Дослідження перспектив використання гібридних локомотивів у міжнародних перевезеннях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Укр. держ. ун-т науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Об’єктом дослідження є тепловози з модульними силовими установками, які використовуються провідними компаніями ринку залізничного транспорту. Предметом дослідження є підходи до проектування тепловозів з модульними силовими установками відповідно до технічних умов сумісності (TSI). Метою роботи є дослідження перспектив використання гібридних локомотивів у міжнародних перевезеннях у порівнянні з вітчизняним рухомим складом. Для досягнення поставленої мети в роботі проаналізовано основні тенденції та напрями розвитку в галузі автономного тягового рухомого складу для виконання маневрових робіт, розглянуто основні режими роботи маневрових тепловозів, зарубіжний досвід правового регулювання викидів від залізничного рухомого складу. , аналізує методи оцінки викидів від залізничного обладнання, ефективності застосування накопичувачів електроенергії та тепловозів, їх параметри та умови розміщення. Проведені дослідження дають змогу за допомогою цього підходу вибрати відповідні параметри накопичувачів електроенергії рухомого складу відповідно до технічних умов сумісності.
ENG: The object of research is diesel locomotives with modular power plants used by leading companies in the railway transport market. The subject of the research is approaches to the design of diesel locomotives with modular power plants in accordance with the technical specifications for interoperability (TSI). The purpose of the work is exploring the prospects for the use of hybrid locomotives in international traffic in comparison with domestic rolling stock. To achieve this goal, the paper analyzes the main trends and directions of development in the field of autonomous traction rolling stock for performing shunting work, considers the main modes of operation of shunting diesel locomotives, foreign experience in legal regulation of emissions from railway rolling stock, analyzes methods for assessing emissions from railway equipment, efficiency of application electric energy storage units and diesel locomotives, their parameters and placement conditions. The studies carried out make it possible, using this approach, to select the appropriate parameters of the electric energy storage units of the rolling stock in accordance with the technical specifications of interoperability.
Description
Keywords
витрата палива, затвори, технічні характеристики сумісності, екологія, енергія, ecology, energy, interoperability technical specifications, fuel consumption, shutter locks, ВКР
Citation
Орловський І. О. Інтероперабельність техногенно-екологічного навчання персоналу суб'єктів перевезення небезпечних вантажів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник А. Я. Кузишин ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 92 с.