Дисертації

Permanent URI for this collection

UA: Дисертаційні роботи, що були виконані або захищені в ДНУЗТ
EN: Dissertations, made or defended at DNURT

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 163
 • Item
  Удосконалення технології обробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2013) Кузьменко, Альбіна Ігорівна
  UKR: Дисертація присвячена питанням удосконалення технологій обслуговування вагонопотоків на прикордонних станціях стикування колій ширини 1435 мм та 1520 мм на основі вибору раціональних вартісних та часових параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів у міжнародному сполученні. У роботі проведено аналіз існуючих технологій обслуговування вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини та виявлено їх недоліки, на підставі чого розроблено комплекс моделей для удосконалення технології роботи цих станцій, спрямований на скорочення часових і вартісних витрат під час здійснення міжнародних вантажних перевезень. Виконано математичне моделювання різних технологій передавання вагонопотоків з колії 1435 мм на колію 1520 мм та у зворотному напрямку з використанням методу фаз та векторної оптимізації. Проаналізовано часові та вартісні витрати на реалізацію операцій з перевантажування вагонів, зміни візків вантажних вагонів та зміни відстані між гребенями коліс розсувних колісних пар за окремими технологічними фазами. Сформований комплекс моделей дозволяє реалізувати автоматизовані логістичні технології передавання вагонів у середовищі інформаційно-керуючої системи прикордонної станції. Запропоновано технічні заходи для ефективного використання системи SUW-2000 для вантажних перевезень та обґрунтовано економічну доцільність впровадження логістичної технології в процеси попуску вагонопотоків через станції стикування колій різної ширини з визначенням раціонального часу знаходження вагонів на прикордонних станціях.
 • Item
  Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення виливків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Солоненко, Людмила Ігорівна
  UKR: У дисертації наведені теоретичні та технологічні узагальнення в рамках вирішення науково-технічної проблеми створення екологічно безпечних ливарних форм та стрижнів з піщано-рідкоскляної суміші, що структуровані за ПМЗ-процесом, для виливків загальномашинобудівного призначення, шляхом визначення закономірностей формування властивостей і кінетики структурування суміші, оптимізації її складу та реалізації результатів досліджень у виробництві, що зумовлює підвищення екологічної безпеки та санітарно-гігієнічних умов виробництва, скорочення циклу та енергоємності процесу виготовлення виливків, підвищення їх якості та, відповідно, зниження їх собівартості. Встановлено, що робота, яка спрямована на розробку наукових і технологічних основ структурування в паро-мікрохвильовому середовищі піщано-рідкоскляних сумішей з метою встановлення механізму, кінетики та закономірностей структурування в паро-мікрохвильовому середовищі сипучого кварцового піску, плакованого рідким склом, і результату його застосування на властивості ливарних форм та стрижнів, якість дрібних виливків загальномашинобудівного призначення, є актуальною. У дисертації використані стандартні методи, методики і апаратура, загальноприйняті і оригінальні методики, що дозволили встановити об’єктивний взаємозв’язок між параметрами досліджуваних процесів. Теоретичні та експериментальні дослідження ґрунтуються на фундаментальних положеннях фізики, теплофізики, тепломасопереносу, механіки руйнування матеріалів. Експериментальні дані обробляли методами математичної статистики, візуально-вимірювального контролю, зіставлення та аналізу. Результати роботи пройшли позитивне промислове випробування на ПП «БУД-МАШ» (м. Житомир), впроваджені в ливарних цехах ТОВ «ПК «Перспектива» (м. Дніпро), ПрАТ «Одеський машинобудівний завод» (м. Одеса) та в учбовий процес Національної металургійної академії України (м. Дніпро).
 • Item
  Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Гануш, Василь Іванович
  UKR: Дисертація присвячена удосконаленню технічного обслуговування базових елементів механічних систем, які потерпають від комбінації пошкоджуючих процесів на прикладі станин робочих прокатних клітей і гідравлічних пресів. Означена мета досягається шляхом розробки діагностичних моделей, які враховують комбінований характер навантаження конструкцій. Вирішена актуальна науково-технічна задача оцінки технічного стану після довготривалої експлуатації базових конструкцій пресо-прокатного устатковання, які потерпають від дії комбінованого навантаження, що в кінцевому результаті забезпечило підвищення безпеки і подовження ресурсу станин робочих клітей трубопрокатного агрегату і пресу для виробництва залізничних коліс. Розвинуто принцип знаходження імовірностей відмови і безвідмовності шляхом порівняння функцій розподілу довговічності і наробітку. Розроблена модель довговічності багатовісної втоми на підставі правила об’єднання ресурсних індексів безпеки. В її форматі знайдена модель коефіцієнтів обтяження для комбінованої дії дотичних і нормальних напружень у вигляді поліному другого ступеню. Вирішена задача взаємозв’язку між накопиченим пошкодженням і коефіцієнтом обтяження. З’ясовано, що функція ризику станин на стадії зародження тріщини може бути представлена лінійною залежністю, прямопропорційною до наробітку. Для оцінки технічного стану станин ТПА 350 використано функцію ризику, яка на відміну від функції надійності є чутливої до наробітку. Процес втрати несучої здатності станин представлено декількома стадіями, при яких збільшення ризику відбувається з різною інтенсивністю. Сформовано модель гарантованого ресурсу колон важких гідравлічних пресів, яка враховує нестаціонарність процесу штампування, варіації коефіцієнтів нерівномірності навантаження колон, зусилля затягання різьби, її границю витривалості. Визначено, що безпечний довготривалий строк експлуатації колон можливий тільки за певних умов - неперевищення коефіцієнту нерівномірності навантаження понад 15%, наближення границі витривалості в зоні різьби до 30 МПа.
 • Item
  Розробка хімічного складу та режимів термічної обробки високоміцних рейок сталей перлітного класу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Подольський, Ростислав Вячеславович
  UKR: Дисертаційну роботу присвячено розробці хімічного складу сталей та технологічних параметрів термічної обробки залізничних рейок на підприємствах України, що забезпечують підвищення експлуатаційних властивостей. В роботі показано, що рейки українського виробництва за поточною технологією поступаються зарубіжним аналогам по механічним властивостям, та, як наслідок, по експлуатаційній довговічності. Пропускна здатність рейок, вироблених в Україні, становить 0,5 млрд. тонн брутто, в той час як аналогічний показник у Франції, Японії становить 1 млрд. тонн брутто, тобто в 2 рази більше. Показано, що підвищення характеристик міцності сталі за рахунок розробки нового хімічного складу та термічної обробки призводить до підвищення експлуатаційних характеристик. Проведені дослідження впливу хімічних елементів на кінцеву структуру та механічні властивості сталі. На підставі даних досліджень було рекомендовано 3 сталі з дослідними хімічними складами для лабораторної виплавки та проведення подальших досліджень. В роботі застосовано математичну модель, що дозволяє проводити прогноз зміни температурних полів та миттєву швидкість охолодження в залізничній рейці під час проходження диференційованого охолодження. Застосована модель дозволяє визначати потрібні параметри термічної обробки для утворення структурних складових та досягнення регламентованого комплексу механічних властивостей сталі.
 • Item
  Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації (дисертація)
  (Харківська державна академія культури, 2011) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Дисертація присвячена визначенню тенденцій розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ України під впливом інформатизації. Охарактеризовано умови формування нових моделей комунікаційної діяльності бібліотек, особливістю яких є можливість поєднання лінійного та нелінійного подання інформації. Досліджено, що в процесі еволюції на основі новітніх технологічних рішень лінійна (документально-комунікаційний рівень) комунікаційна модель діяльності бібліотеки змінюється на інтеракційну (інформаційно-комунікаційний рівень), а надалі — на інтеграційну (когнітивно-комунікаційний рівень). Доведено, що застосування комунікаційних моделей діяльності, які мають нелінійний характер, збільшує можливість якісних змін у разі неперервних змін параметрів діяльності бібліотек ВНЗ та інформаційного простору освіти і науки. Розглянуто стан та уточнено періодизацію інформатизації в бібліотеках ВНЗ України; обґрунтовано відповідність застосування визначеної комунікаційної моделі діяльності бібліотеки в різні періоди їх інформатизації.
 • Item
  Інтеграція та узгодження даних інформаційних систем залізничного транспорту онтологічними засобами (дисертація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Жучий, Лариса Ігорівна
  UKR: Дисертація присвячена питанням обґрунтування та розробки методів інтеграції роз’єднаних інформаційних систем залізниць та відповідної нормативної документації, підвищення контролю їх узгодженості. У дисертаційній роботі отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, що у сукупності є суттєвими для рішення актуальної науково-технічної задачі обробки даних та перевірки їх узгодженості на залізничному транспорті. Наукова новизна отриманих результатів. В роботі вперше: 1) виконано концептуалізацію і формалізацію онтології різних типів джерел, що дозволяє об'єднувати та узгоджувати таблиці, представлені в різних інформаційних та програмних середовищах. На відміну від інших, вона враховує специфічну табличну структуру даних та заснована на поступовому узагальненні зв’язків між елементами даних; 2) виконано концептуалізацію прототипу онтологічного забезпечення залізничної колії та його інтеграцію з поїзною, вагонною і відправочною моделями АСК ВП УЗ-Є. На відміну від інших, він враховує формалізовані положення нормативно-правових актів; 3) формалізовано процедуру формування онтологій залізничного домену засобами конструктивно-продукційного моделювання. На відміну від інших, вона враховує інтеграцію роз’єднаних джерел даних. Поліпшено: 4) технології обробки даних і процесів інформаційного супроводження: паспорту під'їзної колії; допустимих швидкостей руху поїздів на залізничних коліях загального користування на основі відповідного онтологічного забезпечення; 5) методи конструктивно-продукційного моделювання у частині розробки ланцюгів взаємопов’язаних конструкторів та їх застосування у залізничному домені. Отримали подальший розвиток: 6) засоби семантичного анотування нормативних документів. Для цього представлена схема анотування на основі онтології залізничного домену. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці прототипу на основі онтологій, який дає формалізоване представлення технологічних процесів залізниці, що дозволяє перевірити узгодженість даних інформаційних систем між собою та з нормативною документацією. Зараз на українських залізницях використовується централізована система «Єдина Автоматизована Система Управління Вантажними Перевезенням» (АСК ВП УЗ-Є), яка об'єднує основні операційні підсистеми Укрзалізниці. У зв'язку з тим, що АСК ВП УЗ-Є створена шляхом об'єднання і доопрацювання окремих підсистем, віна до сих пір страждає від фрагментації, що є певною проблемою. Крім того, виникла потреба в певній децентралізації у зв'язку з реорганізацією Укрзалізниці та створенням на її базі кількох компаній та співпрацею з інформаційними системами зарубіжних країн, іншими перевізниками та деякими замовниками. У першому розділі виконано аналіз онтологічних розробок в залізничному та інших доменах. Встановлено що онтології на залізничному транспорті Євросоюзу використовуються для інтеграції даних опису інфраструктури, розкладу руху поїздів та інших. При цьому недостатньо уваги приділяється нормативному забезпеченню перевізного процесу. Існують програмні засоби для анотування текстів, видобування знань з таблиць і розробки онтологій, але вони не використовуються для підтримки перевізного процесу на залізничному транспорті України. Визначено, що актуальним завданням є анотація нормативної документації для встановлення зв'язку між онтологією та текстами інструкцій. Науково обґрунтовано можливості використання онтологічних засобів на залізничному транспорті для: формалізації нормативного забезпечення; перетворення та інтеграції даних; перевірки узгодженості даних та інструкцій інформаційної системи. У другому розділі представлені розроблені методи: концептуалізації табличного представлення знань; формування онтології залізничної інфраструктури; інтеграції прототипу онтології залізничної інфраструктури з: онтологією джерел; онтологією поїзної, вагонної і відправочної моделей залізниці; конструктивно-продукційного моделювання онтологічного забезпечення документообігу. Здійснена формалізація онтологічних елементів табличного представлення знань та їх відношень у вигляді графічної нотації формальної мови. Запропоновано метод формування складних понять. Концептуалізація здійснюється на основі глибокої деталізації відношень між різними поняттями. В основі концепту лежить застосування відношення порядку, варіативність якого дає можливість моделювати різні реальні об'єкти різної природи. Розроблено метод семантичного контролю заснований на моделі багаторівневої конкретизації та інтеграції онтологій джерел та залізничної інфраструктури. Механізми реалізації складових онтологій та їх інтеграції продемонстровано на прикладі. У третьому розділі розроблено засоби онтологічної підтримки для паспорту під'їзної колії та допустимих швидкостей залізничних колій загального користування. Виконано формалізацію табличного представлення даних та правил інструкцій залізничного транспорту для паспорту під’їзної колії та обмежень швидкості руху онтологічними засобами та інструментами «перетворення даних» (data wrangling) та «видобування даних» (data extraction). Це виключає частину трудомісткого процесу введення концептів в онтологію. Розроблено засоби семантичного контролю даних з різних джерел про допустимі швидкості на елементах справних залізничних колій загального користування. Для формалізації обмежень «Правил технічної експлуатації залізниць України» використовується метод семантичного анотування. Формування онтології здійснюється на основі композиції відношень. Розроблено модульну онтологію для інтеграції даних відомостей стрілочних переводів і колій, наказів, які встановлюють допустимі швидкості на елементах залізничної інфраструктури, «Правил технічної експлуатації залізниць України» та «Будівельних норм». Цей підхід забезпечує зв'язок між природно-мовними інструкціями, інформаційними системами та онтологіями обмежень швидкості поїздів. Онтологія несправності залізничної колії об'єднує інформацію з наступних джерел: баз даних, станційних креслень та природно-мовних інструкцій. Семантична перевірка здійснюється за допомогою формалізованих інструкцій з технічного обслуговування колії, колійних робіт та автоматизованої видачі попереджень про обмеження швидкості. Застосування розробленої онтології надає можливість підвищення безпеки руху поїздів шляхом перевірки дотримання швидкісного режиму і несправності колії, своєчасного зняття обмежень і перевірки достовірності ручного введення даних. Досліджено проблему уніфікації та інтелектуалізації інформаційних систем залізничного транспорту в Україні засобами онтологічного забезпечення. Розроблено модульну онтологію, яка дозволяє інтегрувати інформаційні системи залізничних підсистем: станційну, вагонну, поїзну, відправочну. У четвертому розділі доцільність запропонованого підходу експериментально підтверджена на прикладі ділянок залізниці «Маріуполь Порт-Волноваха» України, «Plovdiv-Burgas» Болгарії та «Coswig-ESig G» Німеччини та відповідного нормативного забезпечення. Онтологія може бути застосована як до високошвидкісних і звичайних залізниць (наприклад до 160 км/год), а також в подальшому інтегрована з поїзною моделлю. Оцінка онтології була проведена експертним шляхом і за допомогою застосунку OntOlogy Pitfall Scanner.
 • Item
  Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності (дисертація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Дехтяр, Сергій Сергійович
  UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка механізму забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності. Розроблено науково-методичні підходи до прийняття управлінських та інвестиційних рішень в умовах невизначеності та непередбачуваності. Удосконалено наукові підходи до створення та впровадження механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Розроблено економіко-математичні моделі застосування заходів економічної безпеки в умовах фінансової нестабільності. З використанням розроблених методичних підходів з урахуванням факторів невизначеності та ризиків виконано оцінку стану економічної безпеки підприємств транспорту. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні наукові положення та рекомендації можуть вирішувати завдання щодо формування дієвих напрямів удосконалення механізму забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності. Практичну цінність мають результати аналізу стану економічної безпеки досліджуваних підприємств транспорту, на підставі яких запропонований план створення механізму забезпечення економічної безпеки в умовах фінансової нестабільності.
 • Item
  Стратегія управління фінансовими ризиками в умовах кризи (на прикладі банківських установ)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Дронь, Марина Анатоліївна
  UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо стратегічного управління фінансовими ризиками в умовах кризи. На підставі дослідження сутності та класифікації фінансових ризиків, системи банківського ризик-менеджменту, принципів та методів оцінки ризиків, інструментів зменшення їх величини в ординарних та кризових умовах виявлені аспекти управління фінансовими ризиками, що потребують удосконалення. Удосконалено методику визначення рівня суттєвості фінансового ризику, яка враховує якісні та кількісні характеристики ризику. Проаналізовано стан банківського сектору з точки зору управління фінансовими ризиками. Удосконалено інструменти управління фінансовими ризиками банку в умовах кризи (фінансової нестабільності). Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та подальшому розвитку науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо стратегії управління фінансовими ризиками в умовах кризи. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні дисертаційні положення та рекомендації можуть бути теоретичним підґрунтям для розробки якісно нових інструментів банківського ризик-менеджменту.
 • Item
  Удосконалення методу стендових випробувань ковзних контактів електротранспорту (дисертація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Аль Саід Ахмад, Мохаммад Ахмад Діаб
  UKR: Дисертація виконана на 115 сторінках, містить 54 ілюстрації, 32 таблиці та 55 використаних джерел. Науковою ідеєю дисертаційної роботи є встановлення нових закономірностей між температурою в зоні ковзного контакту та зносом контактного проводу, який регламентується стандартом, при проведені стендових випробувань різних типів вставок пантографів електротранспорту. Температурний режим сильнострумового ковзного контакту електротранспорту пропонується контролювати за допомогою безконтактних технологій. Отримані в дисертаційній роботі нові закономірності між зносом контактного проводу та температурним показниками сильнострумового ковзного є базисом для удосконалення методу стендовим випробувань, що дозволить зменшити енергетичні та інші витрати під час проведення порівняльних стендових випробувань вставок пантографів різних типів. Мета дослідження — розробка науково-обґрунтованих рекомендацій, щодо удосконалення стандартного методу стендових випробувань вставок струмоприймачів електротранспорту Об’єктом дослідження - процес стендових випробувань вставок пантографів. Предмет досліджень – знос контактного проводу підчас стендових випробувань вставок пантографів.
 • Item
  Обґрунтування раціональних норм періодичності виконання колійно-ремонтних робіт (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Федоренко, Єлизавета Михайлівна
  UKR: У роботі основна увага приділяється розробці відповідних норм періодичності виконання ремонтно-колійних робіт для ділянок з підвищеним впливом рухомого складу на колію. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі проведено аналіз наукових публікацій, що дозволив зробити висновок про те, що експлуатація залізничної колії в сучасних умовах відбувається в умовах дефіциту матеріально-технічних ресурсів і робочої сили. В таких умовах гостро стоїть питання про підвищення строків надійної роботи колії та скорочення матеріальних і трудових витрат. Одним з важливих напрямків у вирішенні цього питання є наукове обґрунтування планування термінів та проведення ремонтних робіт з урахуванням вартісних витрат та дотриманні безпеки руху поїздів. Наукова новизна отриманих результатів:  набуло подальшого розвитку дослідження оцінки впливу вагонів з осьовим навантаженням 25 тс/вісь на стан геометричних показників залізничної колії та запропоновано шляхи вирішення питання щодо впровадження в Україні рухомого складу з підвищеним осьовим навантаженням з точки зору впливу на залізничну колію;  вдосконалено методику знаходження раціональних міжремонтних термінів для ділянок з підвищеним впливом рухомого складу на колію;  вдосконалено математичну модель витрат праці на поточне утримання колії в залежності від вантажонапруженості, пропущеного тоннажу, видів та термінів проведення ремонтів залізничної колії. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання запропонованої методики при організації заходів з ремонту і утримання ділянок з підвищеним впливом рухомого складу на колію. Дана методика дозволяє оптимізувати не тільки міжремонтну схему, терміни між реконструкцією, а також визначати оптимальну стратегію подальшого утримання колії щодо її стану. Запропоновану в дисертації методику можна застосовувати для знаходження раціональних міжремонтних строків для ділянок з підвищеним впливом рухомого складу на колію, що забезпечує мінімальні сумарні витрати. Це дозволить економічно ефективно управляти технічним обслуговуванням інфраструктури, що в свою чергу є невід'ємною частиною стратегічних завдань акціонерного товариства «Укрзалізниця» щодо зменшення собівартості перевезення вантажів.
 • Item
  Розробка методів розрахунку та вдосконалення ресурсозберігаючої технології виробництва зварних труб із застосуванням вібрації (дисертація)
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Савкин, Святослав Віталійович
  UKR: Дисертація присвячена дослідженню впливу вібрації в процесі зварювання трубної заготовки на рівень залишкових напружень, мікроструктуру металу та механічні властивості зварного шва та біляшовної зони. У дисертаційній роботі отримано нові науково обґрунтовані теоретичні і експериментальні результати, які в сукупності роблять суттєвий внесок у вирішення актуальної задачі зменшення залишкових напружень, що формуються в трубній заготовці в процесі зварювання, що в підсумку дозволило запропонувати новий метод зменшення залишкових напружень, заснований на застосуванні вібрації в процесі зварювання. Метою дисертації є вдосконалення технологічного процесу виробництва зварних прямошовних труб за допомогою зняття залишкових напружень в зварному шві та біляшовній зоні за допомогою вібрації. Ця мета досягається шляхом розробки математичних моделей, що описують закономірність впливу частоти вібрації при зварюванні на рівень залишкових напружень і підтверджується експериментальними дослідженнями рівня залишкових напружень і мікроструктури зразків, зварених із застосуванням різних частот вібрації. Об'єкт дослідження: процес обробки зварного шва трубної заготовки з метою зняття залишкових напружень. Предмет дослідження: рівень залишкових напружень в зварному шві та біляшовній зоні, розмір зерен структури та різнозернистість зони термічного впливу, механічні властивості зварного шва. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що відповідно до проведених досліджень, метод зняття залишкових напружень із застосуванням вібрації в процесі зварювання дозволяє на 90% замінити термічну обробку за рівнем зняття залишкових напружень і одночасно з цим уникнути високовартісного обладнання та негативних наслідків у вигляді окалини, високої тривалості і енергоємності процесу.
 • Item
  Моделі та методи оцінки, прогнозування та управління діяльністю підприємств залізничного транспорту в умовах невизначеності (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Клименко, Іван Вікторович
  UKR: Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання щодо підвищення економічної ефективності та якості процесів планування та управління діяльністю підприємств залізничного транспорту в умовах невизначеності шляхом узагальнення та розвитку нових теоретико- методичних підходів, а також створення удосконалених економіко-математичних моделей процесів і засобів інформаційних технологій щодо їх реалізації. В дисертаційній роботі вперше запропоновано методологічні положення та теоретико-методичний підхід до класифікації технолого-економічних процесів, представлених антиперсистентними часовими рядами спостережень, а також розроблено концепцію планування, прогнозування та економіко-математичного моделювання процесів діяльності підприємств залізничного транспорту України в умовах невизначеності. В ній розроблено процедури класифікації упорядкованих даних, що дозволяє виявити додаткові ознаки зазначених процесів, за рахунок чого підвищити достовірність і точність результатів прогнозування. З метою забезпечення можливостей уніфікації методів та процедур аналізу, планування та прогнозування параметрів недетермінованих виробничо-господарчих процесів ЗТУ запропоновано теоретико-методичний підхід та сформовано універсальну економіко-математичну модель процесів у формі розширеного логістичного відображення. В дисертації запропоновано теоретико-методичний підхід до формування економіко-математичної моделі інформаційної технології із забезпечення оптимального планування процесів обслуговування комплексів об’єктів парку технічних систем з урахуванням стохастичних факторів. В роботі удосконалено теоретичний апарат і процедуру методу нечіткого логічного виведення, призначену для вирішення завдань діагностування станів економічних процесів і систем, а також для формування інформаційного забезпечення технології аналітичних серверів середовища автоматизованих систем керування залізничного транспорту (АСК ЗТУ).
 • Item
  Minimization of Environment Pollution from Coal Trains (dissertation)
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2020) Oladipo, Mutiu Olatoye
  ENG: The dissertation is devoted to the development of methods for minimizing the level of environmental pollution from dust pollution during coal transportation by rail. The transportation of coal from its production sites is carried out in coal wagons. In this case intensive environment pollution takes place. The analysis of modern methods of minimizing environmental pollution caused by coal dust showed that they require quite high costs, the use of additional equipment at stations of loading (unloading) of coal, much time for implementation. Analysis of scientific publications has shown the need to create effective and low cost methods of environment protection from pollution during the transportation of coal by rail. It is known that the intensity of dust pollution during coal transportation depends on many factors, the most important of which is the speed of the air near the surface of the cargo (local air flow speed). Therefore, to reduce the intensity of coal dust emission from the wagon, in this dissertation, some tools were selected that reduce the value of the local air flow speed near the surface of the coal. For this purpose it is offered to use special additional boards on the coal wagon and screens. In this dissertation on the basis of experimental and theoretical researches it is shown that application of additional boards of the special form ("vertical wall", "wing", "internal wing") and screens reduces coal dust removal from a wagon. On the basis of the performed experiments the regularities of dust zones formation on the underlying surface, both for coal wagon without and with additional boards or screens, were established. To determine the effectiveness of special boards, the screen application on the coal wagon a set of numerical models was developed. The models allow to predict air pollution in the case of coal transportation in wagons and when effectiveness of proposed means of environment protection. Modeling of dust air pollution during coal transportation in wagon is carried out on the basis of multidimensional differential mass transfer equations. Modeling of pollution process on the basis of these equations allows to obtain information about the formation of the coal dust concentration field in the whole study area, and not only at some point in the environment. The developed models allow to predict the level of atmosphere dust pollution taking with account of physical factors which were not previously taken into account in research works in this field, namely: geometric shape of additional boards, air flow speed near the cargo surface, coal dust emission rate, coal dust diffusion, wagon speed. It was shown that use of air curtain at the coal wagon allows to reduce dust pollution of environment during coal transportation. The practical value of the work is that the proposed methods of environment protection during the coal transportation require low economic costs for implementation. The manufacture of additional boards and screens can be performed using standard industrial equipment. The implementation of the proposed methods of protection does not require the installation of special equipment at loading stations (places of unloading), and does not require special retraining of workers. The effectiveness of the proposed methods of protection against environment dust pollution does not depend on climatic conditions. The developed numerical models allow to predict quickly the concentration of coal dust in the air, taking into account the main physical factors influencing the process of dust pollution. These models make it possible to reduce the share of physical experiment during research study in this scientific field. The experimental results obtained were compared with the theoretical ones obtained on the basis of the developed numerical models. The developed numerical models were also verified. Developed numerical models and methods of environmental protection are used in firm "Energoservice-KR" to develop technology to protect air from pollution during transportation of iron ore and coal, as well as in the educational process of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
 • Item
  Мінімізація рівня забруднення навколишнього середовища при перевезенні вугілля в напіввагонах (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Оладіпо Мутіу Олатойє
  UKR: Дисертаційна робота присвячена розробці методів мінімізації рівня забруднення навколишнього середовища від пилового забруднення при перевезенні вугілля залізничним транспортом. Транспортування вугілля від місць його видобутку здійснюється в напіввагонах. При цьому відбувається інтенсивний винос вугільного пилу з напіввагонів, що супроводжується забрудненням навколишнього природного середовища. Актуальність теми підтверджена тим, що аналіз сучасних методів мінімізації забруднення навколишнього середовища вугільним пилом показав, що вони потребують досить високих витрат, застосування додаткового обладнання на станціях навантаження (розвантаження) вугілля, витрат часу на імплементацію. Тому важливим питанням є створення теоретичних методів оцінки ефективності застосування засобів захисту навколишнього середовища від забруднення при перевезенні вугілля. Як відомо, інтенсивність пилового забруднення навколишнього середовища при перевезенні вугілля залежить від багатьох факторів, найважливішим з яких є швидкість повітряного середовища біля поверхні вантажу (локальна швидкість повітряного потоку). Тому для зменшення інтенсивності виносу вугільного пилу з напіввагона в дисертації обрано засоби, які дозволяють зменшити значення локальної швидкості повітряного потоку біля поверхні вугілля. Для цього запропоновано використовувати спеціальні додаткові борти на вагоні з вугіллям, екрани. У дисертації на основі експериментальних та теоретичних досліджень показано, що застосування додаткових бортів спеціальної форми («вертикальна стінка», «крило», «внутрішнє крило») та екранів зменшує винос вугільного пилу з напіввагона. На основі проведених експериментальних досліджень встановлено закономірності формування зон забруднення підстильної поверхні при виносі вугільного пилу з вагонів без та з додатковими бортами або екранами. В роботі обґрунтовано застосування в напіввагонах повітряної завіси, що дозволяє зменшити пилове забруднення навколишнього середовища при перевезенні вугілля. Практична цінність роботи полягає в тому, що запропоновані методи захисту від пилового забруднення навколишнього природного середовища при перевезенні вугілля потребують невеликих економічних витрат на імплементацію. Виготовлення додаткових бортів та екранів може бути виконано із застосуванням типового промислового обладнання. Для імплементації запропонованих методів захисту не потрібно встановлювати спеціальне обладнання на навантажувальних станціях (місцях розвантаження вантажу), а також не потрібна спеціальна перепідготовка кадрів для їх обслуговування. Ефективність застосування запропонованих методів захисту від пилового забруднення навколишнього природного середовища не залежить від кліматичних умов. Розроблені чисельні моделі дозволяють оперативне прогнозувати концентрацію вугільного пилу в атмосферному повітрі з урахуванням основних фізичних факторів, що впливають на процес пилового забруднення. Ці моделі дають можливість зменшити частку фізичного експерименту під час проведення досліджень у рамках розглянутого наукового напрямку. В роботі експериментальні результати порівнювалися з теоретичними, що були отриманими на базі побудованих чисельних моделей. Також була здійснена верифікація розроблених чисельних моделей. Розроблені чисельні моделі та методи захисту довкілля використовуються в ТОВ «Енергосервіс-КР» для розробки технології захисту атмосферного повітря від забруднення при транспортуванні залізної руди та вугілля, а також у навчальному процесі Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Удосконалення методів розрахунку споруд біологічної очистки
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Лемеш, Максим Вікторович
  UKR: Дисертація присвячена розробці методів оцінки ефективності очистки води в біореакторах – аеротенках. Біологічна очистка стічних вод широко використовується в усіх країнах світу, тому що являє собою ефективний засіб ліквідації органічних забруднень. На етапі проектування споруд біологічної очистки, реконструкції існуючих біореакторів виникає потреба швидко оцінити ефективність роботи споруд для нових умов експлуатації. З часом конструкції біореакторів, режими їх роботи суттєво ускладнюються. Дуже часто умови експлуатації сучасних біореакторів відрізняються від «типових», коли для розрахунку біореакторів достатньо використання існуючих інженерних методів розрахунку. Інженерні методи не враховують ряд важливих параметрів, що впливають на процес біологічного очищення стічних вод, а саме: форму біореактора, присутність рухомих носіїв біоценозу, наявність додаткових конструктивних елементів в споруді, тощо. Тому інженерні методи не відповідають, в ряді випадків, сучасним вимогам. У зв’язку з цим розробка сучасних методів комп’ютерного моделювання багатофакторного процесу очистки стічних вод в біологічних реакторах з метою визначення ефективності їх роботи є важливою науковою задачею. Наукова новизна отриманих результатів: вперше: - розроблено метод оцінки ефективності роботи біологічного реактора для очистки стічних вод, що базується на використанні двовимірних моделей гідродинаміки, масопереносу та біологічної очистки, який дозволяє швидко розрахувати ефективність очистки води в споруді з урахуванням її конструктивних особливостей, режиму роботи; - розроблено метод оцінки ефективності роботи біологічного реактора для очистки стічних вод, що базується на використанні тривимірних моделей гідродинаміки, масопереносу та біологічної очистки, який дозволяє швидко розрахувати ефективність очистки води в споруді з урахуванням її конструктивних особливостей, режиму роботи; - розроблено метод оцінки ефективності роботи біологічного реактора для очистки стічних вод, що базується на використанні двовимірних моделей гідродинаміки, масопереносу та біологічної очистки, який дозволяє швидко розрахувати ефективність очистки води в споруді з рухомим біоценозом; удосконалено: - метод розрахунку біореактора для очистки стічних вод, що базується на використанні нуль–вимірних моделей біологічної очистки стічних вод, який дозволяє, на відміну від існуючих, враховувати зміну з часом витрати та концентрації активного мулу, субстрату, що надходять в біореактор. Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації методи дозволяють швидко оцінювати ефективність роботи як класичних біореакторів, так і реакторів з додатковими конструктивними елементами, а також реакторів з рухомим біоценозом. Час розрахунку ефективності роботи біологічного реактору за допомогою розроблених методів складає декілька секунд, що є дуже важливим для їх практичного використання при проведенні проектувальних робіт. Розроблені методи розрахунку будуть корисними для оптимізації роботи існуючих біологічних реакторів при змінних режимах роботи. Результати дисертаційної роботи впроваджені на ТОВ «Енергосервіс-КР», а також використовуються в навчальному процесі Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна при підготовці студентів, які навчаються за освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення».
 • Item
  Поліпшення експлуатаційної надійності тягових електричних машин локомотивів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Козік, Юрій Григорович
  UKR: Проблемі підвищення експлуатаційної надійності ізоляції тягових електродви гунів (ТЕД) локомотивів приділяється постійна увага. У відповідності з «Державною програмою стратегічного розвитку залізниць України», що підготовлена Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України сумісно із фахівцями Укрзалізниці, було розроблено галузеву Програму оновлення тягового рухомого складу залізниць на період до 2020 року, де вказано на необхідність створення сучасних систем обслуговування та ремонту тягового рухомого складу (ТРС) нового покоління та розробка відповідної нормативної документації. Одним з головних завдань «Програми…» є підвищення експлуатаційної надійності ТЕД і зниження експлуатаційних витрат за рахунок вдосконалення системи їх утримання. Розвиток теоретичних і методичних засад, що забезпечать ефективність у прийнятті рішень з вибору та удосконаленню систем утримання ТРС та його складових, на поточний момент часу, є актуальною науковою проблемою, яка на цей час має велике значення для залізничного транспорту України. Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконалені системи діагностування корпусної ізоляції ТЕД локомотивів з метою прогнозування її залишкового ресурсу та покращення системи відновлення корпусної ізоляції ТЕД з урахуванням технології відновлення: − вперше встановлено еквівалентність величини максимального значення зворотної напруги та величини інтегральної оцінки якості корпусної ізоляції; − вперше запропоновано інтегральний показник кривої зворотної напруги для класифікації станів корпусної ізоляції ТЕД з метою подальшого прогнозування залишкового ресурсу корпусної ізоляції до її відновлення або заміни ізоляції на нову; − вперше запропоновано стани якості корпусної ізоляції тягового електродвигуна на основі проведення класифікації ступеня її зношування; − удосконалено математичну модель визначення раціональних періодів відновлення корпусної ізоляції ТЕД ЕД-118А з урахуванням технології відновлення, початкового стану якості ізоляції та обмеження на критичне значення зворотної напруги. Практичне значення. Отримані в дисертаційній роботі результати досліджень використовуються: • Службою локомотивного господарства Регіональної філії Придніпровська залізниця (акт впровадження результатів НДР № 0118U005059 від 05.02.2019 р.); • ПрАТ «Металургтрансремонт» (акт впровадження результатів НДР № 0119U000430 від 23.04.2020 р.); • Матеріали дисертаційної роботи та результати що отримані по завершенню науково – дослідних робіт (номери держреєстрації № 0118U005059, № 0119U000430 ) використовуються кафедрою «Локомотиви» університету в навчальному процесі та на курсах підвищення кваліфікації працівників Укрзалізниці.
 • Item
  Підвищення ефективності передачі електроенергії для нетягових споживачів електрифікованих залізниць змінного струму
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Земський, Денис Романович
  UKR: Актуальність обраної теми обумовлена проблемами ефективного використання енергетичних ресурсів та забезпечення надійності роботи обладнання. В електроенергетиці одним із способів вирішення вказаних проблем є зниження технологічних втрат електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності працюючих пристроїв. Електрорухомий склад залізниць змінного струму є потужним нелінійним споживачем, що чинить асиметруючий вплив на трифазні мережі та генерує вищі гармоніки до систем зовнішнього та нетягового електропостачання. Враховуючи розповсюдженість ліній ДПР на залізницях змінного струму та визначені вище їх недоліки, об’єктом дослідження обрано процес передачі електроенергії лініями, що гальванічно зв’язані із тяговою мережею. Предметом дослідження є втрати електроенергії, показники несиметрії та несинусоїдності напруги у лініях нетягового електропостачання напругою 27,5 кВ. Метою дослідження є зменшення втрат та підвищення якості електричної енергії при її передачі лініями нетягового електропостачання, які гальванічно зв’язані через рейкову колію з тяговою мережею. Наукова новизна дисертації полягає у наступному: 1. Вперше розроблено комплексну математичну модель взаємодії систем зовнішнього, тягового та нетягового електропостачання залізниці змінного струму, яка відрізняться від існуючих врахуванням різних схем підключення тягових підстанцій до живлячої мережі, несиметрії та несинусоїдності тягового навантаження, параметрів магнітного кола трансформаторів та конструктивного виконання ліній нетягового електропостачання, що дозволяє достовірно визначити втрати та показники якості електроенергії у системі електропостачання для несиметричних та несинусоїдних режимів роботи. 2. Вперше на основі дослідження закономірності зміни систем векторів вихідної напруги тягових трансформаторів із врахуванням схеми їх підключення до первинної мережі запропоновано науково обґрунтований метод забезпечення двостороннього живлення ліній нетягового електропостачання від тягових шин підстанцій змінного струму з різними конфігураціями систем векторів напруги, що дозволяє забезпечити безперервну передачу електроенергії з меншими втратами. 3. Дістав подальшого розвитку метод моделювання режимів електричних мереж у фазних координатах, який відрізняється поєднанням пофазного підходу до складання схеми заміщення та використанням активних і обмінних характеристик нелінійного навантаження при розв’язанні системи диференційних рівнянь, що дозволяє одночасно отримати показники несиметрії та несинусоїдності напруги в розподільчих мережах електрифікованих залізниць змінного струму. Практичне значення отриманих результатів: 1. Впровадження способу підвищення ефективності передачі електричної енергії на кожні 100 км у мережі нетягового електропостачання напругою 27,5 кВ дозволяє зменшити: втрати електроенергії з 270…350 МВт∙год/рік до 160…210 МВт∙год/рік; коефіцієнт несиметрії зворотної послідовності напруги з 1,8…1,9 % до 1,3 %; коефіцієнт несинусоїдності напруги з 7,00…8,21 % до 4,57…6,60 % відповідно. 2. Отримані аналітичні вирази показників несиметрії напруги для схем одностороннього та двостороннього живлення ліній «два проводи-рейка» у вигляді сукупності статистичних законів розподілу та рівнянь регресії дозволяють кількісно оцінити несиметрію напруги при реалізації окремої схеми живлення та показують зниження несиметрії при реалізації двосторонньої схеми живлення.
 • Item
  Моделювання впливу нематеріальних активів на вартість підприємства (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Козенкова, Владислава Дмитрівна
  UKR: Дисертаційну роботу присвячено розробці та обґрунтуванню концептуальних положень та відповідних економіко-математичних методів оцінювання та моніторингу еластичності впливу НМА на вартість підприємства. Сформована типологія визначення сутності та характеристик нематеріальних активів на основі розгляду їх юридичних, фінансово- бухгалтерських, економічних та управлінських складових. Удосконалено науково-методичний підхід до визначення вартості підприємств на основі мультиплікативних оцінок її елементів, який дозволяє врахувати загальні і специфічні характеристики вартості промислових підприємств, пов’язаних з їх функціонуванням на цільовому ринку. Запропоновано проводити оцінку НМА промислових підприємств на основі нечітко-лінгвістичної моделі, що дає можливість визначення та оцінки пакетів НМА для формування системи моніторингу їх вертикальної, горизонтальної та перехресної еластичності впливу на вартість промислового підприємства. Досліджено механізм формування та використання лінгвістичних шкал для проведення оцінки НМА за трьома групами показників: на основі фінансової звітності підприємств та інформації відкритого доступу, внутрішньої управлінської звітності; якісних оціночних суджень експертів. Запропоновано економіко-математичну модель еластичності впливу НМА на вартість підприємств трубопрокатного кластеру. Розроблено нечітко- лінгвістичний метод оцінки вартості НМА. Запропоновано формування та визначення профілю підприємства за показниками еластичності, що дає можливість візуалізації інформації щодо рівню еластичності НМА та їх пакетів і обґрунтування пріоритетів розвитку НМА з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.
 • Item
  Збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі України: теорія, методологія, практика (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Юхновська, Юлія Олександрівна
  UKR: У дослідженні розглянуто сутність економічної категорії «туризм» та сформульовано авторське його визначення. Розкрито сутність поняття «потенціал туристичної галузі». Узагальнюючи світовий досвід і український досвід створення кластерних об’єднань у виробничій та невиробничій сферах, сформовано визначення поняття «туристичного кластера». Запропоновано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі на різних рівнях його реалізації. Теоретично обґрунтована цілісна концепція збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі. Удосконалено поняття «збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі». Запропоновано та обґрунтовано методологічні положення щодо збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі. Проаналізовано сучасний стан використання ресурсного потенціалу туристичної галузі України, Дніпропетровської та Запорізької областей. Запропоновано концептуальний підхід до формування стратегії збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі України. Удосконалено методичний інструментарій проведення стратегічного та конкурентного аналізу збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі Запорізької області за рахунок використання PEST-аналізу, SWOT-аналізу, матриці BCG. Проведено комплексний аналіз та удосконалено підхід до оцінювання впливу чинників на збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі України за допомогою кореляційно-регресійного методу. Удосконалено граничну модель факторів впливу на збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі в Україні. Набув подальшого розвитку запропонований науково-методичний підхід щодо оцінки формування туристичного кластера Запорізької області. Запропоновано науковий підхід до збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі Запорізької області (за результатами когнітивного моделювання). У дисертаційному дослідженні розроблено та обґрунтовано раціоналістичну модель формування туристичного кластера в Запорізькій області. Набула подальшого розвитку теоретична оптимізаційна модель формування стратегії розвитку туристичного кластера Запорізької області з інтегрованим організаційно-економічним механізмом її реалізації.
 • Item
  Моделювання оптимальної структури пенсійної системи України (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Поліграфцентр «Формат», 2021) Приходченко, Оксана Юріївна
  UKR: Дисертаційне дослідження присвячено розробленню концептуального підходу до моделювання оптимальної структури пенсійної системи України, що базується на комплексному використанні економіко-математичних методів та моделей пенсійних виплат з різних рівнів пенсійної системи, впровадження якого сприяє формуванню умов ефективного вирішення проблеми реформування пенсійної системи. Удосконалено математичну модель аналізу стратегій участі людини та підприємства в пенсійній системі та моделювання ухилення від відрахування коштів на пенсійне забезпечення за допомогою модифікації моделі Алінгхема–Сендмо; модель розрахунку пенсії з солідарної та накопичувальної системи, яка враховує невизначеність співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати; модель поколінь, що перетинаються, яка враховує три рівні системи пенсійного забезпечення та структуру портфеля внесків у пенсійну систему. Розроблено методичний підхід до вирішення проблеми реформування структури пенсійної системи, який ґрунтується на врахуванні різних стратегій учасників пенсійної системи трьох рівнів, що дає змогу аналізувати вплив структури внесків у пенсійну систему не тільки на доходи і витрати людини та солідарного пенсійного фонду держави, а й на прибуток і точку беззбитковості підприємств. Розроблено систему підтримки прийняття рішень вибору недержавного пенсійного фонду, яка враховує якісні та кількісні характеристики діяльності недержавних пенсійних фондів, допомагає індивідуумам та роботодавцям обрати оптимальний недержавний пенсійний фонд для участі у накопичувальному рівні системи пенсійного забезпечення. Розроблено комплексну систему економіко-математичних моделей обґрунтування оптимальних параметрів структури пенсійної системи, що полягає у багатокритеріальній оцінці пенсійної системи, в яку входять показники чистого доходу протягом життя людини з урахуванням коефіцієнтів переваги, коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією, сумарна різниця між доходами та видатками пенсійного фонду солідарної системи, видатки роботодавців на пенсійне забезпечення одного працівника, в умовах невизначеності темпу зростання заробітної плати та дохідності накопичувального фонду, що дає змогу врахувати вплив структури пенсійної системи на фінансові показники всіх основних учасників пенсійної системи.