Інжиніринг криз та ризиків перевезення небезпечних вантажів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета полягає в підтримці розвитку інжинірингу криз та ризиків у сфері перевезення небезпечних вантажів для забезпечення стійкості транспортних перевезень в Україні й інтеграції країни до світової транспортної мережі. Методика. Використовуючи системний аналіз, було запропоновано методики для оцінки ризиків при перевезенні небезпечних вантажів, що дозволять посилити заходи безпеки під час перевезення небезпечних вантажів. Завдяки г були розглянуті основні причини ризику (людський фактор, фактори навколишнього середовища, застаріле матеріально-технічне обладнання, виробничий процес, ергономічні чинники тощо) виникнення аварійної ситуації під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Розглянуто формалізований підхід до формування складових системи «людина-машина-навколишнє середовище», що дозволяє розширити можливості оцінки ризиків та аналізу впливу людського фактору на виникнення аварійної ситуації на основі методів математичного моделювання. Запропоновано процедуру до координації та організації взаємопов’язаної роботи й відповідальності в системі «відправник-перевізник-одержувач». Результати. 1) На основі розглянутих та проаналізованих факторів та причин ризиків розроблені рекомендації щодо зниження ризиків виникнення аварійної ситуації та відповідно підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів. 2) На основі аналізу двох систем («людина-транспорт-навколишнє середовище» та «відправник-перевізник-одержувач»), було представлено концепцію розвитку цих двох систем у контексті підвищення взаємодії між елементами системи для підвищення безпеки перевезень. Наукова новизна. Авторами при оцінці ризиків виникнення аварійної вперше було розглянуті усі учасники процесу перевезення небезпечних вантажів (людина, машина, навколишнє середовище, відправник, перевізник та одержувач у контексті двох систем «людина-машина-навколишнє середовище» та «відправник-перевізник-одержувач». Практична значимість. Впровадження розроблених рекомендацій для покращення безпеки перевізного процесу, на основі аналізу оцінки ризиків виникнення аварійної ситуації для двох систем «людина-машина-навколишнє середовище» та «відправник-перевізник-одержувач», а також при виявленні можливих причин та факторів виникнення аварійних ситуацій під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.
ENG: The goal is to support the development of crisis and risk engineering in the field of transportation of dangerous goods to ensure the sustainability of transportation in Ukraine for the integration of the country into the global transportation network. Method. Using systemic analysis, risk assessment techniques have been proposed that allow to strengthen safety measures during the transportation of dangerous loads. Thanks to mathematical modeling, the main factors, causes of risk (human factor, environmental factors, outdated material and technical equipment, production process, ergonomic factors, etc.) of the occurrence of an emergency situation during the transportation of dangerous goods by railway transport were formulated. A formalized approach to the presentation of the component systems "man-machine-environment" is considered, which allows to expand the possibilities of risk assessment and analysis of the influence of the human factor on the occurrence of an emergency situation based on mathematical modeling methods. Another formalized approach to coordination and interconnected work and responsibility in the "sendercarrier-receiver" system is considered. The results. 1) On the basis of the established and analyzed factors and causes of risks, recommendations have been developed to reduce the risks of an emergency situation and increase the safety of transportation. 2) Based on the analysis of two systems ("man-transport-environment" and "sender-carrier-recipient"), the concept of development of these two systems was presented in the context of increasing the interaction between the elements of the system of improving the safety of transportation. Scientific news. By the authors, when assessing the risks of an emergency, for the first time, all participants in the process of transportation of dangerous goods (man, machine, environment, sender, carrier and recipient in the context of two systems "man-machine-environment" and "sender-carrier-recipient". The practical significance. Developed recommendations for improving the safety of the transportation process, based on the analysis of the risk assessment of the occurrence of an emergency situation for two systems "man-machine-environment" and "sender-carrier-recipient", as well as the identification of possible causes and factors of the occurrence of emergency situations during transportation dangerous goods by rail transport.
Description
В. Горобець: ORCID 0000-0002-6537-7461; Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 000-0001-7618-4617
Keywords
інжиніринг криз та ризиків, системний аналіз, математичне моделювання, система «людина-машина-навколишнє середовище», система «відправник-перевізник-одержувач», безпека транспортних перевезень, ризики виникнення аварійної ситуації, перевезення небезпечних вантажів, engineering of crises and risks, system analysis, mathematical modeling, "man-machine-environment" system, "sender-carrier-recipient" system, safety of transportation, risks of an emergency situation, transportation of dangerous goods, КЕЦБ (ДІІТ), КТВ, КУЕР
Citation
Горобець В. Л., Козаченко Д. М., Вернигора Р. В. Інжиніринг криз та ризиків перевезення небезпечних вантажів. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 24. С. 46–52. DOI: 10.15802/tstt2022/272063.