Розробка нових залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мостів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Покращення конструкції залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мо-стів. Методика. Для досягнення поставленої мети розглянуто сучасну конструкцію та проаналізовано зако-рдонний досвід конструювання залізобетонних прогонових будов. Результати. Проведено дослідження ак-туальних нормативних документів, сучасного стану розвитку конструкцій та технологій у області спору-дження та капітального ремонту малих та середніх прогонових будов. Розроблено удосконалену конструк-цію залізобетонних прогонових будов, що дозволяє уникати основних проблем, які виникають у ході експлуатації прогонових будов існуючої конструкції. Наукова новизна. Запропонована нова концепція зов-нішнього армування залізобетонних прогонових будов. Удосконалені арматурні та опалубні креслення залі-зобетонних прогонових будов залізничних мостів. Практична значимість. Запропоновані рішення дозво-ляють вирішити одразу ряд проблем, пов’язаних з виробництвом та експлуатацією залізобетонних прогоно-вих будов на залізничних мостах.
RU: Цель. Улучшение конструкции железобетонных пролетных строений для малых и средних железнодорожных мостов. Методика. Для достижения поставленной цели рассмотрено современную конструкцию и проанализирован зарубежный опыт конструирования железобетонных пролетных строений. Результаты. Проведено исследование актуальных нормативных документов, современного состояния конструкций и технологий в области сооружения и капитального ремонта малых и средних пролетных строений. Разработано усовершенствованную конструкцию железобетонных пролетных строений, которая позволяет избежать основных проблем, которые возникают в ходе эксплуатации пролетных строений существующей конструк-ции. Научная новизна. Предложена новая концепция внешнего армирования железобетонных пролетных строений. Усовершенствованы арматурные и опалубочные чертежи железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов. Практическая значимость. Предложенные решения позволяют разрешить сразу ряд проблем, связанных с производством и эксплуатацией железобетонных пролетных строений на железнодорожных мостах.
EN: Purpose. Improving of construction of reinforced concrete span structures for small and medium railway bridg-es. Methodology. To achieve the aim, modern designs have been considered and international experience of design-ing of reinforced concrete span structures has been analyzed. Findings. The research of actual normative docu-ments, the current state of structures and technologies in the field of construction and major repair of small and me-dium span structures has been carried out. The improved construction of reinforced concrete span structures, which avoids the main problems that appear during the operation in structures of the existing construction has been developed. Originality. The new concept of external reinforcement of concrete span structures has been proposed. Rein-forcement and formwork drawings of reinforced concrete span structures of railway bridges has been improved. Practical value. The proposed solutions allow to solve a number of problems that related to the production and ex-ploitation of reinforced concrete span structures of railway bridges.
Description
В. Марочка: ORCID 0000-0001-8856-5708; С.Бобошко: ORCID 0000-0002-7612-0696
Keywords
малі прогонові будови, залізобетон, зовнішнє армування, розрахунок, проект, малые пролетные строения, железобетон, внешнее армирование, расчет, small span structures, reinforced concrete, external reinforcement, calculation, project, КМТ
Citation
Марочка, В. В. Розробка нових залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мостів / В. В. Марочка, С. Г. Бобошко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2018. – № 14. – С. 15–21. – DOI: 10.15802/bttrp2019/152847.