Impact of Information and Communication Technology on the Digital Economy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
ENG: The article explores the impact of Information and Communication Technologies (ICT) and their role and place in the dynamics of the digital economy. The aim of this research is to assess the impact of the digital economy on GDP per capita in EU countries. Methodology. Analysis of ICT as a key factor in enhancing economic growth through the implementation of digital technology opportunities. Panel data from Eurostat and the World Bank covering EU countries from 2014 to 2021 were used for analysis. A correlation analysis was then conducted between variables, and the model was relevant for forecasting. Results. The number of studies on the impact of Information and Communication Technologies on the economic growth of countries has increased in recent years. However, there is still no assessment of the real GDP impact on the level of household Internet access in the EU area. Studying this gap in the literature allows us to draw conclusions about the implications for stakeholders regarding more effective implementation of the digital agenda. Scientific novelty. The digital economy, measured by Internet, mobile phone, and fixed broadband access, influences the economic growth of a country. This, in turn, depends on the level of technology measures covering the digital economy. ICT positively influence the development of countries' economies and can be used as tools by stakeholders. These agents should generate policies that enhance ICT technological infrastructure, digital empowerment of the population, and greater access to ICT. The GDP level model is presented as a function of Internet access for households in the EU area along with a short-term forecast for this index. It is shown that investments in ICT infrastructure are indispensable for the development of a strong knowledge- and digital technology-based economy. Practical significance. The research results will help in identifying opportunities and levers of influence for governmental institutions and other socio-economic systems on the impact of digital economy development processes on GDP per capita in EU countries.
UKR: У статті досліджується вплив інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) та їх роль і місце у динаміці цифрової економіки. Метою цього дослідження є оцінка впливу цифрової економіки на ВВП на душу населення в країнах ЄС. Методика. Аналіз ІКТ як ключового фактору для підвищення зростання економіки шляхом впровадження можливостей цифрових технологій. Для аналізу було використано вибірку панельних даних з Eurostat та Світового банку, що охоплює країни ЄС з 2014 по 2021 рік. Потім було проведено кореляційний аналіз між змінними, і модель була релевантною для прогнозування. Результати. Кількість досліджень щодо впливу інформаційних та комунікаційних технологій на економічне зростання країн зросла за останні кілька років. Однак, все ще не існує оцінки впливу реального ВВП на рівень доступу до Інтернету домогосподарств у зоні ЄС. Вивчення цього пробілу в літературі дозволяє нам зробити висновки про наслідки для зацікавлених сторін щодо більш ефективного впровадження цифрової порядку денної. Наукова новизна. Цифрова економіка, вимірювана інтернетом, мобільним телефоном та стаціонарним широкосмуговим доступом, впливає на економічне зростання країни. Це, в свою чергу, залежить від рівня заходів технологій, що охоплюють цифрову економіку. ІКТ позитивно впливають на розвиток економік країн і можуть використовуватися як інструменти зацікавленими сторонами. Ці агенти повинні генерувати політики, які покращують технологічну інфраструктуру ІКТ, цифрове зміцнення можливостей населення та більший доступ до ІКТ. Модель рівня ВВП подається як функція рівня доступу до Інтернету для домогосподарств у зоні ЄС разом з короткостроковим прогнозом для цього індексу. Показано, що інвестиції в структуру ІКТ є невід'ємними для розвитку міцної економіки, заснованої на знаннях та цифрових технологіях .Практична значущість. Результати дослідження сприятиме допомозі в визначенні для державних інституцій та інших соціально-економічних систем можливостей і важелів впливу процесів розвитку цифрової економіки на ВВП на душу населення в країнах ЄС.
Description
L. Golovkova: ORCID 0000-0001-5473-66443
Keywords
Internet, mobile phone, fixed broadband access, digital economy, economic growth, інтернет, мобільний телефон, фіксований широкосмуговий доступ, цифрова економіка, економічне зростання, КФОП (ДІІТ)
Citation
Kaira Z., Golovkova L., Vaschenko О., Vaschenko О. Impact of Information and Communication Technology on the Digital Economy. Review of Transport Economics and Management. 2023. Вип. 10 (26). С. 5–14. DOI: 10.15802/rtem2023/299902.