Статті КЕМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 345
 • Item
  «Безбар’єрна Україна»: проблеми та перспективи
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Наливайко, Лариса Романівна; Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: У статті наголошено, що створення безбар’єрного середовища є важливим напрямом розвитку сучасного цивілізованого світу, адже сталий розвиток суспільства передбачає поєднання гармонійного розвитку в економічній, екологічній та соціальній сферах сучасного суспільства загалом та кожного його члена зокрема, незалежно від жодних ознак його ідентифікації, як-от: колір шкіри чи національність або вади здоров’я чи віросповідання. Окреслено основні міжнародні правові документи, що покликані сприяти розвитку безбар’єрного середовища в усіх країнах світу. В контексті набуття в червні 2022 року Україною кандидата в членство Європейського Союзу основну увагу приділено ключовим у цьому контексті Директивам ЄС. Розкрито основні принципи створення безбар’єрного середовища. Проаналізовано складники українського «Довідника безбар’єрності», який може стати в нагоді кожному, хто прагне жити у сучасному правовому суспільстві. Проаналізовано ситуацію стосовно організації рівного доступу до всіх сфер життя в деяких країнах. Підкреслено, що Україна погіршила свої позиції в міжнародних провідних рейтингах внаслідок війни. Розкрито позитивні зрушення в контексті подолання бар’єрів у нашій країні у 2022 році. Наведено приклади створення безбар’єрного середовища в Україні вже нині (зокрема, втілення у життя напрямів розвитку Національної стратегії створення безбар’єрного простору та за ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів» на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (відкриття автошколи для осіб з обмеженими можливостями); створення Інституту помічників ветеранів та їхніх сімей) та окреслено перспективи розвитку на майбутнє. Зауважено, що післявоєнний період включатиме не тільки фізичну відбудову інфраструктурних об’єктів, а й психічне відновлення громадян, тому в цьому контексті надано слушні рекомендації щодо створення безбар’єрного середовища в освітньому просторі. Розроблено механізм побудови безбар’єрного середовища, який охоплює всі сфери, які потребують створення безбар’єрного середовища у першу чергу.
 • Item
  Важливість збереження економічної безпеки українських залізниць в умовах реформування та відновлення
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Окреслено основні напрями реформування АТ «Укрзалізниця». Наголошено, що в умовах реформування та відновлення необхідно дбати про всі, без винятку, складові економічної безпеки залізниць. Пріоритетними напрямами розвитку залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції визначено вертикальну інтеграцію, розділення пасажирських та вантажних перевезень та інфраструктури, розвиток мультимодальних перевезень, побудову вантажних ХАБів, запровадження цифрових технологій у сфері вантажних перевезень.
 • Item
  Удосконалення сутності поняття «домашнє насильство»
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна; Проценко, Олена
  UKR: Проаналізовано сутність поняття «домашнє насильство» в сучасному українському законодавстві та трактуваннях вітчизняних та іноземних вчених. Наголошено, що існуючі визначення поняття домашнього насильства потрібно розширити задля більш конкретної ідентифікації цього неправомірного явища з метою подальших дій із боку відповідних органів та суспільства в цілому задля запобігання домашньому насильству. Запропоновано власне трактування поняття «домашнє насильство». Наголошено, що на кривдника впливають різні об’єктивні та суб’єктивні фактори, а тому їх потрібно вивчати та мінімізувати їхній негативний вплив на особистість.
 • Item
  Development of P2P Lending in Term of Crisis
  (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine, 2021) Batmanghlich, Cameron A.; Bobyl, Volodymyr V.; Martseniuk, Larysa V.
  ENG: The article is devoted to definition content, disadvantages, advantages and features of P2P (person to person) lending under ordinary circumstances and in times of crisis. The main problem of P2P lending in the period of significant changes in environmental factors is a high risk of non-repayment of credit. Recommendations to reduce the risk of investors through the use of technology in neural models of individual credit risk assessment (scoring) an individual borrower. In actual credit history defined performance using qualitative and quantitative indicators to determine the level of solvency of borrowers individual. Interrelation researched the credit risk of the borrower-class individual, the interest rate (price) and maximum size P2P loan. Recommended consider the impact of environmental factors in the decision to grant consumer loans to individuals P2P.
 • Item
  Класифікація туристичних подорожей по вузьким коліям
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2016) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Автором розроблена нова класифікація туристичних подорожей по вузьким залізничним коліям, яка включає шість варіантів їх організації, а саме: одноденні та дводенні туристичні екскурсії, короткострокові туристичні подорожі до 5 діб (з частковим та повним сервісом), та багатоденні туристичні подорожі до 14 діб (з частковим та повним сервісом), які будуть організовані різними туристичними операторами України та Європи, що дозволить будь-яким туроператорам точніше визначати сферу своєї діяльності та розраховувати їх економічну ефективність.
 • Item
  Strategic Security Imperatives in the Development of Communities in the Post-War Period in Ukraine
  (REF Press, UK, 2023) Kravtsov, Oleg; Kravtsova, Тetiana; Lashenko, Oksana; Lola, Viktoriia; Rudik, Nadiia M.; Holokha, Liubov
  ENG: In the context of the war, the Ukrainian government authorities have faced new challenges and tasks in providing administrative services, ensuring the operation of business entities, organizing the territorial defense of communities, evacuating the population, social protection of internally displaced persons, etc. These challenges are facilitated by the unprecedented cohesion of Ukrainian society, which has become a reliable basis for the social stability of the state and national resistance to the Russian invasion. The rapid unification of Ukrainian society and civic institutions has occurred primarily because of the democratization of social relations in Ukraine over the years of independence, based on the establishment of national values. Nowadays, the formation of a high-quality security system for the above-mentioned processes is of paramount importance. The article aims to identify the peculiarities and basic theoretical foundations and outline the strategic prospects for the development of security of territorial communities in Ukraine in the post-war period. Methodology. In the course of the research, the analytical and bibliographic method was applied to study the scientific literature on the development of administrative units. Induction, deduction, analysis, synthesis of information, system-structural, comparative, logical, and linguistic methods, abstraction, and idealization were employed to study and process data. Moreover, the authors conducted an online questionnaire survey to clarify the most important issues related to the security aspects of the development of territorial communities. Results. According to the results of the study, the main most important theoretical aspects of the issue of community development in the post-war period in Ukraine were identified. Furthermore, the viewpoints of scientists and heads of departments of local self-government bodies on key aspects of this issue were explored.
 • Item
  Worldview and Ethical Foundations of Authority Branding: Quality Aspects
  (University of Montenegro; University of Kragujevac, Serbia, 2022) Petrenko, Oksana; Rudik, Nadiia M.; Shpitun, Ivan; Marusheva, Oleksandra; Kharaim, Iryna
  ENG: This article is devoted to studying the public authority's quality branding based on worldview and ethical principles. The main purpose of this study is to develop ethical and attitudinal grounds for the formation of public authority quality branding and methods of their implementation on the example of Ukraine. General scientific methods of knowledge, such as analysis, synthesis, induction, and deduction, are used for getting the results. With the use of induction, the information about the formation of authority quality branding was summarized, and the basic principles of authority branding, based on the worldview and ethics, were determined. The study was conducted on the specific example of authority branding of Slavutich, which actively promotes its brand. The main values of public authority quality branding, based on the economic and social efficiency, formation of national identity and cultural values, consideration of the regional strategy of development of the territory, and communication links are proposed. The study of the legal framework of ethical regulation of the work of the authorities, allowed to identify problems and find directions for their solutions. It contributes to the formation of a positive image of the authorities. As a result, it proposed a sequence of creation and development of the authorities quality brand, which helps form a democratic society.
 • Item
  Моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції
  (Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, Київ, 2023) Міщенко, Максим Іванович; Чернова, Наталія Сергіївна; Дергачов, Є. В.; Бородай, Д. А.
  UKR: Актуальність дослідження. Дослідження питання моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу. Постановка проблеми. Проблема удосконалення механізму інвестиційної діяльності, визначення його складових, принципів й етапів функціонування, пошук нових підходів до підвищення ролі стимулювання інвестиційної активності і пошук внутрішніх резервів активізації є актуальною та має як теоретичне, так і практичне значення. Дане питання в умовах посилення конкуренції обумовлює актуальність теми дослідження. Постановка завдань та мети дослідження – дослідити моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції.Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: економіко–математичний, абстрактно-логічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації. Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропонована імітаційна модель може бути апробована на різноманітних експериментах, що дозволяють оцінювати динаміку грошових надходжень від реалізації інвестиційних проєктів при зміні ендогенних і екзогенних чинників, що впливають на їх ефективність. При заданні вхідних параметрів імітаційної моделі випадковим чином отримано відповідні значення чистого приведеного доходу. Потім розраховані математичне сподівання, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для отриманої вибірки. Галузь застосовування результатів. Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств з метою підвищення якості рішень у системі управління інвестиційними потоками. Висновки за статтею. Побудована сучасна імітаційна модель дає можливість оцінювати різні варіанти перебігу подій у процесі реалізації інвестиційних проєктів. Модель в практичному сенсі дозволяє проводити елементи моделювання Монте–Карло: при заданні змінних величин випадковим чином маємо отримувати велику кількість можливих значень чистого приведеного доходу. Це даватиме можливість оцінювати актуальні проєкти на ризикованість, ураховуючи невизначеність і динамічність ендогенних і екзогенних факторів, що впливають на їх ефективність, що в умовах посилення конкуренції має неабияке практичне значення.
 • Item
  Формування безпекового механізму антикризового управління фінансами інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації та адаптування зовнішньоекономічної діяльності
  (ТОВ «ДКС Центр», Київ, 2023) Міщенко, Максим Іванович; Чернова, Наталія Сергіївна; Михайлов, Сергій Володимирович; Томіленко, Валерій Михайлович
  UKR: При прийнятті рішень в рамках антикризового фінансового управління слід використовувати як екзогенний спосіб дослідження, характерний для класичної та неокласичної теорії, так і ендогенний, властивий концепціям неоінституційної теорії. Для інноваційно орієнтованих підприємств, які знаходяться в кризі особливо актуальним є використання принципу синхронності прийняття рішень щодо формування та використання фінансових ресурсів, який відсто- юється неоінституційною теорією, а також дотримання правил фінансування та певних співвідношень при формування окремих позицій активів та пасивів. Для побудови системи ризик-менеджменту, профілактики фінансової кризи, планування антикризових заходів практичне значення мають висновки та рекомендації неокласичних концепцій щодо механізмів диверсифікації, оцінки ризиків, застосування критерію NPV, визначення ставки дисконтування. Ключовим елементом досліджуваної парадигми є науково обгрунтовані механізми вирішення проблематики інформаційної асиметрії та агентських витрат, які виникають у процесі антикризового управління і ускладнюють процес прийняття рішення щодо фінансового оздоровлення інноваційно орієнтованих підприємств.
 • Item
  Military Tourism as a Strategic Direction of Internal Tourism in Ukraine
  (Dnipro State University of Internal Affairs, Dnipro, 2023) Martseniuk, Larysa V.; Charkina, Tetiana Yu.; Chernova, Nataliia S.; Batmanghlich, Cameron A.
  ENG: The article proves that the promising development of domestic tourism in Ukraine is military tourism. Military tourism has several directions, depending on which the consumers of tourist services are segmented. It was emphasized that there are enough locations in Ukraine that can become "places of memory", because since 2014, russia has caused a lot of destruction and committed hundreds of other crimes on the territory of Ukraine. Military tourism services related to warfare historical events are based on visiting former battle sites and places of military historical significance. For example, in Ukraine, these are, firstly, the territories of active military operations – from Kharkiv to Mykolayiv, including the entire Donbas region, places of military glory of the Armed Forces of Ukraine, and secondly, historical places associated with the Second World War. This direction focuses on the acquisition of passive experience and has a clearly expressed educational goal. Potential target groups are veterans who took part in the battles that took place in certain places and their families, as well as tourists interested in history. An additional, but no less interesting direction of military tourism, which includes both directions, is the recreation of historical military events with the use of military equipment – guns, tanks, airplanes, etc. This variety also assumes a target group that suffers from mental rather than physical stress in the everyday work environment, which negatively affects their wants and needs. In general, the target market for military tourism consists of different sectors. Deep segmentation requires a detailed consideration of these submarkets, their requirements and characteristics. It is clear that the target market segment for a fighter jet flight and the target market segment for a military history tour differ in behavioral, psychological and profile inputs. The main thing to understand is that the events currently taking place in Ukraine attract additional world attention to it, which must be used to support the tourism industry and the development of the tourism business as a whole. And military tourism is an extremely important part of cultural tourism that should be taken into account when developing a national tourism strategy. Advantages and disadvantages of military tourism are highlighted. The functions of military tourism are outlined, the main ones being: historical, educational, martyrological, political, ideological, cultural, entertainment, recreational, sports and adventure. It is noted that there is still no legislative basis for the organization of this type of tourism in Ukraine, but all the prerequisites for its development are there (both locations and demand), because in recent years Ukraine has been under the increased attention of foreigners, and therefore, there is confidence that the majority of them will have the desire to visit Ukraine in the post-war period.
 • Item
  Research of the Competences of Intangible Motivation Methods in Organizations to Increase the Efficiency of Personnel Potential
  (Одеський національний економічний університет, 2023) Chernova, Nataliia S.; Chernov, Dmytro M.
  ENG: The article presents a study of motivation methods, both in retrospect and taking into account modern views on methods of increasing the effectiveness of the organization's activities by improving the management of personnel potential through the involvement of modern non-material motivation methods in the management process. The purpose of the article is to improve the methods of motivation, taking into account the specific conditions of the functioning of organizations, their structural divisions, the selection of competencies and the dominant non-material methods of motivation, which, in the conditions of limited financial resources, will give an impetus to increasing the interest of employees, both in the process of productive life and in the final result of labor activity, taking into account the regulations in force in Ukraine regarding the organization and labor regulation of enterprise workers. Research methodology involves the use of methods: general scientific methods (abstraction and concretization, induction and deduction, analogy); theoretical research (descent from the abstract to the concrete); analysis and synthesis; empirical research (comparison, observation), etc. The relevance of the solution to the urgent scientific problem presented in the article is that in the current conditions, characterized by crisis phenomena in the economy of our country, in a situation of total shortage of investment resources, own capital - it is the increase in labor productivity that will not only ensure stable economic indicators activities of the organization, but also to increase the economic efficiency of the organization itself through the application in the practice of management of the organization's personnel potential of modern intangible methods of motivation, considered and proposed by the authors of this article. The results of the study are as follows: modern methods of non-material motivation are presented, which, unlike the current methods, increase the interest and motivation of personnel in the work of the organization. The originality and practical value of the research lies in the fact that the article provides a comparative description of the existing methods of motivation and reveals the specific competencies of methods of non-material motivation of the organization's personnel. The conclusions of the study are as follows: the proposed methods of non-material motivation in the economic crisis are the most promising and have the greatest impact on the productivity of the organization's personnel and their motivation. The results of the conducted research can be useful for various enterprises and organizations, both budget and commercial sectors of the national economy of Ukraine.
 • Item
  Economic Prerequisites for Improving the Adaptation Capabilities of Transport Construction Enterprises for Perfectibility Their Productivity
  (Odessa National Economic University, 2022) Bereza, Ivan V.; Bashmakov, Maksym S.; Chernova, Natalia S.
  ENG: The article considers current directions for improving the economic condition of transport construction enterprises in the crisis phenomena conditions, both in the transport industry and in the country as a whole. The purpose of article is research and economic substantiation of the possibility of improving the economic condition of transport construction enterprises due to the improvement of their adaptation capabilities, better application of all productive potential to market demands of the transport industry. Research methodology involves the use of methods: empirical research (comparison, observation), theoretical research (ascending from the abstract to the concrete), general scientific methods (abstraction and concretization, analysis and synthesis, induction and deduction, analogy), etc. The relevance of solution to the scientific problem defined in the article is that in conditions of increased requirements for the quality parameters of maintenance and service of transport construction facilities, limited funds for transport construction enterprises, there are requirements for increasing productivity and efficiency of activity. The results of the study are as follows: indicators of monitoring the state of transport construction enterprises, which reflect the market potential of such enterprises, taking into account the requests of the transport industry, in the conditions of harmonization of the key directions of activity of the national economy main branches of Ukraine to the world economic formation, are determined. The originality and practical value of the research lies in the fact that the article systematizes the key performance indicators of transport construction enterprises, which affect their productivity and efficiency. The conclusions of the study are as follows: it is shown that the stabilization of fixed assets technical condition of JSC “Ukrainian Railways” through the reproduction of railway infrastructure will provide an opportunity to ensure the strategic development and effective functioning of railway transport, to ensure the necessary level of throughput and carrying capacity, safety of train traffic, which will ultimately increase competitiveness railway transport and the state’s defense capability.
 • Item
  Розробка напрямів відновлення туристичної сфери України з урахуванням світових інновацій
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна; Гненний, Микола Васильович; Фурфаро, Рікардо
  UKR: У статті окреслено інноваційні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні. Зокрема, запропоновано запроваджувати такий вид подорожей, як «за кордоном вдома». Наведено статистичні дані сплати податків до бюджету від туристичної діяльності. Визначено основні тенденції поведінки сучасного туриста в умовах війни в Україні. Наголошено на необхідності створення локацій під назвою «Меморіали пам’яті», що зможуть у післявоєнний період привабити іноземних туристів, сприяючи розвитку в’їзного туризму в Україні.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту компаній туристичної галузі
  (ТОВ «ДКС Центр», Київ, 2023) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Гненний, Микола Васильович; Чернова, Наталія Сергіївна; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UKR: В науковій статті розглядаються зміни, які стали актуальними у сфері управління людськими ресурсами (HR) в результаті відміни карантинних обмежень внаслідок пандемії COVID-19. Компанії, які успішно впровадили дистанційну роботу та надали відповідну підтримку своїм співробітникам, змогли зберегти високу ефективність та продуктивність працівників, що сприяло поліпшенню корпоративної культури та підвищенню загального мікроклімату колективу. В роботі виділяються кілька ключових тенденцій HR-менеджменту туристичної галузі. Перша тенденція - адаптивність і гнучкість бізнесу, коли компанії переглядали свої бізнес-моделі та впроваджували гнучкіші форми роботи. Друга тенденція - виробниче лідерство, що набуло особливої уваги в процесі управління людськими ресурсами через глобальну кризову ситуацію. Третя тенденція - технологічна інтеграція, яка демонструє, що застосування сучасних технологій у HR-менеджменті стало нормою, наприклад, впровадження системи штучного інтелекту для автоматизації процесу найму та навчання персоналу. Автор звертає увагу на значний розвиток за останні 3 роки технологічності HR-менеджменту туристичної галузі. Застосування аналітики даних (Data Analytics) стає все більш поширеним у HR-менеджменті, що набуло особливої актуальності в період пандемії. Технології штучного інтелекту (AI) та інтерактивного навчання також постійно розширюють сфери застосування в процесі управління персоналом галузі. Ці технології дозволяють автоматизувати повсякденні завдання, такі як скринінг резюме, планування інтерв'ю, формування бази даних співробітників, перевірка особи та ін. звільняючи час HR-спеціалістів на виконання стратегічних завдань.
 • Item
  Прогнозування зносу інфраструктурних об’єктів задля покращення ефективності функціонування підприємств транспортного будівництва
  (Одеський національний економічний університет, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна; Бобиль, Володимир Володимирович; Міщенко, Максим Іванович; Пікуліна, Олена Вікторівна; Калініченко, Людмила Леонідівна
  UKR: У статті досліджено інноваційні методи прогнозування економічного зносу інфраструктурних об’єктів залізничного транспорту, що є основою залізничного транспорту України, забезпечуючи переміщення рухомого складу без обмежень у заданих напрямках. Метою статті є розробка методів прогнозування для інфраструктурних об’єктів, що дозволить, в перспективі, покращити економічну ефективність функціонування підприємств транспортного будівництва, з іншого боку – покращить якість утримання та функціонування таких об’єктів з максимальною віддачою свого ресурсу. Методологія дослідження передбачає використання методів: теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного), емпіричного дослідження (порівняння, спостереження), загальнонаукових методів (абстрагування й конкретизація, індукція та дедукція, аналогія), аналіз та синтез, та ін. Актуальність вирішення наукової проблеми, що визначена у статті, полягає в тому, що в сучасних умовах тотального раціонального заощадження інвестиційних ресурсів, капітальних вкладень, запропонований метод прогнозування дозволить більш раціонально використовувати потенційні можливості (технічні, технологічні, економічні) підприємств транспортного будівництва. Результати дослідження наступні: представлено методику прогнозування економічного зносу інфраструктурних об’єктів та їх елементів, що дозволить в кожний момент часу отримати необхідну інформацію о потребах ресурсів для роботі підприємств транспортного будівництва, з метою повного або часткового ліквідування економічного зносу Саме обґрунтований таким чином рівень економічного зношування інфраструктурного об’єкту і є точкою відліку необхідності залучення підприємств транспортного будівництва. Оригінальність і практична цінність дослідження полягає в тому, що у статті систематизовано наявні напрямки економічного обґрунтування з урахуванням специфічних особливостей функціонування об’єктів транспортного будівництва. Висновки дослідження наступні: запропонований метод прогнозування для інфраструктурних об’єктів дозволить покращити економічну ефективність функціонування підприємств транспортного будівництва, також покращить якість утримання та функціонування таких об’єктів. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для різних підприємств АТ «Укрзалізниця», в сферу компетенції яких входить транспортне будівництво, ремонт та обслуговування інфраструктурних об’єктів.
 • Item
  Економічне обґрунтування проведення відтворювальних заходів об’єктів транспортного будівництва залізничного транспорту
  (Одеський національний економічний університет, 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Пікуліна, Олена Вікторівна; Міщенко, Максим Іванович
  UKR: У статті досліджено актуальні напрямки економічного обґрунтування проведення відтворювальних заходів, заснованих на економічній ефективності даного процесу. Метою статті є дослідження та економічне обґрунтування проведення відтворювальних заходів об’єктів транспортної інфраструктури підприємствами транспортного будівництва залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Методологія дослідження передбачає використання таких методів: емпіричного дослідження (порівняння, спостереження), теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного), загальнонаукових методів (абстрагування й конкретизація, аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія) та ін. Актуальність вирішення наукової проблеми, визначеної у статті, полягає в тому, що в умовах всебічного обмеження фінансових засобів, в т.ч. тих, що виділяються на відтворення об’єктів транспортного будівництва, з одного боку, та необхідністю забезпечення безперебійної роботи транспортної системи – з іншого, виникла нагальна потреба у економічному обґрунтуванні проведення відтворювальних заходів об’єктів транспортного будівництва, що дозволить також залучити виробничі потужності підприємств транспортного будівництва, які втрачаються через кризові явища в національній економіці. Результати дослідження наступні: визначено економічні показники зносу конструктивних елементів об’єкту транспортного будівництва, коефіцієнти питомої вартості конструктивних елементів. Запропоновано розрахункову формулу, за якою визначаються економічні показники зносу окремих конструктивних частин об’єкту транспортного будівництва. Саме обґрунтований таким чином рівень зношування об’єкту транспортного будівництва і є критичним показником, який «запускає» процес економічного обґрунтування проведення відтворювальних заходів об’єктів транспортного будівництва. Оригінальність і практична цінність дослідження полягає в тому, що у статті систематизовано наявні напрямки економічного обґрунтування з урахуванням специфічних особливостей функціонування об’єктів транспортного будівництва. Висновки дослідження наступні: показано, що економічне обґрунтування проведення відтворювальних заходів об’єктів транспортного будівництва дозволяє визначити, що інвестиції в транспортну інфраструктуру можуть стати мультиплікативним каталізатором запуску нового інвестиційного циклу та реалізації поточної моделі економічного розвитку. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для підприємств транспортного будівництва, організацій, на балансі яких знаходяться об’єкти транспортної інфраструктури.
 • Item
  Analysis of The Influence of Rolling Stock on Infrastructure Facilities as a Factor of Management of the Economic Efficiency of Transport Construction Enterprises
  (ТОВ «ДКС Центр», Київ, 2023) Kalinichenko, Lyudmila L.; Mishchenko, Maksym I.; Martseniuk, Larysa V.; Bobyl, Volodymyr V.; Pikulina, Olena V.
  ENG: Purpose. The article examines the impact of various types of rolling stock, both retrospective, current, and prospective, on infrastructure objects of railway transport, the study of influencing factors will allow to estimate the scope of work on the restoration of such objects, and this will be the basis for the formation of economic indicators of the production program of transport enterprises construction In this way, it will be possible to influence the economic efficiency of the activities of such enterprises, rationally using their production capacities, taking into account the specifics of the performance of individual works at infrastructure facilities. The purpose of the article is to study the potential for increasing the economic efficiency of transport construction enterprises due to the streamlining and rational long-term planning of the production program of their activities, the main elements of which are the elimination of the accumulated wear and tear of infrastructure objects due to the negative impact of rolling stock of various types during operation. Research methodology involves the use of methods: general scientific methods (abstraction and concretization, induction and deduction, analogy), theoretical research (descent from abstract to concrete), empirical research (comparison, observation), synthesis, analysis, etc. The relevance of solving the scientific problem defined in the article is that JSC "Ukrzaliznytsia" strives to improve the operational indicators of its activity due to the development of the rolling stock fleet and its operational indicators, and the restraining factor is the infrastructure facilities, which according to their technical condition, primarily due to wear and tear, do not allow to use the operational potential to the full extent. It is at this stage that JSC "Ukrzaliznytsia" should pay attention to the efficiency of transport construction enterprises, the purpose of which is to bring the condition of infrastructure facilities to the required operational level. This will allow to optimize the maintenance costs of such facilities and increase the economic efficiency of transport construction enterprises. The results of the study are as follows: the results of the study on determining the main factors affecting the volume and structure of works of transport construction enterprises are presented. The originality and practical value of the research lies in the fact that the article systematizes existing areas of negative impact of rolling stock on infrastructure objects, which directly affects the volume and structure of works of transport construction enterprises, which allows rational management of the economic efficiency of their activities. The conclusions of the study are as follows: the results of the study on the analysis of the impact of rolling stock on infrastructure objects proposed in the work will allow to improve, in the end, the management of the economic efficiency of the activities of transport construction enterprises. The results of the conducted research can be useful for the enterprises of JSC "Ukrzaliznytsia", which, due to their functional purpose, have to perform works on the elimination of wear and tear of infrastructure facilities in order to improve the operational activities of railway transport.
 • Item
  Обгрунтування системи показників управління інноваційно-інвестиційним розвитком залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Башмаков, Максим С.; Міщенко, Максим Іванович
  UKR: Мета. Виробничо - господарська діяльність й формування організаційно-господарського механізму функціонування підприємств колійного комплексу багатогалузевої системи залізничного транспорту, виходячи з необхідності науково обґрунтованого планування, засновано на необхідності забезпечення вимог, пропонованих підприємствами експлуатаційної діяльності. У нових умовах функціонування інфраструктури додана ще одна вимога - встановлення недискримінаційної плати за доступ до об'єктів інфраструктури, що підтримує принцип забезпечення цінової конкурентоспроможності залізничного транспорту. Це означає необхідність розробки методичних положень визначення розрахункових цін за користування транспортною інфраструктурою, в основу яких покладене детальне вивчення й аналіз структури витрат підприємств колійної інфраструктури залізничного транспорту. Мета даної статті полягає у розробці та обґрунтуванні певної системи показників, що об'єктивно віддзеркалювали б сутність та ефективність управління інноваційно-інвестиційним розвитком залізничного транспорту в сучасних умовах. Методика. Методологія дослідження передбачає використання методів: емпіричного дослідження (порівняння, спостереження), теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного), загальнонаукових методів (абстрагування й конкретизація, аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія) та ін. Результати. Визначено ключові елементи витрат підприємств залізничного транспорту. Тільки при реалізації спільного механізму планування експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту і компаній - операторів можливе рішення комплексного завдання по скороченню витрат, зниженню собівартості, збільшенню обсягу перевезень, ефективному управлінню інноваційно-інвестиційним розвитком та підвищенню конкурентоздатності залізничного транспорту. Наукова новизна. розроблено алгоритм використання інструментів обґрунтування системи показників управління інноваційно-інвестиційним розвитком залізничного транспорту. Практична значимість. Оригінальність і практична цінність дослідження полягає в тому, що у статті систематизовано ключові показники діяльності підприємств залізничного транспорту, які саме і впливають на їх продуктивність та ефективність.
 • Item
  Стратегічний менеджмент в туризмі: ключові аспекти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. Туризм є потужною сучасною індустрією і його популярність швидко зростає. В той же час галузь є висококонкурентною, і підприємства туристичного бізнесу для досягнення успіху повинні враховувати всі ризики притаманні сучасній глобальній економіці. Стратегічне управління відіграє життєво важливу роль у досягненні цієї диференціації. Метою цієї статті є адаптація сучасних підходів стратегічного менеджменту для туристичної діяльності, відповідно мети та завданням конкретної компанії. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: порівняльний аналіз та графічний метод - для відображення тенденцій розвитку туристичної діяльності; теорії ймовірностей – для обробки та прогнозування перспективних показників світового доходу на ринку туристичної індустрії; прийняття рішень та системний підхід – для виконання наукових досліджень стосовно визначення сучасних підходів до стратегічного менеджменту в туризмі, визначені їх особливості та методики застосування. Результати. Визначено основні сучасні підходи до стратегічного менеджменту в туризмі, які включають: конкурентну стратегію, диверсифікацію, розвиток нових ринків та продуктів, стратегію фокусування на клієнтах та розробку технологічних інновацій. Зазначено, що кожен з цих підходів має свої особливості та методики застосування. Наукова новизна. Запропоновані стратегії стратегічного менеджменту для туристичного бізнесу: бізнес-стратегія, корпоративна стратегія та маркетингова стратегія є ключовими концепціями в управлінні бізнесом, що забезпечать ефективної координації дій всіх підрозділів туристичного підприємства та управління ресурсами з метою досягнення. Практичне значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані туристичними компаніями для розробки та впровадження ефективних стратегій стратегічного управління, які допоможуть їм реалізувати власні компетенції і досягти успіху в глобальній індустрії туризму, залучати більше відвідувачів, удосконалити якість обслуговування та підвищити доходність галузі.
 • Item
  Сучасні форми організації індустрії дозвілля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Задоя, В’ячеслав Олександрович; Пікуліна, Олена Вікторівна
  UKR: Мета. Умови існування туристичної індустрії за останні декілька років були поставлені у жорсткі рамки. Пандемія та військові дії змусили дану галузь шукати нові неординарні способи організації своєї роботи, спрямовані як на задоволення найнагальніших потреб людини у відпочинку, так і на власну прибутковість. Отже, мета роботи полягає в дослідженні існуючих сучасних форм організації дозвілля, а також впровадженні нових перспективних напрямків організації та розвитку дозвілля у туристичному бізнесі. Методика. В статті застосовані методи наукового пошуку, аналізу й синтезу для обґрунтування сучасних форм організації індустрії дозвілля, метод порівняння для співставлення та виявлення необхідних, але відсутніх елементів у представлених формах. Результати. В результаті цілого ряду змін в туристичній діяльності, адаптації до нових умов бізнесу, потрібен подальший розвиток та трансформація індустрії дозвілля, запровадження нових форм та нових видів розваг та відпочинку. В статті представлено види нових сучасних форм дозвілля. Наукова новизна. Запропонована організація ХАБів у готелях, які можуть вирішувати одночасно багато завдань: від розважальних до робочих, та низка нових форм організації дозвілля. Практична значимість. Впровадження запропонованих форм дозвілля, дозволить ефективно конкурувати на ринку та підвищити прибутковість туристичних компаній.