Іван Вишенський як представник архетипного образу людини духу в літературі епохи Бароко

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Abstract
UKR: Статтю присвячено дослідженню особистості І. Вишенського в образі якого втілився один із ідеалів маскулінності доби Бароко, характерними рисами якого є патріотизм, істинна шляхетність духу, стриманість у плотських бажаннях, аскетизм, моральність, неприйняття несправедливості та гноблення. Доведено, що під впливом християнської релігійності та чернечої аскети в полемічній літературі письменника сформувалося уявлення про чоловіка як носія духу, тобто репрезентовано архетипний образ Духовної людини. Наголошується, що світоглядне підґрунтя ідей афонського аскета багато в чому спирається на реформаційні ідеї, доповнені ісіхастськими та ранньохристиянськими поглядами. Доводиться, що розглядаючи у своїх полемічних творах проблеми моралі, пізнання, соціального устрою, Вишенський спирався на ідею несумісності Бога і світу, протиставляючи два світи: світу трансцендентного, як світу добра та істини, протиставляв світ земний, створений Богом з нічого, нестабільний, тимчасовий, гріховний. Проаналізовано, що відповідно до концепції двох світів у Вишенського вибудовується вчення про людину, яка суміщає в собі дві сутності: людину «зовнішню», що є невід’ємною часткою природи і суспільства, і «внутрішню», природа якої пов’язана зі світом трансцендентного. Духовне та тілесне в природі людини Вишенський рішуче розмежовував. Зв’язок між Богом і людиною здійснюється завдяки розуму. Авторки зауважують, що так як обов’язковою ознакою істинної церкви полеміст вважав відмову від власності, а також від сім’ї, «від себе і своїх», то це вчення слід розглядати як типову середньовічну утопію хіліастичного походження. Авторки дійшли висновку, що в полемічній літературі Івана Вишенського активізувався архетипний образ Духовної людини (Тихої людини) та Мудреця. Сам образ письменника як могутньої особистості, самовідданого патріота свого народу, незламного борця проти католицизму й унії, викривача соціального і національного гноблення є також втіленням цих архетипних образів.
ENG: The article deals with the personality of I. Vyshenskiy whose image embodies one of the masculine ideals of the Baroque. The distinguishing features of this masculine ideal are patriotism, a true nobility of spirit, restraint of corporeal desires, asceticism, morality, nonacceptance of inequality, and oppression. It has been proved that the polemic literature of the writer under the influence of the Christian religiosity and monastic ascetic life presents the representation of a human being as the holder of spirit, i.e. the archetypical image of the Spiritual Man is represented. The article stresses that the world view background of the Athos ascetic’s ideas is mostly based on the reformational ideas complemented by the hesychastic and early Christian views. The article proves that examining in his polemic works the issues of morality, cognition, and social structure, Vyshenskiy considered the idea of incompatibility of God and the world. Vyshenskiy was contrasting two worlds; he was contrasting the transcendental world as the world of good and truth to the world of earth, created by God from nothing, an unstable, temporary, sinful world. It has been analyzed that according to the concept of two worlds Vyshenskiy developed the study about a human being who combined two essences, the «outer» human being as the integral part of nature and society, and the «inner» one whose nature was connected to the transcendental world. Vyshenskiy vigorously delimited the spiritual and corporeal in the human’s nature. The connection between God and a human being is due to the mind. The authors of the article point out that as the polemicist thought that the property refusal as well as the refusal to have a family, the refusal of «yourself and the nearest and dearest» as an obligatory feature, the study should be considered as a typical medieval utopia of the chiliastic origin. The authors of the article have made the conclusion that in polemic literature of Ivan Vyshenskiy the archetypical image of the Spiritual (the Calm) and Wise man was activated. The very image of the writer as a powerful personality, a dedicated patriot of his peoples, an unbroken fighter against Catholicism and the church union, a denouncer of social and national oppression also embodies these archetypical images.
Description
І. Колієва: ORCID 0000-0001-6731-4192, Т. Купцова: ORCID 0000-0002-0876-0384
Keywords
полемічна література, Бароко, архетип Людини Духу, духовне, тілесне, polemic literature, Baroque, archetype of the Spiritual man, spiritual, corporeal, КІМ
Citation
Купцова Т. А., Колієва І. А. Іван Вишенський як представник архетипного образу людини духу в літературі епохи бароко. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2021. Вип. 35. Том 8. С. 140–145. DOI 10.24919/2308-4863/35-8-22.