Improving the Positioning Accuracy of Train on the Approach Section to the Railway Crossing

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
EN: Purpose. In the paper it is necessary to analyze possibility of improving the positioning accuracy of train on the approach section to crossing for traffic safety control at railway crossings. Methodology. Researches were performed using developed mathematical model, describing dependence of the input impedance of the coded and audio frequency track circuits on a train coordinate at various values of ballast isolation resistances and for all usable frequencies. Findings. The paper presents the developed mathematical model, describing dependence of the input impedance of the coded and audio-frequency track circuits on the train coordinate at various values of ballast isolation resistances and for all frequencies used in track circuits. The relative error determination of train coordinate by input impedance caused by variation of the ballast isolation resistance for the coded track circuits was investigated. The values of relative error determination of train coordinate can achieve up to 40-50 % and these facts do not allow using this method directly for coded track circuits. For short audio frequency track circuits on frequencies of continuous cab signaling (25, 50 Hz) the relative error does not exceed acceptable values, this allow using the examined method for determination of train location on the approach section to railway crossing. Originality. The developed mathematical model allowed determination of the error dependence of train coordinate by using input impedance of the track circuit for coded and audio-frequency track circuits at various frequencies of the signal current and at different ballast isolation resistances. Practical value. The authors propose the method for train location determination on approach section to the crossing, equipped with audio-frequency track circuits, which is a combination of discrete and continuous monitoring of the train location.
UK: Мета. У статті необхідно проаналізувати можливість підвищення точності визначення положення поїзда на ділянці наближення до переїзду для забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. Методика. Дослідження проведені з використанням розробленої математичної моделі, що описує залежність вхідного імпедансу кодових і тональних рейкових кіл (РК) від координати поїзда при різних значеннях опору ізоляції баласту для всіх використовуваних частот. Результати. Розроблено математичну модель, що описує залежність вхідного імпедансу кодових і тональних рейкових кіл від координати поїзда при різних значеннях опору ізоляції баласту та всіх використовуваних в РК частот сигнального струму. Досліджено залежність відносної похибки визначення координати поїзда по вхідному імпедансу кодових рейкових кіл, яка обумовлена зміною опору ізоляції баласту. Значення відносної похибки визначення координати поїзда можуть досягати 40–50 %, що не дозволяє безпосередньо застосовувати цей спосіб для кодових рейкових кіл. Для коротких тональних рейкових кіл на частотах автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (25, 50 Гц) відносна похибка визначення координати поїзда по вхідному імпедансу не перевищує допустимі значення. Це дозволяє використовувати розглянутий спосіб для визначення місця розташування поїзда на ділянці наближення до переїзду. Наукова новизна. На основі розробленої математичної моделі досліджена залежність похибки визначення координати поїзда по вхідному імпедансу рейкового кола для кодових і тональних рейкових кіл при різних частотах сигнального струму та при різних опорах ізоляції баласту. Практична значимість. Авторами запропоновано метод визначення положення поїзда на ділянці наближення до переїзду для перегонів, обладнаних тональними рейковими колами, який заснований на використанні дискретного та безперервного контролю координати поїзда.
RU: Цель. В статье необходимо проанализировать возможность повышения точности определения положения поезда на участке приближения к переезду для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Методика. Исследования проведены с использованием разработанной математической модели, описывающей зависимость входного импеданса кодовых и тональных рельсовых цепей (РЦ) от координаты поезда при различных значениях сопротивления изоляции балласта для всех используемых частот. Результаты. Разработана математическая модель, описывающая зависимость входного импеданса кодовых и тональных рельсовых цепей от координаты поезда при различных значениях сопротивления изоляции балласта и всех используемых в РЦ частот сигнального тока. Исследована зависимость относительной погрешности определения координаты поезда по входному импедансу кодовых рельсовых цепей, обусловленная изменением сопротивления изоляции балласта. Значения относительной погрешности определения координаты поезда могут достигать 40–50 %, что не позволяет непосредственно применять этот способ для кодовых рельсовых цепей. Для коротких тональных рельсовых цепей на частотах автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (25, 50 Гц) относительная погрешность определения координаты поезда по входному импедансу не превышает допустимые значения. Это позволяет использовать рассмотренный способ для определения местоположения поезда на участке приближения к переезду. Научная новизна. На основе разработанной математической модели исследована зависимость погрешности определения координаты поезда по входному импедансу рельсовой цепи для кодовых и тональных рельсовых цепей при различных частотах сигнального тока и при различных сопротивлениях изоляции балласта. Практическая значимость. Авторами предложен метод определения положения поезда на участке приближения к переезду для перегонов, оборудованных тональными рельсовыми цепями, который основан на использовании дискретного и непрерывного контроля координаты поезда.
Description
V. Havryliuk: ORCID 0000-0001-9954-4478; O. Voznyak: ORCID 0000-0002-7163-9026; V. Meleshko: ORCID 0000-0001-6833-964X
Keywords
railway crossings, automatic crossing signaling, train coordinate control, залізничні переїзди, автоматична переїзна сигналізація, контроль координати поїзда, железнодорожные переезды, автоматическая переездная сигнализация, контроль координаты поезда, КАТЗ, КТТ (ЛФ)
Citation
Havryliuk V. I., Voznyak O. M., Meleshko V. V. Improving the Positioning Accuracy of Train on the Approach Section to the Railway Crossing. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 1 (61). С. 9–18. doi: 10.15802/stp2016/60936.