Моделі та методи оцінки, прогнозування та управління діяльністю підприємств залізничного транспорту в умовах невизначеності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ; Видавництво ПП Вахмістров О.Є.
Abstract
UK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання щодо підвищення економічної ефективності та якості процесів планування та управління діяльністю підприємств залізничного транспорту в умовах невизначеності шляхом узагальнення та розвитку нових теоретико- методичних підходів, а також створення удосконалених економіко-математичних моделей процесів і засобів інформаційних технологій щодо їх реалізації. В дисертаційній роботі вперше запропоновано методологічні положення та теоретико-методичний підхід до класифікації технолого-економічних процесів, представлених антиперсистентними часовими рядами спостережень, а також розроблено концепцію планування, прогнозування та економіко-математичного моделювання процесів діяльності підприємств залізничного транспорту України в умовах невизначеності. В ній розроблено процедури класифікації упорядкованих даних, що дозволяє виявити додаткові ознаки зазначених процесів, за рахунок чого підвищити достовірність і точність результатів прогнозування. З метою забезпечення можливостей уніфікації методів та процедур аналізу, планування та прогнозування параметрів недетермінованих виробничо-господарчих процесів ЗТУ запропоновано теоретико-методичний підхід та сформовано універсальну економіко-математичну модель процесів у формі розширеного логістичного відображення. В дисертації запропоновано теоретико-методичний підхід до формування економіко-математичної моделі інформаційної технології із забезпечення оптимального планування процесів обслуговування комплексів об’єктів парку технічних систем з урахуванням стохастичних факторів. В роботі удосконалено теоретичний апарат і процедуру методу нечіткого логічного виведення, призначену для вирішення завдань діагностування станів економічних процесів і систем, а також для формування інформаційного забезпечення технології аналітичних серверів середовища автоматизованих систем керування залізничного транспорту (АСК ЗТУ).
EN: ABSTRACT The dissertation is devoted to the decision of the actual scientific and applied task on increase of economic efficiency and quality of processes of planning and management of activity of the enterprises of railway transport in the conditions of uncertainty by generalization and development of new theoretical and methodical approaches, and also creation of the improved economic and mathematical models of processes and means of information technologies. implementation. The dissertation for the first time proposes methodological provisions and theoretical and methodological approach to the classification of technological and economic processes represented by anti-persistent time series of observations, and developed a concept of planning, forecasting and economic-mathematical modeling of railway transport enterprises in Ukraine under uncertainty. It developed procedures for the classification of ordered data, which allows to identify additional features of these processes, thereby increasing the reliability and accuracy of forecasting results. In order to provide opportunities for unification of methods and procedures of analysis, planning and forecasting of parameters of non-deterministic production and economic processes of RTU, a theoretical and methodological approach is proposed and a universal economic-mathematical model of processes in the form of extended logistic mapping is formed. In the dissertation the theoretical and methodical approach to formation of economic and mathematical model of information technology on maintenance of optimum planning of processes of service of complexes of objects of park of technical systems considering stochastic factors is offered. The paper improves the theoretical apparatus and procedure of the fuzzy inference method, designed to solve problems of diagnosing the state of economic processes and systems, as well as to form information support technology of analytical servers of automated control systems of railway transport of Ukraine (ACS RTU).
Description
Захист – 15 квітня 2021 р. І. Клименко: ORCID 0000-0001-5149-3974
Keywords
підприємства залізничного транспорту, економіко- математичні моделі, умови невизначеності, класифікація недетермінованих процесів, прогнозування, нечітке діагностування, логістичне відображення, індивідуальні інформаційні моделі, оптимальне планування обслуговування, railway enterprises, economic and mathematical models, conditions of uncertainty, classification of non-deterministic processes, forecasting, fuzzy diagnosis, logistic reflection, fractal analysis, individual information models, optimal service planning, КІТ
Citation
Клименко І. В. Моделі та методи оцінки, прогнозування та управління діяльністю підприємств залізничного транспорту в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11. Дніпро, 2021. 20 с.