Організаційні засади обліку оплати праці в умовах структурних змін залізничної галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань . Обсяг основного тексту – 96 сторінок, у тому числі 17 таблиць, 9 рисунків, крім того, вступ на 4 сторінках, висновки на 5 сторінках, перелік посилань з 40 джерел. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку оплати праці, зокрема, сутність обліку оплати праці як об’єкту бухгалтерського обліку, нормативно-правове регулювання обліку оплати праці; виконано техніко-економічний аналіз Дніпровського моторвагонного депо. У другому розділі роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку у моторвагонному депо, досліджено особливості первинного обліку оплати праці та правила документообігу, впорядковано правила обліку оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. У третьому розділі роботи проведений аналіз структури та ефективності використання обліку оплати праці, розглянуто процедури контролю наявності та використання оплати праці в депо. За результатами проведених досліджень зроблено ґрунтовні висновки.
ENG: The work consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of references. The volume of the main text is 96 pages, including 17 tables, 9 figures, in addition, an introduction on 4 pages, conclusions on 5 pages, a list of references from 40 sources. The first section of the qualification work considers the theoretical and methodological foundations of payroll accounting, in particular, the essence of payroll accounting as an object of accounting, regulatory and legal regulation of payroll accounting; technical and economic analysis of the Dnieper railcar depot was performed. In the second section of the work the organization of accounting in the railcar depot is considered, the peculiarities of primary payroll accounting and rules of document circulation are investigated, the rules of payroll accounting in the system of accounting accounts are streamlined. In the third section of the work the analysis of the structure and efficiency of the use of payroll accounting is considered, the procedures of control of the availability and use of payroll in the depot are considered. Based on the results of research, sound conclusions have been made.
Description
Keywords
моторвагонне депо, оплата праці, заробітна плата, аудит, аналіз праці, рентабельність, railcar depot, wages, audit, labor analysis, profitability, ВКР, КОІО
Citation
Кучер К. О. Організаційні засади обліку оплати праці в умовах структурних змін залізничної галузі : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник О. В. Пікуліна ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 96 с.