Оптимізація обліку і аналізу виробничих запасів на прикладі локомотивного депо

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 97 сторінок, у тому числі 19 таблиць, 18 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 57 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку виробничих запасів, зокрема, сутність виробничих запасів як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів; виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського локомотивного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у локомотивному депо, досліджено особливості первинного обліку виробничих запасів та правила документообігу, впорядковано правила обліку виробничих запасів в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання виробничих запасів, розглянуто процедури контролю наявності та використання запасів в депо, запропоновані шляхи вдосконалення організації обліку і контролю виробничих запасів. За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
ENG: The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references and appendices. The volume of the main text is 97 pages, including 19 tables, 18 figures, in addition, an introduction on 3 pages, conclusions on 4 pages, a list of references from 57 sources, 13 appendices. In the first section of the qualification work the theoretical and methodological bases of inventory accounting are considered, in particular, the essence of inventories as an object of accounting, regulatory and legal regulation of inventory accounting; technical and economic analysis of the Dnieper locomotive depot was performed. In the second section of the work the organization of accounting in the locomotive depot is considered, the peculiarities of primary accounting of production stocks and rules of document circulation are investigated, the rules of accounting of production stocks in the system of accounting accounts are arranged. In the third section of the work the analysis of the structure and efficiency of use of production stocks is carried out, procedures of control of availability and use of stocks in depot are considered, ways of improvement of the organization of the account and control of production stocks are offered. Based on the results of research, sound conclusions have been made.
Description
Keywords
локомотивне депо, виробничі запаси, первісна оцінка, методи вибуття запасів, інвентаризація, матеріальні витрати, матеріалоємність, матеріаловіддача, операційний цикл, ефективність використання запасів, оптимізація виробничих запасів, locomotive depot, production stocks, initial estimation, methods of disposal of stocks, inventory, material costs, material consumption, material recovery, operational cycle, efficiency of stocks use, optimization of production stocks, ВКР, КОІО
Citation
Мовчан М. І. Оптимізація обліку і аналізу виробничих запасів на прикладі локомотивного депо : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник О. В. Пікуліна ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 97 с.