Military Tourism as a Strategic Direction of Internal Tourism in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro State University of Internal Affairs, Dnipro
Abstract
ENG: The article proves that the promising development of domestic tourism in Ukraine is military tourism. Military tourism has several directions, depending on which the consumers of tourist services are segmented. It was emphasized that there are enough locations in Ukraine that can become "places of memory", because since 2014, russia has caused a lot of destruction and committed hundreds of other crimes on the territory of Ukraine. Military tourism services related to warfare historical events are based on visiting former battle sites and places of military historical significance. For example, in Ukraine, these are, firstly, the territories of active military operations – from Kharkiv to Mykolayiv, including the entire Donbas region, places of military glory of the Armed Forces of Ukraine, and secondly, historical places associated with the Second World War. This direction focuses on the acquisition of passive experience and has a clearly expressed educational goal. Potential target groups are veterans who took part in the battles that took place in certain places and their families, as well as tourists interested in history. An additional, but no less interesting direction of military tourism, which includes both directions, is the recreation of historical military events with the use of military equipment – guns, tanks, airplanes, etc. This variety also assumes a target group that suffers from mental rather than physical stress in the everyday work environment, which negatively affects their wants and needs. In general, the target market for military tourism consists of different sectors. Deep segmentation requires a detailed consideration of these submarkets, their requirements and characteristics. It is clear that the target market segment for a fighter jet flight and the target market segment for a military history tour differ in behavioral, psychological and profile inputs. The main thing to understand is that the events currently taking place in Ukraine attract additional world attention to it, which must be used to support the tourism industry and the development of the tourism business as a whole. And military tourism is an extremely important part of cultural tourism that should be taken into account when developing a national tourism strategy. Advantages and disadvantages of military tourism are highlighted. The functions of military tourism are outlined, the main ones being: historical, educational, martyrological, political, ideological, cultural, entertainment, recreational, sports and adventure. It is noted that there is still no legislative basis for the organization of this type of tourism in Ukraine, but all the prerequisites for its development are there (both locations and demand), because in recent years Ukraine has been under the increased attention of foreigners, and therefore, there is confidence that the majority of them will have the desire to visit Ukraine in the post-war period.
UKR: В статті доведено, що перспективним розвитком внутрішнього туризму в Україні є військовий туризм. Військовий туризм має декілька напрямів, в залежності від чого сегментовано і споживачів туристичних послуг. Наголошено, що в Україні є достатньо локацій, що можуть стати «місцями пам’яті», адже з 2014 року росія завдала чимало руйнувань та здійснила сотні інших злочинів на території України. Послуги військового туризму, пов’язані з бойовими історичними подіями ґрунтуються на відвідуванні колишніх місць битви та місця військово-історичного значення. Наприклад, в Україні це по-перше, території активних воєнних дій – від Харкова до Миколаєва, включаючи весь донбаський регіон, місця військової слави ЗСУ, та по-друге – історичні місця, пов’язані з Другою світовою війною. Цей напрямок зосереджується на отриманні пасивного досвіду та має чітко виражену освітню мету. Потенційними цільовими групами є ветерани, які приймали участь у боях, що відбувалися в певних місцях та їх сім’ї, а також туристи, які цікавляться історією. Додатковими, але не менш цікавим напрямком мілітарі-туризму, що включає обидва напрямки, є відтворення історичних воєнних подій із застосуванням військової техніки – гармат, танків, літаків і ін. Цей різновид також передбачає цільову групу, яка страждає радше від психічного, ніж від фізичного стресу в повсякденному робочому середовищі, що негативно впливає на їхні бажання та потреби. Взагалі, цільовий ринок для військового туризму, складається з різних секторів. Глибока сегментація потребує докладного розгляду цих субринків, їхніх вимог та особливостей. Зрозуміло, що цільовий ринковий сегмент для польоту на літаку-винищувачі і цільовий ринковий сегмент для військово-історичного туру відрізняються за поведінковими, психологічними та профільними вихідними даними. Головне, що потрібно зрозуміти – це те, що події, які зараз відбуваються в Україні, привертають до неї додаткову світову увагу, чим обов’язково треба скористатись для підтримки туристичної галузі і розвитку туристичного бізнесу в цілому. А військовий туризм є надзвичайно важливою частиною культурного туризму, яку слід враховувати під час розробки національної туристичної стратегії. Обґрунтовано переваги та недоліки військового туризму. Окреслено функції військового туризму, основні серед яких: історична, освітня, мартирологічна, політична, ідеологічна, культурна, розважальна, оздоровча, спортивна та пригодницька. Зауважено, що в Україні поки що немає законодавчого підґрунтя для організації подібного виду туризму, але всі передумови для його розвитку є (і локації, і попит), адже в останні роки Україна знаходиться під підвищеною увагою іноземців, а отже, є впевненість, що більшість з них матиме бажання відвідати Україну у післявоєнний період.
Description
L. Martseniuk: ORCID 0000-0003-4121-8826: T. Charkina: ORCID 0000-0001-6202-0910; N. Chernova: ORCID 0000-0003-4121-8826; C. Batmanghlich: ORCID 0000-0003-2050-4946
Keywords
tourism, military tourism, internal tourism, memorialization, туризм, військовий туризм, внутрішній туризм, меморіалізація, КЕМ ДІІТ
Citation
Martseniuk L., Charkina T., Chernova N., Batmanghlich C. Military Tourism as a Strategic Direction of Internal Tourism in Ukraine. Philosophy, Economics and Law Review. 2023. Vol. 3, No. 1. P. 116–127. DOI: 10.31733/2786-491X-2023-1-116-127.