Удосконалення технології обслуговування автоматичної локомотивної сигналізації (дисертація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Дисертація присвячена вирішенню завдання удосконалення технології обслуговування автоматичної локомотивної сигналізації. Проведено аналітичний огляд систем безпеки руху поїздів та статистики відмов АЛС. Проаналізовані причини появи завад в сигнальному струмі, а також методи і засоби захисту від них. Проведено експериментальні дослідження впливу ЛЕП на роботу АЛС. Побудована комплексна математична модель каналу зв’язку між рейковим колом та вхідними пристроями АЛСН, за допомогою якої досліджено роботу системи під впливом завад. Розроблено та науково обґрунтовано метод моніторингу струму АЛС з використанням спектрального вейвлет-аналізу, що дозволяє оперативно виявляти дефекти кодів. Розроблено метод автоматизованого контролю працездатності АЛС, який включає спосіб та пристрій контролю технічного стану локомотивних пристроїв на контрольному пункті. Отримані в дисертаційній роботі результати вирішують наукове завдання удосконалення технології обслуговування АЛС, завдяки чому покращується завадозахищеність та якість обслуговування системи, що особливо важливо в умовах підвищених швидкостей руху поїздів.
ENG: The dissertation is devoted to the solution for the problem of improvement of service technology for automatic locomotive signaling. An analytical review of train safety systems and failure statistics of ALS was conducted. The reasons behind interference occurrence in a signal current, and also methods and means of protection against them, are analyzed. Experimental studies of the influence of transmission lines on the operation of ALS were conducted. The complex mathematical model of the communication channel between the rail circuit and the input devices of ALSN is constructed, with the help of which the operation of the system under the influence of interferences is investigated. The method of ALS current monitoring using spectral wavelet analysis has been developed and scientifically substantiated, which allows us to quickly detect code defects. The method of automated control of ALS efficiency has been developed, which includes the approach and device of control for the technical condition of locomotive devices at the checkpoint. The results obtained in the dissertation solve the scientific problem of improvement of service technology for ALS, thereby improving the immunity to interference and quality of service of the system, which is especially important in conditions of increased train speeds.
Description
О. Гололобова: ORCID 0000-0003-1857-8196
Захист – 13 травня 2021 р., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Keywords
удосконалення технології обслуговування, автоматична локомотивна сигналізація, відмови, збої, спектральний аналіз, вейвлет-перетворення, пристрій контролю технічного стану локомотивних пристроїв, контрольний пункт, improvement of service technology, automatic locomotive signaling, failures, malfunctions, spectral analysis, wavelet transform, device for monitoring the technical condition of locomotive devices, checkpoint, КАТ
Citation
Гололобова О. О. Удосконалення технології обслуговування автоматичної локомотивної сигналізації : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20. Дніпро, 2021. 215 с.