Оптимізація обліку та аудиту кредитних операцій на прикладі АТ "АКБ Конкорд"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту – 89 сторінок, у тому числі 30 таблиць, 17 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 4 сторінках, перелік посилань з 63 джерел, 14 додатків. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи обліку і аудиту кредитних операцій комерційного банку, зокрема, сутність та види кредитних операцій банку, нормативно-правове забезпечення даного питання; проаналізовано сучасний стан кредитних операцій банківських установ; також надано організаційно-економічну характеристику АТ «АКБ «КОНКОРД». У другому розділі роботи розглянуто організацію фінансового обліку кредитних операцій; визначено складові первинного обліку кредитних операцій та порядок їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку; досліджено особливості проведення аудиту кредитних операцій. У третьому розділі роботи проведено аналіз кредитного портфеля АТ «АКБ «КОНКОРД»; розглянуто шляхи удосконалення автоматизованої системи обліку кредитних операцій; запропоновано шляхи удосконалення процедур аудиту кредитних операцій та шляхи удосконалення кредитної політики банку в сучасних умовах. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
ENG: The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references and appendices. The volume of the main text is 89 pages, including 30 tables, 17 figures, in addition, an introduction on 3 pages, conclusions on 4 pages, a list of references from 63 sources, 14 appendices. The first section of the qualification work considers the theoretical and methodological foundations of accounting and auditing of credit operations of a commercial bank, in particular, the nature and types of credit operations of the bank, regulatory and legal support of this issue; the current state of credit operations of banking institutions is analyzed; also provided organizational and economic characteristics of JSC "JSCB"CONCORD". In the second section of the work the organization of financial accounting of credit operations is considered; the components of the primary accounting of credit operations and the procedure for their reflection in the system of accounting accounts are determined; the peculiarities of the audit of credit operations are investigated. The third section of the work analyzes the loan portfolio of JSC "JSCB"CONCORD"; the ways of improvement of the automated system of accounting of credit operations are considered; suggested ways to improve credit audit procedures and ways to improve the bank's credit policy in modern conditions. Based on the results of the study, sound conclusions were made.
Description
Keywords
кредитні операції, облік, аналіз, аудит, кредитний портфель, кредитний ризик, кредитна політика, credit operations, accounting, analysis, audit, credit portfolio, credit risk, credit policy, ВКР, КОІО
Citation
Мала І. С. Оптимізація обліку та аудиту кредитних операцій на прикладі АТ "АКБ Конкорд": дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 071 – Облік і оподаткування / наук. керівник В. В. Бобиль ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 89 с.