Стратегія управління фінансовими ризиками в умовах кризи (на прикладі банківських установ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо стратегічного управління фінансовими ризиками в умовах кризи. На підставі дослідження сутності та класифікації фінансових ризиків, системи банківського ризик-менеджменту, принципів та методів оцінки ризиків, інструментів зменшення їх величини в ординарних та кризових умовах виявлені аспекти управління фінансовими ризиками, що потребують удосконалення. Удосконалено методику визначення рівня суттєвості фінансового ризику, яка враховує якісні та кількісні характеристики ризику. Проаналізовано стан банківського сектору з точки зору управління фінансовими ризиками. Удосконалено інструменти управління фінансовими ризиками банку в умовах кризи (фінансової нестабільності). Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та подальшому розвитку науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо стратегії управління фінансовими ризиками в умовах кризи. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні дисертаційні положення та рекомендації можуть бути теоретичним підґрунтям для розробки якісно нових інструментів банківського ризик-менеджменту.
ENG: The purpose of the dissertation research is theoretical and methodological substantiation and development of practical recommendations for strategic management of financial risks in a crisis. Based on the study of the nature and classification of financial risks, banking risk management system, principles and methods of risk assessment, tools to reduce their magnitude in ordinary and crisis conditions identified aspects of financial risk management that need improvement. The method of determining the level of materiality of financial risk, which takes into account the qualitative and quantitative characteristics of risk, has been improved. The state of the banking sector in terms of financial risk management is analyzed. The bank's financial risk management tools have been improved during the crisis (financial instability). The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiation and further development of scientific and methodological approaches and practical recommendations for the strategy of financial risk management in a crisis. The practical significance of the obtained results is that the main dissertation provisions and recommendations can be a theoretical basis for the development of qualitatively new tools for banking risk management.
Description
М. Дронь: ORCID 0000-0001-9881-9521
Захист – 11 січня 2023р., Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Keywords
фінансовий ризик, невизначеність, криза, система ризик-менеджменту, банк, стратегія управління, рівень суттєвості, financial risk, uncertainty, crisis, risk management system, bank, management strategy, materiality level, КОІО
Citation
Дронь М. А. Стратегія управління фінансовими ризиками в умовах кризи (на прикладі банківських установ) : дис. … д-ра філософії : спец. 051. Дніпро, 2022. 181 с.