Удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів акціонерного товариства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 87 сторінок, у тому числі 23 таблиці, 17 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 60 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку фінансових результатів, зокрема, сутність фінансових результатів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано складові фінансових результатів підприємств; проведено техніко-економічний аналіз ПАТ «Укртелеком». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації бухгалтерського обліку фінансових результатів ПАТ «Укртелеком», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку фінансових результатів в системі рахунків бухгалтерського обліку, а також досліджено особливості використання автоматизованих систем для обліку фінансових результатів. У третьому розділі роботи досліджені підходи щодо аналізу і контролю фінансових результатів, виконано аналіз доходів, витрат і фінансових результатів ПАТ «Укртелеком» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й аналізу фінансових результатів.
ENG: The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references and appendices. The volume of the main text is 87 pages, including 23 tables, 17 figures, in addition, an introduction on 3 pages, conclusions on 5 pages, a list of references from 60 sources, 12 appendices. The first section of the qualification work considers the theoretical and methodological foundations of accounting for financial results, in particular, the essence of financial results as an object of accounting, regulatory and legal support of this issue; the components of financial results of enterprises are analyzed; technical and economic analysis of PJSC "Ukrtelecom" was conducted. The second section of the qualification work considers the organization of accounting of financial results of PJSC "Ukrtelecom", streamlined the rules of document circulation and reflection of operations on accounting of financial results in the system of accounting, and studied the features of automated systems for accounting. The third section examines the approaches to the analysis and control of financial results, analyzes the income, expenses and financial results of PJSC "Ukrtelecom" and suggests ways to improve the organization of accounting and analysis of financial results. Based on the results of the study, sound conclusions were made.
Description
Keywords
облік і контроль, доходи, витрати, фінансовий результат, управління витратами, оптимізація фінансових результатів, accounting and control, income, expenses, financial result, cost management, optimization of financial results, ВКР, КОІО
Citation
Замкова А. П. Удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів акціонерного товариства : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник В. В. Бобиль ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 87 с.