Інші праці КОіО ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності (дисертація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Дехтяр, Сергій Сергійович
  UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка механізму забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності. Розроблено науково-методичні підходи до прийняття управлінських та інвестиційних рішень в умовах невизначеності та непередбачуваності. Удосконалено наукові підходи до створення та впровадження механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Розроблено економіко-математичні моделі застосування заходів економічної безпеки в умовах фінансової нестабільності. З використанням розроблених методичних підходів з урахуванням факторів невизначеності та ризиків виконано оцінку стану економічної безпеки підприємств транспорту. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні наукові положення та рекомендації можуть вирішувати завдання щодо формування дієвих напрямів удосконалення механізму забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності. Практичну цінність мають результати аналізу стану економічної безпеки досліджуваних підприємств транспорту, на підставі яких запропонований план створення механізму забезпечення економічної безпеки в умовах фінансової нестабільності.
 • Item
  Стратегія управління фінансовими ризиками в умовах кризи (на прикладі банківських установ)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Дронь, Марина Анатоліївна
  UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо стратегічного управління фінансовими ризиками в умовах кризи. На підставі дослідження сутності та класифікації фінансових ризиків, системи банківського ризик-менеджменту, принципів та методів оцінки ризиків, інструментів зменшення їх величини в ординарних та кризових умовах виявлені аспекти управління фінансовими ризиками, що потребують удосконалення. Удосконалено методику визначення рівня суттєвості фінансового ризику, яка враховує якісні та кількісні характеристики ризику. Проаналізовано стан банківського сектору з точки зору управління фінансовими ризиками. Удосконалено інструменти управління фінансовими ризиками банку в умовах кризи (фінансової нестабільності). Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та подальшому розвитку науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо стратегії управління фінансовими ризиками в умовах кризи. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні дисертаційні положення та рекомендації можуть бути теоретичним підґрунтям для розробки якісно нових інструментів банківського ризик-менеджменту.
 • Item
  Наукові та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення ризикорієнтованого управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Марценюк, Лариса Володимирівна; Дронь, Марина Анатоліївна; Бобиль, Володимир Володимирович; Топоркова, Олена Анатоліївна; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович
  UKR: У монографії досліджуються теоретико-економічні, організаційні та прикладні основи формування інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку та ризик-орієнтованого управління в різних галузях економіки. Теоретичною і методологічною базою наведених в монографії досліджень є наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі управлінського обліку, ризик-менеджменту, а також чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань господарської діяльності, обліку та оподаткування, в тому числі результати досліджень міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, державних службовців у сфері управлінського обліку та ризик-менеджменту, студентів, аспірантів та викладачів, що цікавляться даною сферою.
 • Item
  Інтегрований облік в ризик-орієнтованому управлінні підприємством
  (Видавець Біла К. О., Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Шило, Лілія Анатоліївна; Дехтяр, Сергій Сергійович; Дзюба, Володимир Іванович
  UKR: У монографії досліджуються організаційні та прикладні аспекти інтеграції різних видів обліку для потреб управління суб’єктами господарювання.Теоретичною і методологічною основою узагальнених в монографії результатів досліджень є наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі інтегрованого обліку, економічної безпеки, сфери підприємницьких ризиків, а також внутрішня нормативна база залізничної галузі та чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань обліку і складання звітності в тому числі результати досліджень міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Монографія розрахована на широке коло науковців, фахівців різних галузей економіки у сфері інтегрованого обліку та економічної безпеки, студентів, аспірантів та викладачів, що цікавляться даною науковою проблематикою.
 • Item
  Удосконалення обліку і аналізу основних засобів залізничної галузі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Постільженко, Ганна Сергіївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку та додатків. Обсяг основного тексту – 99 сторінки, у тому числі 21 таблиця, 15 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, бібліографічний список 55 джерел, 10 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку основних засобів, зокрема, теоретичні підходи до сутності облікової категорії «основні засоби», нормативно-правове забезпечення даного питання. Також виконано аналіз стану основних засобів залізничної галузі, надано техніко-економічну характеристику виробничого підрозділу Вокзал станції Дніпро-Головний філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію і методику бухгалтерського обліку у виробничому підрозділі Вокзал станції Дніпро-Головний філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», впорядковано правила документообігу, особливості первинного обліку основних засобів, а також досліджено облік основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проаналізовано показники фінансового стану виробничого підрозділу Вокзал станції Дніпро-Головний філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», виконано аналіз основних засобів та запропоновано шляхи покращення організації обліку і контролю основних засобів ВП Вокзал Станції Дніпро-Головний. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація облікової системи підприємства малого бізнесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Охременко, Катерина Михайлівна
  UKR: Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та переліку посилань. Обсяг основного тексту – 73 сторінки, у тому числі 24 таблиці, 8 рисунків, крім того, вступ на 3-х сторінках, висновки на 5-х сторінках, перелік посилань з 59 джерел. У першому розділі роботи розглянуто теоретико-методологічні основи підприємницької діяльності, зокрема, законодавчі засади підприємницької діяльності в Україні, державну підтримку малого бізнесу в Україні та закордоном. Також виконано макроекономічний аналіз будівельної галузі та надано характеристику приватного підприємства «Шляховик Шостка» (ПП Шлях-буд). У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у суб’єктів малого підприємництва, а саме складові облікової політики. Також розглянуто ведення бухгалтерського обліку документообігу на підприємстві ПП «Шлях-буд» та досліджена інформація щодо інтегрованої облікованої системи малого підприємства. У третьому розділі роботи системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, розкрита інформація щодо фінансової звітності малих підприємств: склад, умови розкриття, порядок подання та запропоновано шляхи оптимізації облікової системи малого підприємства. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Методика організації обліку та аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Овчаренко, Юлія Василівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 76 сторінок, у тому числі 23 таблиці, 10 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 63 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку поточних зобов’язань, зокрема, сутність поточних зобов’язань як об’єкту бухгалтерського обліку, їх класифікацію та оцінку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проведено техніко-економічний аналіз ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку поточних зобов’язань в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи виконано аналіз поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку і аналізу виробничих запасів на прикладі локомотивного депо
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мовчан, Марина Іванівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 97 сторінок, у тому числі 19 таблиць, 18 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 57 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку виробничих запасів, зокрема, сутність виробничих запасів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів; виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського локомотивного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у локомотивному депо, досліджено особливості первинного обліку виробничих запасів та правила документообігу, впорядковано правила обліку виробничих запасів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання виробничих запасів, розглянуто процедури контролю наявності та використання запасів в депо, запропоновані шляхи вдосконалення організації обліку і контролю виробничих запасів. За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку та аудиту кредитних операцій на прикладі АТ "АКБ Конкорд"
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мала, Інна Сергіївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 89 сторінок, у тому числі 30 таблиць, 17 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 63 джерел, 14 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку і аудиту кредитних операцій комерційного банку, зокрема, сутність та види кредитних операцій банку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано сучасний стан кредитних операцій банківських установ; також надано організаційно-економічну характеристику АТ «АКБ «КОНКОРД». У другому розділі роботи розглянуто організацію фінансового обліку кредитних операцій; визначено складові первинного обліку кредитних операцій та порядок їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку; досліджено особливості проведення аудиту кредитних операцій. У третьому розділі роботи проведено аналіз кредитного портфеля АТ «АКБ «КОНКОРД»; розглянуто шляхи удосконалення автоматизованої системи обліку кредитних операцій; запропоновано шляхи удосконалення процедур аудиту кредитних операцій та шляхи удосконалення кредитної політики банку в сучасних умовах. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Організаційні засади обліку оплати праці в умовах структурних змін залізничної галузі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Кучер, Катерина Олексіївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань . Обсяг основного тексту – 96 сторінок, у тому числі 17 таблиць, 9 рисунків, крім того, вступ на 4 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 40 джерел. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку оплати праці, зокрема, сутність обліку оплати праці як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку оплати праці; виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського моторвагонного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у моторвагонному депо, досліджено особливості первинного обліку оплати праці та правила документообігу, впорядковано правила обліку оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання обліку оплати праці, розглянуто процедури контролю наявності та використання оплати праці в депо. За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Оптимізація обліку та структури доходів і витрат на залізничному транспорті
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Капшук, Ольга Василівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 80 сторінок, у тому числі _23__ таблиці, _4__ рисунки, крім того, вступ на 2 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 55 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку доходів та витрат, зокрема, сутність доходів і витрат як облікових категорій, нормативно-правове забезпечення обліку доходів і витрат. Також надано техніко-економічну характеристику АТ «Укрзалізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у АТ «Укрзалізниця», досліджено первинний, аналітичний та сінтетичний облік доходів і витрат. У третьому розділі кваліфікаційної роботи надано аналіз доходів і витрат АТ «Укрзалізниця» за 2018 – 2020 рр., розглянуто питання оптимізації обліку і шляхи покращення фінансового результату товариства.
 • Item
  Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції на прикладі ПАТ «ДМК»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Іванова, Маргарита Євгеніївна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографічного списку та додатків. Обсяг основного тексту – 86 сторінки, у тому числі 11 таблиць, 15 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, бібліографічний список з 52 джерел, 9 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку товарної металопродукції, зокрема, сутність товарної продукції як об’єкту бухгалтерського обліку та нормативно-правове забезпечення обліку товарної продукції. Також виконано макроекономічний аналіз ринку металопродукції в Україні та надано техніко-економічну характеристику ПАТ «ДМК». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у ПАТ «ДМК», впорядковано правила документообігу та особливості первинного обліку металопродукції, а також досліджено облік металопродукції в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи здійснено аналіз виробництва та збуту металопродукції ПАТ «ДМК», досліджено основнi характеристики системи внутрішнього контролю i управлiння ризиками та запропоновано шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи обліку металопродукції ПАТ «ДМК». На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів акціонерного товариства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Замкова, Анастасія Петрівна
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 87 сторінок, у тому числі 23 таблиці, 17 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 60 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку фінансових результатів, зокрема, сутність фінансових результатів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано складові фінансових результатів підприємств; проведено техніко-економічний аналіз ПАТ «Укртелеком». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації бухгалтерського обліку фінансових результатів ПАТ «Укртелеком», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку фінансових результатів в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованих систем для обліку фінансових результатів. У третьому розділі роботи досліджені підходи щодо аналізу і контролю фінансових результатів, виконано аналіз доходів, витрат і фінансових результатів ПАТ «Укртелеком» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й аналізу фінансових результатів.
 • Item
  Управління економічними ризиками в умовах фінансової нестабільності (на прикладі підприємства залізничного транспорту)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Пивоварова, Ганна Борисівна
  UKR: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо управління економічними ризиками в умовах фінансової нестабільності. На підставі дослідження сутності та класифікації економічних ризиків, систем управління ними в умовах фінансової нестабільності, принципів та методів оцінки економічної ефективності в умовах невизначеності виявлені аспекти управління економічними ризиками, що потребують удосконалення. Розроблено науково-методичні підходи до прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику щодо боргових і пайових цінних паперів, а також проектів реального інвестування. Удосконалено науково-методичні підходи до моделювання законів розподілу показників очікуваної ефективності інвестицій в умовах невизначеності імітаційному моделюванні інвестиційного проекту. Розроблено економіко-математичні моделі грошових потоків інвестиційного проекту в умовах ризику, у тому числі у сфері залізничного транспорту. Проаналізувати стан залізничного транспорту з точки зору управління ризиками. Досліджено зв'язок рівня ризику та дохідності на фінансовому ринку. З використанням розроблених методичних підходів з урахуванням факторів невизначеності та ризику виконано оцінку економічної ефективності інвестиційного проекту в сфері залізничного транспорту. Наукова новизна одержаних результатів полягає у обґрунтуванні та подальшому розвитку науково-методичних підходів і практичних рекомендацій 3 щодо управління економічними ризиками в умовах фінансової нестабільності. Розроблені у процесі дослідження важливі наукові положення, що визначають наукову новизну дисертаційної роботи, полягають у наступному: удосконалено:  науково-методичні підходи до прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику щодо боргових і пайових цінних паперів, а також проектів реального інвестування, які на відміну від існуючих, враховують відмінності критеріїв економічної ефективності в умовах ризику боргових фінансових інструментів з одного боку та пайових інструментів і реальних інвестиційних проектів з іншого, однозначно встановлюють зв’язок ставки дисконту з урахуванням премії за ризик та закону розподілу грошових потоків для боргових фінансових інструментів, визначають критерії економічної ефективності інвестицій в умовах ризику на базі множини можливих сценаріїв з урахуванням зв’язку рівнів дохідності та ризику, який виявляється на фінансовому рику, що дозволяє узгодити підходи до прийняття рішень в умовах ризику на базі одного та множини сценаріїв;  науково-методичні підходи до моделювання законів розподілу показників очікуваної ефективності інвестицій в умовах невизначеності за допомогою методу статистичних випробувань, що на відміну від існуючих, передбачаються застосування багатокутних, у тому числі трикутних, законів розподілу факторних показників імітаційних моделей, що дозволяє адекватно відобразити відому про них інформацію; набули подальшого розвитку:  економіко-математичні моделі грошових потоків інвестиційного проекту в умовах ризику, у тому числі у сфері залізничного транспорту, які на відміну від існуючих, дозволяють формувати імітаційну модель інвестиційного проекту для застосування методу статистичних випробувань, що дозволяє зменшити рівень невизначеності та формулювати задачу прийняття інвестиційного рішення для умов ризику;  підходи до прогнозування грошових потоків інвестиційного проекту в сфері залізничного транспорту, які на відміну від існуючих враховують взаємозв’язок 4 факторних показників імітаційної моделі, а також інтервали їх можливих коливань, що дозволяє використовувати результати прогнозування у процедурах статистичних випробувань. Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні результатів дослідження у практичній діяльності виробничого підрозділу «Дніпровське пасажирське вагонне депо» АТ «Українська залізниця» філії «Пасажирська компанія» (довідка від 18.03.2021 № 87-в), а також у навчальному процесі Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна при підготовці бакалаврів та магістрів (довідка від 3.04.2021 № НДЧ-48/97). Практичну цінність мають результати дослідження стану залізничного транспорту з точки зору управління ризиками і зв'язку рівня ризику та дохідності на фінансовому ринку та отримана при цьому модель залежності норми доходу від рівня ризику, виміряного як стандартне відхилянні дохідності.
 • Item
  Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2012) П’ятигорець, Ганна Сергіївна
  UKR: Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню шляхів удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів за рахунок: удосконалення теоретико-методологічного підходу до визначення цін на додаткові послуги залізничних вокзалів; урахування впливу зовнішніх факторів на формування цін на додаткові послуги вокзалів; обґрунтування доцільності впровадження запропонованого теоретико-методологічного підходу до визначення цін на додаткові послуги вокзалів. У дисертаційній роботі розроблено й обґрунтовано нові принципи складання калькуляцій на додаткові послуги, які дозволяють максимально наблизити розрахункову ціну послуги до реальної середньої ринкової ціни. Удосконалено теоретико-методологічний підхід до ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів, що полягає у віднесенні частини прямих витрат перевезень до складу витрат підсобно-допоміжної діяльності, визначенні загальновиробничих і адміністративних витрат з використанням нової бази розподілу, визначенні витрат на перспективу з використанням індексів інфляції та середніх ринкових цін на матеріальні ресурси, що дає можливість визначати ціни на послуги на підставі фактичної собівартості та встановлювати рентабельність у межах антимонопольного законодавства.
 • Item
  Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2012) Пінчук, Олена Петрівна
  UKR: Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і методичних підходів до підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничного транспорту за рахунок: • розробки економічних підходів до обґрунтування доцільності впровадження нових та удосконалення існуючих методів організації руху приміських поїздів; • розробки нових принципів формування собівартості перевезень окремого пасажирського поїзда в приміському та регіональному сполученнях, що дозволить ефективно впливати на зниження їх збитковості; • побудови науково обґрунтованих соціально спрямованих тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні. Для мінімізації експлуатаційних витрат приміської пасажирської компанії в роботі запропоновано нову економічно обґрунтовану схему курсування зонних поїздів приміського сполучення на окремих напрямках руху, уведення яких дозволить знизити термін їх обороту й тим самим вивільнити певну кількість дефіцитного моторвагонного складу, а також організувати додаткові поїзди на напружених напрямках руху. Розроблено новий теоретико-методологічний підхід до визначення витрат окремого приміського пасажирського поїзда з урахуванням виду рухомого складу, категорії поїзда за швидкістю, рівнем комфорту та класності вагонів, що дозволило визначити його реальну збитковість та надати пропозиції стосовно зниження собівартості перевезень на певному напрямку руху. Удосконалено принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні.Для мінімізації експлуатаційних витрат приміської пасажирської компанії в роботі запропоновано нову економічно обґрунтовану схему курсування зонних поїздів приміського сполучення на окремих напрямках руху, уведення яких дозволить знизити термін їх обороту й тим самим вивільнити певну кількість дефіцитного моторвагонного складу, а також організувати додаткові поїзди на напружених напрямках руху. Розроблено новий теоретико-методологічний підхід до визначення витрат окремого приміського пасажирського поїзда з урахуванням виду рухомого складу, категорії поїзда за швидкістю, рівнем комфорту та класності вагонів, що дозволило визначити його реальну збитковість та надати пропозиції стосовно зниження собівартості перевезень на певному напрямку руху. Удосконалено принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні.
 • Item
  Розвиток системи управління діяльністю вантажних вагонних депо в умовах сучасного ринку (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2013) Булгакова, Юлія Вадимівна
  UKR: Дисертаційна робота присвячена питанню формування та розвитку системи управління діяльністю вантажних вагонних депо за рахунок: удосконалення концептуального підходу до формування системи управління діяльністю вантажних вагонних депо в умовах сучасного ринку; удосконалення системи управління діяльністю вагонних депо з організацією окремого акціонерного товариства; удосконалення організаційної структури управління вагонними депо; розвитку інструментів визначення укрупненого бюджету вантажних вагонних депо; розвитку методичного підходу щодо визначення вартості реконструкції та технічного переоснащення існуючих вантажних вагонних депо України. У дисертаційній роботі удосконалено науково-методичний підхід щодо оптимізації потужності вагонних депо в умовах зниження попиту на ремонт вантажних вагонів за рахунок визначення раціональної кількості вагонних депо, спеціалізації їх на ремонті одного або двох типів рухомого складу, впровадження в них потокового методу ремонту, забезпечення функціонування вагонних депо на рівні виробничої потужності, що дозволить знизити собівартість ремонту вагонів та підвищити ефективність вантажних перевезень.
 • Item
  Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2014) Момот, Алла Володимирівна
  UKR: Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в розробці теоретичних, методичних та практичних підходів до визначення економічної ефективності пасажирських високошвидкісних перевезень в Україні з урахуванням усіх можливих факторів, які впливають на їх конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг. У дисертаційній роботі досліджено розвиток швидкісного та високошвидкісного пасажирського залізничного руху в країнах світу, зроблено аналіз науково-дослідних робіт та наукових праць щодо розвитку швидкісного та високошвидкісного руху в Україні, обґрунтовано необхідність впровадження високошвидкісного руху в Україні. Визначено місце швидкісного та високошвидкісного руху на ринку транспортних послуг, виконано аналіз пасажирських швидкісних перевезень в Україні, досліджено основні фактори, що впливають на підвищення мобільності населення та швидкості його подорожі, запропоновані принципи оптимізації швидкісних пасажирських залізничних перевезень та підвищення їх ефективності. Визначено раціональні швидкості руху та зони курсування пасажирських поїздів, розроблено принципи залежності попиту на перевезення від швидкості руху пасажирських поїздів, розроблені методичні підходи до визначення ефективності будівництва та експлуатації швидкісних та високошвидкісних магістралей, удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей в Україні.
 • Item
  Менеджмент. Частина 2
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Бараш, Юрій Савелійович
  UK: У другій частині посібника висвітлено принципи побудови організацій, види повноважень та їх делегування, питання мотивації, описано форми і види контролю, способи управління конфліктами, питання управління підприємством та лідерства. Посібник містить лекційний матеріал, питання до перевірки знань, тести та список рекомендованих джерел. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, менеджерам, підприємцям, усім, хто цікавиться наукою про менеджмент.
 • Item
  Розвиток системи планування парків пасажирських вагонів підприємств залізничного транспорту (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2014) Божок, Наталія Олексіївна
  UKR: Дисертація присвячена розробці науково-методичних підходів та практичних рекомендацій до прогнозування обсягів пасажирських перевезень та методів планування парків пасажирських вагонів підприємств залізничного транспорту з урахуванням усіх можливих факторів. У роботі досліджено сутність економічної категорії прогнозування для ефективного управління пасажирськими залізничними перевезеннями; виконано аналіз наукових праць з економічного прогнозування та управління парками пасажирських вагонів; проаналізовано існуючу діяльність пасажирського господарства в умовах сучасного ринку, нинішній стан парку пасажирських вагонів; розроблено методичний підхід щодо визначення кількості пасажирських вагонів на перспективу, який, на відміну від існуючого, враховує обсяги перевезених пасажирів, конкуренцію на ринку транспортних перевезень, динаміку зміни наявного інвентарного парку рухомого складу, впровадження швидкісного руху, сучасні методи ремонту вагонів та організації руху пасажирських поїздів у дальньому сполученні, що дозволяє мінімізувати витрати на експлуатацію, утримання та закупівлю рухомого складу.