Методика організації обліку та аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 76 сторінок, у тому числі 23 таблиці, 10 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 63 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку поточних зобов’язань, зокрема, сутність поточних зобов’язань як об’єкту бухгалтерського обліку, їх класифікацію та оцінку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проведено техніко-економічний аналіз ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті питання організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», впорядковано правила документообігу та відображення операцій з обліку поточних зобов’язань в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи виконано аналіз поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та запропоновано шляхи удосконалення організації обліку й аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
ENG: The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references and appendices. The volume of the main text is 76 pages, including 23 tables, 10 figures, in addition, an introduction on 3 pages, conclusions on 4 pages, a list of references from 63 sources, 13 appendices. The first section of the qualification work considers the theoretical and methodological basis of accounting for current liabilities, in particular, the essence of current liabilities as an object of accounting, their classification and evaluation, regulatory and legal support of this issue; technical and economic analysis of PJSC "INTERPIPE NTZ" was carried out. The second section of the qualification work considers the organization of accounting for current liabilities of PJSC "INTERPIPE NTZ", streamlined the rules of document flow and reflection of operations for accounting of current liabilities in the system of accounting accounts. The third section of the work analyzes the current liabilities of PJSC "INTERPIPE NTZ" and suggests ways to improve the organization of accounting and analysis of current liabilities of the production enterprise. Based on the results of the study, sound conclusions were made.
Description
Keywords
облік, аналіз, контроль, поточні зобов’язання, кредиторська заборгованість, торговий кредит, accounting, analysis, control, current liabilities, accounts payable, trade credit, ВКР, КОІО
Citation
Овчаренко Ю. В. Методика організації обліку та аналізу поточних зобов’язань виробничого підприємства : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник О. В. Пікуліна ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 76 с.