Modelling the Modified Method of Analytic Hierarchy Process by Means of Constructive and Productive Structures

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
EN: Purpose. In the study it is supposed: 1) to extend the classical method of analytic hierarchy process (AHP) for a great number of alternatives and criteria; 2) to build a model of constructive decision making process using a modified method of analytic hierarchy process with sorting (AHPS). Methodology. To achieve this purpose the mechanism of constructive and productive structures (CPS) was used; the refining transformations of the generalized constructive-productive structure (GCPS) were fulfilled. Findings. The developed model of the constructive process is the interaction between the three structures: the general CPS of AHPS, which allows to set criteria and alternatives and performs the decomposition of task hierarchical structure; CPS of grouping and sorting, which divides alternatives (criteria) into groups and implements the classic single-level AHP for each group, as well as calculates estimates of paired comparisons based on the input data; CPS of single-level classic AHP, which allows to fill the matrix of paired comparisons and calculates the ranks of alternatives. All three structures interact at different levels of transformations: by data conformity at the level of concretization and using of implementations. The proposed model allowed moving to the more abstract level in presentation of decision making problem solving for a great number of criteria and alternatives. Originality. The paper proposes to use CPS mechanism for formalizing modifications of AHP with sorting for decision making problem solving with a great number of criteria and alternatives. Practical value. The formalization of the presentation of the analytic hierarchy process and its modifications allows extending the range of applications of this method, as well as unifying the description of various AHP modifications. Such presentation provides the possibility for developing the programs to implement the method hybrid modifications. Using different interpretations presented in the article of CPS will allow for other approaches in determining the coherence of pairwise comparison matrices, estimate calculation and ranks of alternatives and criteria.
UK: Мета. У дослідженні передбачається: 1)розширити можливості класичного методу аналізу ієрархій (МАІ) для великої кількості альтернатив та критеріїв; 2) побудувати модель конструктивного процесу прийняття рішень із використанням модифікованого методу аналізу ієрархій із сортуванням (МАІС). Методика. Для досягнення поставленої мети використовується механізм конструктивно-продукційних структур (КПС). Виконано уточнюючі перетворення узагальнюючої конструктивно-продукційної структури (УКПС). Результати. Розроблена модель конструктивного процесу представляє собою взаємодію трьох структур: 1) загальної структури КПС МАІС, яка дозволяє задати альтернативи та критерії, виконуючи декомпозицію ієрархічної структури задачі; 2) КПС групування та сортування, яка розбиває альтернативи (критерії) на групи та реалізує класичний однорівневий МАІ для кожної групи, а також розраховує оцінки парних порівнянь на основі введених даних; 3) КПС однорівневого класичного МАІ, яка дозволяє заповнити матрицю парних порівнянь та розрахувати ранги альтернатив. Всі три структури взаємодіють між собою на різних рівнях уточнюючих перетворень: через узгодження по даним на рівні конкретизації та використання реалізацій. Запропонована модель дозволила перейти на більш абстрактний рівень представлення розв’язку задач прийняття рішень для великої кількості критеріїв та альтернатив. Наукова новизна. За результатами роботи пропонується використовувати механізм КПС для формалізації модифікацій МАІ із сортуванням для розв’язку задач прийняття рішень із великою кількістю критеріїв та альтернатив. Практична значимість. Формалізація представлення як самого методу аналізу ієрархій, так і його модифікацій дозволяє розширити коло застосування даного методу, впорядкувати описи різних модифікацій МАІ. Таке представлення забезпечує можливість розробки програм для реалізації гібридних модифікацій методу. Використання різних інтерпретацій запропонованих в статті КПС дозволить використати інші підходи при визначенні узгодженості матриць парних порівнянь, розрахунку оцінок та рангів альтернатив і критеріїв.
RU: Цель. В исследовании предполагается: 1) расширить возможности классического метода анализа иерархий (МАИ) для большого количества альтернатив и критериев; 2) построить модель конструктивного процесса принятия решений с использованием модифицированного метода анализа иерархий с сортировкой (МАИС). Методика. Для достижения поставленной цели используется механизм конструктивно-продукционных структур (КПС). Выполнены уточняющие преобразования обобщенной конструктивно-продукционной структуры. Результаты. Разработанная модель конструктивного процесса представляет собой взаимодействие трех структур: 1) общей КПС МАИС, которая позволяет определить альтернативы и критерии, выполняя декомпозицию иерархической структуры задачи; 2) КПС группировки и сортировки, которая разбивает на группы альтернативы и критерии, реализуя для каждой из групп классический одноуровневый МАИ, а также рассчитывая оценки парных сравнений на основании введенных данных; 3) КПС одноуровневого классического МАИ, которая позволяет заполнить матрицу парных сравнений и рассчитать ранги альтернатив. Все три структуры взаимодействуют между собой на разных уровнях уточняющих преобразований: посредством согласования по данным на уровне конкретизации и использования реализаций. Предложенная модель позволила перейти на более абстрактный уровень представления разрешения задач принятия решений для большого количества критериев и альтернатив. Научная новизна. По результатам работы предлагается использовать механизм КПС для формализации модификаций МАИ с сортировкой для разрешения задач принятия решений с большим количеством критериев и альтернатив. Практическая значимость. Формализация представления как самого метода анализа иерархий, так и его модификаций позволяет расширить круг применения данного метода; унифицировать описания различных модификаций МАИ. Такое представление обеспечивает возможность разработки программ для реализации гибридных модификаций данного метода. Использование разных интерпретаций представленных в статье КПС позволит использовать другие подходы при определении согласованности матриц парных сравнений, расчета оценок и весов альтернатив и критериев.
Description
T. Vasetska: ORCID 0000-0001-7008-2839
Keywords
modelling, constructive and productive structure, constructive process, analytic hierarchy process, modification, моделювання, конструктивно-продукційні структури, конструктивний процес, метод аналізу ієрархій, модифікація, моделирование, конструктивно-продукционные структуры, конструктивный процесс, метод анализа иерархий, модификация, KIT
Citation
Vasetska T. M. Modelling the Modified Method of Analytic Hierarchy Process by Means of Constructive and Productive Structures. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 4 (64). С. 81–95. doi: 10.15802/stp2016/77926.