Оптимізація обліку та структури доходів і витрат на залізничному транспорті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 80 сторінок, у тому числі _23__ таблиці, _4__ рисунки, крім того, вступ на 2 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 55 джерел, 13 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні засади обліку доходів та витрат, зокрема, сутність доходів і витрат як облікових категорій, нормативно-правове забезпечення обліку доходів і витрат. Також надано техніко-економічну характеристику АТ «Укрзалізниця». У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у АТ «Укрзалізниця», досліджено первинний, аналітичний та сінтетичний облік доходів і витрат. У третьому розділі кваліфікаційної роботи надано аналіз доходів і витрат АТ «Укрзалізниця» за 2018 – 2020 рр., розглянуто питання оптимізації обліку і шляхи покращення фінансового результату товариства.
ENG: The master paper consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of references and appendices. The volume of the main text is 80 page, including _23__ tables, _4__ figures, in addition, an introduction on 3 pages, conclusions on 4 pages, a list of links from 55 sources, 13 appendices. The first section of the qualification work considers the theoretical foundations of accounting for income and expenses, in particular, the essence of income and expenses as accounting categories, regulatory and legal support for accounting of income and expenses. The technical and economic characteristics of JSC «Ukrzaliznytsia» are also provided. In the second section of the work the organization of accounting in JSC "Ukrzaliznytsia" is considered, the primary, analytical and synthetic accounting of income and expenses is investigated. The third section of the qualification work provides an analysis of revenues and expenses of JSC «Ukrzaliznytsia» for 2018 - 2020, considers the optimization of accounting and ways to improve the financial result. Based on the results of the study, sound conclusions were made.
Description
Keywords
доходи, витрати, залізничний транспорт, організація обліку, аналіз, фінансовий результат, incomes, expenses, railway transport, organization of accounting, analysis, financial result, ВКР, КОІО
Citation
Капшук О. В. Оптимізація обліку та структури доходів і витрат на залізничному транспорті : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник В. В. Бобиль ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 80 с.