Використання методів нечіткої логіки для оптимізації вибору постачальників підприємства

Abstract
UKR: Мета. Сучасний стан економіки України диктує вимоги оптимізації вибору надійного постачальника для забезпечення стабільної роботи підприємства. Тому однією з основних умов діяльності підприємства автори вважають поліпшення логістичних зв’язків. Основною метою роботи є оптимізація вибору постачальників сировини та матеріалів на основі логістичного підходу. Методика. У статті проаналізовано показники діяльності постачальників сировини м’ясопереробної промисловості України. Наведено методику побудови інтегрального показника конкурентоспроможності постачальника. Виконано моделювання інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності постачальника сировини за допомогою нечіткого логічного підходу. Дослідження виконано із застосуванням методів аналізу й синтезу для визначення критеріїв та параметрів вибору постачальника сировини з метою організації руху матеріальних потоків підприємства. Результати. У процесі виконання дослідження встановлено, що пошук нового постачальника сировини і матеріалів потребує чіткого дотримання алгоритму вибору. Одним із елементів алгоритму є дослідження ринку постачальників, яке необхідно проводити із застосуванням показників конкурентоспроможності. Виконано оцінку конкурентоспроможності підприємств постачальників свинини та курятини на ринку України. Визначено перелік оптимальних постачальників для безперебійного забезпечення сировиною підприємства м’ясопереробної галузі. Наукова новизна. У роботі запропоновано методичний підхід до більш детального аналізу постачальників сировини підприємствам, що дозволяє застосувати елементи нечіткої логіки для оптимізації процесу вибору постачальника, уніфікувати різнопланові показники діяльності, порівнювати конкурентоспроможність постачальників як у межах України, так і за кордоном. Практична значимість. Запропоновано модельний порядок оцінки рівня конкурентоспроможності оптимальних постачальників сировини і матеріалів. За основу взято модель інтегрального показника конкуренто-спроможності, складовими якого обрано агреговані показники. Застосування методів нечіткої логіки даломожливість формалізувати отримані різнопланові показники діяльності постачальників сировини і систематизувати їх за єдиною шкалою. Це зробило модель оцінки постачальника універсальною і розширило можливості її використання в практичних цілях.
ENG: Purpose. The current state of Ukraine's economy dictates the requirements for optimizing the selection of a reli-able supplier to ensure the stable operation of the enterprise. Therefore, the authors believe that one of the main conditions for the company's activity is the improvement of logistics links. The main purpose of the study is to optimize the selection of suppliers of raw materials and supplies based on a logistics approach. Methodology. The article analyzes the performance indicators of suppliers of raw materials in the meat processing industry of Ukraine. The methodology for building an integral indicator of supplier competitiveness is presented. The modeling of the integral indicator of assessing the competitiveness of a raw material supplier using a fuzzy logic approach is carried out. The study was carried out using the methods of analysis and synthesis to determine the criteria and parameters for selecting a supplier of raw materials in order to organize the movement of material flows of the enterprise. Findings. The study found that the search for a new supplier of raw materials and supplies requires strict adherence to the selection algorithm. One of the elements of the algorithm is a study of the supplier market, which should be carried out using competitiveness indicators. The article assesses the competitiveness of pork and chicken suppliers in the Ukrainian market. The list of optimal suppliers for the uninterrupted supply of raw materials to meat processing enterprises is determined. Originality. The paper proposes a methodological approach to a more detailed analysis of raw material suppliers to enterprises, which allows applying elements of fuzzy logic to optimize the supplier selection process, unify diverse performance indicators, and compare the competitiveness of suppliers both within Ukraine and abroad. Practical value. The article proposes a model procedure for assessing the level of competitiveness of optimal suppliers of raw materials and supplies. The basis is the model of an integral indicator of competitiveness, the components of which are aggregate indicators. The use of fuzzy logic methods made it possible to formalize the obtained diverse indicators of activity of suppliers of raw materials and systematize them on a single scale. This made the supplier assessment model universal and expanded the possibilities of its use for practical purposes.
Description
Л. Мурадян: ORCID 0000-0003-1781-4580, О. Кучкова: ORCID 0000-0002-9249-0216, Н. Чуприна: ORCID 0000-0002-4035-8934, Г. Доценко: ORCID 0000-0001-9962-8225, В. Журавель: ORCID 0000-0001-7914-0476, Н. Науменко: ORCID 0000-0002-0585-932X, О. Свердліковська: ORCID 0000-0001-7404-5509
Keywords
постачальники сировини і матеріалів, інтегральний показник конкурентоспроможності, методи нечіткої логіки, suppliers of raw materials and supplies, integral indicator of competitiveness, fuzzy logic methods, КВВГ
Citation
Мурадян Л. А., Кучкова О. В., Чуприна Н. М., Доценко Г. Є., Журавель В. В., Науменко Н. Ю., Свердліковська О. С. Використання методів нечіткої логіки для оптимізації вибору постачальників підприємства. Наука та прогрес транспорту. 2023. № 2 (102). С. 104–114.