Статті КІМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 311
 • Item
  Structural Peculiarities of Railway Term Formation in the English Language
  (Національний університет " Острозька академія", Острог, 2020) Kuptsova, Tatiana A.; Koliieva, Iryna A.
  ENG: The structural peculiarities of the railway term formation is investigated in the article. It is demonstrated that the most common ways of the one component railway term formation are suffixation and prefixation. The prefixation-suffixation type is a less productive way of the word building. Compound words proved to form a large group of the railway terms. The relations among the components of a compound word represent a specific type of semantic and structural relations of the word in a word combination, where the terms which consist of «noun+noun», «adjective+noun» predominate. In the system of the English railway terminology among the component terms the most widespread are nouns that explains that nouns define processes, equipment, devices, and objects. This paper outlines some linguistic properties of technical terms. The article focuses on some linguistic features of a term. Being a linguistic object with the common and specific features of a language system a term has all lexical-semantic and formal features of the words and word combinations of a natural language. In the process of the affixation term building the semantics of a derived word is defined by an affix that is why an affix can bear a particular word building meaning. But having definite motivational relations between a derivative and a derived word the semantics of the derived word is not always determined by the meanings of its components. Deciding the semantics of a derived term many factors should be taken into consideration: conversion, the peculiarities of a compound word, polysemy etc. It should be underlined that morphological or affixation type of the term forming is based on the principles of word building of the literary language.
 • Item
  Основні принципи реалізації підбору текстів для читання на англійській мові
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2023) Колієва, Ірина Анатоліївна; Купцова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: У роботі робиться спроба дослідити принципи підбору аутентичних текстів для читання на заняттях з англійської мови. Розглядається питання якісного показника вибору текстів. Проводиться аналіз різноманітних критеріїв підбору текстів, їх роль у формуванні мовленнєвих навичок у студентів.
 • Item
  Засоби реалізації відображення національного колориту при перекладі
  (Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika, 2023) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: У статті розглядаються шляхи передачі національного колориту під час перекладу. Особливу увагу приділено важливості передачі національного колориту при перекладі як ключового елементу відображення національної ідентичності та необхідності ретельного вивчення культури оригінальної мови перекладачем. Наголошується на ключовій ролі мови як головного інструменту вираження та відображення національного колориту.
 • Item
  Про роль інформаційних технологій у вивченні іноземної мови
  (ISMA University of Applied Sciences in Uzbekistan, 2022) Афанас’єва, Лариса Вячеславівна; Смирнова, Майя Львівна
  UKR: В цій статті йдеться про найважливішу роль сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі. У статті описується робота з Інтернетом як основним джерелом для вибору робочого матеріалу на заняттях для вивчення та закріплення лексичного та граматичного матеріалу. Особлива увага приділяється розгляду проектної діяльності на іноземній мові як одному з основних способів підвищення творчого потенціалу студентів, розширення їх кругозору та поглиблення мовних знань. Стаття представляє інтерес для викладачів іноземної мови та філологів.
 • Item
  Особливості розвитку soft skills у процесі вивчення іноземної мови в умовах глобальних викликів століття
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, 2022) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: В статті розглядаються основні особливості, методи та шляхи розвитку soft skills під час вивчення іноземної мови на дистанційній платформі. Метою статті також є поширити досвід розвитку таких актуальних навичок як компоненти комунікативних компетентностей. Підкреслюється актуальність розвитку soft skills для випускників інженерних спеціальностей Українського державного університету науки та технологій. В статті представлені погляди авторів на актуальність та форми роботи як поза аудиторної так і аудиторної роботи для розвитку таких навичок як здатність здійснювати мовну комунікацію під час ділових зустрічей, переговорів, нарад, конференцій; вміння реалізовувати публічні виступи, домовлятися та переконувати, захищати свою точку зору; вміло реалізовувати письмове спілкування; критичне мислення: вміння уникати конфліктів та вирішувати їх; здатність досягати домовленості та угоди; лідерські риси: вміння шляхом спостереження виявляти суть та основні тенденції. Беручи до уваги концепцію Гоулмана, доводиться, що емоційний інтелект як здатність людини визначати свої почуття, керувати ними та використовувати інформацію про себе та інших, щоб впливати на майбутню поведінку, включає чотири сфери: самосвідомість, самоконтроль, соціальна обізнаність і управління стосунками. Підкреслюється, що саме ці чотири сфери емоційного інтелекту впливають на людину і формують основу її поведінки, без чого неможливий розвиток актуальних складових soft skills. Іноземна мова стала однією із головних компонент у сфері успішного ведення бізнесу, що сприяє розвитку міжнародного співробітництва. Окрім того, в епоху високих технологій знання англійської мови є необхідною складовою для кваліфікаційних кадрів задля роботи в міжнародних командах. Для успішної адаптації в міжнародному академічному середовищі, для обміну професійною, науковою та дослідницькою інформацією володіння англійською мовою є також необхідною компонентою. Тому англійська мова є підґрунтям для формування soft skills, які відображені в універсальних компетенціях Робочих програм з англійської мови.
 • Item
  Motivation als Wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenerlernens an der Technischen Universität (aus der Deutschstundenerfahrung)
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2022) Smyrnova, Maya L.; Afanasieva, Larysa V.; Miroshnychenko, Iryna H.
  DEU: Dieser Artikel spricht über die wachsende Rolle von Fremdsprachen in der modernen Gesellschaft, über das drängende Problem der Motivation beim Fremdsprachenstudium am Beispiel der deutschen Sprache an einer Fachhochschule, über Möglichkeiten, diese zu steigern. Es werden verschiedene Ansätze zur Untersuchung des Motivationsproblems von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern beschrieben. Es werden die wesentlichen Faktoren analysiert, die zur Motivationsbildung für das Erlernen einer Fremdsprache (Deutsch) beitragen. Die Autoren des Artikels betrachten die Motivation zum Fremdsprachenlernen als eine interne Triebfeder, die den Studenten dazu zwingt, Zeit und Energie für das Erlernen einer Fremdsprache aufzuwenden. Die Fremdsprachenkenntnisse werden zu einem der Hauptfaktoren sowohl des sozioökonomischen als auch des allgemeinen kulturellen Fortschritts der Gesellschaft. In hohem Maße zeigt sich die Individualisierung des Lernprozesses, bei der eine Vielzahl von internen und externen Variablen, die miteinander interagieren, eine große Rolle beim Erlernen einer Fremdsprache spielt. Ein sehr wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Motivation der Studenten nicht nur als Anreiz zum Erlernen einer Sprache, sondern auch als Hebel zur Förderung des Lernens. Die Motivationsarten, der Unterschied zwischen den Begriffen „Motivation“ und „Motiv“ werden ausführlich beschrieben. Das Motiv wird als subjektive psychologische Realität dargestellt. Aber Motivation hängt von menschlichen Beziehungen ab. Dies ist tatsächlich die innere Motivation, auch eine Kombination innerer, psychologischer Faktoren, die das menschliche Verhalten bestimmen und lenken. Darüber hinaus kann die Motivation von menschlichen Beziehungen abhängen, also extern sein. Die Autoren des Artikels zeigen, dass die Motivation der Hauptbestandteil von Lernaktivitäten ist. Es ist die intrinsische Motivation, die zu besseren Lernergebnissen führt, aber es ist notwendig, beide Arten von Motivation bei den Studenten zu entwickeln. Die Studie belegt den Schluss, dass die Motivation der Studierenden zum Erlernen einer Fremdsprache zwingend notwendig ist, um sich während des gesamten Lernprozesses zu entwickeln. Der Artikel kann für die Fremdsprachenlehrer und Linguisten von Interesse und Nutzen sein.
 • Item
  Husserl’s Phenomenological Concepts
  (International Science Group, 2022) Muntian, Antonina O.; Shpak, Iryna V.; Kuptsova, Tatiana A.; Koliieva, Iryna A.
  ENG: Current piece is an attempt to examine phenomenology as the philosophy of experience. The authors aim to address to Husserl’s model of phenomenology (pure phenomenology) as the idea of studying consciousness without reducing the objective and shareable meanings that inhabit experience to merely subjective happenstances.
 • Item
  Розвиток Soft Skills у студентів під час вивчення мовознавчих дисциплін
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2022) Самойленко, Валерія; Шуліченко, Тетяна Сергіївна
  UKR: У статті проаналізовано сутність терміна soft skills та його актуальність для навчального процесу сьогодення. Досліджено навички, що можуть входити до аналізованого загального поняття. Обґрунтовано актуальність опанування м’яких навичок серед студентів на заняттях з мовознавчих дисциплін рідної та іноземної мов. Наведено перелік практичних прикладів завдань для розвитку таких навичок серед студентів. Синтезовано роль і значення міжособистісної ефективності та комунікаційної компетентності в конкурентоспроможності організації. Визначено, що навички усного спілкування є надзвичайно важливими в навчальному процесі, й очікуваним від випускників університетів буде розвиток потрібних м’яких компетентностей для отримання конкурентної переваги на ринку праці. Інституційні опитування доводять, що ефективність міжособистісного спілкування сприяє підвищенню продуктивності робочої сили особи та загальної продуктивності організації. Крім того, це покращує можливості найму для випускників університетів, а також сприяє швидкому просуванню в організації. У статті наголошено на нагальній потребі формування навичок усного та письмового спілкування. Під терміном soft skills розуміємо комбінацію міжособистісних, соціальних навичок, навичок спілкування, критичного мислення, рис характеру, ставлення, атрибутів кар’єри та емоційного інтелекту. Їхня принципова відмінність від hard skills – у важкості вимірювання досягнень і результатів діяльності того, хто опановує такі навички. До м’яких навичок уналежнюємо здатність до плідної комунікації, колаборації, креативного та критичного мислення. Аналізовані навички опановують лише протягом здійснення певної практичної діяльності. Інтегральною навичкою, що вдосконалюється постійно, є здатність особи до комунікації. Її можливо розвинути в таких формах діяльності, як діалог, полілог, дискусія, презентація, доповідь тощо. Тісно пов’язана з комунікативною навичкою здатність особи до колаборації, тобто опрацювання певних масивів інформації колективно. Завдання, спрямовані на розвиток здатності до колаборації, розвивають такі навички, як тайм-менеджмент, уміння планувати власну діяльність тощо. Важливою м’якою навичкою сьогодення є критичне мислення як здатність аналізувати масиви інформації, вміти ставити потрібні для розуміння правдивості даних питання тощо. Чільною навичкою є також здатність до креативного мислення, тобто створення інформації, шляхів подолання криз замість їхнього відтворення.
 • Item
  Motivation als Wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenerlernens an der Technischen Universität (aus der Deutschstundenerfahrung) (preprint)
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2022) Smyrnova, Maya L.; Afanasieva, Larysa V.; Miroshnychenko, Iryna H.
  DEU: Dieser Artikel spricht über die wachsende Rolle von Fremdsprachen in der modernen Gesellschaft, über das drängende Problem der Motivation beim Fremdsprachenstudium am Beispiel der deutschen Sprache an einer Fachhochschule, über Möglichkeiten, diese zu steigern. Es werden verschiedene Ansätze zur Untersuchung des Motivationsproblems von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern beschrieben. Es werden die wesentlichen Faktoren analysiert, die zur Motivationsbildung für das Erlernen einer Fremdsprache (Deutsch) beitragen. Die Autoren des Artikels betrachten die Motivation zum Fremdsprachenlernen als eine interne Triebfeder, die den Studenten dazu zwingt, Zeit und Energie für das Erlernen einer Fremdsprache aufzuwenden. Die Fremdsprachenkenntnisse werden zu einem der Hauptfaktoren sowohl des sozioökonomischen als auch des allgemeinen kulturellen Fortschritts der Gesellschaft. In hohem Maße zeigt sich die Individualisierung des Lernprozesses, bei der eine Vielzahl von internen und externen Variablen, die miteinander interagieren, eine große Rolle beim Erlernen einer Fremdsprache spielt. Ein sehr wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Motivation der Studenten nicht nur als Anreiz zum Erlernen einer Sprache, sondern auch als Hebel zur Förderung des Lernens. Die Motivationsarten, der Unterschied zwischen den Begriffen „Motivation“ und „Motiv“ werden ausführlich beschrieben. Das Motiv wird als subjektive psychologische Realität dargestellt. Aber Motivation hängt von menschlichen Beziehungen ab. Dies ist tatsächlich die innere Motivation, auch eine Kombination innerer, psychologischer Faktoren, die das menschliche Verhalten bestimmen und lenken. Darüber hinaus kann die Motivation von menschlichen Beziehungen abhängen, also extern sein. Die Autoren des Artikels zeigen, dass die Motivation der Hauptbestandteil von Lernaktivitäten ist. Es ist die intrinsische Motivation, die zu besseren Lernergebnissen führt, aber es ist notwendig, beide Arten von Motivation bei den Studenten zu entwickeln. Die Studie belegt den Schluss, dass die Motivation der Studierenden zum Erlernen einer Fremdsprache zwingend notwendig ist, um sich während des gesamten Lernprozesses zu entwickeln. Der Artikel kann für die Fremdsprachenlehrer und Linguisten von Interesse und Nutzen sein.
 • Item
  Die Fremdsprache und Interkulturelle Kommunikation
  (Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2022) Afanasieva, Larysa V.; Smyrnova, Maya L.
  DEU: Dieser Artikel befasst sich mit der untrennbaren Verbindung zwischen dem Unterrichten einer Fremdsprache und dem Kennenlernen der Kultur des Landes der studierten Sprache. Die Autoren betrachten Meinungen, Mittel, Methoden, Prinzipien für die effektive Lösung dieses Problems. Es wird die Relevanz und die Notwendigkeit der Ausbildung interkultureller Kompetenz im Fremdsprachenstudium betont, dank derer die Hochschulabsolventen unter Bedingungen sprachlicher und kultureller Vielfalt arbeiten können. Der Artikel ist für Philologen, Fremdsprachenlehrer von Interesse.
 • Item
  Zur Rolle Einer Fremdsprache im Dialog der Kulturen
  (Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2022) Smyrnova, Maya L.; Afanasieva, Larysa V.
  DEU: Dieser Artikel befasst sich mit der besonderen Rolle einer Fremdsprache im Dialog der Kulturen und der interkulturellen Kommunikation. Die Autoren beschreiben das komplexe und drängende Problem des Erlernens einer Fremdsprache im Zeitalter der Globalisierung. Berücksichtigt werden die Motive, Ziele, Wege des Fremdsprachenlernens. Besonderes Augenmerk wird auf die Probleme gelegt, die beim Erlernen einer Fremdsprache auftreten. Der Artikel ist für Philologen, Fremdsprachenlehrer von Interesse.
 • Item
  The Butterfly Garden: a Modern Variation of the Bachelor Show
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022) Muntian, Antonina O.; Shpak, Iryna V.; Kuptsova, Tatiana A.; Koliieva, Iryna A.
  ENG: Current piece is an attempt to analyze a fiction novel The Butterfly Garden as a mass literature sample. The authors aim to address to the number of topics and techniques pertinent to a mass literature literary work. It is also our intention to dwell on the specific features and characteristics of mass literature in general and peculiarities of the novel The Butterfly Garden by Dot Hutchison in particular.
 • Item
  Медіативний дискурс комунікацій
  (Наукові перспективи, Київ, 2022) Мунтян, Антоніна Олександрівна; Колієва, Ірина Анатоліївна; Купцова, Тетяна Анатоліївна; Шпак, Ірина Володимирівна
  UKR: У роботі досліджується поняття медіації як складової навчання іноземним мовам. Проводиться аналіз визначень поняття медіації у залежності від сфери діяльності. Досліджується роль медіації у процесах комунікації.
 • Item
  Репрезентація образу амазонки через призму гендеру
  (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Дрогобич, 2021) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: Статтю присвячено одному з аспектів розвитку сучасного літературознавства та гендерної проблематики, а саме дослідженню образу жінки-войовниці. Наголошується, що аналіз архетипних основ образу жінки- войовниці є своєчасним, оскільки дає змогу сформувати та дослідити генезу уявлень про феномен амазонства як такий та сприяє розширенню проблематики сучасного літературного дискурсу. У дослідженні були використані методи спостереження, аналізу, функціональний та описовий методи. Було зазначено, що архетипична природа жінки має величезний вплив на формування її поведінки, на становлення жіночої особистості. З усвідомленням та активізацією своїх архетипів жінка має змогу діяти на свою користь та задовольняти, насамперед, свої власні потреби. Авторки зазначають, що образ амазонок, як уособлення архетипу вільної войовничої жінки, є історичним явищем, прояви якого можна знайти в культурах різних етносів, у тому числі і в українському. Наголошується, що наявність архетипу войовничої жінки в українському фольклорі не пояснюється фактом запозичення образу амазонки з давньогрецької міфології. Авторки доводять, що цей архетип цілковито відповідає українській ментальності і особливо яскраво втілився в образі поляниць. У статті зазначається, що спосіб життя амазонок, як представниць абсолютної свободи жінки від чоловіка, викликав осуд та заперечення права самого їх існування у патріархальному суспільстві. Слід зазначити, що згадки про жінок-войовниць можна знайти у чисельних творах та фольклорних записах таких відомих українських письменників та поетів, як Леся Українка та Іван Франко. Світовий образ амазонок було увіковічено та оповито завісою загадковості у різноманітних витворах мистецтва, зокрема в літературних творах, що значно збагатило культурну спадщину людства. Тим не менш, підкреслюється, що відношення до цього історично-культурного феномену є й досі неоднозначним, оскільки питання про роль та місце жінки у суспільстві й досі залишається актуальним та викликає багато суперечливих думок і, безумовно, потребує більш детальної уваги з боку дослідників та подальшого вивчення.
 • Item
  Моделювання фактора зношування гребенів колісних пар локомотивів з урахуванням умов зчеплення
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Афанасов, Андрій Михайлович; Голік, Сергій Миколайович; Васильєв, В'ячеслав Євгенович; Мунтян, Антоніна Олександрівна
  UKR: Проблема зношування гребенів колісних пар вирішується від моменту виникнення рейкового транспорту протягом багатьох років. Особливо актуальна вона на магістральних залізницях. З метою оцінки впливу умов зчеплення на зношування гребенів коліс локомотивів під час руху рейковою колією у статті запропоновано математичну модель. Вона була отримана на основі кінематичної схеми взаємодії колеса з рейкою. В якості фактора зношування було прийнято роботу сил тертя, яка припадає на одиницю пройденого шляху. Як відомо, фактор зношування гребеня прямо пропорційний відносному ковзанню, яке залежить від умов зчеплення та може бути визначене за значенням відносного ковзання поверхні кочення напрямного колеса та геометричними параметрами вписування в криву. В результаті було отримано модель, яка пов’язує фактор зношування з параметрами кінематичної схеми взаємодії колеса з рейкою та дозволяє врахувати умови зчеплення. Запропонована модель дозволяє вдосконалити моделювання взаємодії колії та рухомого складу і процес проектування пристроїв, які забезпечують зниження інтенсивності зносу гребенів рухомого складу і рейок.
 • Item
  Mathematical Models of Effective Topology of Computer Networks for Electric Power Supply Control on Railway Transport
  (University of Žilina, Slovakia, 2022) Stasiuk, Oleksandr; Kuznetsov, Valeriy; Zubok, Vitalii; Goncharova, Lidiya; Muntian, Antonina O.
  ENG: The paper is devoted to analysis of modern directions of innovation-investment formation of intelligent computer networks that control the fast-moving technological processes of electricity supply. It is based on the conclusion that the problem of increasing the productivity of information exchange between information resources and consumers is dominant. A method for increasing the efficiency of information exchange is proposed as a search for the rational location of a new node and the organization of such a set of its connections among the whole set of nodes of the computer network, which provides a minimum average topological distance. Mathematical models of effective topological organization of connections in computer network of power consumption control at the level of traction substations, electric power distances and the railway in general are proposed.
 • Item
  Atlas Shrugged: Feminism Discourse or Discourse of Femininity
  (Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2015) Muntian, Antonina O.; Shpak, Iryna V.
  EN: The current piece “Atlas Shrugged: Feminism Discourse or Discourse of Femininity” is an attempt to determine the differences between feminism discourse and discourse of femininity and to investigate the connection between feminism and objectivism. The authors talk about the concept of the representation of the feminine self as a part gender studies and the fact that it becomes more and more acute; it deals with beauty stereotypes and takes one of the prominent places in practically all the western cultures. They mention that the basic aim for a literary work is conveying some specific cultural ideas, discursive peculiarities; however, it is important to understand that discourse cannot be regarded as a purely linguistic notion, it represents interests for psychologists, linguists, culture experts as well as scholars in the in the study of literature. The research touches upon the philosophy of Ayn Rand’s, i.e. objectivism. Her philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute. Further the authors argue that objectivism and feminism, specifically radical feminism, are concepts which may rarely be put together, as far as objectivism is extremely about individualism, while feminism struggles for collective result. In its turn feminism, especially radical feminism sees a number of misogynistic traits in objectivism and perceives the latter as a ‘white male’ construct. The authors come to the conclusion that the basic idea of Rand’s regarding the women rights was that women had not only rights, but responsibilities as well. In her viewpoint success of a woman did not depend on the career she obtained, but rather on the values she possessed. Essentially she tried to point out that women should develop themselves in the sphere where they may get optimal results, and they should chose not accordingly being women, but accordingly their abilities.
 • Item
  Жанр інфографіки в мас-медійному дискурсі як стислий мультимодальний текст
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 2017) Мірошниченко, Ірина Григорівна
  UK: У статті досліджено особливості інфографіки в мас-медійному дискурсі та здійснено аналіз її специфічних характеристик, які вказують на належність цього жанру до категорії стислих текстів, у яких інформаційно насичене й поширене за змістом повідомлення закладається в коротку формальну структуру. Досягти такого ефекту допомагають сучасні зображувально-графічні технології та засоби компресії на всіх мовних рівнях. Переваги інфографіки як стислого тексту в мас-медіа полягають у візуальності, естетичній привабливості та взаємодії різних модусів представлення інформації (мультимодальності), що збагачує візуальний ефект та впливає на сприймання твору. Доведено, що цей жанр є прагматично раціональним та запитаним серед реципієнтів медійного континууму.
 • Item
  Мовний дискусійний клуб як додатковий ресурс під час вивчення іноземної мови
  (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, 2018) Заваруєва, Інна Іванівна
  UK: В наведеній статті в загальному вигляді розглядаються актуальні питання організації позааудиторної діяльності з вивчення російської мови як іноземної. Аналізуються основні методичні принципи організації позааудиторної роботи студентів з іноземної мови. Висвітлюються аспекти організації роботи мовних клубів (гуртків) як додаткового ресурсу для підвищення інтересу студентів до вивчення іноземної мови. Систематизуються методи підвищення рівня комунікативної компетенції студентів, способи формування таких якостей як повага до культури та традицій країни мови, що вивчають. Вибудовуються шляхи створення сприятливих умов для прояву творчого потенціалу і самостійного мислення іноземних студентів на прикладі роботи мовного клубу в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту. Метод, який ми використовуємо в роботі нашого мовного клубу називають методом "активізації резервних можливостей особистості та колективу". Цей метод отримав широке визнання в концепції інтенсивного навчання. Аналіз проведеної роботи показав, що участь студентів в такій діяльності допомагає досягти їм певних успіхів в подоланні мовного бар’єру. Таким чином, правильно організована поза аудиторна робота створює умови для ефективного вивчення іноземної мови. Перспективу подальших досліджень ми бачимо в розробці науково-методичної літератури з цієї теми.
 • Item
  Intercultural Communication and the Use of Non-Verbal Means in the Learning Foreign
  (ANAGRAM, Warsaw; KRPOCH, Kharkiv, 2017) Zavaruieva, Inna I.
  EN: The article considers the problem of using non-verbal components in the teaching of Russian as a foreign language, analyzes the features of non-verbal means of communication serving to create, transmit, and perceive messages in intercultural communication. The study and teaching of a foreign language should be carried out in close connection with the world of the native speakers, in an inseparable unity with the cultures of peoples who use these languages as a means of communication. In the process of communication, an important role belongs to the culture of communication, to which not only the form of speech relates, but also its non-verbal component (body movements, mimics, gestures, etc.). Non-verbal components are essential components of communication, since they are the most important bearers of message values. An important contribution to the problem of studying non-verbal communication was made by the domestic and foreign scholars A. Piz, M. Kozzolino, T.M. Nikolaev, B.A. Uspensky, V.P Morozov. The importance of teaching methods for RCTs is a problem related to the study of the linguistic and conceptual picture of the world of the Russian person, knowledge through the language of axiology, the emotional and ethical spheres of Russians. All this makes it possible to get closer to the understanding of the Russian people, promote more successful intercultural communication, and form a special attitude towards the culture of the country of the language under study.