Параметри напружено-деформованого стану ескалаторного тунелю та обґрунтування технології його спорудження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 60 сторінках, містить 21 ілюстрацію, 0 таблиць та 21 використане джерело. В магістерській роботі виконано аналіз літературних джерел, присвячених науково-технічній задачі визначення параметрів напружено-деформованого стану ескалаторного тунелю. Проведено порівняльний аналіз способів спорудження ескалаторного тунелю в слабкому ґрунтовому масиві. Розроблена просторова скінченно-елементна модель ескалаторного тунелю. Проведений чисельний аналіз конструктивних елементів ескалаторного тунелю методом скінченних елементів із варіацією матеріалу оправи (залізобетон та чавун) та зміною ґрунту оточуючого масиву (пісок, суглинок, глина). Визначено параметри напружено-деформованого стану ескалаторного тунелю. Обґрунтовано технологію спорудження ескалаторного тунелю в умовах Київського метрополітену за допомогою штучного заморожування. Мета дослідження – визначення параметрів напружено-деформованого стану ескалаторного тунелю та обґрунтування технології його спорудження. Об’єкт дослідження – ескалаторний тунель. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
ENG: The master's thesis consist of 60 pages, contains 21 illustrations, 0 tables and 21 sources. In the master's thesis an analysis of literary sources devoted to the scientific and technical task of determining the parameters of the stress-strain state of the escalator tunnel was performed. A comparative analysis of the methods of constructing an escalator tunnel in a weak soil massif was carried out. A 3D finite-element model of the escalator tunnel was developed. A numerical analysis of the structural elements of the escalator tunnel was carried out using the finite element method with a variation of the frame material (reinforced concrete and cast iron) and a change in the soil of the surrounding massif (sand, loam, clay). The parameters of the stress-strain state of the escalator tunnel were determined. The technology of constructing an escalator tunnel in the conditions of the Kyiv metro using artificial freezing is substantiated. The purpose of the research is to determine parameters of the stress-strain state of the escalator tunnel and justification of its construction technology. The object of research is an escalator tunnel. The research method is the finite element method.
Description
Keywords
метрополітен, ескалаторний тунель, напружено-деформований стан, метод скінчених елементів, технологія спорудження, metro, escalator tunnel, stress-strain state, finite element method, construction technology, КТІ, ВКР
Citation
Чудесний О. В. Параметри напружено-деформованого стану ескалаторного тунелю та обґрунтування технології його спорудження : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 60 с.