Інші праці КЕЦБ (ДІІТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лоза, Василь Григорович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх спеціальностей усіх освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання під час підготовки і виконання лабораторної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторної роботи, вимоги до аналізу результатів та оформлення роботи.
 • Item
  Утилізація та рекуперація відходів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Безовська, Марина Сергіївна; Зеленько, Юлія Володимирівна; Розгон, Оксана Вікторівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» під час виконання практичних занять з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, методики розв’язання задач з дисципліни, контрольні питання для підготовки до модулю.
 • Item
  Забруднення атмосферного повітря: вплив на стан здоров’я населення
  (ГС «ДТРК», Кривий Ріг, 2023) Сорока, Максим Леонидович; Амбросова Ганна М.; Байлюк Юлія В.; Тарасова, Лідія Демидівна; Амбросова Діана Д.; Зеленько, Юлія Володимирівна
  UKR: Ця брошура об’єднує інформацію про вплив забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на стан здоров’я людини. У матеріалах наведений огляд відомостей про санітарно-токсикологічний вплив дрібнодисперсного пилу (РМ2.5 та РМ10), азоту діоксиду (NO2), приземного озону (O3), сірчистого ангідриду (SO2), вуглецю оксиду (СО), аміаку (NH3) та недиференційованих за складом летких органічних сполук (VOC). У тексті цього видання пояснюються механізми впливу та основні довгострокові та короткострокові наслідки забруднення повітря для організму людини. Інформація, викладена у цьому виданні, буде корисною широкому загалу та фахівцям, які дотичні захисту екологічних прав громадян на чисте та безпечне повітря (екологи, еко-активісти, журналісти, правозахисники та інші).
 • Item
  Громадський моніторинг водних джерел Покровського району міста Кривий Ріг
  (ГС «ДТРК», Кривий Ріг, 2023) Сорока, Максим Леонидович; Амбросова Ганна М.; Байлюк Юлія В.; Тарасова, Лідія Демидівна; Амбросова Діана Д.
  UKR: У цій інформаційній брошурі висвітлені основні результати експедиції громадського моніторингу якості вибіркових природних джерел води, проведеної у березні 2023 року фахівцями та експертами ГС «ДКТР» на території Покровського району міста Кривий Ріг. Надані результати оцінки якості трьох джерел та їх потенціал для нецентралізованого водопостачання у надзвичайних умовах.
 • Item
  Експедиція громадського моніторингу потенційних джерел води с. Новолозуватка у надзвичайних умовах
  (ГС «ДТРК», Кривий Ріг, 2023) Сорока, Максим Леонидович; Байлюк, Юлія В.; Тарасова, Лідія Демидівна; Амбросова, Ганна М.; Амбросова, Діана Д.
  UKR: Публікація узагальнює результати короткострокової експедиції моніторингу джерел нецентралізованого водопостачання громади селища Новолозуватка. Експедиція була проведена еко-активістами та волонтерами ГС «ДКТР» у лютому 2023 року з використанням Citizen Science інструментів моніторингу та швидкої попередньої оцінки придатності джерела води для різних господарських цілей.
 • Item
  Стратегія екологізації мультимодальних перевезень
  (ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany, 2023) Черкудінов, Володимир Едуардович; Зеленько, Юлія Володимирівна
  UKR: Використовуючи системний аналіз, запропоновано методики для оцінки існуючіх проблем та задач, а також представлено власне визначення екологічної проблематики, як найважливішої у комплексі питань створення та функціонування транспортого комплексу. При цьому врахувалися процеси перерозподілу енергії у вигляді питомих та узагальнених показників ефективності, які можуть бути використані для забезпечення потреб мультимодальних перевезень. Також запропоновані рекомендації щодо комплексного вирішення завдань транспортного планування, підвищення безпеки та зниження негативного впливу транспорту на довкілля для подальшого поширення застосування найбільш успішних рішень у кожній із областей.
 • Item
  Принципи оцінки ресурсного потенціалу нафтовміщуючих відходів залізничної інфраструктури
  (ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany, 2023) Безовська, Марина Сергіївна; Зеленько, Юлія Володимирівна
  UKR: Проблема підвищення екологічної безпеки при поводженні з нафтовміщуючими відходами і шламами є актуальною для більшості галузей промисловості. Переробка нафтовмісних відходів з вилученням їх ресурсного потенціалу - це процес, в якому відхід набуває корисних властивостей і стає продуктом або сировиною для виробництва інших продуктів. Під ресурсним потенціалом відходу (залишку) треба розуміти сукупність (кінцево впорядкована множина) його властивостей і характеристик. Для оцінки ресурсного потенціалу розглядають фізичний, хімічний і технологічний критерії.
 • Item
  Урбоекологія. Ч. 2. Середовище урбанізованого регіону
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Безовська, Марина Сергіївна; Розгон, Оксана Вікторівна; Саблін, Олег Ігорович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» під час виконання практичних занять з дисципліни «Урбоекологія». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, методики розв’язання задач з дисципліни, контрольні питання для підготовки до модулю.
 • Item
  Урбоекологія. Ч. 1. Організація міського простору
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Безовська, Марина Сергіївна; Розгон, Оксана Вікторівна; Саблін, Олег Ігорович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» під час виконання практичних занять з дисципліни «Урбоекологія». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, методики розв’язання задач з дисципліни, контрольні питання для підготовки до модулю.
 • Item
  Розробка нових ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій експлуатації залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Калимбет, Микола Володимирович
  UKR: Дисертаційна робота складається із вступу та чотирьох розділів. У вступі наведено загальну характеристику роботи та обґрунтування актуальності теми дисертації, сформульовано мету та завдання досліджень; описано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, інформацію про апробацію роботи. У першому розділі: виконано аналіз динаміки перевезень вантажів різними видами транспорту; зроблено огляд сучасного стану перевезення небезпечних вантажів; проаналізовано кількість аварійних ситуації на залізничному транспорті, динаміку кількості транспортних подій щодо обсягу перевезень за 2011–2021 роки; здійснено критичний аналіз нормативної документації та наукових досліджень у відповідній галузі. Аналіз стану наукових досліджень із питань запобігання аварійними ситуаціям та ліквідації їх наслідків під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. У другому розділі описано методики для отримання універсального сорбенту, що входить до складу універсального сорбційного полотна («USS») та досліджено його кількісні та якісні показники. Третій розділ присвячений аналізу ризику виникнення аварійної ситуації під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, виявленню прямих та прихованих пріоритетів для надання відповідних рекомендації щодо зменшення ризику її настання. У четвертому розділі описано процедуру виконання аналізу наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час їх перевезення залізничним транспортом для визначення порядку їх ліквідації; зроблено оцінювання результативності дій ліквідаційних підрозділів та їхніх оперативних з’єднань щодо відновлення безпечного стану й належного рівня екологічної безпеки залізничної транспортної системи; розглянуто різні схеми організації аварійно-відновлювальних робіт; зроблено оцінку впливу вагона-прикритя з «USS» на загальні та динамічні характеристики поїзда, а також надано рекомендації стосовно регенерації чи утилізації «USS».