Сучасні особливості розвитку логістичної системи залізничних перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна
Abstract
UKR: Вступ. В умовах системних змін в економіці країни, спричинених глобальними викликами, важливого значення має розвиток транспортної інфраструктури, яка використовується абсолютно всіма видами економічної діяльності. У статті визначено, що логістичні зв’язки, які формувалися з часів незалежності і в умовах співпраці з міжнародними партнерами, були втрачені частково під час військової агресії з боку Росії. Сьогодні однією з важливих умов активного розвитку логістичної транспортної системи, в тому числі і залізничних перевезень, є надходження інвестиційних ресурсів, яке можливе завдяки пошуку джерел фінансування для удосконалення нових підприємств чи шляхом оновлення матеріально-технічної бази та високопрофесійного трудового колективу. Тому необхідне комплексне дослідження процесів підтримки залізничної галузі як основного перевізника більшості пасажирів та вантажів. Метою статті є дослідження особливостей розвитку логістичної системи залізничних перевезень в умовах сучасних викликів. Результати. У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи, на основі яких сформовано ідею дослідження та виділено основні напрями розвитку логістичної системи залізничних перевезень. Відображено ретроспективу та сучасний стан транспортних перевезень в Україні як вантажу, так і кількості пасажирів. Охарактеризовано основні проблеми, які сьогодні виникають в логістичній системі залізничних перевезень, зокрема за умов жорсткої конкуренції таких перевізників, як авто чи авіатранспорт. Висновки. У статті обґрунтовано сутність та особливості підтримки розвитку логістичної системи залізничних перевезень в умовах системних змін та інтегрованості економіки України в економічну систему країн-членів ЄС. Запропоновано низку заходів, спрямованих на якісне інвестиційне забезпечення логістичної системи залізничних перевезень, що є сьогодні вкрай важливим в умовах конкуренції між різними транспортними перевізниками.
ENG: Introduction. In the context of systemic changes in the country's economy caused by global challenges, the development of transport infrastructure, which is used by absolutely all types of economic activity, is important. The article states that the logistical ties that have been formed since independence and in cooperation with international partners have been partially lost during the military aggression by Russia. Today, one of the important conditions for the active development of the logistics transport system, including rail transport, is the inflow of investment resources, which is possible by finding sources of funding to improve new enterprises or by updating the material and technical base and highly professional staff. Therefore, a comprehensive study of the processes of supporting the railway industry as the main carrier of most passengers and goods is needed. The purpose of the article is to study the peculiarities of the development of the logistics system of railway transportation in the conditions of modern challenges. Results. The article analyzes the theoretical and methodological approaches on the basis of which the idea of the study is formed and highlights the main directions of development of the logistics system of railway transportation. A retrospective and the current state of transport in Ukraine, both cargo and the number of passengers are reflected. The main problems that arise today in the logistics system of rail transport are described, in particular in the conditions of fierce competition of such carriers as cars or air transport. Conclusions. The article substantiates the essence and features of supporting the development of the logistics system of railway transportation in the context of systemic changes and the integration of Ukraine's economy into the economic systemof EU member states. A number of measures aimed at high-quality investment support of the railway logistics system are proposed, which is extremely important today in the conditions of competition between different transport carriers.
Description
С. Гринкевич: ORCID 0000-0002-3563-3989; З. Сірик: ORCID 0000-0001-9886-1068; Н. Пилипів: ORCID 0000-0001-9458-0218
Keywords
транспорт, логістична система, залізничні перевезення, транспортна інфраструктура, transport, logistics system, railway transportation, transport infrastructure, КЗПФЗТ (ЛІ)
Citation
Гринкевич С. С., Сірик З. О., Пилипів Н. І. Сучасні особливості розвитку логістичної системи залізничних перевезень. Укр. журн. приклад. економіки та техніки. 2021. Т. 6. № 3. С. 146–151. DOI: 10.36887/2415-8453-2021-3-19.