Diagnostics of the Transformation of Intellectual Capital Properties in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
ENG: The focus of this study is on the analysis of transformations of the nation's intellectual capital during the period preceding the conflict. It identifies and organizes modern methods of assessing intellectual capital, classifies indicators considering their impact on the total volume of intellectual capital, and implements the normalization of these indicators for creating radial diagrams and determining the state of intellectual capital in Ukraine. The effect of changes in intellectual capital on the fluctuations of the country's Gross Domestic Product (GDP) is also examined. Methodology. To achieve the objectives of the study, various methods were employed: dialectical method and synthesis for analyzing the evolution of human, organizational, and structural capitals; graphic analysis for the visual representation of data; and comprehensive and structural analysis with expert assessments to evaluate the impact of intellectual capital transformations on economic indicators. Scientific and Practical Significance. The work contributes to understanding the impact of changes in the structure of intellectual capital on GDP dynamics, which is key to developing an effective strategy for managing the country's intellectual resources. From a practical standpoint, the research aids in establishing criteria for evaluating intellectual capital and developing motivational mechanisms based on digital innovations and artificial intelligence for optimizing the structure of intellectual capital, paving the way for the development of a refinement strategy.
UKR: В центрі уваги дослідження - аналіз трансформацій інтелектуального капіталу нації протягом періоду, що передує конфлікту. Визначаються і систематизуються сучасні методики оцінки інтелектуального капіталу, проводиться класифікація індикаторів з урахуванням їх впливу на загальний обсяг інтелектуального капіталу, а також впроваджується нормалізація даних індикаторів для побудови радіальних діаграм і визначення стану інтелектуального капіталу в Україні. Розглядається вплив змін в інтелектуальному капіталі на флуктуації валового внутрішнього продукту країни. Методологія. Для досягнення цілей дослідження застосовані різноманітні методики: діалектичний метод та синтез для аналізу еволюції людських, організаційних, структурних х капіталів; використання графічного аналізу для наглядного представлення даних; а також комплексний та структурний аналіз із застосуванням експертних оцінок для оцінки впливу трансформацій інтелектуального капіталу на економічні показники. Наукова і практична значущість. Робота вносить вклад у розуміння впливу змін у структурі інтелектуального капіталу на динаміку ВВП, що є ключовим для розроблення ефективної стратегії управління інтелектуальними ресурсами країни. З практичної точки зору, дослідження сприяє формуванню критеріїв для оцінки інтелектуального капіталу та розробці мотиваційних механізмів, заснованих на використанні цифрових інновацій та штучного інтелекту, для оптимізації структури інтелектуального капіталу, що відкриває шлях для розробки стратегії його вдосконалення.
Description
V. Bobyl: ORCID 0000-0002-7306-3905; K. Hannouf: ORCID 0000-0001-7689-9938
Keywords
intellectual capital, digitization, structural capital, consumer capital, human capital, assessment, transformations, properties, інтелектуальний капітал, цифровізація, структурний капітал, споживчий капітал, людський капітал, оцінка трансформації, властивості, КФОП
Citation
Bobyl V., Hannouf K. Diagnostics of the Transformation of Intellectual Capital Properties in Ukraine. Review of Transport Economics and Management. 2023. Вип. 10 (26). С. 256–267. DOI: 10.15802/rtem2023/300826.