Дослідження ефективності конструкції сортувальної гірки з горбами різної висоти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В теперішній час експлуатація сортувальних комплексів залізничних станцій характеризується значною нерівномірністю вхідного потоку поїздів. В цьому зв’язку виникає необхідність оперативно змінювати режим роботи комплексу у відповідності до інтенсивності надходження поїздів в розформування. Для вирішення вказаної задачі була запропонована конструкція сортувальної гірки з горбами різної висоти. Даний сортувальний пристрій складається з основної та пониженої гірки. Використання основної гірки під час згущеного прибуття поїздів забезпечить високу інтенсивність розформування составів, а виконання розпуску на пониженій гірці в періоди зменшення обсягів переробки дозволить скоротити витрати енергоресурсів на сортувальний процес. Оцінка ефективності розробленої конструкції гірки виконана на основі імітаційного моделювання процесу розформування потоку составів. В результаті моделювання для основної та пониженої гірок встановлені залежності величин витрат палива гірковим локомотивом, інтервалу між відчепами на розділових стрілках, довжини вікон та швидкості співударяння вагонів на сортувальних коліях від швидкості розпуску. Як показали дослідження, використання пониженої гірки для розформування составів не призводить до істотного погіршення показників сортувального процесу та дозволяє скоротити витрати палива в середньому на 10 %; при цьому для забезпечення сприятливих умов розділення відчепів розпуск на цій гірці доцільно виконувати зі зменшеною швидкістю.
RUS: В настоящее время эксплуатация сортировочных комплексов железнодорожных станций характеризуется значительной неравномерностью входящего потока поездов. В этой связи возникает необходимость оперативно изменять режим работы комплекса в соответствии с интенсивностью поступления поездов в расформирование. Для решения указанной задачи была предложена конструкция сортировочной горки с горбами различной высоты. Данное сортировочное устройство состоит из основной и пониженной горки. Использование основной горки во время сгущенного прибытия поездов обеспечит высокую интенсивность расформирования составов, а выполнение роспуска на пониженной горке в периоды уменьшения объемов переработки позволит сократить затраты энергоресурсов на сортировочный процесс. Оценка эффективности разработанной конструкции горки выполнена на основе имитационного моделирования процесса расформирования потока составов. В результате моделирования для основной и пониженной горок установлены зависимости величин расхода топлива горочным локомотивом, интервала между отцепами на разделительных стрелках, длины окон и скорости соударения вагонов на сортировочных путях от скорости роспуска. Как показали исследования, использование пониженной горки для расформирования составов не приводит к существенному ухудшению показателей сортировочного процесса и позволяет сократить расход топлива в среднем на 10%; при этом для обеспечения благоприятных условий разделения отцепов роспуск на этой горке целесообразно выполнять с уменьшенной скоростью.
ENG: Nowadays the operation of sorting complexes of railway stations is characterized by the considerable irregularity of the incoming flow of trains. In this regard, it is necessary to change dynamically the operation mode of the complex in accordance with the train arrival intensity. To solve this problem the hump with crests placed at different levels was designed. This classification device consists of the main and low humps. Usage of the first one during condensed arrival of trains provides high humping intensity. The application of the low hump at periods of falling traffic volumes will reduce the sorting process energy expenditure. The performance evaluation of the designed hump construction was made on the basis of the simulation of train flow breaking-up process. As a result of the simulation the dependencies of the fuel consumption rate, the time spacing between cuts, the car impact velocity, the quantity and length of the spacing between cars at the classification tracks on the breaking-up speed were established for both humps. As studies showing the usage of the low hump for the trains breaking-up does not lead to a significant deterioration in the sorting process and reduces fuel consumption by an average of 10 %. At the same time to provide favorable conditions for cut separation the breaking-up process at this hump must be performed with reduced speed.
Description
В. Бобровський: ORCID 0000-0001-8622-2920; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744
Keywords
сортувальний комплекс, сортувальна гірка з горбами різної висоти, режим розформування составів, економія енергоресурсів, сортировочный комплекс, сортировочная горка с горбами разной высоты, режим расформирования составов, экономия энергоресурсов, sorting complex, hump with crests placed at different levels, humping mode, fuel consumption, КСВ
Citation
Бобровський, В. І. Дослідження ефективності конструкції сортувальної гірки з горбами різної висоти / В. І. Бобровський, Є. Б. Демченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 20–26. – DOI: 10.15802/tstt2014/38079.