«Spirit/mind-Body» Dihotomy and its Impact on the Formation of «Homo Creativus» in the Context of Economic Philosophy: Methodological Bases

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Запорізька державна інженерна академія
Abstract
EN: Annotation. The article presents the conceptualization of the dichotomy of the categories «spirit/mind–body» contributes to the development and self-affirmation of the personality. The dichotomy of the categories «spirit/mind-body» is associated with the formation of a creative personality in the conditions of new technologies that favours the formation of a creative worldview, which, in turn, is based on information creativity and innovation. Problem statement. Emphasis is placed on the fact that the economic philosophy is aimed at the formation of a creative class that develops immanent forces expanding the horizons of the spirit/mind–body dichotomy, previously limited by both man and society. Analysis of recent research and publications. Economic philosophy uses a variety of economic models of scientific and technological progress by E. Brynjolfsson, A. McAfee, J. Trinx, M. Fürst, R. Florida and others, which are based on the solution of human problems. Defining unexplored parts of general problem - conceptualization of the spirit/mind-body dichotomy and its influence on the formation of «homo creativus» in the economic philosophy and its significance for modernity. The study is based on the conceptualization of basic concepts of spirit, body, mind, creativity, and their influence on the formation of a creative class. Methodology - application of methods of economic anthropology and synergetics to solve complex problems of the spirit/mind-body dichotomy and their influence on the formation of «homo creativus» in the economic philosophy. Presentation of main material. The subject of study of the economic philosophy is considered, the innermost essence of the spirit/mind-body dichotomy and its main characteristics are presented. The essence of economic anthropology and synergetics, which help to penetrate deep into the phenomenon of spirit/mind-body dichotomy, is revealed. There are studied the conditions for the formation of Homo creativus as the determining factor of a new type of personality with appropriate behavior, abilities, and value orientations. Conclusions. The author revealed the conditions that open up new opportunities for creativity, intelligence, and contribute to the formation of sustainable being thanks to modern technology, presented by the "second era of machines".
UK: Анотація. У статті представлено концептуалізацію дихотомії категорій «дух/розум-тіло», в основі якої необхідність формування креативного класу, який несе в собі зміни для держави і сприяє розвитку і самоствердженню особистості. Дихотомія категорій «дух/розум-тіло» пов‘язана з формуванням креативної особистості в умовах нових технологій, які сприяють формуванню креативного світогляду, в основі якого інформаційна творчість та інновації. Постановка завдання. Зроблено акцент на те, що філософія економіки направлена на формування креативного класу, який повинен розвивати іманентні сили, які розширяють горизонти дихотомії «дух/розум-тіло», раніше обмежені як людиною, так і суспільством. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософія економіки використовує різноманітні економічні моделі науково-технічного прогресу Є. Бріньолфссона, Е. Макафі, Ю. Трінкса, М. Фюрст, Р. Флориди та інших, в основі яких вирішення проблем людини. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація дихотомії «дух/розум-тіло» та вплив її складових на формування «Homo Creativus» у філософії економіки та їх значення для сучасності. В основі дослідження - концептуалізація базових понять дух, тіло, розум, креативність та їх вплив на формування креативного класу. Методологія – застосування методів економічної антропології та синергетики для вирішення складних проблем дихотомії «дух/розум-тіло» та їх вплив на формування «Homo Creativus» у філософії економіки. Виклад основного матеріалу. Розглянуто предмет вивчення філософії економіки, в основі якої глибинна внутрішня сутність дихотомії «дух/розум-тіло» і представлено її основні характеристики. Розкрито сутність економічної антропології та синергетики, які допомагають проникнути в глибину феномена дихотомії «дух/розум-тіло». Досліджено умови формування Homo Creativus як визначального чинника нового типу особистості з відповідною поведінкою, здібностями, ціннісними орієнтаціями. Висновки. Виявлено умови, які відкривають нові можливості для творчості, креативності, інтелекту, що сприяють формуванню сталого буття завдяки сучасним технологіям, представленим «другою епохою машин».
RU: Аннотация. В статье представлена концептуализация дихотомии категорий «дух/разум–тело», в основе которой обоснована необходимость формирования креативного класса, который несет в себе изменения для государства и способствует развитию и самоутверждению личности. Дихотомия категорий «дух/разум – тело» связана с формированием креативной личности в условиях новых технологий, способствующих формированию креативного мировоззрения, основой которого, в свою очередь, является информационное творчество и инновации. Постановка задачи. Сделан акцент на то, что философия экономики направлена на формирование креативного класса, развивающего имманентные силы, которые расширяют горизонты дихотомии «дух/разум – тело», раньше ограниченные как человеком, так и обществом. Анализ последних исследований и публикаций. Философия экономики использует разнообразные экономические модели научно-технического прогресса Э. Бринелфссона, Э. Макафи, Ю. Тринкса, М. Фюрст, Р. Флориды и других, в основе которых решение проблем человека. Выделение неисследованных частей общей проблемы – концептуализация дихотомии «дух/разум-тело» и ее влияние на формирование «Homo Creativus» в философии экономики и ее значение для современности. В основе исследования – концептуализация базовых понятий дух, тело, разум, креативность и их влияние на формирование креативного класса. Методология – применение методов экономической антропологии и синергетики для решения сложных проблем дихотомии «дух/разум – тело» и их влияние на формирование «Homo Creativus» в философии экономики. Изложение основного материала. Рассмотрен предмет изучения философии экономики, глубинная внутренняя сущность дихотомии «дух/разум – тело» и представлены ее основные характеристики. Раскрыта сущность экономической антропологии и синергетики, которые помогают проникнуть вглубь феномена дихотомии «дух/разум – тело». Исследованы условия формирования Homo Creativus как определяющего фактора нового типа личности с соответствующим поведением, способностями, ценностными ориентациями. Выводы. Выявлены условия, открывающие новые возможности как для творчества, креативности, интеллекта, так и способствующие формированию устойчивого бытия благодаря современным технологиям, представленным «второй эпохой машин».
Description
T. Teslenko: ORCID 0000-0002-5810-3569
Keywords
dichotomy, spirit, mind, modern technologies, body, economic philosophy, Homo creativus, дихотомія, дух, розум, сучасні технології, тіло, філософія економіки, дихотомия, разум, современные технологии, тело, философия экономики, КЕМ
Citation
Teslenko, T. V. «Spirit/mind-Body» Dihotomy and its Impact on the Formation of «Homo Creativus» in the Context of Economic Philosophy: Methodological Bases // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 75. – С. 53–64. – doi: 10.30839/2072-7941.2018.155552.