Сучасні умови та особливості правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. В сучасних умовах забезпечення більшості бізнес-процесів неможливе без транспортної галузі, оскільки саме вона здійснює переміщення матеріальних потоків та людських ресурсів. Ключова роль в забезпеченні доставки вантажів і пасажирів належить автомобільному транспорту, який в останні роки демонструє значний приріст обсягів перевезень. В той же час при здійсненні господарської діяльності в сфері перевезень існують певні особливості та ряд невирішених питань її правого регулювання, про що свідчить зростаюча кількість судових справ. Тому метою даної роботи є визначення переваг та недоліків взаємодії клієнтів та різних виконавців транспортних послуг, а також встановлення особливостей здійснення транспортно-експедиторської діяльності в рамках існуючого законодавства. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення динаміки зміни обсягів та структури перевезень вантажів автомобільним транспортом, а також методи системного аналізу для встановлення характерних особливостей правового регулювання взаємовідносин між суб’єктами ланцюга постачань продукції від вантажовідправника до вантажоодержувача. Результати. Виконаний аналіз обсягів та структури перевезень вантажів за останні роки дозволив встановити, що автомобільний транспорт є лідером за обсягами та номенклатурою вантажів, що транспортуються як у внутрішньому, так і міжнародному сполученнях. Системний аналіз нормативно-правових актів в сфері транспортно-експедиторської діяльності дозволив ви-значити основні принципи та положення її здійснення в рамках існуючого національного законодавства. На основі вказаних принципів та положень сформульовано особливості договірних відносин між учасниками перевізного процесу в частині їх прав та обов’язків, а також відповідальності при порушенні умов договору транспортно-експедиторського обслуговування, або договору на перевезення вантажу. Наукова новизна. Авторами були сформульовані характерні особливості існуючих на ринку логістичних послуг України компаній-експедиторів та компаній-перевізників. Встановлено, що компанії-експедитори володіють рядом ключових переваг, що дозволяє їм задовольняти потреби клієнтів у перевезеннях з високим рівнем показників ефективності. Практична значимість. Встановлені особливості правового регулювання господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням вантажів автомобільним транспортом, можуть бути використані при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності логістичними провайдерами України.
RUS: Цель. В современных условиях обеспечение большинства бизнес-процессов невозможно без транспортной отрасли, поскольку именно она осуществляет перемещение материальных потоков и человеческих ресурсов. Ключевая роль в обеспечении доставки грузов и пассажиров принадлежит автомобильному транспорту, который в последние годы демонстрирует значительный прирост объемов перевозок. В то же время при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере перевозок существуют определенные особенности и ряд нерешенных вопросов ее правового регулирования, о чем свидетельствует растущее число судебных дел. Поэтому целью данной работы является определение преимуществ и недостатков взаимодействия клиентов и различных исполнителей транспортных услуг, а также установление особенностей осуществления транспортно-экспедиторской деятельности в рамках существующего законодательства. Методика. Для достижения поставленной в работе цели использованы методы статистического анализа для определения динамики изменения объемов и структуры перевозок грузов автомобильным транспортом, а также методы системного анализа для установления характерных особенностей правового регулирования взаимоотношений между субъектами цепи поставок продукции от грузоотправителя до грузополучателя. Результаты. Выполненный анализ объемов и структуры перевозок грузов за последние годы позволил установить, что автомобильный транспорт является лидером по объемам и номенклатуре грузов, транспортируемых как на внутреннем, так и в международном сообщении. Системный анализ нормативно-правовых актов в сфере транспортно-экспедиторской деятельности позволил определить основные принципы и положения ее осуществления в рамках существующего национального законодательства. На основании этого сформулированы особенности договорных отношений между участниками перевозочного процесса в части их прав и обязанностей, а также ответственности при нарушении условий договора транспортно-экспедиторского обслуживания, или договора на перевозку груза. Научная новизна. Авторами были сформулированы характерные особенности существующих на рынке логистических услуг Украины компаний-экспедиторов и компаний-перевозчиков. Установлено, что компании-экспедиторы обладают рядом ключевых преимуществ, что позволяет им удовлетворять потребности клиентов в перевозках с высоким уровнем эффективности. Практическая значимость. Установленные особенности правового регулирования хозяйственной деятельности, связанной с перевозкой грузов автомобильным транспортом, могут быть использованы при осуществлении транспортно-экспедиторской деятельности логистическими провайдерами Украины-
ENG: Purpose. In modern conditions, the provision of most business processes is impossible without the transport in-dustry, because it carries out the movement of material and human resources. The key role in performing the freights and passengers transportation belongs to road transport, which in recent years has demonstrated a significant in-creasing of the transportation volumes. At the same time, there are certain features and difficulties of transportation activities legal regulation, as evidenced by the increasing number of court cases in this field. Therefore, the purpose of this article is to identify the advantages and disadvantages of interaction between clients and various types of transport providers at the Ukrainian market, as well as to establish the specifics of the implementation of freight forwarding activities within current legislation. Methodology. To achieve the purpose, methods of statistical analy-sis were used to determine the dynamics of changes in the volume and structure of freight transportation by road, as well as systems analysis methods to establish the characteristic features of legal regulation of the relationship be-tween the entities of the supply chain from the shipper to the consignee. Results. Based on the analysis of the vol-ume and structure of freight transportation in recent years, it has been established that road transport is the leader in terms of the volume and range of goods transported both in domestic and international traffic. A system analysis of legal acts in the field of freight forwarding activities allowed to determine the basic principles and provisions for its implementation within the existing national legislation. Based on this, the specificities of the contractual relations between the participants of the transportation process are formulated in terms of their rights and duties, as well as responsibility for violation of the terms of the contract of transport-forwarding services, or the contract for the freights transportation. Scientific novelty. The authors have formulated the characteristic features of freight for-warders and shipping companies existing at the Ukrainian logistics market. It is established that freight forwarders have a number of key advantages, which allows them to meet the needs of customers in transportation with a high level of efficiency. Practical significance. The established features of the legal regulation of economic activities related with the freight transportation by road can be used in the implementation of transport and forwarding activi-ties by logistics providers of Ukraine.
Description
А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744
Keywords
транспортно-експедиторська діяльність, перевізник, експедитор, правове регулювання, транспортно-экспедиторская деятельность, перевозчик, экспедитор, правовое регулирование, freight forwarding activities, carrier, forwarder, legal regulatio, КТВ
Citation
Погрібняк О. М. Сучасні умови та особливості правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом України / О. М. Погрібняк, А. С. Дорош, Є. Б. Демченко // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 83–92. – DOI: 10.15802/tstt2018/164070.