Актуальність проблеми підготовки фахівців середньої ланки для залізничної галузі в Україні на початку ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Класичний приватний університет, Запоріжжя
Abstract
UK: У статті досліджено стан підготовки кадрів середньої ланки у системі професійної освіти фахівців для залізничної галузі в Україні на початку ХХ століття. Встановлено, що подальше удосконалення форм і методів підготовки фахівців даного рівня у навчальних закладах базувалась на досягненнях педагогіки професійної школи того часу, вимог залізничної галузі та стосувалося: відкриття навчальних закладів нового типу – залізничні училища служби руху; диференційованого підходу до присвоєння освітньо-кваліфікаційних звань; органічного включення у навчальний процес системи виробничої практики. Показано ключову роль галузевого підпорядкування навчальних закладів Міністерству шляхів сполучення у формуванні системи підготовки фахівців залізничного транспорту, висвітлено роль і місце курсів різного типу.
RU: В статье изучено состояние подготовки кадров среднего звена в системе профессионального образования специалистов железнодорожной отрасли на Украине в начале ХХ века. Установлено, что дальнейшее усовершенствование форм и методов подготовки специалистов данного уровня в учебных заведениях базировались на достижениях педагогики профессиональной школы того времени, требований железнодорожной отрасли и касалось: открытия учебных заведений нового типа – железнодорожные училища службы движения; дифференцированного подхода к присвоению образовательно-квалификационных званий; органичного введения в учебный процесс системы производственной практики. Показано ключевую роль ведомственного подчинения учебных заведений Министерству путей сообщения в формировании системы подготовки специалистов.
EN: In the article the status of vocational training of the medium-level technical personnel in the system of professional education for railway branch in Ukraine at the beginning of the 20th century is researched. It was established that further improvement of the vocational training forms and methods of the specialists that level at the educational institutions was based on that time achievements of vocational schools pedagogics, of the railway branch requirements and first of all was concerned: the establishment of the educational institutions of new types – the railway trade schools of the Traffic Service; the prestige of the profession; duration of the medium-level technical personnel vocational training for the railway branch at different courses; differentiated approach to the award of educational qualification degrees; optimisation the integral inclusion the practical training system for students in the educational process. The key role of branch subordination of educational institutions to the Ministry of railway communication in the system formation of the railway transport specialists’ vocational training, in the creating of the branch education graded system (railway secondary schools of the first and the second form – a railway technical school – an institute), in creating the conditions for the strengthening of the staff and in the formation of the railwaymen’s dynasties is demonstrated. The role and place of the different types of courses is highlighted that were established by the educational institutions, at the railways, at the workshops. The vocational training of the medium-level technical personnel played the important part in the system of professional education for railway branch as the most numerical layer of workers at the railways.
Description
Т. Шаргун: ORCID 0000-0002-6014-4941
Keywords
професійна підготовка, фахівці середньої ланки, відомче підпорядкування навчальних закладів, профессиональная подготовка, специалисты среднего звена, ведомственное подчинение учебных заведений, vocational training, medium-level technical personnel, branch subordination of educational institutions, КГП (ЛФ)
Citation
Шаргун, Т. О. Актуальність проблеми підготовки фахівців середньої ланки для залізничної галузі в Україні на початку ХХ століття / Т. О. Шаргун // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 51 (104). – С 43–53.