Цифрова трансформація публічного сектора в забезпеченні регіонального партнерства

Abstract
UKR: В актуальності визначено відмінності цифровізації та цифрової трансформації, особливості цифрової трансформації в публічному управлінні заради забезпечення розвитку цифрової економіки. Мета статті полягає у дослідженні підходів до формування цифрових екосистем в публічному секторі на регіональному рівні (від мережі партнерів та заінтересованих сторін, пріоритети розвитку держави, обслуговування споживачів, збір та обробка інформації, організаційна культура, базові компетентності лідерство та цифрові навички, середовище, досвід споживачів – клієнтський досвід, моделі робочого місця, час обробки звернення, обмеження ресурсів, підготовка фахівців, суміжність «готових» рішень і т.і.). У результатах проаналізовано необхідність формування спільноти «розумних регіонів» як основного напряму впровадження цифрової економіки, наближення України до цифрового ринку ЄС. Вивчено еволюцію формування української національної коаліції цифрової трансформації. Проведено аналіз основних нормативно-правових документів та акцентовано увагу на діяльності заступників з питань цифрової трансформації. Доведено доцільність формування широких партнерств цифрового лідерства на регіональному, муніципальному рівнях. Відзначено активну роль громадських організацій у впровадженні цифрових навичок публічних службовців і цифрових амбасадорів для формування цифрового лідерства серед регіонів. Виокремлено важливу роль розвитку цифрової освіти та набуття цифрових компетентностей клієнтами-споживачами, обґрунтовано доцільність застосування клієнтського досвіду, брендування регіону як надійного роботодавця. Наведено стислий аналіз практики застосування індексу цифрової трансформації регіонів. У висновках розроблено рекомендації з тенденцій регіональної цифрової трансформації: формування регіональних коаліцій цифрової трансформації для «готових рішень» для громад, застосування клієнтського досвіду, управління талантами, підвищення продуктивності та прогнозного аналізу поведінки споживача.
ENG: The differences between digitization and digital transformation, the features of digital transformation in public administration for the purpose of ensuring the development of the digital economy are determined in relevance. The aim of the article is to study approaches to the formation of digital ecosystems in the public sector at the regional level (from a network of partners and interested parties, state development priorities, consumer service, information collection and processing, organizational culture, basic leadership competencies and digital skills, environment, consumer experience – client experience, workplace models, application processing time, resource limitations, training of specialists, contiguity of "ready-made" solutions, etc.). The results analyzed the necessity of forming a community of "smart regions" as the main direction of implementing the digital economy, bringing Ukraine closer to the EU digital market. The evolution of the formation of the Ukrainian national coalition of digital transformation has been studied. An analysis of the main regulatory and legal documents was carried out and attention was focused on the activities of the deputies on issues of digital transformation. The expediency of forming broad digital leadership partnerships at the regional and municipal levels has been proven. The active role of public organizations in the implementation of digital skills of public servants and digital ambassadors for the formation of digital leadership among regions was noted. The important role of the development of digital education and the acquisition of digital competences by consumer clients is singled out, the expediency of using client experience, branding the region as a reliable employer is substantiated. A brief analysis of the practice of applying the index of digital transformation of regions is given. Recommendations on regional digital transformation trends are developed in the conclusions: formation of regional digital transformation coalitions for "ready-made solutions" for communities, application of customer experience, talent management, productivity improvement and predictive analysis of consumer behavior.
Description
О. Антонова: ORCID 0000-0002-3283-8938; С. Серьогін: ORCID 0000-0002-4020-4871; О. Літвінов: ORCID 0000-0002-7030-4355; Р. Кривенкова: ORCID 0000-0002-3052-496X
Keywords
цифрова трансформація, регіональне партнерство, органи місцевого самоврядування, публічні службовці, програми розвитку, публічний сектор, digital transformation, regional partnership, local self-government authorities, public servants, development programs, public sector, КЕМ
Citation
Антонова О., Серьогін С., Літвінов О., Кривенкова Р. Цифрова трансформація публічного сектора в забезпеченні регіонального партнерства. Аспекти публічного управління. 2023. Т. 11, № 3. С. 91–101. DOI: 10.15421/152340.