Статті КІМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 321
 • Item
  Лексичні особливості публіцистичного дискурсу
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2024) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: В роботі висвітлюються основні лексико-граматичні особливості публіцистичного стилю. Публіцистичний стиль вважається інституційним дискурсом, а саме сталою системою рольових відносин, що легітимізує окремі способи світосприйняття та моделі поведінки. Публіцистичні тексти відіграють особливу роль у формуванні переконань та цінностей адресата і потребують особливої уваги при перекладі українською.
 • Item
  Technical Vocabulary in Foreign Language Acquisition: Seeking Effective Methods for University Students
  (BOLESWA Publishers & UKRLOGOS Group LLC, 2024) Miroshnychenko, Iryna H.
  ENG: Memorizing and retaining vocabulary can be challenging for students of technical universities, particularly when faced with a large volume of words to learn. Teachers and learners may struggle to find effective strategies for vocabulary acquisition and retention, leading to difficulties in comprehension and communication. The research aims to explore the challenges that technical students of higher education establishments encounter when acquiring specialized terminology, investigate the difficulties faced by foreign language instructors in teaching technical vocabulary, and identify the most effective methods for mastering technical terminology as advocated by contemporary pedagogical theory and practice. Addressing these problems requires employing effective language learning strategies, so teachers can employ various didactic means to help students overcome difficulties in retaining foreign language technical vocabulary.
 • Item
  Комунікативні стратегії і тактики лідера в романі Василя Шкляра «Характерник»
  (Дніпровський національний університетт ім. О. Гончара, 2023) Корольова, Валерія Володимирівна; Шуліченко, Тетяна Сергіївна
  UKR: Постановка проблеми. Вияв індивідуальної мовленнєвої поведінки – це позбавлений усвідомленого мотивування, автоматизований, індивідуальний, стереотипний вияв мовленнєвої діяльності й дискурсивного мислення конкретної мовної особистості. Комунікативне лідерство мовної особистості можливе лише тоді, коли вона посідає в колективі й суспільстві провідне місце серед інших подібних мовних особистостей, вирізняючись вищим рівнем інтелекту, міцнішою волею до діяльності, мотивацією досягати поставленої мети, високою культурою поведінки і мовної комунікації. Усе це є актуальним для персонажа роману В. Шкляра «Характерник» кошового Івана Сірка, який постає беззаперечним лідером і майстерно комунікує на різних рівнях, вправно використовуючи різні комунікативні стратегії і тактики, дотримуючись своєї лінії мовленнєвої поведінки. Метою цієї наукової розвідки є аналіз особливостей мовної особистості лідера в романі Василя Шкляра «Характерник» крізь призму вивчення комунікативної поведінки кошового Івана Сірка. Методи дослідження. У запропонованому дослідженні застосовуємо метод діалогічної інтерпретації тексту та контекстуально-інтерпретаційний метод, під яким трактуємо сукупність процедур, спрямованих на встановлення статусу тексту щодо інших текстів, його значущості в соціокультурному контексті, а також на реконструкцію авторського (комунікативного) задуму, мотивів і цілей, загального змісту, рецептивного спрямування тексту. Основні результати дослідження. Переконання як основна комунікативна стратегія комунікативного лідера є суттєвим компонентом мовленнєвого впливу, кінцева мета якого – змінити, трансформувати, оновити ставлення комуніканта стосовно того чи того питання. Загалом комунікативну стратегію переконання зреалізовано в мовній особистості лідера з використанням тактик: самопрезентації, позитивних перспектив, обіцянки, дистанціювання, заклику. Отаман як комунікативний лідер, відчуваючи настрої козаків, добирає відповідні стратегії і тактики мовленнєвого спілкування. Їхня побудова та реалізація переважно залежать від прагматичних чинників, зокрема від орієнтації в психічній, емоційній сферах адресата. Загалом про мовну особистість Івана Сірка дізнаємося лише з його комунікації з козаками. Основною запорукою авторитету козацького ватажка вважаємо успішне керування діалогічною взаємодією. Висновки і перспективи. В актуалізації комунікативних стратегій і тактик поведінки Івана Сірка виявлено індивідуальні особливості мовної особистості, які забезпечують її неповторність і формують індивідуальний тип. Комунікативна поведінка отамана змінюється залежно від ситуації. У своїй промові на віче Іван Сірко, використовуючи різні комунікативні тактики, виказував повагу до побратимів, до їхніх поглядів, акцентував на єдності, рівності, стійкості перед ворогами. Спілкуючись з козаками сам на сам, без урочистостей, кошовий поводить себе відповідно до статусу «батька» –мудрого, справедливого, суворого й авторитарного. У міжособистісній комунікації Іван Сірко не вживає улесливих звертань, не витрачає час на доведення власної думки, роз’яснення тощо, а переважно віддає накази, карає за непослух, не маючи жодного спротиву, що характеризує його як справжнього комунікативного лідера.
 • Item
  Особливості перекладу англійських фразеологізмів
  (Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, 2023) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: В статті досліджується поняття фразеологічної одиниці та її характерні властивості. Обґрунтовуються доцільні шляхи перекладу того чи іншого типу фразеологізму. Доводиться, що труднощі перекладу таких одиниць викликані як зі структурними особливостями, так і з семантичною неподільністю фразеологізмів. Проаналізовані різні підходи щодо класифікації фразеологічних одиниць. Так як фразеологічні одиниці є скарбницею мови та культури різних країн (кожна така одиниця містить особливий характер та неповторну образність, притаманні тій чи іншій нації), під час перекладу важливо відображати національний колорит англійської культури. Доведено, що такі характеристичні риси фразеологізмів як художня забарвленість, афористичність та глибина становлять значну складність для перекладача, перед яким стоїть завдання не лише у збереженні змісту, а й у необхідності відобразити стиль та образ тексту. Ідіоми є предметом дослідження багатьох мовознавців, як вітчизняних, так і іноземних, які займаються проблемами класифікації, способами перекладу фразеологічних одиниць. Наголошується, що спектр фразеології сучасної англійської мови дуже різноманітний. Англійська мова – мова ідіоматична, велика кількість лексичних одиниць є багатозначними. Носії мови досить часто вживають афористичні вирази, переклад яких нерідко викликає неабиякі труднощі у перекладача через невідповідність аспекту змісту аспекту виразу. Саме така особливість і визначає специфіку фразеологічної одиниці. Йдеться про неможливість виведення значення із мікроконтексту. Різноманітні варіації класифікації фразеологічних одиниць свідчать про складність проблеми та необхідність її ґрунтовного вивчення. Враховуючи структурні та семантичні особливості фразеологізмів та шляхи сполучення складових компонентів, дослідники поділяють фразеологічні одиниці на чотири групи – номiнативнi фразеологiчнi одиниці, номiнативнокомунiкативні фразеологiчні одиниці, фразеологічні одиниці та комунiкативні фразеологiчні одиниці. Підкреслюється, що проблема перекладу фразеологічних одиниць невичерпана та залишається актуальною тому, що в різних галузях знань як і в різних мовних стилях з’являються нові фразеологічні одиниці, ба більше, сталі фразеологізми можуть набувати нових значень з плином часу.
 • Item
  Fostering Technical Specialisation Students’ Speaking Skills: Methodological Tools of Learner-Centred Approach
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, 2024) Miroshnychenko, Iryna H.
  ENG: The main purpose of learning English in higher education establishments is to develop communication skills. The ability to express one’s thoughts and conduct professional dialogue in a foreign language is a prerequisite for the knowledge exchange, improvement of professional skills, social interaction, and cultural life. Methodologists are constantly searching for effective pedagogical approaches that will facilitate the process of developing students’ communicative competence. According to many researchers, the learner-centred approach has proved to be effective, whereby students are active participants in the learning process, shaping it according to their individual characteristics, learning interests and professional needs. This investigation aims to ascertain the conditions for adopting this pedagogical approach into the process of teaching foreign language speaking at technical higher education institutions; to propose a system of teaching and methodological techniques that arranges the practical implementation of the chosen approach ideas. The study has determined that when applying this approach, foreign language teachers face a number of problems that impede effective teaching to speak, namely: the teacher’s lack of information about the students’ level of knowledge, their interests, cognitive abilities; too many students in the study group; a small number of hours allocated for learning and practicing a foreign language; most students’ low motivation. Taking into account these factors, the investigation proposes a system of techniques that would ensure the organisation of learning activities in accordance with the requirements and ideas of the learner-centred approach: 1) defining learning goals together with students; 2) providing an appropriate active learning environment; 3) personalising the work on analysing the obtained skills. The practice shows significant contradictions between the conditions of foreign language learning at the higher educational establishments for technical specialisation students and the ideas of the learner-centred approach. Overcoming these obstacles depends on both the professionalism of the teacher and the reorganisation of the educational process in general.
 • Item
  Controlling the Dynamic Characteristics of Steel Bunker Containers for Bulk Materials
  (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2024) Bannikov, Dmytro O.; Tiutkin, Oleksii L.; Hezentsvei, Yukhym; Muntian, Antonina O.
  ENG: The article presents the main results of research devoted to the definition and analysis of the dynamic characteristics of steel small-sized bunker containers for storing bulk materials. All studies were carried out using the finite element method with the use computer complex SCAD. The object of research was a bunker of a bypass track for feeding bulk materials with a total volume of up to 70 m3. The study analysed the natural partial frequency spectrum and the partial oscillation modes of individual load-bearing elements of the bunker. Based on the results of the data analysis, a rather high quantitative density of the natural frequency spectrum was determined. At the same time, its lower limit is about 25-30 Hz for an empty bunker capacity and decreases to 3-5 Hz when the bunker is fully loaded, which is dangerous from the point of view of the possibility of resonance phenomena. In order to qualitatively and quantitatively control the dynamic characteristics, it was proposed to change the steel strength of the structure, which made it possible to change the natural frequencies by about 15% for every 100 MPa change in steel strength for the bunker containers of the considered type.
 • Item
  Concept of Confinment in “The Diary” of Anne Frank
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2023) Muntian, Antonina O.
  ENG: Modern linguistic and literary sciences are greatly intertwined and dwell on a number of similar notions however under somewhat different angles. Linguistic and literary concepts being much alike may have different accents. The concept in terms of linguistic category may signify an idea, however in terms of literature it is more worth of analyzing through the prism of inception – thus a literary concept is a notion that is a seed which is to grow in readers’ consciousness.
 • Item
  Motif of Confinement in the Diary of the Young Girl by Anne Frank
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, 2023) Muntian, Antonina O.
  ENG: The aim of the current piece is to look at the structure and ideas expressed in The Diary of the Young Girl by Anne Frank. It is also our attempt to look at the notion of a literary concept and dwell on its different definitions. Modern linguistic and literary sciences are greatly intertwined and dwell on a number of similar notions however under somewhat different angles. Linguistic and literary concepts being much alike may have different accents. The concept in terms of linguistic category may signify an idea, however in terms of literature it is more worth of analyzing through the prism of inception – thus a literary concept is a notion that is a seed which is to grow in readers’ consciousness. The word concept comes from the Latin conceptus, which in translation means “thought, idea, concept” and was originally used as a term of logic and philosophy, however later this notion received a wider recognition in a number of other fields of science. The artistic picture of the world created by the author of a literary work is realized through a system of concepts presented in a specific verbal and figurative expression. They form a complex and multifaceted conceptual structure of the artistic text, which reflects the reality seen through the prism of the author’s imagination and embodies the essence of his creative idea. The Diary of the Young Girl is a testimony of a teenage girl, not a flawless symbol and not even a flawless writer. In her diary she expresses her fears, attempts to cope with her own emerging sexuality; she is trying to deal and find compromises with her family. Like any teenager she veers between the carefree nature of a child and the full-fledged sorrow of an adult. Anne emerges more human, more vulnerable, and more vital than ever. Anne Frank’s The Diary of the Young Girl is among the most enduring documents of the twentieth century. Since its publication in 1947, it has been read by tens of millions of people all over the world. It remains a beloved and deeply admired testament to the indestructible nature of the human spirit.
 • Item
  Мовна особистість автора VS мовна особистість персонажа: ідентичність чи розрізнення
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2023) Шуліченко, Тетяна Сергіївна
  UKR: Стаття присвячена дослідженню мовної особистості персонажа художнього твору в контексті антропоцентричної парадигми лінгвістичних досліджень, які зумовили появу нового підходу до аналізу тексту, що певний час обмежувався лише граматичною і стилістичною складовою. У центрі уваги мовознавців були текстові одиниці, граматичні зв’язки, категорії, стилістичні засоби тощо. Однак, звернення до людського чинника в мові, до того, хто говорить, дало поштовх до ширшого аналізу тексту, зумовивши появу нових комунікативно орієнтованих теорій. Лінгвісти розглядають текст як акт комунікації, де центральними фігурами постають автор, читач і персонаж. Дослідження ідіостилю письменників, реконструкція їхніх мовних особистостей набули широкої популярності у наукових розвідках українських лінгвістів завдяки уможливленню не лише глибшого розуміння особливостей світосприйняття того чи того автора, відтворення авторської картини світу, а й аналізу мови, культури історичного періоду його творчості. Дослідження ж мовної особистості персонажа художнього тексту у вітчизняному мовознавстві проводилися менш активно. Вважаємо вивчення мовної особистості персонажа сучасних українських творів дуже важливим, адже той чи той твір не зможе набути популярності, якщо читач не ідентифікує себе з його героями, їхньою поведінкою, світосприйняттям, мовою, мовною поведінкою тощо. Письменник контактує із читачем через своїх персонажів. За такої організації комунікації надважливу роль відіграє їхнє мовлення, адже воно може бути розглянуте як джерело інформації як про них самих, так і про сюжет. Це особливо актуально для сучасних художніх творів, де автори мінімізують описи, власні роздуми, характеристики – усе, що уповільнює дію і, відповідно, зменшує увагу читача. Отож, саме через монологічні та діалогічні висловлювання, внутрішнє мовлення персонажів і розкривається сюжет. Аналізуючи мовлення того чи того персонажа, використовувану ним лексику, структуру продукованих ним речень, ми маємо змогу оцінити його як мовну особистість, яка хоч і пов’язана зі своїм творцем, автором, однак не тотожна йому, оскільки послуговується власним словниковим запасом, який, звісно, менший за авторський, має притаманні лише йому синтаксичні конструкції, комунікативні тактики і стратегії, картину світу, тощо. Усе це робить персонаж художнього твору цікавим об’єктом дослідження для лінгвістичних студій.
 • Item
  Über die Rolle der Internettechnologien im Prozess der Bildung der Kommunikativen Fremdsprachenkompetenz der Studierenden (aus der Deutschstundenerfahrung)
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2023) Smyrnova, Maya L.; Afanasieva, Larysa V.
  DEU: In diesem Artikel wird die Rolle moderner Internettechnologien im Prozess des Fremdsprachenunterrichts (Deutsch) für Studenten diskutiert (aus der Erfahrung der Arbeit mit Studenten einer technischen Universität). Die Autoren konzentrieren sich auf die Tatsache, dass eine Fremdsprache heute zu einem der wichtigsten Elemente der modernen Hochschulbildung wird, einem Mittel zur Erreichung beruflicher Ziele. Daher ist die Frage des Einsatzes interaktiver Methoden und Informationstechnologien im Unterricht zur Erzielung bester Lernergebnisse in der Bildung besonders akut. Es wird erklärt, dass der Kern des Einsatzes interaktiver Formen im Fremdsprachenunterricht in einer solchen Organisation des Bildungsprozesses liegt, bei der fast alle Studenten in den Lernprozess eingebunden werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei moderne Internettechnologien, die es ermöglichen, die kognitive Aktivität der Studenten beim Erlernen einer Fremdsprache zu intensivieren. Ausführlich werden die Vorteile interaktiver Trainingsprogramme gegenüber herkömmlichen Lehrmethoden beschrieben. Mit solchen Programmen kann man verschiedene Arten von Sprachaktivitäten trainieren und die Sprache und Sprachfähigkeiten automatisieren. Sie tragen zur Umsetzung einer individuellen Herangehensweise und zur Intensivierung der selbstständigen Arbeit der Studenten bei. Die Internettechnologien tragen dazu bei, eine stabile Motivation der Studenten zum Erlernen einer Fremdsprache (Deutsch) zu bilden und aufrechtzuerhalten, die Intensität des Bildungsprozesses zu erhöhen, die Kontrolle der Wissensqualität zu verbessern und ihre Intelligenz zu erweitern. Ausführlich werden die Möglichkeiten der Nutzung von Internetressourcen betrachtet. Die Autoren zeigen, dass die Nutzung von Internetressourcen die Qualität der Bildung verbessert, die Befriedigung und Entwicklung der kognitiven Interessen der Studenten ermöglicht, die Sichtbarkeit des Lernens erhöht und die Nutzung unzugänglichen Materials ermöglicht. Es wird erklärt, dass der Einsatz von Computertechnologien einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Lehrmitteln hatte und neue Möglichkeiten die Anzahl und Art der Aufgaben erheblich diversifizieren werden. Die Möglichkeiten für Lehrer, das Lernen zu individualisieren und die kognitive Aktivität der Studenten beim Unterrichten einer Fremdsprache (Deutsch) zu verbessern, nehmen zu. Es zeigte sich auch, dass Lerninhalte bei der Nutzung eines Computers besser aufgenommen werden. Die Vorteile des Computerlernens werden hervorgehoben, die Autoren geben jedoch an, dass die Computerisierung nicht missbraucht werden sollte und dass die Computertechnologien für die Bildung geeignet sind, wenn sie Lernergebnisse erzielen, die ohne sie nicht erreicht werden können. Der Artikel ist für Philologen und Fremdsprachenlehrer von Interesse.
 • Item
  Structural Peculiarities of Railway Term Formation in the English Language
  (Національний університет " Острозька академія", Острог, 2020) Kuptsova, Tatiana A.; Koliieva, Iryna A.
  ENG: The structural peculiarities of the railway term formation is investigated in the article. It is demonstrated that the most common ways of the one component railway term formation are suffixation and prefixation. The prefixation-suffixation type is a less productive way of the word building. Compound words proved to form a large group of the railway terms. The relations among the components of a compound word represent a specific type of semantic and structural relations of the word in a word combination, where the terms which consist of «noun+noun», «adjective+noun» predominate. In the system of the English railway terminology among the component terms the most widespread are nouns that explains that nouns define processes, equipment, devices, and objects. This paper outlines some linguistic properties of technical terms. The article focuses on some linguistic features of a term. Being a linguistic object with the common and specific features of a language system a term has all lexical-semantic and formal features of the words and word combinations of a natural language. In the process of the affixation term building the semantics of a derived word is defined by an affix that is why an affix can bear a particular word building meaning. But having definite motivational relations between a derivative and a derived word the semantics of the derived word is not always determined by the meanings of its components. Deciding the semantics of a derived term many factors should be taken into consideration: conversion, the peculiarities of a compound word, polysemy etc. It should be underlined that morphological or affixation type of the term forming is based on the principles of word building of the literary language.
 • Item
  Основні принципи реалізації підбору текстів для читання на англійській мові
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2023) Колієва, Ірина Анатоліївна; Купцова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: У роботі робиться спроба дослідити принципи підбору аутентичних текстів для читання на заняттях з англійської мови. Розглядається питання якісного показника вибору текстів. Проводиться аналіз різноманітних критеріїв підбору текстів, їх роль у формуванні мовленнєвих навичок у студентів.
 • Item
  Засоби реалізації відображення національного колориту при перекладі
  (Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika, 2023) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: У статті розглядаються шляхи передачі національного колориту під час перекладу. Особливу увагу приділено важливості передачі національного колориту при перекладі як ключового елементу відображення національної ідентичності та необхідності ретельного вивчення культури оригінальної мови перекладачем. Наголошується на ключовій ролі мови як головного інструменту вираження та відображення національного колориту.
 • Item
  Про роль інформаційних технологій у вивченні іноземної мови
  (ISMA University of Applied Sciences in Uzbekistan, 2022) Афанас’єва, Лариса Вячеславівна; Смирнова, Майя Львівна
  UKR: В цій статті йдеться про найважливішу роль сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі. У статті описується робота з Інтернетом як основним джерелом для вибору робочого матеріалу на заняттях для вивчення та закріплення лексичного та граматичного матеріалу. Особлива увага приділяється розгляду проектної діяльності на іноземній мові як одному з основних способів підвищення творчого потенціалу студентів, розширення їх кругозору та поглиблення мовних знань. Стаття представляє інтерес для викладачів іноземної мови та філологів.
 • Item
  Особливості розвитку soft skills у процесі вивчення іноземної мови в умовах глобальних викликів століття
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, 2022) Купцова, Тетяна Анатоліївна; Колієва, Ірина Анатоліївна
  UKR: В статті розглядаються основні особливості, методи та шляхи розвитку soft skills під час вивчення іноземної мови на дистанційній платформі. Метою статті також є поширити досвід розвитку таких актуальних навичок як компоненти комунікативних компетентностей. Підкреслюється актуальність розвитку soft skills для випускників інженерних спеціальностей Українського державного університету науки та технологій. В статті представлені погляди авторів на актуальність та форми роботи як поза аудиторної так і аудиторної роботи для розвитку таких навичок як здатність здійснювати мовну комунікацію під час ділових зустрічей, переговорів, нарад, конференцій; вміння реалізовувати публічні виступи, домовлятися та переконувати, захищати свою точку зору; вміло реалізовувати письмове спілкування; критичне мислення: вміння уникати конфліктів та вирішувати їх; здатність досягати домовленості та угоди; лідерські риси: вміння шляхом спостереження виявляти суть та основні тенденції. Беручи до уваги концепцію Гоулмана, доводиться, що емоційний інтелект як здатність людини визначати свої почуття, керувати ними та використовувати інформацію про себе та інших, щоб впливати на майбутню поведінку, включає чотири сфери: самосвідомість, самоконтроль, соціальна обізнаність і управління стосунками. Підкреслюється, що саме ці чотири сфери емоційного інтелекту впливають на людину і формують основу її поведінки, без чого неможливий розвиток актуальних складових soft skills. Іноземна мова стала однією із головних компонент у сфері успішного ведення бізнесу, що сприяє розвитку міжнародного співробітництва. Окрім того, в епоху високих технологій знання англійської мови є необхідною складовою для кваліфікаційних кадрів задля роботи в міжнародних командах. Для успішної адаптації в міжнародному академічному середовищі, для обміну професійною, науковою та дослідницькою інформацією володіння англійською мовою є також необхідною компонентою. Тому англійська мова є підґрунтям для формування soft skills, які відображені в універсальних компетенціях Робочих програм з англійської мови.
 • Item
  Motivation als Wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenerlernens an der Technischen Universität (aus der Deutschstundenerfahrung)
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2022) Smyrnova, Maya L.; Afanasieva, Larysa V.; Miroshnychenko, Iryna H.
  DEU: Dieser Artikel spricht über die wachsende Rolle von Fremdsprachen in der modernen Gesellschaft, über das drängende Problem der Motivation beim Fremdsprachenstudium am Beispiel der deutschen Sprache an einer Fachhochschule, über Möglichkeiten, diese zu steigern. Es werden verschiedene Ansätze zur Untersuchung des Motivationsproblems von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern beschrieben. Es werden die wesentlichen Faktoren analysiert, die zur Motivationsbildung für das Erlernen einer Fremdsprache (Deutsch) beitragen. Die Autoren des Artikels betrachten die Motivation zum Fremdsprachenlernen als eine interne Triebfeder, die den Studenten dazu zwingt, Zeit und Energie für das Erlernen einer Fremdsprache aufzuwenden. Die Fremdsprachenkenntnisse werden zu einem der Hauptfaktoren sowohl des sozioökonomischen als auch des allgemeinen kulturellen Fortschritts der Gesellschaft. In hohem Maße zeigt sich die Individualisierung des Lernprozesses, bei der eine Vielzahl von internen und externen Variablen, die miteinander interagieren, eine große Rolle beim Erlernen einer Fremdsprache spielt. Ein sehr wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Motivation der Studenten nicht nur als Anreiz zum Erlernen einer Sprache, sondern auch als Hebel zur Förderung des Lernens. Die Motivationsarten, der Unterschied zwischen den Begriffen „Motivation“ und „Motiv“ werden ausführlich beschrieben. Das Motiv wird als subjektive psychologische Realität dargestellt. Aber Motivation hängt von menschlichen Beziehungen ab. Dies ist tatsächlich die innere Motivation, auch eine Kombination innerer, psychologischer Faktoren, die das menschliche Verhalten bestimmen und lenken. Darüber hinaus kann die Motivation von menschlichen Beziehungen abhängen, also extern sein. Die Autoren des Artikels zeigen, dass die Motivation der Hauptbestandteil von Lernaktivitäten ist. Es ist die intrinsische Motivation, die zu besseren Lernergebnissen führt, aber es ist notwendig, beide Arten von Motivation bei den Studenten zu entwickeln. Die Studie belegt den Schluss, dass die Motivation der Studierenden zum Erlernen einer Fremdsprache zwingend notwendig ist, um sich während des gesamten Lernprozesses zu entwickeln. Der Artikel kann für die Fremdsprachenlehrer und Linguisten von Interesse und Nutzen sein.
 • Item
  Husserl’s Phenomenological Concepts
  (International Science Group, 2022) Muntian, Antonina O.; Shpak, Iryna V.; Kuptsova, Tatiana A.; Koliieva, Iryna A.
  ENG: Current piece is an attempt to examine phenomenology as the philosophy of experience. The authors aim to address to Husserl’s model of phenomenology (pure phenomenology) as the idea of studying consciousness without reducing the objective and shareable meanings that inhabit experience to merely subjective happenstances.
 • Item
  Розвиток Soft Skills у студентів під час вивчення мовознавчих дисциплін
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2022) Самойленко, Валерія; Шуліченко, Тетяна Сергіївна
  UKR: У статті проаналізовано сутність терміна soft skills та його актуальність для навчального процесу сьогодення. Досліджено навички, що можуть входити до аналізованого загального поняття. Обґрунтовано актуальність опанування м’яких навичок серед студентів на заняттях з мовознавчих дисциплін рідної та іноземної мов. Наведено перелік практичних прикладів завдань для розвитку таких навичок серед студентів. Синтезовано роль і значення міжособистісної ефективності та комунікаційної компетентності в конкурентоспроможності організації. Визначено, що навички усного спілкування є надзвичайно важливими в навчальному процесі, й очікуваним від випускників університетів буде розвиток потрібних м’яких компетентностей для отримання конкурентної переваги на ринку праці. Інституційні опитування доводять, що ефективність міжособистісного спілкування сприяє підвищенню продуктивності робочої сили особи та загальної продуктивності організації. Крім того, це покращує можливості найму для випускників університетів, а також сприяє швидкому просуванню в організації. У статті наголошено на нагальній потребі формування навичок усного та письмового спілкування. Під терміном soft skills розуміємо комбінацію міжособистісних, соціальних навичок, навичок спілкування, критичного мислення, рис характеру, ставлення, атрибутів кар’єри та емоційного інтелекту. Їхня принципова відмінність від hard skills – у важкості вимірювання досягнень і результатів діяльності того, хто опановує такі навички. До м’яких навичок уналежнюємо здатність до плідної комунікації, колаборації, креативного та критичного мислення. Аналізовані навички опановують лише протягом здійснення певної практичної діяльності. Інтегральною навичкою, що вдосконалюється постійно, є здатність особи до комунікації. Її можливо розвинути в таких формах діяльності, як діалог, полілог, дискусія, презентація, доповідь тощо. Тісно пов’язана з комунікативною навичкою здатність особи до колаборації, тобто опрацювання певних масивів інформації колективно. Завдання, спрямовані на розвиток здатності до колаборації, розвивають такі навички, як тайм-менеджмент, уміння планувати власну діяльність тощо. Важливою м’якою навичкою сьогодення є критичне мислення як здатність аналізувати масиви інформації, вміти ставити потрібні для розуміння правдивості даних питання тощо. Чільною навичкою є також здатність до креативного мислення, тобто створення інформації, шляхів подолання криз замість їхнього відтворення.
 • Item
  Motivation als Wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenerlernens an der Technischen Universität (aus der Deutschstundenerfahrung) (preprint)
  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 2022) Smyrnova, Maya L.; Afanasieva, Larysa V.; Miroshnychenko, Iryna H.
  DEU: Dieser Artikel spricht über die wachsende Rolle von Fremdsprachen in der modernen Gesellschaft, über das drängende Problem der Motivation beim Fremdsprachenstudium am Beispiel der deutschen Sprache an einer Fachhochschule, über Möglichkeiten, diese zu steigern. Es werden verschiedene Ansätze zur Untersuchung des Motivationsproblems von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern beschrieben. Es werden die wesentlichen Faktoren analysiert, die zur Motivationsbildung für das Erlernen einer Fremdsprache (Deutsch) beitragen. Die Autoren des Artikels betrachten die Motivation zum Fremdsprachenlernen als eine interne Triebfeder, die den Studenten dazu zwingt, Zeit und Energie für das Erlernen einer Fremdsprache aufzuwenden. Die Fremdsprachenkenntnisse werden zu einem der Hauptfaktoren sowohl des sozioökonomischen als auch des allgemeinen kulturellen Fortschritts der Gesellschaft. In hohem Maße zeigt sich die Individualisierung des Lernprozesses, bei der eine Vielzahl von internen und externen Variablen, die miteinander interagieren, eine große Rolle beim Erlernen einer Fremdsprache spielt. Ein sehr wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Motivation der Studenten nicht nur als Anreiz zum Erlernen einer Sprache, sondern auch als Hebel zur Förderung des Lernens. Die Motivationsarten, der Unterschied zwischen den Begriffen „Motivation“ und „Motiv“ werden ausführlich beschrieben. Das Motiv wird als subjektive psychologische Realität dargestellt. Aber Motivation hängt von menschlichen Beziehungen ab. Dies ist tatsächlich die innere Motivation, auch eine Kombination innerer, psychologischer Faktoren, die das menschliche Verhalten bestimmen und lenken. Darüber hinaus kann die Motivation von menschlichen Beziehungen abhängen, also extern sein. Die Autoren des Artikels zeigen, dass die Motivation der Hauptbestandteil von Lernaktivitäten ist. Es ist die intrinsische Motivation, die zu besseren Lernergebnissen führt, aber es ist notwendig, beide Arten von Motivation bei den Studenten zu entwickeln. Die Studie belegt den Schluss, dass die Motivation der Studierenden zum Erlernen einer Fremdsprache zwingend notwendig ist, um sich während des gesamten Lernprozesses zu entwickeln. Der Artikel kann für die Fremdsprachenlehrer und Linguisten von Interesse und Nutzen sein.
 • Item
  Die Fremdsprache und Interkulturelle Kommunikation
  (Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2022) Afanasieva, Larysa V.; Smyrnova, Maya L.
  DEU: Dieser Artikel befasst sich mit der untrennbaren Verbindung zwischen dem Unterrichten einer Fremdsprache und dem Kennenlernen der Kultur des Landes der studierten Sprache. Die Autoren betrachten Meinungen, Mittel, Methoden, Prinzipien für die effektive Lösung dieses Problems. Es wird die Relevanz und die Notwendigkeit der Ausbildung interkultureller Kompetenz im Fremdsprachenstudium betont, dank derer die Hochschulabsolventen unter Bedingungen sprachlicher und kultureller Vielfalt arbeiten können. Der Artikel ist für Philologen, Fremdsprachenlehrer von Interesse.