Improvement of the Method of Time Rationing for Assembling Car Groups on One Track

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine
Abstract
ENG: Purpose. To improve the method for standardizing the duration of the shunting operation of assembling cars on one track. This can be achieved as a result of solving the following research problems: development of a method for searching the optimal order of assembling cars on one track; distribution parameters estimation of the random value of the duration of shunting operation of assembling cars on one track based on calculation experiments. Methodology. During the research, the methods of theory of railway operation, dynamic programming and mathematical statistics were used. Findings. Research on the assembling process of car group to one track established the distribution parameters of the random variable of time spent for shunting. In the course of the research, the problem of choosing the optimal order of shunting operations during car assembling was formalized and solved as a problem of dynamic programming. The time spent for shunting work was chosen as the optimality criterion. The paper considers the possibility of approximating the data of calculation experiments by analytical dependencies. It was found out that the use of linear polynomials with interaction allows obtaining dependencies describing time standards with a relative accuracy of ±5 %. Originality. The method is improved for developing the time standards for shunting work, which, unlike the existing one, is based on the performance of a series of calculation experiments, each of which solves the optimization problem of finding such an order of assembling cars that ensures minimum time consumption for shunting. Practical value. The methods developed in the work and the dependencies obtained allow improving the quality of decisions made when developing technology and designing railway stations and sidings of industrial enterprises.
UKR: Мета. Удосконалення методів нормування тривалості маневрової роботи зі збирання вагонів на одній колії. Це може бути досягнуто в результаті вирішення наступних завдань дослідження: розробка методу пошуку оптимального порядку збирання вагонів на одну колію; оцінка параметрів розподілу випадкової величини тривалості маневрової роботи зі збирання вагонів на одній колії на основі розрахункових експериментів. Методика. У ході дослідження використовувалися методи теорії експлуатації залізниць, динамічного програмування й математичної статистики. Результати. У ході дослідження процесу збирання груп вагонів на одну колію встановлені параметри розподілу випадкової величини часу, що витрачається на маневрову роботу. Задача вибору оптимального порядку маневрових операцій зі збирання вагонів була формалізована та вирішена як задача динамічного програмування. В якості критерію оптимальності обрано час, що витрачається на маневрову роботу. Розглянута можливість апроксимації даних розрахункових експериментів аналітичними залежностями. Встановлено, що використання лінійних поліномів із взаємодією дозволяє отримати залежності, що описують норми часу з відносною точністю ±5 %. Наукова новизна. Полягає в тому, що в роботі удосконалено метод розробки нормативів часу на маневрову роботу, який, на відміну від існуючого, базується на проведенні серії розрахункових експериментів, кожен з яких розв’язує оптимізаційну задачу знаходження такого порядку збирання вагонів, що забезпечує мінімальні витрати часу на маневрову операцію. Практична значимість. Розроблені в роботі методи та отримані залежності дозволяють підвищити якість рішень, що приймаються при розробці технології та при проектуванні залізничних станцій і під’їзних колій промислових підприємств.
Description
D. Kozachenko: 0000-0003-2611-1350, B. Gera: ORCID 0000-0002-5413-5176; I. Taran: ORCID 0000-0002-3679-2519; R. Korobiova: ORCID 0000-0002-6424-1079; V. Malashkin: ORCID 0000-0002-5650-1571; Yu. Hermaniuk: ORCID 0000-0002-4905-8313
Keywords
railway transport, railway station, siding, shunting work, time standards, залізничний транспорт, залізнична станція, під’їзна колія, маневрова робота, норми часу, КТСЛ, КТВ
Citation
Kozachenko D., Gera B., Taran I., Korobiova R., Malashkin V., Hermaniuk Yu. Improvement of the Method of Time Rationing for Assembling Car Groups on One Track. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2024. No. 1. P. 32–40. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-1/032.