Статті КЕМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 366
 • Item
  Organisational and Management Design of Financial and Human Resource Support for Innovative Agribusiness: The Security
  (Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania, 2023) Popovychenko, Hanna; Mishchenko, Maksym I.; Bieliaiov, Taliat; Shevchenko, Olena; Orlova-Kurilova, Olga; Guliaieva, Natalia; Vlasiuk, Tetiana
  ENG: The article considers the specifics of the organisational and managerial design of financial and human resource support of innovative agribusiness. It is established that the scientific literature does not sufficiently cover this issue. The tools, methods, principles and models of such design need to be clarified. It is emphasised that the forecasting of the level of security of financial and human resources in the organisation is an important aspect of strategic management, risk diversification and socio-economic development of both a single subject of entrepreneurial activity and the state as a whole. It is proposed to carry out the above forecasting using a combination of quantitative forecasting methods. The results of forecasting the security level of organisational and managerial design of financial and human resources of innovative agribusiness obtained in the article showed almost positive dynamics of the phenomenon under study, but we should not expect stability and permanence of this trend due to significant fluctuations in the external environment.
 • Item
  Інтелектуальний капітал як складова системи управління економічними змінами в умовах воєнного часу
  (ТОВ «ДКС Центр», 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирiвна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: Устатті проаналізовано застосування понять «інтелектуальний капітал» та «управління змінами», розглянуті їх різновиди та показано їх взаємозв’язок. Взаємозв'язок між цими поняттями полягає в тому, що інтелектуальний капітал може визначати готовність підприємства до змін. В свою чергу, знання, інновації та навички персоналу можуть бути ключовими ресурсами під час управління змінами. Підприємства, які вміло управляють своїм інтелектуальним капіталом, можуть бути більш гнучкими та ефективними під час змін в бізнес-середовищі. Важливість управління змінами обґрунтовується появою таких властивостей для підприємств як: підвищення гнучкості, зменшення опору змінам, підтримка стратегічних ініціатив. Зміни, які виникають з врахуванням інтелектуального капіталу, вимагають від підприємства переосмислення своїх стратегій та підходів для адаптації до нових реалій цифрової економіки. Особливо це стосується реалій сьогодення в умовах воєнного часу. Кожному підприємству в сучасних умовах необхідно своєчасно пристосовуватися до зовнішнього середовища з метою підтримки своєї конкурентоспроможності та підвищення ефективності роботи. Особливо це стосується можливості пристосовуватися до умов надзвичайної ситуації, різновидом якої є війна. Акцент на надзвичайні ситуації та воєнні умови як різновид зроблено тому, що вони є причиною виникнення агресивних змін, які треба враховувати. У статті показано вплив агресивних економічних змін на складові інтелектуального капіталу та запропоновано систему дій, які треба виконувати підприємством в умовах воєнного часу. Для кожної складової інтелектуальної власності запропоновано перелік дій в залежності від різновиду економічних змін та причин які їх спонукають. Це дозволить уникнути низки проблем та підвищити ефективність діяльності підприємства в умовах війни.
 • Item
  Забезпечення збереження та розвитку інтелектуального капіталу соціально-економічних систем в процесі цифровізації
  (Видавнича група «Наукові перспективи», Київ, 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирiвна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: В умовах переходу до економіки знань та інформаційного суспільства, інтелектуальний капітал є сукупністю інформаційно-інтелектуальної та людської складових. Інтелектуальний та людський капітал є результатом забезпечення та ефективної реалізації відповідних форм економічного потенціалу суспільства. Метою управління інтелектуальним капіталом суспільства в системі сталого розвитку є досягнення значного результату від його використання за умови оптимізації витрат на його розвиток, передусім витрат на освіту. Освіта є одним із найважливіших складників розвитку інтелектуального капіталу. В результаті дослідження вивчено умови забезпечення інтелектуального потенціалу та відтворення інтелектуального капіталу в комплексі галузей економіки знань. Можливості відтворення та реалізації інтелектуальних ресурсів обмежені. Їх рівень визначає обсяг економічних ресурсів, що виділяються бізнесом та державою, на формування та розвиток відповідної інфраструктури, яка забезпечує формування продуктивних сил, виробництво, накопичення та передачу знань. Проведено порівняльний аналіз показників досліджуваної сфери в економіці України та держав-лідерів у галузі інноваційного розвитку. Сформульовано аспекти розвитку концепції людського інтелектуального капіталу в цифровій економіці. Інтелектуальний потенціал людини визначається як сукупність здібностей індивіда на основі отриманої та обробленої інформації, що дозволяє створювати нові знання та отримувати з них вигоду та користь, у тому числі для цілей саморозвитку. На індивідуальному рівні людський інтелектуальний капітал включає інтелектуальний потенціал, що формується на основі багатокомпонентної моделі інтелекту, ментального інструментарію та неявних невідчужуваних знань. Організація представляє собою інтелектуальний соціально-економічний суб'єкт, якому притаманні, також як і працівникові, ті самі компоненти інтелекту, але у специфічному вираженні. В статті розглянуто розвиток людського інтелектуального капіталу та управління ним в умовах цифрової трансформації та застосування технологій інтелектуально-інноваційної діяльності соціально-економічних систем.
 • Item
  Technologies for Improving Anti-Crisis Communication of State-Owned Enterprises (On the example of JSC "Ukrzaliznytsia")
  (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine, 2023) Martseniuk, Larysa V.; Barabash, Anastasiya; Das, Biswajit
  ENG: The article deals with study of the typology of crises and anti-crisis communications as an integral component of the general communicative activity of enterprises on the example of the stateowned enterprise JSC "Ukrzaliznytsia". The paper studied theoretical and developed practical recommendations for the development of modern anti-crisis communications technologies of JSC "Ukrzaliznytsia". The object of the study is the process of implementing modern anti-crisis communications technologies of JSC "Ukrzaliznytsia". The subject is a set of theoretical provisions regarding the development of modern technologies of anti-crisis communications of JSC "Ukrzaliznytsia". Data from open sources of statistical reporting, scientific studies of leading Ukrainian scientists, as well as leading international organizations and foreign scientists served as the information base of the study. The practical significance of the study lies in a broad comparative analysis of the essence and typology of crises, and accordingly, the directions of development of anti-crisis communications and the provision of effective recommendations for implementation at the state-owned enterprise - JSC "Ukrzaliznytsia". The purpose of the work is to develop theoretical and practical recommendations for the development of modern anti-crisis communications technologies of JSC "Ukrzaliznytsia". The analysis of the source base allowed: 1) to provide basic definitions of the concepts of "crisis", "anti-crisis communications" and 2) to typologize the studied phenomena. The result of the analysis is also the development of recommendations for the development of modern technologies of anti-crisis communications of JSC "Ukrzaliznytsia", which was reflected in the Strategy of anti-crisis communications of JSC "Ukrzaliznytsia". Further, the findings can be useful for further research on the specified topic. The work used scientific works of domestic and foreign scientists, own research, for example, SWOT analysis. An important step in the daily existence of Ukrzaliznytsia is the formation of an anti-crisis response group, these should be specially trained specialists who will know how to properly react to this or that scandal related to Ukrzaliznytsia, how to quickly ensure communication with people and management, if necessary, which news to be quickly uploaded to the network to reduce negative events. An important anti-crisis technology is the One voice technique.
 • Item
  Можливості та тенденції застосування цифровізації в організації залізничних пасажирських перевезень в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ващенко, Олена Миколаївна
  UKR: Мета. Метою даної статті є адаптація досвіду провідних країн Європи з впровадження цифрових технологій в організацію залізничних пасажирських перевезень на транспортного ринку України. Методика. Для досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань було використано такі методи: порівняльний та графічний метод –для відображення тенденцій динаміки розвитку країн Європи; систематизація та класифікація – для класифікації напрямків застосування цифрових технологій в організації пасажирських залізничних перевезень, моделювання – для формування моделі розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологі й . Результати. Для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень на сучасному транспортному ринку ПАТ «УЗ» в умовах цифровізації галузі мусить використовувати запропоновані інструменти цифрового маркетингу в організації залізничних пасажирських перевезень та комплексну модель розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій. Наукова новизна. Запропоновано інструменти цифрового маркетингу в організації залізничних пасажирських перевезень. Сформовано модель розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій для підвищення конкуренції на ринку транспортних послуг. Практична значимість. Запропоновані інструменти цифрового маркетингу та сформована модель розвитку пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій дозволять скоріше адаптуватися до умов європейського транспортного ринку, та отримати додаткові надходження від пасажирських перевезень.
 • Item
  Трансформація структури управління пасажирським господарством залізничного транспорту: світовий досвід та його адаптація до сучасних умов в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Григоренко, Андрій Дмитрович
  UKR: Мета. Для посилення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень в Україні необхідно дослідити досвід структурних перетворень у пасажирських господарствах іноземних залізниць, проаналізувати поточний стан вітчизняної системи управління залізничними пасажирським перевезеннями та запропонувати ефективну організаційну структуру пасажирського комплексу АТ «Українська залізниця» у сучасних умовах. Методика. Для досягнення поставленої мети застосовані методи аналогій, моделювання, порівняльного та ретроспективного аналізу. Результати. Розглянуто світовий досвід взаємодії організаційних ланок пасажирського комплексу залізниць. Виконано аналіз та виявлено проблеми взаємодії підрозділів у наявній системі управління залізничними пасажирськими перевезеннями. Запропоновано структуру управління пасажирським господарством АТ «Українська залізниця», яка допоможе оптимізувати його роботу та сприятиме підвищенню ефективності залізничних пасажирських перевезень в Україні. Наукова новизна. Узагальнено етапи трансформації структури управління пасажирським господарством після утворення АТ «Українська залізниця». Пасажирський комплекс розглянуто як єдину систему: на підставі візуалізації розподілу роботи з поїздами різних категорій визначено проблеми розмежування зон відповідальності між підрозділами пасажирського господарства. Розроблено модель удосконаленої організаційної структури управління пасажирським господарством залізничного транспорту відповідно до сучасних умов. Практична значимість. Запропоновані заходи можуть бути застосовані АТ «Українська залізниця» для удосконалення організаційної структури пасажирського комплексу у процесі переходу до вертикально інтегрованої моделі управління компанією.
 • Item
  Вплив цифровізації на конкурентоспроможність пасажирських залізничних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Купцов, Юрій Віталійович
  UKR: Мета. Аналіз впливу цифровізації на пасажирські залізничні перевезення, та оцінка її ролі у підвищенні конкурентоспроможності цього сектору. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: аналіз літератури та досліджень - автори провели ґрунтовний аналіз наукових праць, досліджень і публікацій, які охоплюють тему цифровізації в галузі громадського транспорту; компаративний аналіз - зіставлення різних підходів та технологій у сфері цифровізації дозволило визначити найбільш ефективні методи та стратегії, які можуть бути впроваджені в громадському транспорті; прогнозування і моделювання - використання моделей та прогнозів для оцінки майбутнього розвитку цифровізації в галузі залізничних перевезень та її потенційного впливу на економіку та суспільство. Результати. Визначено, що впровадження цифрових технологій дозволить автоматизувати ряд процесів в управлінні залізничним рухом, підвищити ефективність та знизити оперативні витрати, підвищити задоволеність та лояльність пасажирів, знизити ризик аварій та інцидентів, збільшити доходи через підвищення якості послуг і знизити витрати через оптимізацію ресурсів. Загалом, обґрунтовано, що цифровізація сприяє створенню нових та більш гнучких тарифних пропозицій, зорієнтованих на індивідуальні потреби користувачів. Наукова новизна. Авторами запропоновано напрями цифровізації пасажирських залізничних перевезень, визначено ключові аспекти, пов'язані з конкурентоспроможністю пасажирських залізничних перевезень. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефекту скорочення часу в дорозі, основою оцінки може бути економічна вартість часу та альтернативний підхід до оцінки ефекту скорочення часу в дорозі передбачає використання величини валового регіонального продукту на душу населення, генерованого в регіоні за одиницю часу, як вартісного еквіваленту зекономленого часу. Практична значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані залізничними пасажирськими компаніями-перевізниками для модернізації існуючих систем та впровадження нових технологій, створення нових продуктів і рішень, які підтримують цифровізацію та оптимізацію громадського транспорту, розробки нових бізнес-моделей, оптимізації ланцюгів поставок, підвищення ефективності перевезень й безпеки громадського транспорту, за рахунок удосконалення системи моніторингу і реагування на надзвичайні ситуації.
 • Item
  Наукові підходи та ключові аспекти моделі впровадження інноваційних технологій в систему виробничого менеджменту промислових підприємств
  (Український державнийуніверситет науки і технологій, Дніпро, 2024) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чеботарьов, Олексій Олегович
  UKR: Мета. Дослідження й аналіз різних наукових методів і підходів до впровадження новітніх технологій у виробничі процеси промислових підприємств та розробка ефективної моделі інноваційних технологій. Методика. Для досягнення мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: аналіз та синтез даних – у статті аналізуються різноманітні дані, зокрема соціологічні опитування, економічні прогнози Національного банку України, та інші важливі індикатори; порівняльний аналіз - порівняння поточної ситуації з попередніми роками для оцінки економічного відновлення; комплексний огляд та стратегічний аналіз - описуються стратегічні напрямки інноваційних перетворень та розвитку промисловості, а також розглядаються основні моделі інновацій; прогнозування та сценарне планування – визначались основні тренди щодо подальшого розвитку економіки та оцінюються можливі сценарії розвитку ситуації. Результати. Обґрунтована важливість впровадження цифрових технологій у сфері менеджменту промислових підприємств, підкреслено внесок систем управління ресурсами підприємства та аналітичних інструментів у реагуванні на ринкові зміни та оптимізації ланцюгів поставок. Визначена необхідність комплексного підходу до впровадження інноваційних технологій у промисловий менеджмент в Україні, з огляду на специфіку підприємства, організаційну культуру та існуючі технологічні процеси, а також необхідність постійної оцінки та оптимізації інновацій. Наукова новизна. Розроблено модель впровадження інноваційних технологій в систему виробничого менеджменту промислових підприємств, яка дозволяє комплексно інтегрувати сучасні інноваційні технології з традиційними управлінськими практиками. Ця модель сприяє оптимізації виробничих процесів, підвищенню ефективності роботи підприємств та забезпеченню їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку. Також запропоновано комплексній підхід до дослідження впливу інновацій на промисловий сектор у післявоєнній Україні, врахуванні внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на процеси інновацій, та акцентуванні на ролі технологічного новаторства для економічного відновлення країни. Практична значимість. Результати нашого дослідження можуть бути використані при розробці стратегій та методів, які можуть бути застосовані в різних сферах економічної та промислової діяльності України, особливо в контексті відновлення після воєнного конфлікту. Основні сфери застосування включають: промисловий сектор, економічна політика та планування, управління ресурсами підприємства. Стаття підкреслює важливість застосування сучасних управлінських підходів і цифрових технологій у процесі управління ресурсами підприємства, що може бути корисним для менеджерів на всіх рівнях і може сприяти подальшим дослідженням в області інноваційного розвитку та управлінської діяльності в промисловості, зокрема в контексті цифрової трансформації.
 • Item
  Інтелектуальний капітал: теоретико-прикладний аспект застосування в умовах діджиталізації економічних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Марценюк, Лариса Володимирівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: Мета. Дослідити основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах в умовах діджиталізації. Методика. Для досліджень використані метод вивчення та узагальнення відомостей і системний аналіз. Результати. У статті досліджуються основні чинники зростання інтелектуального капіталу на підприємствах. Автори статті виокремлюють основні проблеми та завдання розвитку інтелектуального капіталу підприємств. Обґрунтована позиція авторів щодо напрямів розвитку такого середовища підприємства, що сприяє підвищенню інтелектуального капіталу конкретного підприємства. Наукова новизна. Запропоновано інструменти вдосконалення управлінських рішень на підприємствах в контексті підвищення інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання. Практична значимість. Висновки, зроблені у даній статті, можуть бути використані підприємцями для формування управлінських рішень в напряму підвищення інтелектуального капіталу та їх прийняття.
 • Item
  Забезпечення збереження та розвитку інтелектуального капіталу соціально-економічних систем в процесі цифровізації
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: В умовах переходу до економіки знань та інформаційного суспільства, інтелектуальний капітал є сукупністю інформаційно-інтелектуальної та людської складових. Інтелектуальний та людський капітал є результатом забезпечення та ефективної реалізації відповідних форм економічного потенціалу суспільства. Метою управління інтелектуальним капіталом суспільства в системі сталого розвитку є досягнення значного результату від його використання за умови оптимізації витрат на його розвиток, передусім витрат на освіту. Освіта є одним із найважливіших складників розвитку інтелектуального капіталу. В результаті дослідження вивчено умови забезпечення інтелектуального потенціалу та відтворення інтелектуального капіталу в комплексі галузей економіки знань. Можливості відтворення та реалізації інтелектуальних ресурсів обмежені. Їх рівень визначає обсяг економічних ресурсів, що виділяються бізнесом та державою, на формування та розвиток відповідної інфраструктури, яка забезпечує формування продуктивних сил, виробництво, накопичення та передачу знань. Проведено порівняльний аналіз показників досліджуваної сфери в економіці України та держав-лідерів у галузі інноваційного розвитку. Сформульовано аспекти розвитку концепції людського інтелектуального капіталу в цифровій економіці. Інтелектуальний потенціал людини визначається як сукупність здібностей індивіда на основі отриманої та обробленої інформації, що дозволяє створювати нові знання та отримувати з них вигоду та користь, у тому числі для цілей саморозвитку. На індивідуальному рівні людський інтелектуальний капітал включає інтелектуальний потенціал, що формується на основі багатокомпонентної моделі інтелекту, ментального інструментарію та неявних невідчужуваних знань. Організація представляє собою інтелектуальний соціально-економічний суб'єкт, якому притаманні, також як і працівникові, ті самі компоненти інтелекту, але у специфічному вираженні. В статті розглянуто розвиток людського інтелектуального капіталу та управління ним в умовах цифрової трансформації та застосування технологій інтелектуально-інноваційної діяльності соціально-економічних систем.
 • Item
  Напрями логістичних трендів у транспортному секторі з урахуванням воєнного стану та розумної мобільності
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна; Коваленко-Марченкова, Євгенія; Гненний, Микола Васильович; Жилкін, Анатолій
  UKR: У статті окреслено напрями розвитку логістики в туризмі та надано дієві рекомендації для запровадження різних видів логістичних операцій у туристичній галузі в Україні. Сформовано логістичні тренди у логістиці на найближчу перспективу. Особливу увагу приділено транспортній складовій у туристичній діяльності. Зроблено акцент на необхідності дотримання безпекових умов, особливо в період воєнного стану
 • Item
  Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб: досвід об’єднаних територіальних громад Дніпропетровського регіону
  (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2023) Борисова, Юлія Володимирівна; Літвінов, Олексій Володимирович
  UKR: Внаслідок повномасштабної агресії рф проти України мільйони людей були вимушені залишити свої домівки, перемістившись в межах країни або ж виїхавши за кордон. Зміна місця і умов проживання, втрати і стан невизначеності роблять вимушених переселенців соціальною категорією, вразливою щодо ризиків опинитися в складних життєвих обставинах (СЖО) а, отже, потребуючою соціальних послуг, психологічної підтримки, юридичного супроводу задля упередження, подолання або мінімізації наслідків СЖО. Для визначення потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в соціальних послугах здійснюється оцінка потреб – процес систематичного збору та аналізу інформації від осіб та / або сімей у громаді про їхні потреби або про невідповідності між їхньою поточною життєвою ситуацією та очікуваннями чи побажаннями [1, с.61]. Одним з інструментів оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, що тимчасово перебувають в приймаючих громадах або інтегруються з перспективою тривалішого чи постійного проживання в них, є опитувальні методи – роздаткове анкетування, онлайн-опитування, експертні оцінки, фокусовані групові та глибинні інтерв’ю. Визначення потреб вимушених переселенців в послугах психологічного і медичного характеру передбачатиме також використання психодіагностичного інструментарію. Суб’єктом оцінки потреб ВПО виступає уповноважений орган (відділ / департамент соціального захисту населення виконавчого комітету міської або селищної ради) або інститут громадянського суспільства, якому ці повноваження було делеговано [2, с. 24]. Вчасна, всебічна і об’єктивна оцінка потреб забезпечуватиме їх якомога більш повне та адекватне задоволення і, таким чином, мінімізацію або недопущення можливих негативних наслідків вимушеного переміщення.
 • Item
  Цифрова трансформація публічного сектора в забезпеченні регіонального партнерства
  (НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2023) Антонова, Ольга; Серьогін, Сергій Михайлович; Літвінов, Олексій Володимирович; Кривенкова, Руслана
  UKR: В актуальності визначено відмінності цифровізації та цифрової трансформації, особливості цифрової трансформації в публічному управлінні заради забезпечення розвитку цифрової економіки. Мета статті полягає у дослідженні підходів до формування цифрових екосистем в публічному секторі на регіональному рівні (від мережі партнерів та заінтересованих сторін, пріоритети розвитку держави, обслуговування споживачів, збір та обробка інформації, організаційна культура, базові компетентності лідерство та цифрові навички, середовище, досвід споживачів – клієнтський досвід, моделі робочого місця, час обробки звернення, обмеження ресурсів, підготовка фахівців, суміжність «готових» рішень і т.і.). У результатах проаналізовано необхідність формування спільноти «розумних регіонів» як основного напряму впровадження цифрової економіки, наближення України до цифрового ринку ЄС. Вивчено еволюцію формування української національної коаліції цифрової трансформації. Проведено аналіз основних нормативно-правових документів та акцентовано увагу на діяльності заступників з питань цифрової трансформації. Доведено доцільність формування широких партнерств цифрового лідерства на регіональному, муніципальному рівнях. Відзначено активну роль громадських організацій у впровадженні цифрових навичок публічних службовців і цифрових амбасадорів для формування цифрового лідерства серед регіонів. Виокремлено важливу роль розвитку цифрової освіти та набуття цифрових компетентностей клієнтами-споживачами, обґрунтовано доцільність застосування клієнтського досвіду, брендування регіону як надійного роботодавця. Наведено стислий аналіз практики застосування індексу цифрової трансформації регіонів. У висновках розроблено рекомендації з тенденцій регіональної цифрової трансформації: формування регіональних коаліцій цифрової трансформації для «готових рішень» для громад, застосування клієнтського досвіду, управління талантами, підвищення продуктивності та прогнозного аналізу поведінки споживача.
 • Item
  Напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні
  (Дніпропетровський державний університет внутрішних справ, Дніпро, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна; Нєцвєтов, Андрій
  UKR: Окреслено основні перспективні види туризму, котрі можна розвинути в Україні у післявоєнний період, зважаючи на стратегію сталого розвитку суспільства в цілому та в Україні зокрема. Зосереджено увагу на розвитку велотуризму, водного та духовного видів туризму. Надано короткий перелік туристичних локацій у Дніпропетровській області, що визнані «туристичними магнітами».
 • Item
  Особливості доступу до публічної інформації
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2023) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Проаналізовано сучасне законодавство у сфері створення, розпорядження та алгоритмів надання публічної інформації розпорядниками цієї інформації. Досліджено сутність поняття «публічна інформація»; вивчено законодавство у сфері проходження процедури запиту та надання публічної інформації; охарактеризовано проблеми, що виникають у двох сторін у процесі запиту чи надання публічної інформації. Дослідження базується на загальнонаукових (аналізу, синтезу, порівняння дедукції, індукції, аналогії та ін.) та спеціальних методах (соціологічному, системному, моделювання та ін.), а також приватно-наукових методах дослідження (порівняльно-правовому, формально-юридичному, історико-правовому та ін.). Основні висновки й найбільш важливі теоретичні положення цієї статті можуть бути застосовані у процесі вивчення курсів «Адміністративне право», «Конституційне право України», «Інтелектуальна власність» у закладах вищої освіти і будуть корисні для студентів, що займаються поглибленим вивченням проблем функціонування підприємств та організацій в контексті отримання ними публічної інформації, а також проблем удосконалення й підвищення ефективності чинного законодавства України.
 • Item
  Мультимодальні перевезення як стратегічний проект трансформації транспортного ринку України
  (ТОВ «ДКС Центр», Київ, 2023) Задоя, Вячеслав Олександрович; Купцов, Юрій Віталійович
  UKR: В умовах швидкого розвитку глобальної транспортної інфраструктури та зростання конкуренції між різними видами транспорту, залізничний транспорт постійно шукає нові шляхи для підвищення своєї конкурентоспроможності. Стаття розглядає концепцію мультимодальних перевезень як стратегічний проект для підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринковому просторі. Окрім технологічного аспекту, стаття висвітлює і комерційний бік питання, акцентуючи увагу на необхідності розробки нових конкурентоспроможних тарифних планів, оптимізації ресурсів та забезпечення максимальної зручності для пасажирів. Загалом, автори акцентують увагу на значущості мультимодальних перевезень як стратегічного напряму розвитку залізничного транспорту. Інтеграція різних видів транспорту, розвиток транспортно-пересадкових вузлів, використання сучасних технологій та цифрова трансформація дозволять забезпечити ефективне, гнучке та якісне обслуговування пасажирів і підвищити доходність транспортної компанії. У світлі глобальних змін та зростання потреб ринку, залізничний транспорт має всі шанси зберегти своє лідируюче положення серед інших видів транспорту. Але для цього необхідно активно інвестувати в інновації, розвивати мультимодальні перевезення та підвищувати рівень сервісу для своїх клієнтів.
 • Item
  Стратегічні напрямки менеджменту пасажирських залізничних перевезень в Україні
  ( ТОВ «ДКС Центр», Київ, 2023) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Ващенко, Олена Миколаївна
  UKR: У даній статті досліджено сучасний стан залізничних пасажирських перевезень в Україні у сучасних умовах сьогодення. Виявлено кризове становище пасажирського господарства АТ «Укрзалізниця», що обумовлено низькою причин, а саме: критичним зносом рухомого складу, падінням пасажирообігу, економічно необґрунтованими тарифами на перевезення, низькою швидкістю руху пасажирських поїздів, загальною відсталість сектору пасажирських перевезень від європейських стандартів. Запропоновано ефективні напрями розвитку пасажирських залізничних перевезень в умовах економічної кризи. Розроблено стратегічні напрями менеджменту пасажирських залізничних перевезень для виходу із кризового стану та подальшого підвищення привабливості і конкурентоспроможності залізничного транспорту для адаптування до умов європейського транспортного ринку, а також, для можливості отримувати додатковий дохід АТ «Укрзалізниці» за рахунок впровадження стратегічних напрямів менеджменту. У даній статті досліджено сучасний стан залізничних пасажирських перевезень в Україні у сучасних умовах. Адже залізничний транспорт є стратегічно важливим у транспортній системі країни. На нього припадає майже половина пасажиропотоку країни. Виявлено кризове становище пасажирського господарства АТ «Укрзалізниця», що обумовлено низькою причин, а саме: критичним зносом рухомого складу, падінням пасажирообігу, економічно необґрунтованими тарифами на перевезення, низькою швидкістю руху пасажирських поїздів, невідповідність міжнародних пасажирських перевезень Європейським стандартам(по причині відсутності відповідного рухомого складу для поїздок на міжнародні маршрути та низький рівень сервісних послуг), відсутність цифровізації бізнес – процесів у пасажирському секторі, низький ступінь мобільності населення у відношенні до рівня показників країн Євросоюзу, невідповідність належного сервісного обслуговування на вокзалах та станціях тощо Запропоновані наступні стратегічні напрями розвитку пасажирських перевезень: – впровадження високошвидкісного руху поїздів, як основного інструменту підвищення конкурентоспроможності залізничного виду транспорту; – розвиток систем мультимодальних перевезень та розбудова відповідної інфраструктури, що забезпечить економію часу при пересадці з одного виду транспорту на інший та дасть змогу показати переваги всіх видів транспорту з основним залізничним видом транспорту. – підвищення рівня сервісу та комфорту під час подорожі на залізничному транспорті. Дотримання якісної політики клієнтоорієнтованості, що має на меті збільшення кількості потенційних клієнтів, а, отже, і збільшення отримання прибутку від перевезень пасажирів залізничним транспортом. Таким чином, запропоновані заходи стратегічних напрямів менеджменту залізничних пасажирських перевезень в Україні дадуть змогу АТ «Укрзалізниця» збільшити привабливість до пасажирських перевезень залізничним транспортом, підвищити конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг, адаптувати процес інтеграції залізниць до європейських стандартів, та головне, отримувати додатковий дохід.
 • Item
  Кризове поле залізничного пасажирського транспорту в Україні
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, 2023) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Пінчук, Олена Петрівна; Ніколенко, Маргарита Вадимівна; Пінчук, Андрій Андрійович
  UKR: В умовах сьогодення трансформація глобалізації і військова агресія РФ, "закриття неба" для авіатранспорту, блокування портів тощо значно змінили галузь залізничних перевезень в Україні. З одного боку, виникли нові завдання для залізничного транспорту з експорту/імпорту продуктів і організації пасажирських перевезень, з іншого — актуалізувалося питання термінового приведення законодавчої бази у відповідність до європейських вимог. Мета. Основною метою статті є системний аналіз мікро— і макропроблем пасажирського залізничного транспорту в Україні в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій. Методика. У роботі використано методи індукції та дедукції, що супроводжуються прийомами абстрагування і конкретизації (метод сходження від абстрактного до конкретного), метод єдності історичного і логічного, діалектичний метод, який дає змогу виявити суперечливу динаміку розвитку сервісних послуг у залізничному пасажирському транспорті у їх якісній специфіці. Результати. Пасажирський транспорт в умовах України сьогодні має великий вплив в контексті як макроекономіки, так і життів тисяч індивідів-мешканців України, і технологічне "перезавантаження" українського залізничного транспорту, безумовно, є пріоритетною вимогою Четвертої промислової революції. У статті обгрунтовано, що основною метою у сфері пасажирських перевезень має бути: скорочення часу перебування в дорозі, високий рівень сервісу (від моменту придбання квитка до виходу на платформу прибуття), комфорт поїздки (а це залежить від стану колійної інфраструктури та рухомого складу), а також максимальна зацікавленість держави у розвитку цього виду перевезень. У процесі технічного перезавантаження українських залізниць після припинення воєнних дій дослідження та інновації мають бути зосереджені на таких ключових галузях: цифровізація та економічна ефективність, автоматизація залізничної системи та штучний інтелект, стійкі та екологічно чисті рішення, інтелектуальне управління життєвим циклом і підвищення експлуатаційної придатності залізниць, інтеграція залізниць у систему DOOR-TO-DOOR (підвищення доступності послуг залізничного транспорту для клієнтів), безпека і комфорт (підвищення безпеки клієнтів і комфортності подорожей).
 • Item
  The Concept of Anthropotechnics in the Social and Humanitarian Dimension
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Bazhan, Serhii ; Chernova, Nataliia S.
  ENG: Purpose. This research defines the conceptual foundations of anthropotechnics as a science that studies modern processes of interaction between humans and technologies in the socio-humanitarian dimension. Theoretical basis. The authors use the method of anthropological analysis, which allows generalizing the approaches of anthropotech-nics in the socio-cultural context in the "human-technology" system. Originality. Based on the results of the re-search, the understanding of the essence of anthropotechnics as a science that studies human interaction with tech-nologies and technical systems has been clarified. The idea of implementing anthropotechnical approaches to the management of the educational process gained further development, in particular in the context of practical training of applicants for education, distance learning, and dual education forms. The concept of professional activity and professional self-realization of the individual is taken into account, and promising directions in the development of anthropotechnics in the context of the application of artificial intelligence are determined. Conclusions. Considering anthropotechnics in a philosophical and sociocultural dimension is an important approach to understanding the in-teraction of technologies, people, and society as a whole, where technologies affect human perception of the world and interaction with it. The range of approaches chosen by the authors, the disclosure of their principles and catego-ries allows for considering the object of this research – anthropotechnics as a modern science – in a multifaceted and holistic way, to interpret the results of the research based on the use of the basic categories of approaches: a person, equipment, technology, activity, development, personality, system.
 • Item
  Railway Tourism in Providing the Sustainable and Smart Population Mobility
  (IOP Publishing Ltd, 2023) Kovalenko-Marchenkova, Yevheniia; Martseniuk, Larysa V.; Andryeyeva, Natalya
  ENG: Abstract. It is emphasized that the transport infrastructure significantly affects the choice of a tourist to travel to a specific destination. Within the mainland, it is recommended to use rail transport for travel as the most competitive in comparison with other modes of transport. The advantages and disadvantages of the organization of tourist railway trips are summarized. The main factors affecting tourists' desire to travel by railway at different levels are highlighted. Examples of the organization of tourist trips by railways are given. Directions for providing services in the organization of railway tourism are proposed. A scheme for constructing a schedule is provided, which allows you to determine the breakeven point of the organization of tourist railway trips along a specific route. It is recommended to divide all costs of the company, which will be engaged in the organization of railway tourist transportation. At the same time, contingent and fixed costs, in turn, were divided into: contingent and fixed costs that take into account tourist transportation in general and contingent and fixed costs that directly depend on the structure of the tourist train.