Статті КЗПФЗТ (ЛІ) (Раніше КФД (ЛФ))

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Сучасні особливості розвитку логістичної системи залізничних перевезень
  (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна, 2021) Гринкевич, Світлана Степанівна; Сірик, Зеновій Орестович; Пилипів, Надія Іванівна
  UKR: Вступ. В умовах системних змін в економіці країни, спричинених глобальними викликами, важливого значення має розвиток транспортної інфраструктури, яка використовується абсолютно всіма видами економічної діяльності. У статті визначено, що логістичні зв’язки, які формувалися з часів незалежності і в умовах співпраці з міжнародними партнерами, були втрачені частково під час військової агресії з боку Росії. Сьогодні однією з важливих умов активного розвитку логістичної транспортної системи, в тому числі і залізничних перевезень, є надходження інвестиційних ресурсів, яке можливе завдяки пошуку джерел фінансування для удосконалення нових підприємств чи шляхом оновлення матеріально-технічної бази та високопрофесійного трудового колективу. Тому необхідне комплексне дослідження процесів підтримки залізничної галузі як основного перевізника більшості пасажирів та вантажів. Метою статті є дослідження особливостей розвитку логістичної системи залізничних перевезень в умовах сучасних викликів. Результати. У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи, на основі яких сформовано ідею дослідження та виділено основні напрями розвитку логістичної системи залізничних перевезень. Відображено ретроспективу та сучасний стан транспортних перевезень в Україні як вантажу, так і кількості пасажирів. Охарактеризовано основні проблеми, які сьогодні виникають в логістичній системі залізничних перевезень, зокрема за умов жорсткої конкуренції таких перевізників, як авто чи авіатранспорт. Висновки. У статті обґрунтовано сутність та особливості підтримки розвитку логістичної системи залізничних перевезень в умовах системних змін та інтегрованості економіки України в економічну систему країн-членів ЄС. Запропоновано низку заходів, спрямованих на якісне інвестиційне забезпечення логістичної системи залізничних перевезень, що є сьогодні вкрай важливим в умовах конкуренції між різними транспортними перевізниками.
 • Item
  Визначення впливу діаметру склопластикової труби на деформований стан транспортної споруди «насип-труба» залізничної колії
  (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", м. Харків, Україна, 2022) Ковальчук, Віталій Володимирович; Соболевська, Юлія Генріхівна; Онищенко, Артур Миколайович; Баль, Олена Миронівна; Кравець, Іван Богданович; Пенцак, Андрій Ярославович; Парнета, Богдан Зіновійович; Кузишин, Андрій Ярославович; Боярко, Владислав Васильович; Возняк, Олег Михайлович
  UKR: Проведено аналіз застосування склопластикових труб у тілі насипу залізничної колії методом продавлювання земляного полотна. Удосконалено плоску стержневу модель для оцінки деформованого стану транспортної споруди «насип-склопластикова труба» методом сил при заміні поперечного перерізу труби полігональним. В аналітичній моделі враховано взаємодію труби з ґрунтом насипу залізничної колії. Для цього у розрахункову схему вводяться радіальні та тангенціальні пружні в’язі, які дозволяють моделювати пружний відпір ґрунту, а також сили тертя, які виникають при контакті ґрунту з трубою. Проведено розрахунок деформованого стану транспортної споруди «насип-склопластикова труба» методом сил та методом скінченних елементів при дії навантаження від залізничного рухомого складу із врахуванням різного поперечного перерізу труби. Встановлено, що із збільшенням діаметру склопластикової труби величина деформацій земляного полотна та склопластикової труби збільшується. При діаметрі труби 1,0 м величина деформації у склепінні труби становить 2,12 мм, а при діаметрі труби 3,6 м–4,16 мм. При цьому величина деформацій земляного полотна під шпалою становить 5,2 мм та 6,0 мм відповідно. Встановлено, що максимальні деформації земляного полотна, які виникають над трубою, при діаметрі труби 3,6 м становлять 4,46 мм. При цьому максимальні вертикальні деформації склопластикової труби виникають у склепінні труби і при діаметрі труби 3,6 м становлять 4,16 мм. Встановлено, що максимальні горизонтальні деформації земляного полотна виникають в точках горизонтального діаметру склопластикової труби, а мінімальні горизонтальні деформації земляного полотна виникають в точках, що лежать на вертикальному діаметрі труби.
 • Item
  Investigating the Influence of the Diameter of a Fiberglass Pipe on the Deformed State of Railroad Transportation Structure “Embankment-Pipe”
  (РС Тесhnology Сеntеr, 2022) Kovalchuk, Vitalii V.; Sobolevska, Yuliya; Onyshchenko, Artur; Bal, Olena M.; Kravets, Ivan B.; Pentsak, Andriy; Parneta, Bogdan Z.; Kuzyshyn, Andriy; Boiarko, Vladyslav; Voznyak, Oleh M.
  ENG: This paper has analyzed the use of fiberglass pipes in the body of the railroad embankment by a method of pushing them through the subgrade. A flat rod model has been improved for assessing the deformed state of the transport structure "embankment-fiberglass pipe" by a method of forces when replacing the cross-section of the pipe with a polygonal one. The analytical model accounts for the interaction between the pipe and soil of the railroad embankment. To this end, radial and tangential elastic ligaments are introduced into the estimation scheme, which make it possible to simulate elastic soil pressure, as well as friction forces that occur when the soil comes into contact with the pipe. The deformed state of the transport structure "embankment-fiberglass pipe" was calculated by the method of forces and by a finite-element method under the action of load from the railroad rolling stock, taking into consideration the different cross-sections of the pipe. It has been established that with an increase in the diameter of the fiberglass pipe, the value of deformations of the subgrade and fiberglass pipe increases. With a pipe diameter of 1.0 m, the deformation value in the vaulted pipe is 2.12 mm, and with a pipe diameter of 3.6 m – 4.16 mm. At the same time, the value of deformations of the subgrade under the sleeper is 5.2 mm and 6.0 mm, respectively. It was determined that the maximum deformations of the subgrade, which occur above the pipe, with a pipe diameter of 3.6 m, are 4.46 mm. At the same time, the maximum vertical deformations of a fiberglass pipe arise in the pipe vault and, with a pipe diameter of 3.6 m, are 4.16 mm. It has been established that the maximum horizontal deformations of the subgrade occur at points of horizontal diameter of the fiberglass pipe while the minimal horizontal deformations of the subgrade occur at points lying on the vertical diameter of the pipe.
 • Item
  Investigating the Temperature Field Distribution Over Transport Structures’ Metal Corrugated Construction Surface under Temperature Influences
  (Széchenyi István University, Győr, Hungary, 2022) Kovalchuk, Vitalii V.; Kravets, Ivan B.; Nabochenko, Olga S.; Petrenko, Oleksiy V.; Milyanych, Andriy R.; Hermaniuk, Yuliia M.; Dzhus, Volodymyr S.
  ENG: The experimental studies results of temperature distribution over metal corrugated sheet structure surface at positive and negative ambient temperatures are presented. It is established that the temperature is distributed unevenly over the sheet surface along its plane. An analytical method for calculating the temperature field from a fragment of a structure metal sheet in the case of setting the temperature at the sheet area boundaries is presented. The calculation of the temperature field distribution on the metal sheet of the structure with the setting of the temperature along the contour of the sheet is performed. As a result, it is established that at the metal sheet boundaries there is a temperature difference, which can cause the occurrence of temperature stresses and deformations.
 • Item
  Decentralization of Local Self-government under the Conditions of Administrative-Territorial Reform in Ukraine
  (Growing Science Publishing Company, 2021) Siryk, Zinoviy; Popadynets, Nazariy; Pityulych, Mykhaylo; Chakii, Olha; Irtyshcheva, Inna; Panukhnyk, Olena; Hyk, Vasyl; Fedotova, Yana; Rohozian, Yuliia; Lysyak, Nataliia
  ENG: The essence of administrative and territorial reform and decentralization reform in Ukraine is to move away from a centralized model of government in the state, ensure the ability of local self-government and build an effective system of territorial power organization in Ukraine based on the principles of subsidiarity, omnipresence and financial self-sufficiency of local self-government. The purpose of the article is to identify areas for improving the effectiveness of the administrative-territorial reform in Ukraine based on assessing the results of its financial decentralization component. Peculiarities of changing the territorial basis of local self-government in Ukraine investigate the necessity of moving from a voluntary amalgamation of territorial communities to the stage of their formation according to clearly defined criteria and providing opportunities for the development of such communities in the future. It focuses on the need to consolidate areas and change the system of interaction of the subregional level with the amalgamated territorial communities at a basic level.
 • Item
  Assessment and Rating of the Investment Capacity for the Territorial Communities of the Lviv Region
  (Slovak University of Technology in Bratislava, 2021) Siryk, Zinoviy; Popadynets, Nazariy; Bilyk, Rostyslav; Hrаfskа, Oryslava; Blynda, Yuriy
  ENG: The paper analyzes the capacity and investment opportunities of existing territorial communities. The assessment and rating of the investment capacity for the territorial communities of the Lviv region has been carried out. A model of the financial and investment support system for territorial communities has been developed, including several blocks (material and financial resources of the territorial communities budgets; other internal and external sources of financing their investment needs; ability of local self-governments to mobilize resources of business entities, households, individuals, etc. for implementation of the investment community needs; organizational and managerial capabilities of the territorial communities authorities to solve investment problems; regulatory and legal activity field of local governments), each of which is a separate element of this system. It has been determined that the investment project will always have an impact on the territories of self-governing communities, the only question is how and by what indicators this impact will be predicted in the current period and strategic perspective.
 • Item
  Дослідження ризиків природоохоронного нагляду суб’єкта перевезення небезпечних вантажів
  (Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, Львів, 2021) Мацьків, Олена Олександрівна,; Чайка, Оксана Григорівна; Солодяк, Лілія Йосифівна; Руда, Марія Віталіївна
  UKR: Розглянуто законодавство країн Європейського Союзу та України щодо перевезень небезпечних вантажів і встановлено, що суть питання правового регулювання перевезення цих вантажів полягає у визначенні ризику виникнення потенційних негативних наслідків за недотримання нормативного законодавства під час перевезення вантажів підвищеної небезпеки та здійснення з ними інших маніпуляцій під час транспортування, зокрема на залізницях. Проаналізувавши спеціалізовані національні і міжнародні регламенти перевезень небезпечних вантажів з'ясовано, що технічне регулювання перевезення небезпечних вантажів не встановлює спеціальних вимог екологічної безпеки, звітності та контролю. Унаслідок дослідження ризиків заходів державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря вантажних станцій регіональної філії "Львівська залізниця" визначено, що вантажні станції, які працюють з небезпечними вантажами, потребують кризового менеджменту у таких питаннях, як наявність дозволів на викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря стаціонарними джерелами; розроблення спеціальних заходів з охорони атмосферного повітря в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; виконання виробничого контролю інструментально-лабораторними вимірами параметрів викидів забруднювальних речовин; стаціонарних і пересувних джерел; виконання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів; виплату та нарахування екологічного податку на викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря. Визначено також, що економічні інструменти у сфері природоохоронної діяльності, а саме податки, плата за завдані збитки, штрафи, є мотиваторами ведення екологічно безпечної діяльності підприємствами, для яких необхідним є створення системи безперервного моніторингу, ситуаційне моделювання великомасштабних техногенних аварій і катастроф, а також розроблення системи екологічного оцінювання безпеки залізничного транспорту, оскільки на сьогодні не вирішені методологічні проблеми прогнозу їх динаміки у середньо- і довготерміновій перспективі.
 • Item
  Підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії (огляд)
  (Львівський національний аграрний університет, Львів, 2021) Кравець, Іван Богданович
  UKR: Розглянуто важливе для транспортного будівництва питання – несучу здатність земляного полотна. Описано проблеми, які виникають у процесі експлуатації земляного полотна, а саме – підвищення швидкостей руху та збільшення навантаження на вісь, що призводить до розвитку залишкових деформацій та накопичення дефектів, зменшення несучої здатності земляного полотна, збільшення кількості ділянок із обмеженнями швидкості. Проаналізовано стан земляного полотна залізницями України. Розглянуто вплив динамічної роботи транспортних одиниць на ґрунти земляного полотна та їх фізико- механічні характеристики. Проведено критичний аналіз методів підвищення несучої здатності земляного полотна, серед яких: застосування геосинтетичних армуючих матеріалів, ін’єктування у баластний шар розчинів, струминна цементизація, встановлення у тіло земляного полотна об’ємних елементів, влаштування дренажних конструкцій. Щодо кожного з цих методів наведено приклад застосування, переваги та недоліки. Встановлено, що у застосуванні різних методів підсилення залишилось невирішеним питання ефективного відведення води з тіла земляного полотна. Також доведено, що перезволоження земляного полотна призводить до зменшення його міцнісних характеристик. Тому слід очікувати зниження несучої здатності і втрати стійкості за дії тимчасових навантажень від транспортних засобів. Установлено, що більш прогресивними методами відведення води від земляного полотна є застосування трубчастих дренажів, оскільки на ділянках, де влаштовані дренажі, менше розладнань геометрії колії, а несуча здатність земляного полотна вища за аналогічні ділянки без влаштування дренажів. Запропоновано спосіб підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії, що реалізується застосуванням комбінованого розташування дренажних труб у вертикальному та горизонтальному напрямках у тілі насипу земляного полотна, що є засобом усунення фактору, який спричиняє його деформації та дефекти, а саме – відведення води. Також наведено результати дослідження напружено-деформованого стану земляного полотна, підсиленого трубчастими дренажами, методом скінченних елементів.
 • Item
  Procedure for Determining the Thermoelastic State of a Reinforced Concrete Bridge Beam Strengthened with Methyl Methacrylate
  (РС Тесhnology Сеntеr, Kharkiv, Ukraine, 2021) Kovalchuk, Vitalii V.; Sobolevska, Yuliia H.; Onyshchenko, Artur; Fedorenko, Olexander; Tokin, Oleksndr; Pavliv, Andrii; Kravets, Ivan B.; Lesiv, Julia
  ENG: This paper reports the analysis of methods for determining temperature stresses and deformations in bridge structures under the influence of climatic temperature changes in the environment. A one-dimensional model has been applied to determine the temperature field and thermoelastic state in order to practically estimate the temperature fields and stresses of strengthened beams taking into consideration temperature changes in the environment. The temperature field distribution has been determined in the vertical direction of a reinforced concrete beam depending on the thickness of the structural reinforcement with methyl methacrylate. It was established that there is a change in the temperature gradient in a contact between the reinforced concrete beam and reinforcement. The distribution of temperature stresses in the vertical direction of a strengthened reinforced concrete beam has been defined, taking into consideration the thickness of the reinforcement with methyl methacrylate and the value of its elasticity module. It was established that the thickness of the reinforcement does not have a significant impact on increasing stresses while increasing the elasticity module of the structural reinforcement leads to an increase in temperature stresses. The difference in the derived stress values for a beam with methyl methacrylate reinforcement with a thickness of 10 mm and 20 mm, at elasticity module E=15,000 MPa, is up to 3 % at positive and negative temperatures. It has been found that there is a change in the nature of the distribution of temperature stresses across the height of the beam at the contact surface of the reinforced concrete beam and methyl methacrylate reinforcement. The value of temperature stresses in the beam with methyl methacrylate reinforcement and exposed to the positive and negative ambient temperatures increases by three times. It was established that the value of temperature stresses is affected by a difference in the temperature of the reinforced concrete beam and reinforcement, as well as the physical and mechanical parameters of the investigated structural materials of the beam and the structural reinforcement with methyl methacrylate.
 • Item
  Світовий досвід створення математичних моделей пневматичної ресори: переваги та недоліки
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Кузишин, Андрій Ярославович; Костриця, Сергій Анатолійович; Соболевська, Юлія Генріхівна; Батіг, Андрій Васильович
  UK: Мета. Враховуючи потреби виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного швидкісного рухомого складу з удосконаленою системою амортизації, автори передбачають провести аналіз створених на цей час математичних моделей динамічної поведінки пневматичної ресори, систематизувати їх та з’ясувати переваги й недоліки кожного з типів моделей. Методика. Для проведення аналізу використано порівняльно-хронологічний метод, який дає можливість простежити розвиток наявних концепцій і теорій. Залежно від типу розв’язувальних рівнянь наявні моделі пневматичних ресор було поділено на три групи: механічні, термодинамічні та скінченноелементні. Під час аналізу оцінено можливість врахування в моделі конструктивних особливостей ресори, теплопередачі, нелінійності характеристик матеріалів, форми мембрани, частоти збурювальної сили та ін. Результати. Показано, що особливістю механічних моделей є визначення вхідних параметрів на основі аналізу експериментальних результатів, яке вимагає доступу до складного вимірювального обладнання та яке потрібно виконувати для кожної нової моделі пневматичної ресори окремо. На відміну від механічних моделей, які дозволяють ураховувати демпфувальний ефект пневморесори в горизонтальному та вертикальному напрямку, термодинамічні моделі переважно орієнтовані на дослідження динамічної поведінки пневматичної ресори у вертикальному напряку. Використання методу скінченних елементів дозволяє найбільш точно відтворити динамічну поведінку пневматичної ресори, проте вимагає значних затрат сил та часу на створення скінченноелементної моделі й виконання розрахунків. Наукова новизна. Систематизовано математичні моделі динамічної поведінки пневматичної ресори та підкреслено важливість їх використання під час досліджень руху швидкісного залізничного рухомого складу. Практична значимість. Проведений аналіз математичних моделей динамічної поведінки пневматичної ресори показує шляхи подальшого їх удосконалення, вказує на можливість їх використання в просторовій математичній моделі рухомого складу відповідно до поставлених задач. Це дозволить ще на етапі проектування швидкісного рухомого складу оцінювати його динамічні показники та показники безпеки руху під час взаємодії з рейковою колією.
 • Item
  Дослідження мостів, збудованих в Українів 1998 і 2001 роках, що були зруйновані тривалою експлуатацією та повенями
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Лучко, Йосип Йосипович; Кархут, Ігор Іванович; Кравець, Іван Богданович
  UK: Метою роботи є на підставі реальних натурних досліджень і аналізу науково-технічних джерел синтезувати помилки проєктування, дефекти і недоліки будівництва та недоліки мостів після тривалої експлуатації. Методика. Для досягнення поставленої мети було проведено огляд науково-технічних джерел і нормативних документів, щодо технічного стану транспортних споруд України. Зокрема, це міст у м. Хуст, побудований у 2000 р. на місці зруйнованого повінню 1998 р. та монолітний рамно-консольний міст на автомобільній дорозі Мукачево-Рогатин км 92+700, побудований у 2001 р. на місці частково зруйнованого у березні 2001 р. Також автори приймали участь у зведенні, випробуванні на статичні і динамічні навантаження шести сталезалізобетонних мостів у Кобалецькій і Косівській полянах, які були зведені у 2000 р. на місці зруйнованих повінню 1998 р. та шляхопроводу і мостів тривалої експлуатації, –це Береговський міст у м. Мукачево та шляхопровід у с. Вістова. Результати аналізу і синтезу наведених досліджень і стали основою для встановлення відповідних помилок проєктування, дефектів і недоліків будівництва та недоліків експлуатації мостів і шляхопроводів. Результати. Виконано аналіз вітчизняних і закордонних науково-технічних джерел щодо технічного стану новозбудованих залізобетонних, сталезалізобетонних та тривалої експлуатації мостів і шляхопроводів. Проведено аналіз і синтез проблем забезпечення надійності і довговічності транспортних споруд в умовах експлуатації їх у повітряному та ґрунтовомуі водному середовищі. Встановлено на реальних прикладах помилки проєктування, дефекти і недоліки будівництва та недоліки експлуатації. Показано, можливість відновлення несучої здатності, використовуючи сучасні матеріали і технології. Наукова новизна. У результаті аналізу транспортних споруд, науково-технічних джерел і низки досліджень залізобетонних і сталезалізобетонних конструкцій мостів збудованих після повеней у 1998 і 2001 рр. та мостів (шляхопроводів) тривалої експлуатації вдалось узагальнити основні причини, які суттєво впливають на деградацію конструкцій вказаних мостів і шляхопроводів. Показана можливість відновлення їх несучої здатності і довговічності, використовуючи сучасні матеріали і технології. Зокрема встановлено, що окрім силових факторів суттєво впливають і фактори повітряного, ґрунтового та водного середовища. Практична значимість. На підставі цих даних та спостерігаючи за вказаними об’єктами протягом 20 років, вдалось узагальнити і встановити помилки проєктування, дефекти і недоліки будівництва та недоліки тривалої експлуатації. Це дає можливість запропонувати напрямки теоретичних і експериментальних досліджень і методів розрахунку, врахувати їх при проєктуванні і експлуатації таких споруд. Зокрема, на основі цих даних створена методика і відпрацьована на реальних об’єктах, використовуючи сучасні матеріали і технології для ремонтно-відновлювальних робіт, яка дає можливість значно збільшити довговічність і надійність споруд.
 • Item
  Preservation of Macro Fractographic Signs of the Plane of Fracture of the Details for Expert Engineering Research
  (Technical University, Academic Publishing House, Sofia, 2019) Batig, Andriy V.; Hrytsyshyn, Petro; Kovalchuk, O.; Kuzyshyn, Andrii Ya.; Dovhaniuk, Stepan S.; Sobolevska, Yuliia H.
  EN: Estimates of operational reliability and durability of machine parts and mechanisms cannot be carried out without technical diagnostics of the presence or absence of fatigue cracks, which are the cause of destruction. In some cases, the object of investigation, which is a material proof in the execution of expert engineering studies, may be accidentally or deliberately damaged or destroyed. This leads to the loss of specific signs of the presence of fatigue cracks and the inability to identify patterns that led to their appearance. Ultimately, this affects the reliability of the results. For example, such circumstances in the future significantly complicate the identification of the true causes of accidents and disasters on the railway. Preserving the plane of fracture of the object of research at the scene of the incident and in the process of its transportation to a research institution is an important factor in increasing the reliability of expert engineering and technical opinion taking into account the requirements of the European Union technical specifications (TSI).
 • Item
  Rayleigh Wave Diffraction on Surface Elastic Inclusion in the Half-Space
  (IEEE, 2020) Stankevych, Volodymyr Z.; Zhbadynskyi, I. Y.; Vdovychyn, I. Y.
  EN: The diffraction of the Rayleigh wave on a half-circular elastic inclusion which is located perpendicular to the half-space surface is considered. The low-frequency oscillations spectrum is analyzed. Using the method of boundary integral equations (BIE), the problem is reduced to the integral equations with respect to unknown defect opening functions. The mode-I stress intensity factors as functions of angular coordinate of an inclusion front point and wave number for various relations between the materials parameters are computed.
 • Item
  Ways to Improve the Mathematical Model of a Freight Car for the Execution of Forensic Railway-Transport Expertises
  (IOP Publishing Ltd, United Kingdom, 2020) Batig, Andriy V.; Kuzyshyn, Andriy; Sobolevska, Julia H.; Milyanych, Andriy R.; Hrytsyshyn, Petro
  EN: According to statistics, receipts of forensic railway-transport expertises related to the derailment of freight wagons annually grows. At the same time, an analysis of the available mathematical models of freight wagons for the study of such cases showed that at present they are not sufficiently detailed to the extent that it is necessary to analyze the causes of rolling stock derailment. Therefore, taking into account the main reasons that occurrence of such railway accidents over the last five years on the railways of Ukraine, the article selects the main directions for improving the mathematical model of a freight wagon. These directions, in turn, should cover the whole plural of factors (explicit and hidden) and identify the most significant ones regarding the circumstances of the derailment rolling stock off the track, established on the basis of a computer experiment. An algorithm and a mathematical model are proposed taken into account the influence on the dynamics of the wagon of process of closing gaps in the axle-boxes and slides, and the equations of motion of the wheelset are supplemented by a guiding force, whose value is one of the main indicators of the stability of the rolling stock.
 • Item
  Визначення особливостей напружено-деформованого стану армованого земляного полотна залізничної колії трубчастими дренажами
  (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", м. Харків, Україна, 2020) Лучко, Йосип Йосипович; Ковальчук, Віталій Володимирович; Кравець, Іван Богданович; Гайда, Олексій Миколайович; Онищенко, Артур Миколайович
  UK: Проаналізовано технічний стан земляного полотна залізничної колії та проблеми забезпечення його міцності та стійкості при дії паводкових вод та перезволоження на ділянках колії у процесі експлуатації. У результаті цього встановлено, що розробка методів підвищення несучої здатності земляного полотна є необхідною. Проведено георадіолокаційні дослідження проблемних ділянок земляного полотна залізничної колії, на основі яких знайдено розподіл неоднорідності земляного полотна у вертикальній площині та межі її розташування. Тому дослідження з використанням георадіолокації дозволяють виявляти приховані дефектні місця земляного полотна без порушення його міцністних характеристик. Запропоновано спосіб підвищення несучої здатності хворого земляного полотна залізничної колії із застосуванням комбінованого розташування дренажних труб у вертикальному та горизонтальному напрямах у насипі колії. Особливістю цього способу є можливість відводити воду на різних рівнях залягання поверхневих вод, що дозволяє підвищити несучу здатність хворого земляного полотна. Проведено дослідження напружено-деформованого стану земляного полотна підсиленого трубчастими дренажами. У результаті чого доведено ефективність застосування трубчастих дренажів для підвищення несучої здатності перезволоженого земляного полотна залізничної колії при дії постійних та тимчасових навантажень. Результатами проведених досліджень встановлено, що з однієї сторони деформативність земляного полотна підвищується при застосуванні трубчастих дренажів, але це тільки у початковий період їх укладання, проте в подальшій експлуатації, коли вони відводять воду з тіла земляного полотна, навпаки буде підвищуватися несуча здатність земляного полотна за рахунок покращення фізико-механічних властивостей ґрунтів.
 • Item
  Determining Patterns in the Stressed-Deformed State of the Railroad Track Subgrade Reinforced with Tubular Drains
  (РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, Kharkiv, Ukraine, 2020) Luchko, Josyp; Kovalchuk, Vitalii V.; Kravets, Ivan B.; Gajda, Oleksiy; Onyshchenko, Artur
  EN: The technical condition of the railroad track subgrade has been analyzed, as well as the issues related to ensuring its strength and stability when exposed to floodwaters and when the track's sections are overmoistened during operation. As a result, it has been established that it is necessary to develop methods aimed at improving the subgrade's carrying capacity. The georadar research has explored the problematic areas of the railroad track subgrade, based on which the distribution of subgrade heterogeneity in the vertical plane, as well as the boundaries of its location, were established. Therefore, georadar research makes it possible to detect hidden defective sites in the subgrade without disrupting its strength characteristics. A technique has been proposed to improve the carrying capacity of the failed subgrade of a railroad track using the combined arrangement of drainage pipes in the vertical and horizontal directions in the railroad embankment. The special feature of this technique is the possibility to drain water at the different levels of surface water, which provides for an increase in the carrying capacity of the failed subgrade. The strained-deformed state of the subgrade reinforced with tubular drainage has been investigated. The result has proven the effectiveness of the use of tubular drainages to improve the carrying capacity of the railroad track overmoistened subgrade exposed to constant and temporary loads. This study findings have established that the deformity of the subgrade increases when using tubular drainage, though this occurs only in the initial period of its arrangement, in further operation, when it removes water from the subgrade body, the carrying capacity of the subgrade, on the contrary, will improve due to the enhanced physical and mechanical properties of soils.
 • Item
  Наближена оцінка тривалості орбітального руху штучних супутників землі з урахуванням світлового тиску
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021) Ковальчук, Марія М.; Вовчик, Е. Б.; Баран, Олександра А.; Білінський, А. І.; Лаушник, Ігор Петрович; Стоділка, Мирослав Іванович; Гірняк, М. Б.
  UK: Проведено комплексне дослідження для встановлення впливу сонячного тиску на тривалість існування штучних супутників Землі (ШСЗ) на орбіті. Об'єктами дослідження вибрано 7 некерованих супутників, що були на орбіті протягом 2001-2020 рр. (дані з мережі станцій USSTRATCOM http://www.space-track.org/). Урахування впливу світлового тиску дало змогу підвищити точність розрахунків: застосування запропонованої методики дозволило зменшити різницю між розрахованим і реальним часом існування ШСЗ в межах $\pm2$ діб, що достатньо для отримання подібних прогнозів.
 • Item
  Розвиток активних ділянок на Сонці
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, 2021) Баран, Олександра А.; Ковальчук, Марія М.; Стоділка, Мирослав Іванович; Лаушник, Ігор Петрович; Гірняк, М. Б.
  UK: В роботі представлені дані, що ілюструють розвиток активних ділянок (АД) на Сонці. Дослідження проводилось на основі фотогеліограм, отриманих в Астрономічній обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка у вересні 2014 р. Інформацію про плями в АД (кількість плям та їх положення) ми порівнювали з даними HMI/SDO (https://www.solarmonitor.org/) для встановлення полярності кожної плями в цій області та визначення площі магнітного збурення навколо цих плям. Ми розглянули просту область класу $ β $ (NOAA AR 12155) та складну область класу $ β γ δ $ (NOAA AR 12157). Для аналізу розподілу цих АД на сонячній поверхні ми застосували стохастичний метод з теорії марківських процесів. Застосування цього методу обґрунтовується тим, що спостережувані параметри АД розглядаються як випадкові величини, що є реалізацією деякого випадкового процесу – прояву магнітного поля Сонця. Розраховано параметри, що визначають величину та характер магнітного поля АД (магнітний дипольний момент, густину магнітного потоку тощо). Досліджено зміни ступеня дисбалансу магнітного поля за площею і за середньою густиною потоку. Встановлено, що ступінь складності (взаємопроникнення полів) для складної області (NOAA AR 12157) втричі більший, ніж для простої (NOAA AR 12155). Це вказує на різницю в енерґетиці таких магнітних конфіґурацій.
 • Item
  Study of the Dynamic Behavior of Rolling Stock using a Computer Experiment
  (IOP Publishing, 2020) Kuzyshyn, Andrii Ya.; Batig, Andriy V.; Kostritsa, Sergei A.; Sobolevska, Yuliia H.; Dovhaniuk, Stepan S.; Dzhus, Volodymyr S.
  EN: The authors of the article analyzed existing software systems that are used to study the dynamic behavior of rolling stock, and also emphasized the importance of using a computer experiment to implement this task. An improved spatial mathematical model of the dynamic behavior of a freight wagon when it interacts with a rail track is considered, and it is proposed to study it using an object-oriented approach using the Maple software package. To accomplish this task by writing procedures, separate modules (subprograms) were created that included differential equations of motion for the individual components of the object under study. Based on existing procedures, the main module was created, which reflected the sequence of performing certain functions (calling up the necessary information, especially the use of logic, methods for solving the problem, as well as visualizing the results). Using the created modules in the Maple software package, a computer experiment was used to study the dynamic behavior of a freight car when it interacted with a rail, and also showed the possibility of taking into account the influence of individual parameters of its technical condition on its dynamic behavior.
 • Item
  Management of Corporate Social Activity in the Organization
  (IAEME Publication, 2020) Dykha, Mariia; Cheban, Yuliia; Bilyk, Olena; Siryk, Zinoviy; Khytra, Olena; Dudnyk, Alla
  EN: The article discusses the theoretical and practical aspects of corporate social activity management. An algorithm for CSA management in the organization is proposed, in which the place for evaluating the effects of CSA is defined and the criteria for the evaluation management model are formulated, including mandatory prerequisites, the presence of stages and the possibility of making changes in the management of corporate social activities in accordance with the evaluation results. A methodology for analyzing and evaluating CSA is proposed and tested using a real example, which allows you to really assess the level of ongoing social work at the levels of individual areas, CSA areas and the social development management system of the enterprise as a whole. All this allows not only to increase the efficiency of reproduction of the human potential of the organization but also to strengthen the market position of the enterprise through the formation of its positive image and increase investment attractiveness.