Розробка нових ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій експлуатації залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дисертаційна робота складається із вступу та чотирьох розділів. У вступі наведено загальну характеристику роботи та обґрунтування актуальності теми дисертації, сформульовано мету та завдання досліджень; описано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, інформацію про апробацію роботи. У першому розділі: виконано аналіз динаміки перевезень вантажів різними видами транспорту; зроблено огляд сучасного стану перевезення небезпечних вантажів; проаналізовано кількість аварійних ситуації на залізничному транспорті, динаміку кількості транспортних подій щодо обсягу перевезень за 2011–2021 роки; здійснено критичний аналіз нормативної документації та наукових досліджень у відповідній галузі. Аналіз стану наукових досліджень із питань запобігання аварійними ситуаціям та ліквідації їх наслідків під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. У другому розділі описано методики для отримання універсального сорбенту, що входить до складу універсального сорбційного полотна («USS») та досліджено його кількісні та якісні показники. Третій розділ присвячений аналізу ризику виникнення аварійної ситуації під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, виявленню прямих та прихованих пріоритетів для надання відповідних рекомендації щодо зменшення ризику її настання. У четвертому розділі описано процедуру виконання аналізу наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час їх перевезення залізничним транспортом для визначення порядку їх ліквідації; зроблено оцінювання результативності дій ліквідаційних підрозділів та їхніх оперативних з’єднань щодо відновлення безпечного стану й належного рівня екологічної безпеки залізничної транспортної системи; розглянуто різні схеми організації аварійно-відновлювальних робіт; зроблено оцінку впливу вагона-прикритя з «USS» на загальні та динамічні характеристики поїзда, а також надано рекомендації стосовно регенерації чи утилізації «USS».
ENG: The dissertation consists of an introduction and four chapters. In the introduction, the general characteristics of the work and justification of the relevance of the dissertation topic are given, the purpose and tasks of the research are formulated; provided scientific novelty and practical significance of the obtained results, information about the approbation of the work. In the first section, an analysis of the dynamics of cargo transportation by various modes of transport was carried out; an overview of the current state of transportation of dangerous goods was made; an analysis of the number of emergency situations in railway transport was carried out; the dynamics of the number of transport events in relation to the volume of transport for the years 2011-2021 were analyzed; a critical analysis of regulatory documentation and scientific research in the field of risk assessment of emergency situations, safe transportation of dangerous goods, localization and liquidation of emergency consequences in Ukraine and abroad was carried out. In the second section, methods for obtaining a universal sorbent, which is part of the "universal sorption sheet" ("USS"), are described and its quantitative and qualitative indicators are investigated. The third section is dedicated to the analysis of the risk of an emergency situation during the transportation of dangerous goods by rail transport, the identification of direct and hidden priorities for the provision of appropriate recommendations for reducing the risk of their occurrence. The fourth chapter describes the analysis of the consequences of emergency situations with dangerous goods during their transportation by rail transport to determine the procedure for their elimination; an assessment of the effectiveness of the actions of the liquidation units and their operational units in restoring the safe state and appropriate level of environmental safety of the railway transport system was made; various schemes for the organization of emergency and restoration work were considered; an assessment of the impact of the cover car with "USS" on the general and dynamic characteristics of the train was made, as well as recommendations were made regarding the regeneration or disposal of "USS".
Description
М. Калимбет: ORCID 0000-0002-2209-6395
Захист-Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Keywords
транспортні системи та технології, підвищення безпеки експлуатації, експертна оцінка, системний аналіз, показник ризику, система «відправник – перевізник – одержувач», відновлення пропускної спроможності поїздів, екологічні технології, небезпечні вантажі, локалізація аварій, ліквідація аварій, карбонізація, універсальне сорбційне полотно, динамічні характеристики вагона-хопера, risk assessment, analysis of causes and consequences, ecological technologies, dangerous goods, localization of accidents, liquidation of accidents, carbonization, universal sorption fabric, dynamic characteristics of a hopper car, КЕЦБ
Citation
Калимбет М. В. Розробка нових ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій експлуатації залізничного транспорту : дис. ... д-ра філософії : 275, 27. Дніпро, 2023. 175 с.