств в умовах макроекономічної нестабільності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Abstract
UKR: У дослідженні зазначено, що спрямування економіки країни на відновлення та розвиток в такий складний час повинен орієнтуватися в тому числі й на його інноваційну складову. Узагальнено поняття «корпоративна культура» підприємства, як система загальноприйнятих формальних та неформальних правил, норм, традицій діяльності, підходів до організації роботи, уявлень про комунікаційні форми взаємин, про ставлення до змін навколишнього середовища підприємства. Розглянуто доцільність формування корпоративної культури підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. Зазначили, що основним джерелом походження будь-якої культури, в тому числі й корпоративної культури підприємства, є людська діяльність, сенс якої набуває в тісному зв’язку з суспільством, його звичками, устоями, традиціями. Надана характеристика корпоративній культурі як складовій інноваційного розвитку підприємств, проведена аналогія між стадією життєвого циклу підприємства та типом корпоративної культури. Представлена коротка характеристика найбільш розповсюджених у світовій практиці типів корпоративної культури підприємств. Зазначено, що центральною складовою корпоративної культури підприємства, що поєднує виробничу та соціальну складові, є комунікаційна. Через властивості процесу комунікації всіх суб’єктів підприємницької діяльності (працівників, контрагентів, споживачів, конкурентів і т. д.) складається певна лінія поведінки, яка відповідає даній корпоративній культурній традиції; Було визначено основні переваги, а саме: чіткі орієнтири при прийнятті рішень; сприяє ефективним комунікаціям; сприяє чіткості передачі інформації; знижує витрати на контроль; викликає високу ступінь мотивації та лояльності працівників; сприяє стабільності на підприємстві, та недоліки корпоративної культури підприємств в сучасних економічних умовах.
ENG: The study states that the direction of the country's economy towards recovery and development in such a difficult time should focus on its innovative component as well. The concept of "corporate culture" of an enterprise is summarized as a system of generally accepted formal and informal rules, norms, traditions of activity, approaches to the organization of work, ideas about communication forms of relationships, about attitudes to changes in the enterprise's environment. The expediency of forming the corporate culture of enterprises in conditions of macroeconomic instability is considered. It was noted that the main source of the origin of any culture, including the corporate culture of an enterprise, is human activity, the meaning of which is acquired in close connection with society, its habits, foundations, and traditions. The characteristics of corporate culture as a component of the innovative development of enterprises are given, an analogy is made between the stage of the enterprise's life cycle and the type of corporate culture. A brief description of the types of corporate culture of enterprises most widespread in global practice is presented. It is noted that the central component of the enterprise's corporate culture, which combines the production and social components, is communication. Due to the properties of the communication process of all subjects of entrepreneurial activity (employees, contractors, consumers, competitors, etc.), a certain line of behavior is formed that corresponds to the given corporate cultural tradition; The main advantages were identified, namely: clear guidelines for decision-making; promotes effective communications; contributes to the clarity of information transmission; reduces control costs; causes a high degree of employee motivation and loyalty; contributes to the stability of the enterprise, and the shortcomings of the corporate culture of enterprises in modern economic conditions.
Description
В. Прохорова: ORCID 0000-0003-2552-2131; С. Мушникова: ORCID 0000-0002-3860-522X
Keywords
корпоративна культура, підприємство, інноваційний розвиток, макроекономічна нестабільність, складові інноваційного розвитку, corporate culture, enterprise, innovative development, macroeconomic instability, components of innovative development, КУФОАМБ
Citation
Прохорова В., Мушникова С. А. Корпоративна культура як домінантна складова інноваційного розвитку підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2023. Т. 16, № 32. DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-16(32)-07.