Випуск 08 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Дослідження ефективності конструкції сортувальної гірки з горбами різної висоти
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бобровський, Володимир Ілліч; Демченко, Євген Борисович
  UKR: В теперішній час експлуатація сортувальних комплексів залізничних станцій характеризується значною нерівномірністю вхідного потоку поїздів. В цьому зв’язку виникає необхідність оперативно змінювати режим роботи комплексу у відповідності до інтенсивності надходження поїздів в розформування. Для вирішення вказаної задачі була запропонована конструкція сортувальної гірки з горбами різної висоти. Даний сортувальний пристрій складається з основної та пониженої гірки. Використання основної гірки під час згущеного прибуття поїздів забезпечить високу інтенсивність розформування составів, а виконання розпуску на пониженій гірці в періоди зменшення обсягів переробки дозволить скоротити витрати енергоресурсів на сортувальний процес. Оцінка ефективності розробленої конструкції гірки виконана на основі імітаційного моделювання процесу розформування потоку составів. В результаті моделювання для основної та пониженої гірок встановлені залежності величин витрат палива гірковим локомотивом, інтервалу між відчепами на розділових стрілках, довжини вікон та швидкості співударяння вагонів на сортувальних коліях від швидкості розпуску. Як показали дослідження, використання пониженої гірки для розформування составів не призводить до істотного погіршення показників сортувального процесу та дозволяє скоротити витрати палива в середньому на 10 %; при цьому для забезпечення сприятливих умов розділення відчепів розпуск на цій гірці доцільно виконувати зі зменшеною швидкістю.
 • Item
  Розрахунок переробної спроможності сортувальних комплексів
  (Дніпропетровcький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровcьк, 2014) Болвановська, Тетяна Валентинівна
  UKR: В статті виконано аналіз існуючих методик визначення переробної спроможності сортувальних гірок і сортувальних станцій, в результаті якого виявлено ряд недоліків. На величину переробної спроможності сортувальної гірки впливає технічне оснащення станції та прийнята технологія роботи, що не мають відношення безпосередньо до сортувальної гірки. Для оцінки продуктивності сортувальної гірки доцільно використовувати показники максимальна, мінімальна та технічна швидкість розпуску. Для конкретної сортувальної гірки ці показники повинні встановлюватися на етапі проектування і переглядатися при зміні структури вагонопотоку або інфраструктури гірки в порівнянні з проектними. Проведено дослідження шляхів збільшення переробної спроможності сортувальної гірки за рахунок перерозподілу маневрової роботи між гірковою і вихідною горловинами сортувального парку. Отримано залежності, що дозволяють визначити момент перенесення маневрової роботи в іншій маневровий район сортувального парку, а також обсяги переробки вагонів, при яких необхідно збільшувати технічне оснащення станції. Включення відповідних таблиць в технологічні процеси роботи станцій дозволить більш повно характеризувати сортувальні комплекси та оцінити ефективність їх роботи. Для оцінки продуктивності технічного оснащення і технології роботи станції з переробки вагонопотоку доцільно використовувати показник «переробна спроможність сортувального комплексу». В якості технічної переробної спроможності сортувального комплексу пропонується розуміти максимальну кількість вагонів, що може бути ним перероблена протягом доби, при збільшенні якої необхідні заходи з нарощування переробної спроможності. В якості максимальної переробної спроможності сортувального комплексу пропонується розуміти максимальну кількість вагонів, яка може бути ним перероблено протягом доби при певному технічному оснащенні та технології роботи.
 • Item
  Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічними станціями залізничного напрямку
  (ДНУЗТ, 2014) Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Однією з ключових задач функціонування залізничного транспорту є вчасна доставка вантажів замовникам транспортних послуг при забезпеченні ефективного використання рухомого складу. Однією з важливих складових, необхідних для вирішення цієї задачі, є отримання якісного прогнозу щодо руху вантажних поїздів між технічними станціями, оскільки це дозволяє чітко планувати як експлуатаційну роботу залізниці по переробці вагонопотоків, так і ефективно організувати її взаємодію з вантажовласниками. Для точного прогнозу прибуття поїздів необхідно визначити основні фактори, що впливають на величину тривалості руху поїздів між технічними станціями залізничного напрямку, та характер цього впливу. Для проведення досліджень з банку даних АСК ВП УЗ-Є були отримані дані про тривалість руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Синельниково - І – Нижньодніпровськ - Вузол – П’ятихатки. В результаті статистичної обробки даних було визначено, що випадкова величина тривалості руху поїзда підпорядковується логарифмічно-нормальному закону розподілу; цю гіпотезу була перевірено та підтверджено за допомогою критерію Пірсона. Було висунуте припущення, що на тривалість руху поїзда впливають такі фактори: момент відправлення поїзда з сусідньої технічної станції протягом доби, день тижня, місяць, а також маса поїзда та тип локомотива. Кількісну оцінку ступеню зв’язку між тривалістю руху поїзда та кожним вказаним фактором було виконано за допомогою кореляційного аналізу. Виявлено, що на тривалість руху значний вплив має сезонність, тобто місяць відправлення поїзда, помірний вплив мають день тижня та період відправлення поїзда протягом доби, а маса поїзда та тип локомотива мають слабкий вплив.
 • Item
  Проблеми регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Журавель, Вячеслав Вікторович
  UK: Мета. Сортувальні станції є опорними пунктами з організації вагонопотоків на мережі залізниць України; від їх якісної роботи в значній мірі залежить виконання термінів доставки вантажів, забезпечення збереження вагонів і вантажів, зниження собівартості перевезень. Найбільш ефективними сортувальними пристроями на таких станціях є сортувальні гірки. Системи інтервально-прицільного регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках отримали домінуюче розповсюдження на залізницях світу. Одним з недоліків таких систем є пошкодження вагонів під час сортування. Визначення шляхів усунення даного недоліку є актуальною задачею сьогодення. Методика. Для отримання значень середньої швидкості зіткнення відчепів на сортувальних коліях використано імітаційне моделювання процесу розформування составів на сортувальній гірці. Результати. Встановлено, що зменшення розрахункової швидкості підходу відчепів до вагонів, які знаходяться на сортувальних коліях, викликає суттєве зменшення можливої кількості пошкоджених вагонів на 1000 перероблених на гірці і, як наслідок, зменшення річних експлуатаційних витрат, які пов’язані з пошкодженням вагонів. У той же час, збільшення похибки гальмування відчепів викликає суттєве зростання кількості таких вагонів. Збільшення крутості ухилу сортувальних колій викликає певне зростання кількості пошкоджених вагонів і витрат, які пов’язані з їх пошкодженням. Наукова новизна. Досліджено вплив точності гальмування відчепів на парковій гальмовій позиції, розрахункової швидкості їх підходу до вагонів, які знаходяться на сортувальних коліях, і параметрів профілю цих колій на середню швидкість зіткнення відчепів і можливу кількість пошкоджених вагонів. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють визначити найбільш раціональний варіант технічного оснащення сортувальної гірки та системи керування парковою гальмовою позицією.
 • Item
  Проблеми регулювання ємності колійного розвитку залізничних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2014) Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: Мета. В умовах реформування залізниць України актуальним залишається питання раціональної ємності колійного розвитку вантажних станцій в ув’язці з розмірами перероблюваних на них вагонопотоків, які необхідно розглядати у поєднанні з основними задачами функціонування залізничного транспорту: забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях, впровадження сучасних технологій тощо. Метою роботи є визначення факторів, які впливають на ємність колійного розвитку вантажних станцій, дослідження частки приватних вагонів в загальному обсязі навантаження та визначення співвідношення між існуючими розмірами вагонних парків і колійним розвитком залізниць України. Методика. Використано методи теорії організації експлуатаційної роботи залізниць і техніко-економічного аналізу. Результати. При незначному зменшенні експлуатаційної довжини колійного розвитку залізниць значно зросли розміри перероблюваних вантажних вагонних парків. Продовжує зростати співвідношення розмірів вагонного парку вантажних вагонів та експлуатаційної довжини колій на більшості залізниць, що є найбільш характерним для залізниць з найбільшими розмірами навантаження. Досліджено розміри часток приватних вагонів в загальному обсязі навантаження для конкретних вантажних станцій Придніпровської та Донецької залізниць. Охарактеризовано фактори, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій. Наукова новизна. Розроблено деталізовану структуру факторів, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій, і визначено співвідношення між розмірами вагонних парків і колійним розвитком станцій залізниць. Практична значущість. Деталізація факторів, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій, дозволяє виділяти під час аналізу їх роботи найбільш суттєві та підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи конкретної вантажної станції.
 • Item
  Методи збору даних про функціонування залізничних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2014) Козаченко, Дмитро Миколайович; Вернигора, Роман Віталійович; Горбова, Олександра Вікторівна
  UKR: Метою статті є систематизація методів збору та вивчення інформації про технологічні процеси роботи залізничних станцій. Інформація про технологічний процес класифікується як первинна та вторинна. Збір інформації може здійснюватись різними методами, які відрізняються рівнем формалізації. Методами отримання первинної інформації є опитування та спостереження, а методом отримання вторинної інформації – вивчення документів. В результаті отриманих знань про методи збору даних, формується методика вивчення предметної області та здійснюється детальний збір даних про технологічний процес залізничної станції. Виконання дослідження дає змогу отримати всебічні знання про виконавців, роботи та об’єкти, що задіяні у технологічних процесах залізничних станцій.
 • Item
  Автоматизированное формирование функциональных моделей железнодорожных станций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Эффективным средством анализа и количественной оценки показателей функционирования железнодорожных станций, является имитационное моделирование станционных процессов. При этом высокую адекватность обеспечивают эргатические модели, в которых человек принимает непосредственное участие в процессе моделирования, выполняя функции диспетчера станции. Для функционирования эргатической модели используются файлы данных специальной структуры, в которых в закодированном виде формализованы техническое оснащение и технологический процесс работы станции. Опыт создания таких моделей для конкретных станций показал, что формирование указанных файлов данных представляет собой достаточно сложную и трудоемкую задачу. Для унификации и ускорения процесса построения эргатических моделей для конкретных станций были разработаны специальные программно-инструментальные средства (редакторы), которые позволяют в автоматизированном режиме получить необходимые файлы данных с закодированной информацией о технико-технологических параметрах станций. Путевое развитие станции и система станционной автоматики формализованы на основе геометрических моделей, которые получают средствами автоматизированного проектирования. Основной проблемой, которая возникает при построении моделей для конкретных станций, является сложность формализации технологических процессов их работы, которые на каждой станции имеют множество своих отличительных особенностей. Для решения этой проблемы авторами была разработана методика формализации технологии работы железнодорожных станций на основе детерминированных конечных автоматов. Построение конечных автоматов для различных объектов, обслуживание которых выполняется на станции, осуществляется с использованием объектно-ориентированного подхода. С этой целью разработан специальный редактор, который позволяет в автоматизированном режиме строить конечные автоматы обслуживания объектов и формировать файл данных для модели технологического процесса станции. В статье рассмотрена технология автоматизированного построения эргатических моделей железнодорожных станций, приведены блок-схемы алгоритмов и примеры диалоговых окон редактора технологического процесса. Разработанная технология построения моделей является универсальной и применима к железнодорожным станциям любого типа.
 • Item
  Оптимізація конструкції колійного розвитку сортувальних гірок малої потужності
  (ДНУЗТ, 2014) Колесник, Антон Ігорович
  UK: В процесі обробки вагонопотоків важливу роль відіграють сортувальні гірки малої потужності, більшість з яких немеханізована. Впровадження механізації вимагає значної реконструкції плану горловини. У даній статті розроблена методика визначення оптимальної конструкції плану колійного розвитку сортувальної гірки малої потужності за критерієм мінімуму її будівельної довжини. Під будівельною довжиною розуміється розгорнута довжина горловини від вершини гірки до початку паркової гальмової позиції без врахування довжин елементів стрілочних переводів. Зроблено аналіз існуючих методів оптимізації конструкції плану сортувальних гірок, встановлено, що вони не в повній мірі враховують характер роботи гірок. Доведено, що кути повороту додаткових кривих спускної частини гірки суттєво впливають на параметри сполучних кривих сортувальних колій; при цьому, за рахунок зміни параметрів сполучних кривих досягається мінімізація будівельної довжини горловини. Як показали дослідження, між величиною кута повороту кривої спускної частини та будівельною довжиною колійного розвитку існує обернена функціональна залежність, як при розміщенні паркової гальмової позиції на прямій ділянці колії за основною сполучною кривою, так і в межах сполучних кривих. При цьому оптимізація параметрів сполучних кривих виконувалася за критерієм мінімальної відстані від вершини гірки до паркової гальмової позиції. Встановлено, що максимізація кутів повороту кривих спускної частини дозволяє скоротити будівельну довжину колійного розвитку гірки малої потужності на 10-15 %. Розрахунок максимальних кутів спускної частини виконується за допомогою ітераційного методу. Застосування запропонованої методики під час будівництва чи реконструкції горловин гірок малої потужності дозволяє суттєво скоротити потреби у рейкошпальній решітці, а також зменшити експлуатаційні витрати.
 • Item
  Підвищення якості інтервального регулювання за рахунок зміни швидкості розпуску
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Кудряшов, Андрій Вадимович
  UKR: Техніко-експлуатаційні показники функціонування сортувальної гірки, а також якість інтервального та прицільного регулювання швидкості відчепів, що скочуються, істотно залежать не тільки від проектних параметрів самої гірки, але і від обраних режимів гальмування окремих відчепів. Існуючий ітераційний метод оптимізації режимів гальмування відчепів, що скочуються, дозволяє максимізувати інтервали між ними на стрілках в несприятливих за умовами розділення групах за рахунок деякого зменшення інтервалів в сусідніх більш сприятливих. Даний метод оптимізації режиму розформування складу дозволяє врахувати багаторазові розділення його відчепів на стрілках і використовує модель гальмування відчепів із зоною гальмування, яку можна регулювати. При цьому пошук оптимального режиму розформування составу відбувається при постійній швидкості його розпуску. У той же час в сучасних умовах переробна спроможність сортувальних гірок використовується лише на 50-60 %, тому доцільно зменшити швидкість розпуску для груп відчепів з несприятливими умовами розділення з метою збільшення величини інтервалів. При цьому для зменшення тривалості розпуску составу можливе збільшення швидкості розпуску для груп відчепів, що мають сприятливі умови розділення на стрілках. Оптимізація режиму розформування составу виконується в два етапи. На першому етапі режими скочування відчепів составу оптимізуються при постійній швидкості розпуску, за результатами оптимізації состав розбивається на групи зі сприятливими і несприятливими умовами розділення. Далі кожна група відчепів виділяється в окремий состав і виконується повторна оптимізація режимів скочування відчепів окремо для кожної групи. При цьому для груп з несприятливими умовами розділення швидкість розпуску знижується відносно початкової, а для груп із сприятливими швидкість розпуску підвищується. Для оптимізації режимів розформування составів використовується імітаційне моделювання. Аналіз результатів оптимізації режимів інтервального регулювання з використанням змінної швидкості розпуску составів показав можливість збільшення інтервалів для груп з несприятливими умовами розділення за рахунок зменшення швидкості розпуску составу. Раціональна швидкість розпуску для кожної групи різна, що в свою чергу викликає необхідність розпуску составу з змінною швидкістю.
 • Item
  Теоретические основы определения пропускной способности однопутных участков
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Березовый, Николай Иванович; Шепета, Анатолий Максимович; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Однопутные участки железных дорог, как правило, имеют потребную пропускную способность, меньше, а в некоторых случаях значительно меньше наличной. Однако существуют однопутные участки, где потребная пропускная способность практически равна наличной. В этом случае возникает необходимость в усилении технической оснащенности таких участков. При разработке и анализе таких вариантов расчет наличной пропускной способности выполняется аналитически, но при разработке графика движения поездов такую пропускную способность не всегда удается реализовать. Это возникает из-за влияния на пропускную способность ограничивающего перегона порядка пропуска поездов по смежным и несмежных перегонам, количества приемоотправочных путей на раздельных пунктах, и тому подобное. В статье рассмотрены варианты прокладки поездов на ограничивающем перегоне при различных вариантах технического оснащения прилегающих перегонов – однопутные и двухпутные. При этом рассмотрены парные непакетные и парные пакетные графики движения поездов. Установлено, что различные варианты прокладки поездов влияют на величину периода графика движения поездов и, как следствие, на наличную пропускную способность однопутного участка. Проанализированы причины влияния технологии и порядка пропуска поездов по другим перегонам однопутного участка на величину периода графика движения поездов на ограничивающем перегоне. Учитывая индивидуальность характеристик однопутных участков формализовать влияние перегонов участка на его пропускную способность, достаточно проблематично. Для определения пропускной способности реальных, новых или реконструированных участков наиболее перспективным является построение вариантных графиков движения поездов для различных его видов, их сравнение и выбор лучшего. Это дает возможность выявить и учесть влияние всех перегонов участка на его пропускную способность. Такое решение позволяет также оценить эффективность возможного увеличения пропускной способности участков при различных вариантах их технического усиления. Единственным недостатком такого подхода к определению пропускной способности однопутных участков является значительная трудоемкость построения вариантных графиков движения поездов.
 • Item
  Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій на основі реалізації раціональної черговості заходів по удосконаленню їх техніко-технологічних параметрів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Малашкін, Вячеслав Віталійович
  UKR: Одними з основних напрямків підвищення ефективності роботи залізничних станцій є удосконалення їх конструктивних параметрів і технології роботи. При цьому особливу актуальність здобуває проблема ефективного техніко-економічного керування станціями, основне завдання якого – приймати економічно обґрунтовані рішення як при оперативному керуванні, так і при плануванні організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи станцій. Ефективним засобом аналізу і оцінки показників функціонування станцій у різних експлуатаційних умовах є імітаційне моделювання станційних процесів на ЕОМ. Для цього доцільно використовувати ергатичну функціональну модель, в яких людина бере безпосередню участь у моделюванні, виконуючи функції диспетчера станції. Така модель найбільш точно враховує фактори пов’язані з поведінкою людини і дозволяє у процесі моделювання імітувати процеси прийняття управлінських рішень. За допомогою ергатичної функціональної моделі можна отримати кількісні та якісні показники роботи станції у різних експлуатаційних умовах, які є основою для визначення найкращого варіанту її технічного оснащення і технології роботи за мінімальними приведеними витратами. Реалізація визначеного ефективного організаційно-технічного заходу, як правило, розбивається на декілька етапів, оскільки даний процес потребує значних інвестиційних вкладень. Черговість виконання організаційно-технічних заходів впливає на ефективність функціонування залізничної станції на різних етапах і на загальний економічний ефект. У статті розглядається методика визначення раціональної черговості заходів по удосконаленню техніко-технологічних параметрів вантажної станції з метою підвищення ефективності її функціонування та отримання максимального економічного ефекту. Для отримання показників роботи станції за допомогою ергатичної моделі виконана її ідентифікація та перевірка адекватності. Задача вибору раціональної черговості реалізації організаційно-технічних заходів вирішена методами динамічного програмування. Отримане раціональне рішення дозволяє скоротити приведені витрати, пов’язані з реконструкцією і функціонуванням станції на 31 %. Подібне рішення може бути отримане для технічних станцій любої складності, а розроблена методика та ергатична функціональна модель можуть бути покладені в основу сучасної системи підтримки прийняття рішень для керівництва залізниці.
 • Item
  Дослідження та оцінка логістичних систем постачання сировини на підприємства сходу України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. Проведення антитерористичної операції на сході України викликало пошкодження значної кількості об’єктів транспортної інфраструктури та унеможливило використання цілого ряду об’єктів сировинної бази. В цих умовах виникає питання щодо забезпечення функціонування підприємств в першу чергу металургійного комплексу – безперервних виробництв, які знаходяться як в зоні АТО, так і у безпосередній близькості від неї. У статті розглядається питання забезпечення вихідною сировиною металургійних підприємств міста Маріуполь. Методика. Розроблено альтернативні варіанти логістичних ланцюгів з постачання сировини на підприємства Маріуполя. Запропонована методика оцінки витрат на логістичні операції на шляху переміщення вантажу по логістичному ланцюгу. В якості критерію оптимальності використовуються мінімальні витрати. Завдяки використанню диференційованого коефіцієнту страхових зборів враховується у грошовій формі потенційний ризик постачань. Результати. Попередніми розрахунками встановлено, що на-явна система постачання сировини не є оптимальною з точки зору витрат на логістичні операції, отже система працює недосконало. Наукова новизна. Запропонована методика дає можливість визначити раціональну схему постачання сировини з точки зору логістичних витрат. Практичне значення. Використання альтернативних систем постачання сировини, обраних за допомогою запропонованої методики дозволить скоротити витрати на транспортування, а також обрати варіант з мінімальним ступенем ризику. В свою чергу зменшення витрат на транспортування дозволить скоротити виробничі витрати та зменшити кінцеву вартість продукції, що підвищує її конкурентоспроможність.
 • Item
  Совершенствование методики оценки продолжительности формирования многогруппных составов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Сковрон, Игорь Ярославович
  RUS: В современных условиях работы железнодорожного транспорта весьма важным является выбор рациональной технологии формирования составов. Эта задача особенно актуальна при необходимости интенсификации процесса формирования многогруппных составов. Эффективность решения данной задачи существенно зависит от выбора критерия оптимальности. В результате анализа научных трудов в качестве указанного критерия оптимальности процесса формирования была принята продолжительность формирования состава. Использование данного критерия позволит существенно улучшить эксплуатационные показатели работы станции. Как показали исследования, решение поставленной задачи связано с необходимостью анализа и сравнительной оценки значительного количества возможных схем формирования. В данной статье изложена методика определения продолжительности выполнения маневровых полурейсов в процессе формирования многогруппного состава. Учитывая большой объем вычислений, указанная методика должна обеспечивать минимальное время расчета продолжительности формирования состава по отдельной схеме с достаточной точностью. Для реализации данной методики предварительно была установлена взаимосвязь между допустимой скоростью движения маневрового состава и длиной полурейса. С этой целью был выполнен анализ скоростемерных лент маневровых локомотивов и получена зависимость указанной скорости от расстояния перемещения маневрового состава. Как показали исследования, такой подход, с одной стороны, обеспечит высокую скорость выбора рациональной схемы формирования многогруппного состава, а с другой стороны, – обеспечит необходимую точность полученных оценок. С целью практической реализации методики выбора рационального варианта технологии формирования составов в системе поддержки принятия решений оперативным диспетчерским персоналом разработанную имитационную модель необходимо включить в АРМ ДСЦ.