Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів за підсумками 2021 року (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Метою пропонованої статті є аналіз господарської діяльності підприємств, які перебувають під егідою ОП «Укртрубопром» у 2021 році. Методика. Результати, які наведені у статті отримані за рахунок застосування методів: аналізу – в частині розгляду особливостей ринку виробників металургійної продукції (зокрема трубної) в України; аналізу та синтезу – при розгляді питань стану ринку виробництва сталі у світі та в Україні, а також впливу глобалізаційних тенденцій початку 2020-х років; статистична звітність в питанні побудови трендів розвитку окремих підприємств металургійного ринку в Україні. Результати. Металургійна галузь в Україні у 2021 році залишалась однією з ключових у національній економіці. Відповідно важливим є аналіз глобальних викликів початку нового тисячоліття, які на неї впливають. Пандемія COVID-19 у 2020 та 2021 році дещо пригальмувала розвиток металургійного сектору в Україні та світі, водночас створивши відкладений попит на металопродукцію, який необхідно буде вдовольнити у найближчі два-три роки. Важливими у наступні десять років для вітчизняної економіки будуть структурні реформи, направлені на зменшення викидів парникових газів у атмосферу. Металургія має стати більш екологічною, аніж вона є нині, аби Україна дотрималась підписаних міжнародних угод. Водночас залишається актуальною проблема пошуку нових ринків збуту металопродукції як всередині держави, так і на зовнішніх ринках. Повноцінний розвиток металургійної галузі в Україні неможливий без наявності міцного сектору прикладних наукових досліджень. Подальший сталий розвиток таких інститутів є запорукою розвитку металургійної галузі в Україні у майбутньому. Наукова новизна. Під час аналізу наданих за останні декілька років ОП «Укртрубопром» даних виявлені певні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України, які дозволяють зрозуміти тенденції впливу глобальних викликів на розвиток вітчизняної металургії у наступні роки. Практична значимість. У статті наведені деякі результати діяльності трубних підприємств у 2021 році, які будуть впливати на розвиток металургії в Україні у найближчі роки. Позитивним, а чи негативним буде цей вплив багато в чому залежить від здатності керівництва компаній та державних органів влади приймати виважені управлінські рішення.
ENG: Methods. The results that are given in the article are obtained by applying the following methods: analysis - in terms of considering the characteristics of the market for manufacturers of metallurgical products (including pipe products) in Ukraine; analysis and synthesis - when considering the state of the steel production market in the world and in Ukraine, as well as the impact of globalization trends in the early 2020s; statistical reporting in matters of building trends in the development of individual enterprises of the metallurgical market in Ukraine. Results. The metallurgical industry in Ukraine in 2021 continues to be one of the key ones for the national economy. Accordingly, it is also important to analyze the global challenges of the beginning of the new millennium that affect it. The COVID-19 pandemic in 2020 and 2021 somewhat slowed down the development of the metallurgy sector in Ukraine, while at the same time creating pent-up demand for metal products, which will need to be met in the next two to three years. Particularly important in the next decade for the Ukrainian economy will be structural reforms aimed at reducing greenhouse gas emissions into the atmosphere. Metallurgy should become more environmentally friendly than it is now. Only in this case Ukraine will be able to fulfill its international obligations. At the same time, the problem of finding new sales markets for metal products both within the state and in foreign markets remains relevant. The full development of the metallurgical industry in Ukraine is impossible without a powerful sector of applied scientific research. Further stable development of such institutions is the basis for the development of the metallurgical industry of Ukraine in the future. Novelty. Analyzing the information provided by OP "Ukrtruboprom" over the past five years, the author identified certain trends in the development of enterprises in the metallurgical industry of Ukraine. They make it possible to better understand some patterns of the impact of global challenges on the development of the domestic metallurgy and, in particular, the pipe industry. Practical value. The article presents some results of the economic activities of pipe enterprises in 2021, which will significantly affect the development of metallurgy in Ukraine. Whether this impact will be positive or negative largely depends on the managerial skills of company executives and government authorities to make the right decisions in the face of permanent uncertainty.
Description
M. Myronenko: ORCID 0000-0001-6316-6778
Keywords
трубні підприємства, пандемія COVID-19, металургія, управління, tube enterprises, COVID-19 pandemic, metallurgical enterprises, management, КМ (ІПБТ)
Citation
Мироненко М. А. Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів за підсумками 2021 року : [препринт]. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2022. Вип. 1(77). С. 36–45.