Розробка програмного забезпечення для виконання базових будівельних проектних розрахунків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 103 сторінках, містить 16 рисунків, 6 таблиць, 3 додатки та 9 використаних джерел. В бакалаврській роботі була розглянута розробка програмного забезпечення для виконання базових будівельних розрахунків. Виконано огляд предметної області, сформована, спроектована структура програми, розроблені алгоритми та код, виконано тестування програми та її окремих частин. Виділені сильні та слабі сторони наших методів. Мета дослідження полягала у розробці інтерфейсу користувача для автоматизованого виконання будівельних проектних розрахунків; створення програмного комплексу, який допоможе зменшити затрачуваний час і збільшити точність розрахунків при проектуванні будинків, а також зменшення затрачуваних засобів на закупівлю програмних продуктів для рішення конкретних задач.
ENG: The bachelor thesis is completed on 103 pages, contains 16 figures, 6 tables, 3 appendices and 9 used sources. The bachelor thesis considered the development of software for performing basic construction calculations. An overview of the subject area was performed, the structure of the program was formed and designed, algorithms and code were developed, and testing of the program and its individual parts was performed. The strengths and weaknesses of our methods are highlighted. The purpose of the study was to develop a user interface for the automated execution of construction design calculations; creation of a software complex that will help reduce the time spent and increase the accuracy of calculations when designing buildings, as well as reducing the funds spent on the purchase of software products for solving specific problems.
Description
Keywords
будівельні розрахунки, програмне забезпечення, автоматизація, промислові споруди, construction calculations, software, automation, industrial buildings, ВКР, КІТ
Citation
Кесар О. Р. Розробка програмного забезпечення для виконання базових будівельних проектних розрахунків : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник І. В. Шаповал ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 103 с.