Випуск 10 (26) (RTEM)

Permanent URI for this collection

Цей випуск був опублікований 2024-03-31.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Інтелект як чинник попередження агресивних проявів суспільства або гуманітарні кроки до Третьої світової…
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Андрушків, Б. М.; Головкова, Людмила Степанівна; Кирич, Н.; Погайдак, О. Б.; Бойко, О. Б.; Гагалюк, О. І.; Боярчук, Н. А.; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UKR: Мета. У статті розкрито процес трансформації міжсуссідських взаємовідносин в умовах організації воєнного і повоєнного українського суспільства, періодичних змін наукових парадигм їх розвитку. Визначено роль і місце у цих перетвореннях різних форм суспільної діяльності в т.ч. і наукової. Вивчено вплив науки на формування суспільної свідомості з врахуванням як дії об’єктивних так і агресивних чинників. Розглянуто процеси і методи управління обумовлені пост радянськими традиціями волюнтаристичного лобіювання інтересів тих чи інших політичних груп, галузевиків, регіональщиків, одне слово,- зацікавлених сторін. Здійснений аналіз агресивних мотивів, якими керуються суб’єкти наукової взаємодії залежно від рівня їх володіння предметом дослідження, важливими ресурсами ін. Результати. За результатами вивчення громадської думки та наявними публікаціями виявлено вектори розвитку інтелектуального потенціалу сучасної парадигми розвитку української науки, та як похідної штучного інтелекту (ШІ), імітацію корисної для суспільства діяльності, стимулювання штучних потреб, що супроводжується, у воєнних умовах, експонентним наростанням, кризових явищ у низці важливих для суспільства сфер його життєдіяльності. Вироблено пропозиції з визначення напрямів удосконалення управління цими процесами. Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність формування організаційної моделі абсурдності виникнення війн у людському суспільстві. Розкрито руйнівний, для сучасної цивілізації, контент нехтування розвитку високоморальних, гуманістичних наукових традицій на принципах правди, об’єктивності, історизму, наукового обґрунтування та переорієнтування не тільки на матеріальні блага, а на розвиток національної памяті та культурного потенціалу людей. Встановлено необхідність зміни парадигми розвитку, національних і наукових традицій сформованих ще у посттоталітарний період і переорієнтування їх на випереджаючий розвиток запобіжних агресії заходів, використання для цього не лише ШІ, а і продуктивного культурно-гуманітарного потенціалу. Практична значимість творчої ідеї полягає у практичних можливостях використання запропонованих розробок і пропозиції у сфері державного управління в воєнний та повоєнний період. Надмірні нагромадження багатств, які мають тенденцію до їх концентрації у вузькому колі олігархів, - суб’єктів економічної діяльності, породжуючи монополістичні тенденції в умовах глобалізованої економіки спрямувавши на задоволення потреб народу можна забезпечити мир і стабільність як у суспільствах та у світі в цілому.
 • Item
  Моделі національних економічних систем найбільш успішних країн світу: критичний аналіз та висновки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Метою дослідження є аналіз моделей національних економік найуспішніших країн світу, таких як: Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, США, Швеція, Франція, Німеччина тощо. Методика полягає у системному критичному аналізі основних макроекономічних показників протягом останніх п’ятдесяти років та рішень, що приймалися для їх досягнення. Результати. Отримані результати дозволяють судити про те, що всі успішні національні економіки були успішними лише протягом порівняно невеликого періоду часу. За рахунок правильною мобілізації якихось зусиль на деяких напрямках, вони дійсно дозволили досягти певних позитивних результатів у порівнянні з іншими країнами. Але їх усіх поєднує те, що вони піддані так само як і «неуспішні економіки», численним негативним чинникам, таким як: кризи, інфляція, безробіття, дефіцит бюджету тощо. Це говорить про те, що головний принцип, покладений в основу функціонування цих національних моделей, є неправильним. Наукова новизна полягає у тому, що знайдено справжні причини економічних криз та спосіб їх усунення. З урахуванням цих причин запропоновано безкризову економічну модель високоефективної національної економіки. Ця модель пройшла апробацію за допомогою імітаційного моделювання і показала свою безумовну перевагу порівняно з традиційними економічними моделями. Практична значимість. Використання запропонованої нової економічної моделі можливе у будь-якій країні світу. Вона дозволить назавжди уникнути фінансових криз та супутніх їм негативних явищ і значно прискорити розвиток економіки та підвищення добробуту народу. Залежно від можливостей тієї чи іншої країни, зростання економіки сягатиме від 15 до 30 %, а то і більше.
 • Item
  Можливості та тенденції застосування цифровізації в організації залізничних пасажирських перевезень в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ващенко, Олена Миколаївна
  UKR: Мета. Метою даної статті є адаптація досвіду провідних країн Європи з впровадження цифрових технологій в організацію залізничних пасажирських перевезень на транспортного ринку України. Методика. Для досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань було використано такі методи: порівняльний та графічний метод –для відображення тенденцій динаміки розвитку країн Європи; систематизація та класифікація – для класифікації напрямків застосування цифрових технологій в організації пасажирських залізничних перевезень, моделювання – для формування моделі розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологі й . Результати. Для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень на сучасному транспортному ринку ПАТ «УЗ» в умовах цифровізації галузі мусить використовувати запропоновані інструменти цифрового маркетингу в організації залізничних пасажирських перевезень та комплексну модель розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій. Наукова новизна. Запропоновано інструменти цифрового маркетингу в організації залізничних пасажирських перевезень. Сформовано модель розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій для підвищення конкуренції на ринку транспортних послуг. Практична значимість. Запропоновані інструменти цифрового маркетингу та сформована модель розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій дозволять скоріше адаптуватися до умов європейського транспортного ринку, та отримати додаткові надходження від пасажирських перевезень.
 • Item
  Diagnostics of the Transformation of Intellectual Capital Properties in Ukraine
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Bobyl, Volodymyr V.; Hannouf, Kateryna
  ENG: The focus of this study is on the analysis of transformations of the nation's intellectual capital during the period preceding the conflict. It identifies and organizes modern methods of assessing intellectual capital, classifies indicators considering their impact on the total volume of intellectual capital, and implements the normalization of these indicators for creating radial diagrams and determining the state of intellectual capital in Ukraine. The effect of changes in intellectual capital on the fluctuations of the country's Gross Domestic Product (GDP) is also examined. Methodology. To achieve the objectives of the study, various methods were employed: dialectical method and synthesis for analyzing the evolution of human, organizational, and structural capitals; graphic analysis for the visual representation of data; and comprehensive and structural analysis with expert assessments to evaluate the impact of intellectual capital transformations on economic indicators. Scientific and Practical Significance. The work contributes to understanding the impact of changes in the structure of intellectual capital on GDP dynamics, which is key to developing an effective strategy for managing the country's intellectual resources. From a practical standpoint, the research aids in establishing criteria for evaluating intellectual capital and developing motivational mechanisms based on digital innovations and artificial intelligence for optimizing the structure of intellectual capital, paving the way for the development of a refinement strategy.
 • Item
  Організація роботи системи "PROZORRO" як механізму економічної безпеки і захисту інвестиційних ресурсів, спрямованих на відновлення та розвиток державних установ і комунальних підприємств
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Головкова, Людмила Степанівна; Кобченко, Віталій Володимирович
  UKR: В умовах війни та післявоєнного відновлення країни - проблематика прозорого використання інвестиційних ресурсів набуває критичного значення для підтримання рейтингу довіри іноземних інвесторів та прямо впливає на економічний добробут і економічну безпеку підприємств. Мета дослідження полягає у висвітленні теоретичних і практичних питань щодо напрямків розвитку та модернізації захисту від корупційних ризиків системи тендерних та публічних закупівель. При аналітичній систематизації попередніх наукових досліджень використані методи діалектичного, історичного та системного пізнання. Результати. Стаття являє собою системний аналіз попередніх досліджень ефективності роботи системи "PROZORRO", - в умовах зловживань в сфері закупівель. Процес дослідження базується на методах структурно-логічного аналізу – для побудови логіки та систематизації ключових аспектів роботи; системного підходу, аналізу й синтезу – з метою формування чітких алгоритмів модернізації системи "PROZORRO". Наукова новизна дослідження полягає в формуванні сучасних методів посилення ефективності системи "PROZORRO". Практична значимість полягає в формуванні Інформаційно-аналітична концепція вдосконалення системи "PROZORRO", зокрема вдосконалення програмного інтерфейсу та обробки статистичних даних системи "PROZORRO".
 • Item
  Воєнний вплив на страховий ринок України: аналіз перешкод та реструктуризація фінансового ландшафту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Добрик, Лілія Олександрівна; Абрамов, Микита; Рябінін, Ігор Васильович
  UKR: Мета полягає в тому, щоб ретельно вивчити та систематизувати вплив воєнного конфлікту на страховий ринок України та надати практичні рекомендації для подолання викликів, що виникають в цьому контексті. Методика. Дослідження ґрунтується на використанні статистичних даних для оцінки змін в економіці та страховому секторі під час воєнного стану, детальному аналізі конкретних кейсів страхових компаній та регіонів, які зазнали впливу збройної агресії. У процесі виконання дослідження використовувалися теоретичні та емпіричні методи, а також економічні та статистичні методи дослідження, порівняльний аналіз, стратегічне управління, системний підхід та аналіз. Результати. В даному дослідженні представлений вплив військового стану на структуру та динаміку страхового ринку в Україні, проаналізовано можливості страхових компаній, втрати та ризики, пов'язані із страхуванням в умовах нестабільності. Визначено зменшення кількості зареєстрованих страхових компаній, і компаній, що надають послуги зі страхування життя, зафіксовано зниження темпів значень валових страхових премій, валових страхових виплат зі збереженням позитивної динаміки, відзначено, що більша частина страхових премій залишається в розпорядженні страховиків. Запропоновано стратегії реструктуризації та адаптації для страхових компаній з метою забезпечення їхньої життєздатності в умовах війни та періоду відновлення після перемоги. Наукова новизна. Дане дослідження може служити цінним внеском у розуміння взаємозв'язків між воєнною ситуацією та страховим ринком, а також вказує на можливі шляхи для подальшого розвитку та реформування галузі страхування відповідно до євроінтеграції України. Практична значимість. Виокремлено динаміку основних показників ринку страхування за останні роки, і висвітлення очевидних тенденцій, що на майбутнє можна буде використовувати як характеристику цього періоду існування галузістрахування.
 • Item
  Складові логістичного управління трудовим потенціалом персоналу промислового підприємства: науково-методичний базис
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гармідер, Лариса Дмитрівна; Бегма, П. О.; Куцинський, Андрій В.; Куцинська, М. В.
  UKR: Мета. Сформувати науково-методичний підхід щодо визначення методів логістичного управління трудовим потенціалом персоналу промислового підприємства шляхом визначення послідовності реалізації етапів методики вибору таких методів з урахуванням факторів руху, що, в результаті, має дозволити провести обґрунтування економічної ефективності конкретної управлінської дії. Методика. Для дослідження використані методи вивчення та узагальнення відомостей, методи системного аналізу, синтезу, узагальнення. Результати. У статті досліджуються особливості формування концептуального базису побудови механізму логістичного управління трудовим потенціалом персоналу промислового підприємства, на базі узагальнення якого пропонуються певні алгоритми формування методики вибору методів управління трудовим потенціалом персоналу з урахування факторів руху, що, у підсумку, дозволить провести обґрунтування економічної ефективності такої управлінської дії. Наукова новизна. Визначено узагальнені етапи методики вибору методів управління трудовим потенціалом персоналу з урахуванням факторів руху. Практична цінність. Як результат узагальнення дослідженої інформації щодо факторів, причин, витрат та методів управління рухом трудового потенціалу персоналу підприємства виступає запропонована матриця вибору методів управління рухом трудового потенціалу персоналу промислових підприємств. Використання такої матриці дозволяє ідентифікувати тенденції руху трудового потенціалу персоналу промислового підприємства для вибору відповідних організаційно-управлінських рішень, спрямованих на забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізичного і трудового потенціалу кадрів.
 • Item
  Трансформація структури управління пасажирським господарством залізничного транспорту: світовий досвід та його адаптація до сучасних умов в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Григоренко, Андрій Дмитрович
  UKR: Мета. Для посилення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень в Україні необхідно дослідити досвід структурних перетворень у пасажирських господарствах іноземних залізниць, проаналізувати поточний стан вітчизняної системи управління залізничними пасажирським перевезеннями та запропонувати ефективну організаційну структуру пасажирського комплексу АТ «Українська залізниця» у сучасних умовах. Методика. Для досягнення поставленої мети застосовані методи аналогій, моделювання, порівняльного та ретроспективного аналізу. Результати. Розглянуто світовий досвід взаємодії організаційних ланок пасажирського комплексу залізниць. Виконано аналіз та виявлено проблеми взаємодії підрозділів у наявній системі управління залізничними пасажирськими перевезеннями. Запропоновано структуру управління пасажирським господарством АТ «Українська залізниця», яка допоможе оптимізувати його роботу та сприятиме підвищенню ефективності залізничних пасажирських перевезень в Україні. Наукова новизна. Узагальнено етапи трансформації структури управління пасажирським господарством після утворення АТ «Українська залізниця». Пасажирський комплекс розглянуто як єдину систему: на підставі візуалізації розподілу роботи з поїздами різних категорій визначено проблеми розмежування зон відповідальності між підрозділами пасажирського господарства. Розроблено модель удосконаленої організаційної структури управління пасажирським господарством залізничного транспорту відповідно до сучасних умов. Практична значимість. Запропоновані заходи можуть бути застосовані АТ «Українська залізниця» для удосконалення організаційної структури пасажирського комплексу у процесі переходу до вертикально інтегрованої моделі управління компанією.
 • Item
  Вплив цифровізації на конкурентоспроможність пасажирських залізничних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Купцов, Юрій Віталійович
  UKR: Мета. Аналіз впливу цифровізації на пасажирські залізничні перевезення, та оцінка її ролі у підвищенні конкурентоспроможності цього сектору. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: аналіз літератури та досліджень - автори провели ґрунтовний аналіз наукових праць, досліджень і публікацій, які охоплюють тему цифровізації в галузі громадського транспорту; компаративний аналіз - зіставлення різних підходів та технологій у сфері цифровізації дозволило визначити найбільш ефективні методи та стратегії, які можуть бути впроваджені в громадському транспорті; прогнозування і моделювання - використання моделей та прогнозів для оцінки майбутнього розвитку цифровізації в галузі залізничних перевезень та її потенційного впливу на економіку та суспільство. Результати. Визначено, що впровадження цифрових технологій дозволить автоматизувати ряд процесів в управлінні залізничним рухом, підвищити ефективність та знизити оперативні витрати, підвищити задоволеність та лояльність пасажирів, знизити ризик аварій та інцидентів, збільшити доходи через підвищення якості послуг і знизити витрати через оптимізацію ресурсів. Загалом, обґрунтовано, що цифровізація сприяє створенню нових та більш гнучких тарифних пропозицій, зорієнтованих на індивідуальні потреби користувачів. Наукова новизна. Авторами запропоновано напрями цифровізації пасажирських залізничних перевезень, визначено ключові аспекти, пов'язані з конкурентоспроможністю пасажирських залізничних перевезень. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефекту скорочення часу в дорозі, основою оцінки може бути економічна вартість часу та альтернативний підхід до оцінки ефекту скорочення часу в дорозі передбачає використання величини валового регіонального продукту на душу населення, генерованого в регіоні за одиницю часу, як вартісного еквіваленту зекономленого часу. Практична значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані залізничними пасажирськими компаніями-перевізниками для модернізації існуючих систем та впровадження нових технологій, створення нових продуктів і рішень, які підтримують цифровізацію та оптимізацію громадського транспорту, розробки нових бізнес-моделей, оптимізації ланцюгів поставок, підвищення ефективності перевезень й безпеки громадського транспорту, за рахунок удосконалення системи моніторингу і реагування на надзвичайні ситуації.
 • Item
  Наукові підходи та ключові аспекти моделі впровадження інноваційних технологій в систему виробничого менеджменту промислових підприємств
  (Український державнийуніверситет науки і технологій, Дніпро, 2024) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чеботарьов, Олексій Олегович
  UKR: Мета. Дослідження й аналіз різних наукових методів і підходів до впровадження новітніх технологій у виробничі процеси промислових підприємств та розробка ефективної моделі інноваційних технологій. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: аналіз та синтез даних – у статті аналізуються різноманітні дані, зокрема соціологічні опитування, економічні прогнози Національного банку України, та інші важливі індикатори; порівняльний аналіз - порівняння поточної ситуації з попередніми роками для оцінки економічного відновлення; комплексний огляд та стратегічний аналіз - описуються стратегічні напрямки інноваційних перетворень та розвитку промисловості, а також розглядаються основні моделі інновацій; прогнозування та сценарне планування – визначались основні тренди щодо подальшого розвитку економіки та оцінюються можливі сценарії розвитку ситуації. Результати. Обґрунтована важливість впровадження цифрових технологій у сфері менеджменту промислових підприємств, підкреслено внесок систем управління ресурсами підприємства та аналітичних інструментів у реагуванні на ринкові зміни та оптимізації ланцюгів поставок. Визначена необхідність комплексного підходу до впровадження інноваційних технологій у промисловий менеджмент в Україні, з огляду на специфіку підприємства, організаційну культуру та існуючі технологічні процеси, а також необхідність постійної оцінки та оптимізації інновацій. Наукова новизна. Розроблено модель впровадження інноваційних технологій в систему виробничого менеджменту промислових підприємств, яка дозволяє комплексно інтегрувати сучасні інноваційні технології з традиційними управлінськими практиками. Ця модель сприяє оптимізації виробничих процесів, підвищенню ефективності роботи підприємств та забезпеченню їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку. Також запропоновано комплексній підхід до дослідження впливу інновацій на промисловий сектор у післявоєнній Україні, врахуванні внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на процеси інновацій, та акцентуванні на ролі технологічного новаторства для економічного відновлення країни. Практична значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані при розробці стратегій та методів, які можуть бути застосовані в різних сферах економічної та промислової діяльності України, особливо в контексті відновлення після воєнного конфлікту. Основні сфери застосування включають: промисловий сектор, економічна політика та планування, управління ресурсами підприємства. Стаття підкреслює важливість застосування сучасних управлінських підходів і цифрових технологій у процесі управління ресурсами підприємства, що може бути корисним для менеджерів на всіх рівнях і може сприяти подальшим дослідженням в області інноваційного розвитку та управлінської діяльності в промисловості, зокрема в контексті цифрової трансформації.
 • Item
  Соціально-економічний розвиток: регіональний аспект
  (Український державнийуніверситет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гармідер, Лариса Дмитрівна
  UKR: Мета. Визначення поняття «соціально-економічний розвиток регіонів» та систематизація напрямів соціально-економічного розвитку регіонів. Методи. Прийоми індуктивного і дедуктивного дослідження, групування, спостереження, порівняння. Результати. Визначено заходи, які варто проводити для підвищення конкурентоспроможності регіонів. Наукова новизна. Удосконалення теоретичних аспектів та дослідження напрямків соціально-економічного розвитку регіонів. Практична значимість. Проведені дослідження дають змогу удосконалити теоретичні засади соціально-економічного розвитку регіонів, проаналізувати напрями соціально-економічного розвитку з метою підвищення рівня життя населення, обсягу та якості суспільних послуг та стабільності регіонів, а також запропонувати заходи зростання конкурентоспроможності регіонів.
 • Item
  Інтелектуальний капітал: теоретико-прикладний аспект застосування в умовах діджиталізації економічних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Марценюк, Лариса Володимирівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: Мета. Дослідити основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах в умовах діджиталізації. Методика. Для досліджень використані метод вивчення та узагальнення відомостей і системний аналіз. Результати. У статті досліджуються основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах. Автори статті виокремлюють основні проблеми та завдання розвитку інтелектуального капіталу підприємств. Обґрунтована позиція авторів щодо напрямів розвитку такого середовища підприємства, що сприяє підвищенню інтелектуального капіталу конкретного підприємства. Наукова новизна. Запропоновано інструменти вдосконалення управлінських рішень на підприємствах в контексті підвищення інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання. Практична значимість. Висновки, зроблені у даній статті, можуть бути використані підприємцями для формування управлінських рішень в напряму підвищення інтелектуального капіталу та їх прийняття.
 • Item
  Impact of Information and Communication Technology on the Digital Economy
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Kaira, Z.; Golovkova, Liudmyla S.; Vaschenko, О. P.; Vaschenko, О.
  ENG: The article explores the impact of Information and Communication Technologies (ICT) and their role and place in the dynamics of the digital economy. The aim of this research is to assess the impact of the digital economy on GDP per capita in EU countries. Methodology. Analysis of ICT as a key factor in enhancing economic growth through the implementation of digital technology opportunities. Panel data from Eurostat and the World Bank covering EU countries from 2014 to 2021 were used for analysis. A correlation analysis was then conducted between variables, and the model was relevant for forecasting. Results. The number of studies on the impact of Information and Communication Technologies on the economic growth of countries has increased in recent years. However, there is still no assessment of the real GDP impact on the level of household Internet access in the EU area. Studying this gap in the literature allows us to draw conclusions about the implications for stakeholders regarding more effective implementation of the digital agenda. Scientific novelty. The digital economy, measured by Internet, mobile phone, and fixed broadband access, influences the economic growth of a country. This, in turn, depends on the level of technology measures covering the digital economy. ICT positively influence the development of countries' economies and can be used as tools by stakeholders. These agents should generate policies that enhance ICT technological infrastructure, digital empowerment of the population, and greater access to ICT. The GDP level model is presented as a function of Internet access for households in the EU area along with a short-term forecast for this index. It is shown that investments in ICT infrastructure are indispensable for the development of a strong knowledge- and digital technology-based economy. Practical significance. The research results will help in identifying opportunities and levers of influence for governmental institutions and other socio-economic systems on the impact of digital economy development processes on GDP per capita in EU countries.