Втрачена книжкова спадщина: з історії особистої бібліотеки Г. П. Алексєєва (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Мета – висвітлити історію приватної бібліотеки катеринославського громадського та культурного діяча Г. П. Алексєєва в контексті соціального та культурного життя окремої родини ХІХ – початку ХХ століть; проаналізувати приватну колекцію за тематикою і мовними ознаками. Методи. У дослідженні використовуються аналітично-синтетичні, системно-структурні, історико-біографічні та статистичні методи. Результати. Розкрито маловідомі сторінки історії українського бібліотекознавства, розширено межі вивчення приватних книжкових зібрань громадських діячів, визначено роль особистості у культурному розвитку та створенні інтелектуального кола краю. Висвітлено важливий напрямок історичної пам’яті, а саме відродження та збереження книжкової спадщини. Висновки. Досліджена приватна бібліотека є вагомим осередком у процесі формування мережі українських бібліотек та створенні цілісної картини культурного розвитку губернії. Репертуар та зміст книжкової колекції катеринославського дворянина та почесного громадянина Г. П. Алексєєва свідчить про високий рівень інтелектуального середовища українського міста. Видова характеристика та кількісний аналіз .підкреслюють унікальність та значущість приватного бібліотечного зібрання.
EN: Objective. The purpose is to highlight the history of the private library of the Katerinoslav leader in the context of social and cultural life of an individual family of the 19th - early 20th centuries; to analyze a private collection according to subject and language features. Objective is the private library of G. P. Alekseev, a public and cultural leader. Methods.The study uses analytical-synthetic, system-structural, historical-biographical and statistical methods. Results. Little-known pages of Ukrainian librarianship history are revealed; the boundaries of studying private book collections of public figures are expanded; the role of the individual in cultural development and creation of intellectual circle of the region is determined. An important area of historical memory is highlighted, namely the revival and preservation of book heritage. Conclusions. The private library is an important center in the process of forming a network of Ukrainian libraries and creating a holistic picture of the cultural development of the province. The repertoire and content of the book collection of the Katerinoslav nobleman and honorary citizen G P. Alekseev testifies to the high level of intellectual environment of the Ukrainian city. Type characteristics and quantitative analysis emphasize the uniqueness and significance of a private.
Description
Л. Лучка: ORCID 0000-0002-1792-2349
Keywords
громадський діяч Г. П Алексєєв, приватна бібліотека, втрачена книжкова спадщина, Катеринославщина, public figure G. P Alekseev, private library, lost book heritage, Katerinoslav region
Citation
Лучка Л. М. Втрачена книжкова спадщина: з історії особистої бібліотеки Г. П. Алексєєва : [презентація]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 8–9 жовт. 2020 р.). Дніпро, 2020. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22198/11396.