Випуск 16 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Повышение качества пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Коробьева, Руслана Геннадиевна
  RUS: Целью работы является исследование возможности повышение эффективности пассажирских перевозок за счет организация движения пассажирских потоков между пересадочными центрами преимущественно скоростными дневными поездами. Методика. Исследования выполнены на основании анализа литературных источников и отчетных данных о пассажирских перевозках. Результаты. Анализ условий работы пассажирского железнодорожного транспорта Украины находится на пределе своих возможностей в удовлетворении спроса населения на транспортные услуги. Его внутренний потенциал практически исчерпан, имеющиеся резервы и ресурсы не позволяют не только развиваться, но и обеспечивать устойчивое функционирование. Реализация хабовой концепции обеспечит конкурентоспособность пассажирских перевозок и их развитие. Предусмотрит определения принципиально новой модели обеспечения дальних, региональных и пригородных пассажирских перевозок, организацию движения пассажиропотоков между пересадочными центрами преимущественно скоростными дневными поездами.
 • Item
  Сучасні умови та особливості правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Погрібняк, О. М.; Дорош, Андрій Сергійович; Демченко, Євген Борисович
  UKR: Мета. В сучасних умовах забезпечення більшості бізнес-процесів неможливе без транспортної галузі, оскільки саме вона здійснює переміщення матеріальних потоків та людських ресурсів. Ключова роль в забезпеченні доставки вантажів і пасажирів належить автомобільному транспорту, який в останні роки демонструє значний приріст обсягів перевезень. В той же час при здійсненні господарської діяльності в сфері перевезень існують певні особливості та ряд невирішених питань її правого регулювання, про що свідчить зростаюча кількість судових справ. Тому метою даної роботи є визначення переваг та недоліків взаємодії клієнтів та різних виконавців транспортних послуг, а також встановлення особливостей здійснення транспортно-експедиторської діяльності в рамках існуючого законодавства. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення динаміки зміни обсягів та структури перевезень вантажів автомобільним транспортом, а також методи системного аналізу для встановлення характерних особливостей правового регулювання взаємовідносин між суб’єктами ланцюга постачань продукції від вантажовідправника до вантажоодержувача. Результати. Виконаний аналіз обсягів та структури перевезень вантажів за останні роки дозволив встановити, що автомобільний транспорт є лідером за обсягами та номенклатурою вантажів, що транспортуються як у внутрішньому, так і міжнародному сполученнях. Системний аналіз нормативно-правових актів в сфері транспортно-експедиторської діяльності дозволив ви-значити основні принципи та положення її здійснення в рамках існуючого національного законодавства. На основі вказаних принципів та положень сформульовано особливості договірних відносин між учасниками перевізного процесу в частині їх прав та обов’язків, а також відповідальності при порушенні умов договору транспортно-експедиторського обслуговування, або договору на перевезення вантажу. Наукова новизна. Авторами були сформульовані характерні особливості існуючих на ринку логістичних послуг України компаній-експедиторів та компаній-перевізників. Встановлено, що компанії-експедитори володіють рядом ключових переваг, що дозволяє їм задовольняти потреби клієнтів у перевезеннях з високим рівнем показників ефективності. Практична значимість. Встановлені особливості правового регулювання господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням вантажів автомобільним транспортом, можуть бути використані при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності логістичними провайдерами України.
 • Item
  Совершенствование организации местной работы железных дорог на участках погрузки зерновых грузов
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Мурадян, Олег Владимирович; Олег, Вячеслав Владимирович
  RUS: Цель. Целью статьи является оценка эффективности разных методов организации местной работы железных дорог на участках погрузки зерновых грузов. Методика. Исследования выполнены на основе теории эксплуатационной работы железных дорог и технико-экономического анализа. Результаты. Украина входит в десятку крупнейших мировых производителей зерна и является одним из лидеров экспорта сельскохозяйственной продукции. В работе выполнен анализ процесса доставки зерна в морские порты. Установлено, что одна из основных проблем отечественной логистической системы вызвана значительным числом станций погрузки зерна, отправляющих его повагонными отправками. Анализ мирового опыта показывает, что прогрессивным методом, обеспечивающим снижение стоимости перевозки зерновых грузов, является ступенчатая и отправительская маршрутизация. Исследованы методы организации местной работы на участках погрузки зерновых, такие как обслуживание их сборными поездами, ступенчатая и прямая отправительская маршрутизация. Научная новизна. Научная новизна работы состоит в том, что ней предложены методы оценки эффективности разных способов организации местной работы железных дорог на участках погрузки зерновых грузов. Практическая значимость. Результаты исследований могут быть использованы для выполнения технико-экономических расчетов по оценке развития элеваторов, а также по совершенствованию взаимодействия элеваторов и железных дорог.
 • Item
  Проблеми й перспективи розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Мета. Метою роботи є дослідження проблем та перспектив розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного транспорту на основі аналізу закордонного досвіду випробувань, будівництва та експлуатації високошвидкісних залізничних магістралей. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, нормативних документів та звітних даних, що стосуються питань організації високошвидкісного руху поїздів. Результати. За результатами дослідження встановлено, що в умовах конкуренції з іншими видами транспорту залізничний транспорт має шанс виграти боротьбу за пасажира у повітряного та автомобільного транспорту на середній дальності перевезень порядку 650-750 км за умов впровадження високошвидкісного руху поїздів за рахунок зручності розташування вокзалів у центрах міст, високого рівня безпеки та комфорту. Європейський Союз розглядає швидкісну залізницю як ключовий компонент своєї стратегії щодо скорочення викидів вуглецю та зменшення негативного впливу транспорту на довкілля і активно заохочує перерозподіл перевезень з автомобільного та повітряного транспорту на залізничний. Високошвидкісне сполучення являє собою єдину систему, яка поєднує в собі інфраструктуру, рухомий склад та умови експлуатації. Верхня межа швидкості встановлюється відповідно до технічних можливостей, вимог безпеки, екологічних вимог і допустимою величиною капітальних вкладень і експлуатаційних витрат. Під час розвинення поїздами великих швидкостей виникають різні технічні проблеми, над усуненням яких зараз працюють вчені всього світу, удосконалюючи як технічну базу рухомого складу, так і технічну оснащеність супроводу його у дорозі. Практична значимість. Реалізація європейської програми розширення високошвидкісної мережі на країни Східної Європи і СНД дозволить залізницям України інтегруватися в швидкісну мережу Європи та у світову транспортну систему, що дасть змогу збільшити потоки пасажирів у міждержавному сполученні. Однак, питання запровадження високошвидкісного залізничного руху в Україні залишається відкритим.
 • Item
  К вопросу об оценке конструкции железнодорожных станций
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Малашкин, Вячеслав Витальевич; Березовый, Николай Иванович; Сковрон, Игорь Ярославович
  RUS: Цель работы заключается в разработке методов комплексной оценки вариантов конструкции путевого развития железнодорожных станций и их сравнительного анализа для выбора наиболее рационального проектного решения на основе современных математических методов. Методика. Для решения поставленной задачи использованы методы статистического анализа, теории графов и теории принятия решений. Результаты. Получены конструктивные характеристики и качественные показатели различных схем путевого развития станционной горловины. В результате сравнительного анализа рассмотренных вариантов проектных решений определены их числовые оценки (приоритеты), на основании которых выбрана наиболее рациональная схема путевого развития железнодорожной станции. Научная новизна заключается в том, что процедура выбора рациональной схемы путевого развития железнодорожной станции из множества вариантов формализована как многокритериальная задача, для решения которой использован метод анализа иерархий. Практическая значимость представленной методики позволит расширить диапазон рассматриваемых конкурентных вариантов схем путевого развития железнодорожных станций и повысить объективность их сравнительного анализа не только с учетом конструктивных особенностей, но и с учетом качественных показателей.
 • Item
  Удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Мазуренко, Олександр Олександрович
  UKR: Мета. Метою дослідження є оцінка ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах на технічних станціях. В статті розглядається можливість зниження витрат технічної станції, пов’язаних з виконанням обміну груп вагонів в груповому поїзді. В якості удосконалення існуючої технології пропонується розглядати груповий поїзд як поїзд що надходить у розформування. Методика. Дослідження ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах виконано за допомогою імітаційного моделювання. Для досліджень було використано модель роботи технічної станції, яка розроблена автором раніше. Результати. Виконано теоретичні дослідження можливості впровадження удосконаленої технології обміну груп вагонів у групових поїздах на попутних технічних станціях. Результати досліджень показали, що застосування запропонованої технології роботи технічної станції забезпечує зниження тривалості простою вагонів на станції, а також обсягів маневрової роботи. Даний ефект досягається без додаткових капітальних вкладень. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в доведенні ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить скоротити витрати технічних станцій, які пов’язані з виконанням обміну груп вагонів у групових поїздах. Впровадження запропонованих змін можливе для всіх типів технічних станцій, на яких виконуються операції по обслуговуванню групових поїздів та не потребує значних організаційних та експлуатаційних витрат.
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності функціонування вантажних станцій мережі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Журавель, Ірина Леонідівна; Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Антон Вячеславович
  UKR: Мета. Забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях вантажів значною мірою залежить від ефективної роботи станцій мережі, в першу чергу, вантажних, на яких виконуються основні обсяги вантажної та відповідної комерційної роботи. Тому виконані аналіз умов і проблем функціонування, дослідження параметрів вагонопотоків, які надходять на станцію та її під’їзні колії і відправляються з неї, та запропоновані шляхи підвищення ефективності роботи вантажних станцій є актуальними. Методика. Для аналізу умов і проблем функціонування вантажних станцій мережі використано системний аналіз. Для дослідження параметрів ва-гонопотоків, які прибувають на станцію та відправляються з неї, використано методи математичної статис-тики. Результати. Досліджено основні числові характеристики випадкових величин тривалості знаходження вагонів на вантажній станції та її під’їзних коліях по елементах, кількості вагонів у групах, які надходять на станцію призначенням на її під’їзні колії, та інтервалу надходження груп вагонів і закони їх розподілу. Наукова новизна. Одержані під час дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя щодо вибору доцільних способів підвищення ефективності роботи вантажних станцій у взаємодії з прилеглими під’їзними коліями підприємств. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність моделювання роботи вантажних станцій. Отримані результати можна застосувати для обґрунтування раціональних шляхів підвищення ефективності функціонування вантажних станцій.
 • Item
  Удосконалення методу визначення режиму гальмування керованого відчепа розрахункової групи
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Дорош, Андрій Сергійович; Демченко, Євген Борисович; Сковрон, Ігор Ярославович
  UKR: Мета. Впровадження систем автоматизації процесу розформування составів на сортувальних гірках спрямоване в основному на підвищення ефективності їх функціонування, безумовне забезпечення вимог безпеки розпуску составів, а також покращення умов праці персоналу гірки. Одна із основних задач вказаних систем – забезпечення надійного розділення відчепів состава на всіх елементах маршруту їх скочування на колії сортувального парку, яка є досить складною оптимізаційною задачею і не отримала остаточного вирішення. Тому задача визначення режимів гальмування відчепів состава достатньо актуальна. Метою даної роботи є пошук оптимального режиму гальмування керованого відчепа розрахункової групи. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети пропонується використовувати прямі методи пошуку, а саме – комплексний метод Бокса. Даний метод не вимагає гладкості цільової функції, враховує її обмеження, а також не потребує розрахунку похідних функції, а використовує лише її значення. Результати. З використанням метода Бокса було розроблено ітераційну процедуру визначення оптимального режиму гальмування керованого відчепа розрахункової групи, яка дозволяє максимізувати найменший із керованих інтервалів у групі. Для оцінки ефективності розробленої процедури проведено ряд імітаційних експериментів із визначення режиму гальмування керованого відчепа розрахункової групи. Отримані результати підтвердили ефективність розробленої процедури оптимізації. Наукова новизна. Авторами була формалізована задача оптимізації режиму гальмування керованого відчепа розрахункової групи з урахуванням розділення відчепів групи на всіх елементах (стрілках, уповільнювачах) при їх скочуванні на колії сортувального парку. Вирішено задачу пошуку оптимального режиму гальмування керованого відчепа групи, при якому забезпечується надійне розділення відчепів групи не лише на стрілочних переводах, а й на уповільнювачах гальмових позицій спускної частини гірки. Практична значимість. Розроблена процедура може бути успішно використана при визначенні оптимальних режимів гальмування відчепів у системах автоматизації розформування составів на сортувальних гірках.
 • Item
  Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Вернигора, Роман Віталійович; Окороков, Андрій Михайлович; Цупров, Павло Сергійович; Рустамов, Рустам Шаікович
  UKR: Мета. Метою роботи є аналіз проблем та перспектив використання технології транспортування зернових вантажів у контейнерах, а також оцінка економічної ефективності залізничних контейнерних перевезень зерна, у порівнянні з технологією його перевезення у вагонах-зерновозах. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану логістичної системи перевезення українського зерна на експорт, досвіду мультимодальних перевезень зернових вантажів, методи техніко-економічних розрахунків та визначення тарифів на перевезення. Результати. Україна є потужним виробником та експортером зерна. Логістична система транспортування українського зерна від виробників у морські порти на експорт наразі демонструє свою неефективність. Перспективною альтернативою традиційній технології перевезення зерна в вагонах-зерновозах чи в автозерновозах є його транспортування в контейнерах. При цьому забезпечується мультимодальність логістичного ланцюга доставки зерна від виробників у порти та зменшення витрат на перевезення на 30-60 %, а загальних логістичних витрат – на 5-15 %. Наукова новизна. Одержані під час дослідження результати дозволяють підвести наукове та економічне підґрунтя для розвитку та удосконалення системи мультимодальних перевезень зернових вантажів, а також оптимізацію параметрів її окремих ланок. Практична значимість. Розвиток системи мультимодальних перевезень зерна в Україні дозволить підвищити ефективність логістики його експорту, зменшити вартість логістичної складової у кінцевій вартості українського зерна та відповідно збільшити його конкурентоздатність на зовнішніх ринках та валютні надходження до державного бюджету.
 • Item
  Аналіз ризиків та методів протидії несанкціонованому втручанню в роботу транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Болвановська, Тетяна Валентинівна; Демченко, Євген Борисович; Дорош, Андрій Сергійович; Сковрон, Ігор Ярославович
  UKR: Мета. Метою роботи є аналіз методів оцінки ризиків несанкціонованого втручання в роботу залізничного транспорту України в умовах військового конфлікту в її східних регіонах. Методика. Дослідження виконані з використанням методів ризик-менеджменту та математичної статистики. Результати. У статті проведено аналіз світових підходів до забезпечення захисту критичної інфраструктури та транспортної безпеки. У роботі визначено, що залізниця є об’єктом критичної інфраструктури, який на ряду із забезпеченням потреб економіки і населення у перевезеннях відіграє важливу роль в оборонній діяльності держави. У результаті аналізу встановлено, що залізничний транспорт в останні роки став однією з основних цілей для вчинення актів тероризму з великою кількістю жертв та значними матеріальними збитками. З початком військового конфлікту у Донецькій та Луганській областях України вітчизняні залізниці зазнали 38 терористичних атак; при цьому найрозповсюдженішим методом вчинення терористичного акту був підрив об’єктів інфраструктури. Характер вказаних атак в Україні відрізняється від терористичних актів на залізницях світу: в більшості випадків теракти в Україні були спрямовані не на пасажирів, а проводились з метою руйнації залізничної інфраструктури та припинення забезпечення армії в зоні військового конфлікту. Підвищення рівня захищеності залізниць у вказаних умовах можливе за рахунок впровадження системи управління ризиками. З цією метою в статті визначені основні загрози в роботі залізниць та проведено аналіз вітчизняної нормативно-правової бази в сфері протидії втручанню в роботу транспорту. В результаті чого встановлено, що існуючі документи не розкривають методологію запобігання терористичним проявам на транспорті. У цьому зв’язку в роботі запропоновано загальну процедуру ризик-менеджменту в системі управління залізницями. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень визначено можливі шляхи підвищення безпеки функціонування залізничного транспорту України в умовах військового конфлікту в її східних регіонах. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці методології ризик-менеджменту та засобів протидії несанкціонованим втручанням в роботу залізничного транспорту України.
 • Item
  Дослідження умов ефективного впровадження в Україні несупроводжуваних контрейлерних перевезень
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Білан, Віра Володиміровна
  UKR: В статті виконано аналіз особливостей контрейлерних перевезень на північноамериканських та європейських залізницях та основні напрямки підвищення ефективності таких перевезень і шляхи залучення їх додаткових обсягів. Проаналізовано основні параметри українських залізниць стосовно здійснення контрейлерних перевезень, систему нарахування тарифу за перевезення, додаткових плат та зборів і основні технічні та технологічні недоліки існуючої технології перевезення автомобільних напівпричепів на залізничних платформах. На підставі аналізу європейських контрейлерних систем шляхом їх порівняльного аналізу для подальших розрахунків ефективності впровадження обрано систему CargoBeamer. На підставі розрахунку вартості доставки автомобільного напівпричепа від складу відправника до складу отримувача в містах Дніпро та Львів було розроблено технологію перевезення напівпричепів та варіанти організації їх перевезення за системою CargoBeamer, що відрізняються тривалістю обігу вагону та обсягом перевезень. Шляхом розрахунку економічних показників проекту було встановлено термін окупності капітальних інвестицій та відкинуто збиткові варіанти організації перевезень. Економічна ефективність проекту встановлена розрахунком чистої поточної вартості, внутрішньої норми доходу та індексу прибутковості для варіантів з терміном окупності до 12,5 років. На підставі розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту за різними варіантами проекту встановлено умови, при яких прибуткові варіанти проекту є ефективними для інвесторів. За результатами розрахунків сформульовано основні висновки щодо напрямків залучення контрейлерних перевезень та підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту.